Prágai Magyar Hirlap, 1930. július (9. évfolyam, 147-172 / 2368-2393. szám)

1930-07-30 / 171. (2392.) szám

4 <WW<iAI-yVVAGVAR-HIRIíAK 1930 julius 30, szerda. Sincero bíboros képviseli a pápát a Szent Smre-főünnepségeken Nagyszabású készülődés a pápai legátus fogadására A VÉLETLEN VÉLETLENJE Isten, a szükségszerűség (máskép: fátum), a véletlen és más ilyen megfoghatatlan ha­tóok léte, vagy nemléte fölösleges vita tár­gyát képezi a gondolkodás rendszeresítése óta — eredménytelenül. A hivő hisz; nem kell ne­ki filozófiai bizonyíték. Az ateista hitetlen ma­rad; hiába vezeti előtte pórázon a filozófus az antológiái, a fizikoieológiai, a kozmológiai és az egyéb számtalan bizonyitékát Isten létének. Aki nekivág a filozófia rengetegének, ol­vassa el háromszor ezt a nem ismeretlen me­sék: Három ateista csónakba szállt és kievezett a napsütötte tengerre. Isten létéről vitatkoz­tak és bizonyították, hogy nincs Isten, mert nem lehet. Hirtelen támadt vihar felborította a csónakot, szerencsére a part közelében, de a három tudós ateista egy torokból kiáltotta: „Jaj, Istenem!“ A Véletlenről is ilyen értelmű vita folyik. Már pedig azt lehetne állítani, hogy a vélet­len törvényszerű: a szabadság törvényszerű­sége; csakúgy, mint ahogyan az okszerűség a kötöttség törvényszerűsége. A nagy kezdő­betűvel irt Véletlent az ateistálc alcsoportja nem akarja pragmatikus mozgatóerőnek el­ismerni. A csónakos istenigazolás pedig éppen a jelenségek eme kategóriájában majdnem mindennapos, de tudatosan csak akkor fi­gyelünk fel rá, ha a Véletlen véletlenjeivel ta­lálkozunk szembe. A nagy, a sötélen-r ejtett, az érzékelhe­tő világ mögötti Véletlen néha egy csapásra testet ölt. A neuendorfi pontonhíd akkor sza­kad le, amikor a Rajnavidék felszabadulását ünneplő százak menetelnek át rajta. Ez vélet­lenül történt, mert a német utászok pontossá­ga és megbízhatósága az egész világon egye­dülálló és a német utászok kiszámították, hogy a hid nem szakadt le. Véletlenül mégis leszakadt. Nem csavarok ebből kötelet a filo­zófiai rendszereknek, de nem jól érzem ma­gam, ha rágondolok, hogy a véletlen akkor is működik, amikor az okszerűség minden vélet­lenre gondolva okadatát oly pontossággal ol­dotta meg, hogy véletlenül sem léphetett ak­cióba a nagy Véletlen. Délolaszországban meg egyszerre csak megmozdult a föld, ami hamarjában néhány ezer ember életét oltotta ki. Ez már nem a véletlen, mert a geofizika pontosan megmagyarázza. Viszont, — kérdik az ateisták, a szakavatott csak-anyag-hősök — mi ebben a ráció, ha az isteni gondviselés mindenről gondoskodik? Koblenz és Nápoly, hidbeomlás és földren­gés: nem segít a racionálisan derűs cinizmus, amely ilyenkor úgy fest, mint a lysoform-pla- kát kérdőjelesen megnyúlt arca; nem segít az „ignorabimus" rezignációja. Ilyenkor két fi­lozófiai „problémát“ úgy egymásnak röpít egy láthataianul-vulkánikus erő, hogy az egy- másracsapás villámfényénél ismerjük fel a valót: Isten és Véletlen, gondviselés és kau­zalitás annyira egy és ugyanaz, hogy a problé­ma önmagától megszűnik. A Véletlennek el­nevezett gondviselés ugyanis olyan kifürkész­hetetlen, mint a gondviselés maga. A gond vi­selése ugyan nem számol emberi összetevők­kel és ezért néha túlzottam meglepő és ért­hetetlen az eredő: Koblenz és Délolaszország esetében például. Mindazonáltal éppen ez az a pont, ahonnét úgy a világot, valamint az összes „problémát“ sarkaiból ki lehet emelni. Nem azt mondom Savonarola módjára, hogy Koblenz és Nápoly memento: nem hozom a geofizikai és a mechanikai ténylegességeket a morállal és a vallásossággal összefüggésbe. Lucifer sem beszél belőlem, ha a német utá­szok páratlan megbízhatóságára utalok. De Koblenz és Nápoly az ember és a föld felé visszafordítva azt jelenti, hogy jó legalább egyszer napjában rágondolni arra, miszerint valóban több dolog vér ég és föld között, mint amennyiről a katedratudomány tud; főként pedig van egy gondolat, amelyre álig gondol­nak: hogy a racionálisan huszadikszázadbeli gondolkodás nem elégít ki Koblenz és Nápoly esetében. Nem elégített ki a világháború heka- tombái láttára sem: nem magyaráz meg sem­mit és mentői racionálisabb, orvnál keveseb­bet dérit ki. A ráció az értlnetelenbe torkol­lik: nehány ezer véletlenül és oknélkül el­pusztult emberélet bizonyítja. Ki meg aka­rod érteni Koblenz hidavat.ásos balladáját és Nápoly tragédiáját, kezdd az érthetetlen fö­lött érzeti csodálkozáson. Kell ez a primitív ut, kell ez a Vissza az Előre érdekében; kell, mert csak így találsz önmagadra, ki legtávo­labb vagy magadtól akkor, ha mindent meg­értesz, mert Koblenz egy rossz pontonszer- kezet és Nápoly a megszokott földrengés. % Neübauer P£l. Budapest, jiulius 29. Rómából közölitek a Szent Imre-év rendező főbizottságával, hogy XI. Pius pápa Luigi Sincero kanális kardiná­list jelölte ki legátusának és őt bízta meg az­zal, hogy a Szent Imre-év augusztusi főün­nepségein személyét képviselje és reprezen­tálja. Sincero kardinális a bibornoki kollégium egyik legiteíkintélyesebb tagja és a keleti egy­ház szent kongregációjának ügyvezetője. Kül­detésének hiire a legnagyobb örömet váltotta ki a magyar katolikus társadalomban és a kül­föld figyelmét fokozottabb mértékben irányí­totta a megbízatás a magyar jubileumi ünnep­ségek felé. A bíboros pápai legátus érkezését augusz­tus 16.-ára jelzik Rómából. A Szent Ioire-év rendező főbizottsága a külügyminisztérium­mal karöltve máris megkezdte a megbeszélé­seket és tanácskozásokat a bíboros pápai le­gátusnak a fogadására. Az eddigi tervek sze­rint a magyar kormány az ország határára szalonkoosit küld a legátus elé, alkit az ország­határtól különvonat hoz a magyar fővárosba. A legátus érkezésének útvonala Nagykanizsán keresztül vezet a Balaton mellett az ország szivébe. A rendező főbizottság már most lázas készülődéseket tesz arra vonatkozóan, hogy a közbeeső állomásokon a papság és a hívők serege minél imipozánsabb számban fogadja a pápa köveiét. Lázas készülődés folyik a fő­városban történő fogadásra is, amelyről a Budapest, julius vége. Kíséreljük meg, kiemelni az életből egy napot, — egy nem különösen boldog és nem nagyon szerencsétlen napot, egy előírásos, szürke hétköznapot, amelynek elteltével bi­zonyos elégedettséggel bajijuk álomra fejün­ket, elgondolva, vagy caak sejtve, hogy na- hálisten, ma nem történt semmi, — s nézzük meg közelről. Az ilyen nyugtával dicsért hétköznapnak bizonyos tünetei határozottan figyelemreméltóak, — s nem hiszem, hogy ami e tüneteket illeti, bizonyos égövén belül nagy különbségek lehetnek az ön hétköz­napja s az én hétköznapom között. Olyan napra gondolok, amikor „nem történt sem­mi" — nem öregedtünk jelentékenyen s nem is fiatalodtunk, nem gyarapodtunk szellemiekben és anyagiakban, de nem ér­tek különösebb veszteségek se, — s az idő­járás se kiűzött túlságosan, délben huszon­négy fok volt árnyékban, de estére lehűlt Szóval válasszuk azt a napot, melyet se a hivatalos, se az egyéni kalendáriumban nem jelöl majd páros betű, s amilyenekből általá­ban összeáll az élet. Persze a postával kezdődik, melyet az új­sággal együtt behoznak reggel, — a postá­val, melyet nem bontok rögtön fel, mert már ismerem. Itt van az a néhány körlevél, melyek felhívják figyelmemet az újonnan megnyílt, vagy már húsz éve előnyösen be­vezetett másoló és sokszorosító irodák mű­ködésére, felszólítanak öröklakások vételére s intenek, hogy tegyek egészségem érdeké­ben is valamit, s vásároljak telket ennek vagy annak a Méltóságos Urnák (ez igy ol­vadható, nyomtatásban) weekend parcellái­ból, melyeket ma még előnyösen, de jövőre már egyáltalán nem szerezhetek meg. Az­tán, sűrű ismétlődéssel, az őrnagy levele, mely kilencszer megy körül a földön, s ná­lam mindig megakad, az osztálysorsjáték csábitó esélyei, s egy-kettő a barátságos és udvarias felszólítások közül, melyek úgy kezdődnek, hogy: „könyveink átvizsgálása alkalmával sajnálattal tapasztaljuk", s úgy végződnek, hogy „haladéktalanul". Mindezt ismerem, belefáradtam, nem érdekel. Nem veszek porszívót, nem másoltatok és nem sokszorosítok, öröklakásom majd csak a sír­ban, s ami a weekendparcellát illeti, nem csábit se az, hogy a talaj homokos, ee az, hogy erdő van a közelben, mert tudom, hogy mindez csak Öméltósága egészségének tesz jót, s neki. is csak akkor, ha én egészségem megrongálásával, amennyiben gondokat s izgalmakat veszek miagamra, csakugyan vá­sárolnék tőle weekendparcellát, szóval olyan telket, amelyet normális áron eladni már nem lehet, tehát megkísérlik eladni a normálisnál valamivel drágább áron köz- hivatalnokoknak weekend célokra. Aztán egy két privát levél. Ez már veezedelme­római protocollum előírja, hogy annak égy kü­lön templomban kell megtörténnie. Minden valószínűség szerint a Szent István bazilika lesz ez a templom, amelynek szentélyét azon­ban az ünnepségek idejére át kell majd alakí­tani, mert a pápai legátus trónját az evangé­lium oldalán kell felállítani, vele szemben pe­dig, a lecke oldalon helyezendő el a megjelenő és résztvevő nyolc-tíz kardinálisnak az emel- vényes írónszéke. i A vatikáni állam helyettes államtitkára is Budapestre jön Rómából érkezett az az értesítés is, hogy az augusztusi ünnepségek idején Budapestre j,ön Msgr. Alfredo Ottaviami, a vatikáni állam ál 1 amitit kárhe 1 yebese, aki Pa.ceIli bibornok ál­lamtitkár mellett egyik legnagyobb súlyú tiszt­ségét tölti be a pápai udvarnak. Nem kevésbé érdekes vendége lesz a jubi­leumi ünnepségeknek Scepticki András lem- bergi görög szertartása róm. kát. érsek-metro- polita, aki az államférfiak, publicisták és nem­zetközi jogtudósok értekezletén francia nyel­ven előadást fog tartani az orosz keresztény- üldözésről. Ez az előadás különösen érdekes lesz, mert mint ismeretes, a pátriárkát az orosz bolsevisták sokáig fogságban tartották és igy a saját legszemélyesebb tapasztalatai alapján számolhat be erről a lémáról. sebb: a névtelenje papírkosárba kerül, de a kérőt, figyelmeztetőt, megróvót és tanács­adót ülik félretenni, különösen azokat, me­lyek az élet figyelemreméltó furcsaságait közük nyájas készséggel velem, mint „tol­iamra való" ritkaságokat, — ezekre illik vá­laszolni, megköszönni a szives figyelmet s toliamról táplált jő véleményüket. Nekem is van véleményem, toliamról, az élet figye­lemreméltó furcsaságairól, s az egész mes­terségről, de azt jobb lesz óvatosan elhall­gatni. Akad magánlevél is egy-kettő, — de akad-e igazán? Ha jól utánanézek, ez a leg­ritkább. Ez a műfaj is kiveszett — minden levelet félve bontok fel, akkor is, ha ismerős az irás, mert az emberek már nem írnak le­vélét ok nélkül, nem ülnek le, különösebb cél vagy szándék nélkül elbeszélgetni né­hány levéloldalon, — a legnagyobb ritkaság, ha valaki önzetlenül, különösebb kényszer vagy nyomós ok nélkül ír ma levelet. Kö­szönni vagy kérni valamit, tudósítani vagy figyelmeztetni, ez a célja a magánlevélnek, — egyre ritkábbak azok az epistolák, mikor barát vagy ismerős azzal a „ma van egy sza­bad napom "-kezdettel nekiül és levelet ha- nyarit, melyben nem akar se kérni, se kö­szönni, csali éppen beszélgetni veled. Igaz, nem is tudnak már levelet inni az emberek, — nem értenek hozzá, elfelejtették a techni­káját, azt a leiró, egyszerű, elegáns levél­technikát, mély miég a múlt század legbaná- lisabb magánleveleit is élvezetessé tudta tenni. Ismerem ezt a postát. Nem érdekel. S a telefon sem érdekéi, — pedig már szól, vígan és brutálisan-, s akar valamit, fin nem várok a telefontól semmiféle különös kedvességet, egyáltalán nem várok kedves­séget se embertől, se tárgytól, de néha már szinte csodálom, hogy egyszer sem jut eszé­be önzetlenül megszólalni, — valamilyen apró, banális cél, vagy érdek nélkül, hogy úgy mondjam, személyesen és fölöslegesen, — nem, mintha különös örömöm telne ben­ne, ha a telefon egyszerre barátkozni kezde­ne, de mégiscsak furcsa, hogy naponta öt- venszer megszólal, s mindig csak akar vala­mit. Tudni akar valamit, megbeszélni vala­mit, — valamit, ami éppen olyan jól el is maradhatna, s nem történnie semmi különö­sebb baj se a mindenség, se a kérdező, se a magam életében. Igen, hogyne, ott leszek, elviszem, estére meglesz, csütörtökön bizto­san elmegyek, már kikerestem, éppen most csinálom, megteszek minden megíéhetőt. Száz telefon közül nincs egy, amely érdekel­ne. Kedvetlenül veszem kezembe a kagylót, ismerem ezt is, kitanultam. Csak csöngess, gondolom, nem iis udvariatlanul, csak kissé fásultan. Oly pontosan tudom, mi követke­zik: az ötödik csöngetés után felveszem a kagylót, s akkor,. egy kedves pesti szokás szerint, megszólal egy ismeretlen vagy isme­rős hang: „Ki beszél?" ő, aki beszélni akaT velem, előbb óvatosságból'tudni akarja, hogy ki beszél? — ő, aki felzavart munkámból, álmomból, magányomból és semmi tevésem­ből, ragaszkodik hozzá, eléggé nem dicsér­hető előrelátással, hogy elébb mutatkozzak be érn, akit ő keres, s akkor majd kegyesen bemutatkozik ő is. „Ki beszél ott?" — kér­dem vissza rosszkedvűen, mert belefárad­tam már abba, hogy telefon-illemtanból órá­kat adjak Pesten. „Mi az, hogy ki beszél ott?" — kérdi ujfent és bosszúsan a hang, — „én kérdem, hogy ki beszél?" Erre leteszem a kagylót. Két perc múlva újra szól. — s az­tán megtudom végre, hogy ki beszél s meg­hallom azt Is, amit beszél. Hát igen, hogyismondjam ... persze, itt benn a szobában is hiba van, a felvevő állo­másban, ha úgy tetszik, —; bizonyos rezonan­ciák csak bizonyos felve vő készség re vissz­hangoznak, s talán, ha én magam nagyon akarnám, hogy a telefon egyszer valami mást mondjon, mint szokott, reagálna erre a készségre. Az igazság az, hogy nem is aka­rom. Nincs is időm, nincs idegem, egészsé­gem, elhasználatlanságom, akarni, — az élet, a hétköznap, tele van egy elfoglaltság­gal, melytől nem jutok munkához, stimu­láns szerekkel, melyek mérgezők, és mér­gekkel, melyeknek feladatuk stimulálni, munkával, mely csak kitérés az igazi mun­ka elől, megélhetéssel, mely nem hagy időt az életre, gyanakvással és védekezéssel. Az úgynevezett hivatás mellett eltelik a nap egy mellékfoglalkozással, melynek nehéz nevet adni, megélhetéssel, védekezéssel, ügyeskedéssel, utánjárással, adminisztráció­val, — az adminisztráció több időbe kerül, mint a produkció, több idegbe é? fegyelem­be. Nem érek rá, — s már régen nem tu­dom, uii is az, amire nem érek rá? Homá­lyosan dereng, hogy talán az élet. — egé­szen kis é-vel, magánhasználatra, zseb­kiadásban. Nemcsak a telefon csönget, a lakásajtó is csönget, — kéregét és ajánl, s mii lehet fe­lelni erre? Kéregessen és ajánljon. Én vidé­ki ember vagyok, ahol megszoktam azt, ami vidéken elviselhetetlen, s ami titokban min­dig hiányzik nekem Pesten, — a látogatás­nak azt a „no, errejártam, gondoltam, bené- zek“-fajtáját — a látogatásnak azt a fajtáját, amely ártatlan és jóindulatú rokonszenv- kifejezés, semmi egyéb. A lakásajtó csenget, s tudom, hogy most bejön az az ünnepélyes ur, aki négyszemközt Óhajt velem beszélni, s aláírásomat óhajtja, vagy részvételemet, vagy egyszerűen csak azt, hogy hódoló fel­iratban üdvözöljek egy minisztert, akit nem ismerek, vagy diszkrét politikai szervezke­désre hívja fel a figyelmem, azzal a feltevés­sel, hogy én most, tőle, akit életemben elő­ször látok, fogom megtudni, hogy mi a poli­tikai meggyőződésem, — ami aztán, minden hajlongás éö torokköszörülés mellett, mégis­csak szemtelenség. Jön ez az utálatos fráter a Társadalombiztosítótól, akit, ha legköze­lebb megcsípem, hatósági közeg elleni erő­szakra használok fel, s aki reggel, a cseléd kérése dacára, szemtelenül addig s oly han­gosan csönget, amíg felébredek, hogy vala­mi ellenőrizhetetlen tizennyolc pengős hát­ralékot behajtson rajtam, jön a hölgy, aki ál­lítólag együtt nyaralt a nagyszülőimmel har­minc év előtt Koriitnyicán és Báró Jósika Miklós összes müveit akarja eladni nekem, hogy lakoljak az ősök bűneiért. Ezek mind jönnek, bizonyos időbeosztással, egész nap, nyomorultan, éhesen, szemtelenül, szeren­csétlenül, S közben, egy fejlett nyomdatechnika jó­voltából, minden órában napilapokat tesz­nek le az asztalra, melyeket röstelkedéssel nézek át, — nem tudok más szót, röstelleni magam. S közben egyik kézzel dolgozni s a másik kézzel adminisztrálni is kell, s közben) szól a telefon, s megint felhoznak egy napi­lapot, s megint négyszemközt óhajt egy macskabajuszos beszélni. Ezzel eltelik a nap. Nem volt semmi baj. Nem lettem boldogabb, se szerencsétlenebb, nem öregedtem jelenté­kenyen s nem is fiatalodtam, szellemiekben ée anyagiakban nem gyarapodtam, de nem értek különösebb veszteségek se, — délben huszonnégy fok volt árnyékban, de estére lehűlt. Általában, „nem történt semmi" — csak éppen, alig észrevehető árnyalattal, erősebben és kifejezettebben észlelhetők a tünetek. Tüneted egy létezésnek, mely bomlás, egy akciónak, mely egyre inkább csak védeke­zés, egy továbbélésnek, mely egyre kevésbé élet, egy emberi exisztenciánuk, melyben egyre kevesebb az emberies. Nyugodt nap volt. Még egytpár ilyen nyugodt nap, évekké sűrűsödve, ebben az atmoszférában. — s egyáltalán nem lesz nehéz, nyugtával dicsér­ni az egészet. v - i TÜNETEK Irta: MARAT SÁNDOR

Next

/
Oldalképek
Tartalom