Prágai Magyar Hirlap, 1930. július (9. évfolyam, 147-172 / 2368-2393. szám)

1930-07-11 / 155. (2376.) szám

JSzinHÁzKönVvKabTtiRA j W/"® * $ » « n> r «a * $ ® e ' 4 f ! títralyi esküvő es királyi ajándékok \ Hollywoodban j Hatold Lloyd masszív aranyiatokat, Norma Shearer csodás kelengyéi adott Bebe Danietsneh Ben Lyonnál kötött házas- sága alkalmából Töltse week-endjét Trencsén-Teplicz gyönyörű, virágillatos, hatalmas parkjában, fenyves erdei sétányain, impozáns uj gyógyház teraszán és pompás strandfürdőjén. Kitűnő fázz mell táncolhat és űzheti a legkűiönSétébb sportokat. A fürdőhely páratlanul szép fekvése és az inter- nacionális közönség által teremtett pezsgő fürdőélet feledteti Önnel egész heti munkáját és gondjait. . LŐPORT­Rosszul végződött a Unnék prágai szereplése Ujj csehszlovák gátfutó rekord — Sztaniszlay második leit Hollywood, július. Hl a film egyik királynője férjhez megy, akkor az ajándékok vadéban királyi mére­teket öltenek. Bebe Daniels és Ben Lyon es­küvője a szezón nagy eseménye volt. A fiilm- koiónia összes hírességei jelen voltak ezen az esküvőn; az összegyűlt ajándékokat de­tektívek seregei őrizték. Harold Lloydék egy teljes aranyszervizt ajándékoztak az ifjú párnak. A szerviz legre- mekebb darabjai az a tizenkét massziv, sú­lyos aranytányór, amelyet Amerika legkivá­lóbb ötvösmü hely ében készítettek. Wiliiam 1/6 Báron nem akart a népszerű szemüveges komikus mögött maradni és ezért ő szin- arany káv étkészlettel ajándékozta meg ked­vencét, aki a gyárában jelenleg készülő film főszereplője. Igaz, hogy Wiliiam Le Báron rengeteg pénzt keresett Bebe Daniels leg­utóbbi filmjén. A Taümadge-tálak A Talmadge nővérék hatalmas ezüst tálak­kal ajándékozták meg az égő vöröshaju Be- bet, olyan hatalmas ezüst tálakkal, hogy me­leg nyári éjjeleken a szép filmszinésznő nyu­godtan eÍnyujtózkodhadna rajtuk. Norma Shearer fehérneművel látta el a fia­talasszonyt. Ez nagyon konzervativén és há­ziasán hangzik. De ha elmondom, hogy az ajándék kézzel szőtt vászon és olyan finom, hogy a fiattal asszony keresztülhúzhatja az egyes, vászonlepedőket a jegygyűrűjén, akkor már egy kissé hollywoodibb hangzású az ajándék. A készítési módját nem tudom le­írni. Mindegyik vászondarabról külön film- felvételt kellene készíteni, olyan gyönyörű hímzésekkel van ellátva. Maatilla és haszezerdolláros autó Már majdnem megfeledkeztem a fiatal férj­ről. Ben Lyon esküvői ajándéka riatal fele­sége számára szerény kis briliáns nyaklánc. Minden egyes gyönyörűen csiszolt briliáns egy-egy platina mestermübe van foglalva. A nyaklánc aránylag rövid, de minden egyes darabja olyan nagy, hogy gyűrűben is fel­tűnő volna. Ben Lyon már annyi ékszert adott menyasszonyának, hogy néhány hónap óta abba hagyta. Azóta volt Bebe születés­napja. Erre az alkalomra Ben Lyon egy 20 ezer dolláros automobilt küldött menyasszo­nyának. Bebe ^szerényebb ajándékát nagyanyjától kapta, aki még mindig ragaszkodik a konzer­vatív spanyol szokásokhoz. Ennek megfelelő­en a nagyanya egy fésűt és egy mantillát küldött unokájának nászajándékul. Az esküvő maga aránylag nem volt oly fé­nyes. Bebe Daniels nem akart nagy hűhót. A menyegzői lakomán alig volt 150 ember. Egyáltalában Hollywoodban minden nagyon szerényen történik, mintha ez a kaliforniai tengerparti város nem is volna a világ egyik leghatalmasabb és leggazdagabb iparának kö­zéppontja. A hivatalos vendégek a nagy esküvőn — mint mondott tűk — alig haladták meg a száz­ötvenet. A templomi esküvőméi a helyzet azonban egy kissé más volt. Los Angelesből, San Franciscóból és Amerika sokkal távo­labbi részeiből is rengeteg ember jött ked­vence esküvőjét végignézni. Hollywoodban mindenki tudja, hogy Amerikában 83 Bebe Daniels-klub van, A klubok egyetlen célja a Bebe Dániels-kultusz ébrentartása és terjesz­tése. A Bebe Dianiels-imádók, egyszóval mind eljöttek az isteni faluba, hogy hallják azt a halk igent, mely a népszerű sportgörlből Mrs. Ben Lyont formál. Négy szőke és négy barna szépség volt a uyoszolyólány. Bebenek, mint ismeretes, vö­rös a kaja. Diana Kané és Mrs Albert Kauf- mann halvány orchideaszinü ruhákba öltö­zött. Constanze Talmadge és Lila Lee krém- sárga, Betty Compson és Mae Sundiay vörös ruhát hordtak. Marié Mosquini és Adél a Ro- ger Hyland ké'k muszlinálomtoan tündököl­tek. Hozományközvetitő Marion Davies Az esküvőn az ifjú páron kivül Marion Dia- vies volt a legboldogabb. A beníemtesek ugyanis tudják, hogy ezit a nagyszerű partit Marion Davies hozta létre. Bebe Daniels és Ben Lyon nem sokat tudtak egymásról egé­szen addig, mig Marion Davies bridge-palti­jain nem találkoztak. Annakidején, mikor a szerelem kezdődött, Bebe nagyon okosan ki­jelentette, hogy nem akar tipikus hollywoodi eljegyzést. Inkább várni fog egy évig és ha Ben egy év múlva is még akarja a házas­ságot, akkor megtarthatják az esküvőit. Az esküvővel a legtöbb dolga a hollywoodi közlekedési rendőrséginek volt, amely, azt hiszem, egész haderejét mozgósította erre a na^ eseményre. MoHie Mernek. Prága, július 10. Tegnap folytatták és befejezték a csehszlovák-finn válogatott atlétikai mérkőzést. A második nap az elsőnél is nagyobb csalódást keltett. A finnek legjobbjai még Budapestről haza­utaztak és igy a befejező mcetlng Pnrje, Iso Hollo, valamint Pentillá nélkül fdyt le. Azonkívül tegnap a rendezés is sok kifogásolni valót hagyott maga után. — A második nap a 400 méteres gátfutásban hozott uj csehszlovák rekordot, mig Sztaniszlay versenyben csak 1.75 métert ugrott és igy második lett az 1.80-at ugró finn Dahlmann mögött. Verse­nyen kívül aa eperjesi atléta is átugrotta aa 1.80 métert. Részletes eredni "nyék: 400 m. gátfutás: Dostal (főiskolás) 57.6. Cseh­szlovák rekord! 2. Jukola (finn) 58.8 mp. 200 m. síkfutás: Knénicky (főiskolás) 23.6, 2. Virfcamten (fim) 28.8, 3. Novotoy (Stevia) 23.9 imp. 1500 m.: Drozda dr. (KoUn) 4:13.2, 2. Ledr és 3. Kubicsek (Kólón). A brünmi atlétáik és a finnek neim indultak’. 10 km.; Hron (főiskolás) 34:56.4, 2. Helks (Hagá* bor), 3. Sulz (Sparta). Diszkoszdobás: Kenttá (finn) 44.30 m., 2. Vamcw- csek (főiskolás) 44.13, 3. Douda (Slavia) 44.03, 4. Lhndstádt (finn) 40.25 m. Gerely vetés; JSrvinnen (finn) 67.60 m., 2. Rei- nikka (i) 65.92, 3. Alarota (f) 61.81. 4. Kobereteín (DEIIG) 58.05, 5. OhmeHk (Slavia) 56.95. A két napos meeting legszebb eredménye. Svéd-staféta: Prága 2:06, 2. Piám team 90 méter­rel második. A finn 300 méteres futó elesett. Ké­sőbb a rosszul váátó Prágát disakvaliükilták és es­zel a kéé napos meeting véget w ért. Az amerikai atléták is csalódást keltettek Berlinben (•) Justh Gyula a Magyar Színház tagja. Buda­pestről jelentik: Bárdos Artúr, a Magyar Színház uj Igazgatója, színházának tagjai soréba szerződ­tette Justh Gyulát, a Mtünő drámai színészit. Justh Gyula annakidején a pozsony—kassai szánház tagja volt és minden szerepében jelentős sikert aratott. Azután Budapestre szerződött és itt először az Uj Színházban, majd a Magyar Színházban kapott já­tékáért sok tapsot. n Eltörlik a budapesti színházak vigalmi adó­ját. Budapesti szerkesztőségünk telefonálja: Né­hány héttel ezelőtt a főváros ankétet tartott a sZin- házikérdésben és az ankéten a főváros kilátásba ■helyzete, hogy rövidesen eltörli a szánházak vi­galmi adóját, a tűzoltósági illetékeket és az egyéb illetékeket pedig a mi: 'mumra redukálja. Az erre vonatkozó intézekedésefc valószinüteg már szep­tember 1-én. lépnek életbe. (*) Ünnepi játékok — Delfiben. Görögország fel­szabadulásának százéves évfordulója alkalmával Deüdübee nagyszabású ünnepi játékokat rendzetek. Elsőnek Aiszchülosz Letóncolt Prometheusz-át ad­ták elő, még pedig a régi görög színjátékok mán­iájára, korhű keretek között. A színészek régi tragi­kus álarcot, kothumuszt és pephmnot viseltek és a közönség is a régi amffitheatrum-szerűen restau­rált színházépület lépcsőin foglalt helyet. Az ün­nepi játékok archaikus külsőségei és maguk az előadások igen nagy hatást keltettek. A delfiheii ünnepi játékokat állandósítani fogj'ák. (*) Harry Liedtke visszatér a színpadra. Harry Liedtke, Németország legnépszerűbb filmszínésze egy berlini szónágazgatóval szerződést kötött, amely- írek értelmében az igazgató társulatával bejárja Németország nagy városait. Liedtke egy interjúiban kijelentette, hogy ismét prózai színész akar 'lenni. Elsőnek hosszú évek után Wdlde Az eszményi férj című darabjában lép fel, amelyben lord Goringot fogja alakítani. (•) Darvas Lili Ischlben. Isdhl színházában nya­ranta Jarno bécsi szinígazgató tart előadásokat. A fürdőhely tradíciója, hogy a színházban a legjobb színészek lépnek tel. Ezidén Darvas Lili, Hedvig Bleiibtreu és Raul Aston, szóval a legjobb reámlhardti garnitúra lép fel. (•) Fordulatok a Hasenclcver-ügyben. Jelenítet­tük, hogy Bécsben sem folyt le botrányok nélkül Haeenclever: Házasságok az égben köttetnek című darabjának bemutatója. Egy rendőrtiszt följelen­tette a szülészeiket, akik a válásgyafláaőraak mon- dott vígjátékban felléptek és az eljárás ellenük most, folyik. A bécsi államügyészség, értesülésünk •zerioi, kilátásba helyezte, hogy a darabban sze­replő emnésaeket letartóztatja. Erire a eriinészek sor­ra visszaadták a szerepeiket a Hasenclever-dairab- ban, amelynek ettől függetlenül különben igen nagy sikere van. (*) Uj magyar férfikarok. Az „Ápoló'' magyar zeneművészeti folyóirat most megjelent 131. száma Revü Géza: Éjjel a Tiszán, Farkas Nándor, a ne­ves korán elhunyt férfikari 6zerzö: Az én asszo­nyom, Ztegler Béla: Szerenád, valamint Kereszty Jenő által férfikarra átírt, Molnár Imire dr. műsorá­ból ismert: Búza, Búza... kezdetű, a 17. századból való katemanóta ctimü szerzeiményeket tartalmazza. Ugyancsak sajtó alatt van már most az ezután kő­vetkező legközelebbi szám anyaga is, amely szám Bródy Miklós dr., a kolozsvári opera karnagyának: Férfiének eiimü, Bárd Oszkár versére irt müvét, továbbá Radó Aladár, a háború elején hősi hatóit halt tehetséges zeneszerzőnknek Turchány István által magyarra fordított: Az éjszaka és Zarathusbra dala c. müveket tartalmazza. Ságody Otemár: Eskü­vői üdvözlés szerzeménye kitűnő alkalmi darabnak ígérkezik és könnyű letéténél fogva dalosegyesüle­teink bizonyára szívesen fogj'ák üdvözölni a Rév- partra talál kezdetű gyásZkart. A fenti kórusokkal együtt az „Apolló" ezidőezerint 659 kart tartalmaz már. Az eddig megjelent számok mindegyike egyenkint is kapható úgy vezérkönyv, miint szólam formában. Évi előfizetési díj a vezérkönyv és négy szólamra évi 10 pengő. Az edidlig megjelent kiad­ványokról tart alom jegyzéket és újonnan alakult datosegy esütetekraek mutatványszámot készséggel küld a .kiadóhivatal: Budapest VIII., Népszinház- uoca 20. A POZSONYI MAGYAR Sr "HÁZ MŰSORA: Péntek, szombat, vasárnap és hétfő: Csúnya lány. (Harmath Hilda vendégfelfléptéveil.) Vasárnap délután: Diáksaerelem. Szerdán: Vakablak. (Justh Gytfto vendég­feUéptevel.) A PRÁGAI MOZIK MŰSORA: ADRIA: íme, a feleségem (Hardy és Laurel). — A furcsa börtön (K. Dane). AVION: Finom csemegék (Harry Liedtke, Junker- imann, Verebes; német beszélőfilm). KOTVA: Vérző arénák (R. Valemtino). 2-ik hét. LUCERNA: Szt. Lajos király hidja. (3-ák hét.) METRÓ: Elza kisasszony (E. Rergner). PASSAGE: Két szív % ütemben. (7-dik hét.) A POZSONYI MOZIK MŰSORA ÁTLÓN, kertimozgó: Te vagy aa asszony, akit mindenki szeret. Berlin, jctlms 10. A Charlottenbnrgi 0C tegnap esti atlétikai versenyén 6000 néső csalódott a* amerikai túrázó atlétákban. A versenyen magyar részről Darányi és Szepea szerepeltek, mindketten győztek. A verseny keretén belöl aa amerikai Bowens 300 méteren megakarta javítani Padock világrekordját, aaonban ennek 352! mp-el alatta maradt. A 100 méteres futásban Kömig 105 alatt győzött a hannoveri Giiilmeieter (10.7) és az oldienburgá Lannmere (10.9) előtt. Kömig a 200 métert 21.6 alatt nyerte Gillmeister előtt. Egyéb eredményeik: 400 m.: Bowen (USA) 49 mp., 2. Engelhardt (Berlin) 499, 3. Kugelberg (svéd). — 800 m.: Dana (Charlottenburg) 1:57.6 p. 110 m. gátfutás: Anderssen (USA) i5 mp., 2. Pet­)( Finn atléták Kopenhágában. Yrjóto a euJy­dobást jobb kézzel 13.83, két kézzel 24.25 méterrel nyerte. A finn Toivomnenft Peterson a 3000 miéteren 8:48 atott verte. A dán Lansen az 1500 méteren 4:00.8 atott uj rekordot állított fel. )( A brünni SK Zsidenlee utolsó norrégorssági meccsét a larwioki vátogatott eSen 2:4 (2:2) arány­ban elvesztette. )( Nordwykban tegnap megkezdődtek a holland tenniszibajnokságok. A csehszlovák Menzel a férfi- egyesben és a vegyespárosban Canfere kieasezony- nyal együtt megnyerte az első meccsét. Prenu, atki a párost TiiMennel játsza meglepetésszerűen 5:7, 2:6, 0:6 arányban ikiikapott a holland Van Berkeitől. Tűid énnél együtt azonban győztek az Eroee—Sertdes kettős elten, míg Tiildee első szinglijét könnyen nyerte. )( Szlovenszkón vasárnap három középdöntő baj­noki meccs folyik le. Komáromban a KFC a Kassai Törekvéssel mérkőzik a pozsonyi BrOE át. veze­tése mélilett. Munkácson az MSE a Losonci AFC- baí játszik. Bíró Kassáról kerül — Ungváirott az SK Rusj a pozsonyi Brateelavával játsza te revans- meocsét a ruttkad Kiss bíráskodása meftett. )( A Ferencváros—Slavia középeurópai kupa- mérkőzés ügyében a Slavia Géniből a bécsi kupa- bizottságtól a budapesti révén®találkozás elhalasz­tását kérte. A Ferencváros maga az elhalasztás­ba bele ás egyezett. A kupabizottság elnöke: Gerő dr. (Bére) telefonon megszavaztatta az egyes fiilila- mókáit. Ausztria az elhalasztás mellett, Olaszország a Slavia kérése ellen foglalt állást. Gerő dr., mint elnök szintén az elhalasztás ellen szavazott és igy ■a Slavia holnap reggel Budapestre utazik, ahol ! szombaton délután mérkőzik ?. Ferencvárossal. torson (swéd) 16JI, 9. Beedtetak: (BertÉn), 4 Trosebach (Berlin). 400 m. gátfutás; Schlie (Remii) 56.6, 2. Troes­bach, 3. Erm (Berlin). — Diaikosa: Sic vert (Halié) 43.84 m., 2. HSndoben (Bérűn) 41.06 méter. — Távolugrás: Meder (Berlin) 7.22 m., 2. Ham (USA) 7.05 m. 4 X 200 m. staféta: Amerika 1:24.8, 2. Chaniot­temburg 1:30b. Rúdugrás; Warne (USA) 405 cm., 2. Wegener (Halié) 3.60, 3. Zaufa (Budapest) 3.60 m. Az ame­rikaiak legjobb eredménye. Gerely vetés: Szepes Béla (magyar) 62.40, 2. Weimann (Leápaág) 61-06, 3. Wedekind (Berlin) 55.45 m. Sulydobás: Darányi (magyarj 14.61 m., 2. 9ie­vert (Hadié) 14.12, 3. Soraid®ris (Drezda) 14.01 m. )( Elmarad aa amerikai üssék európai tarája. Budapestről jelenteik: Donáth Leó dr. az európai uszóldga nevében lekötötte európai túrára Amerika legjobb úszóit, akiknek a napokban már útnak i* kellett volna indulniok. Donáth Leó dr. hónapokig fáradt, amíg az amerikai úszókat a kontinens egyes városaiban elhelyezte. Budapestnek szánta Mogyov- ország—Amerika uszámérkőzését négyszer szán méteren és Európa—Amerika uszómérkőzését négy­szer 200 méteren, sőt már az 1200 dollár értékű hajó- és vonatjegyeket is megkapták az amerikaiak, akik azonban most, közvetlenül az elutazásuk előtt, lemondották a túrát. Az adott helyzetben Donátűj dr., az uszóMga nemzeteinek meghallgatása után, nem tehetett; mást, mint hogy a túrát, amelyre má­sod-rangú úszók esetleg vállalkoztak volna, lemond­ja. Ezek után már csaik az érdekes, hogy az ame­rikai uszószövetség világfhirü bajnokaival szemben milyen retorziókikal fog édmá és hogy mi a háttere az amerikai úszók váratlan lemondásának. )( Érdekes sportnap Pöstyénbon. Pösiyémi tudó­sítónk árja: Vasárnap, 13-án Pöstyén fürdőn érde­kes sportnap kerül lebonyolításra. A következő ren­dezések vannak programon: A Tenniszkhib Pös- tyén klubközi versenye, a pöstyéni Godfklub házi versenye, a PFK első csapata a híres osztrák Ad- mira csapatával játszik nemzetközi mérkőzést. To­vábbá Zsolna és Nyitra válogatott eaO:kozói egy vá­rosközi mérkőzést fognak vívni e pösty-éni Kursza- lon kaszinójában. Elsfe a Iinnszalon összes termed­ben és tornászán a PFK nagyszabású kerti mulatsá­got rendez, amely méltó befejezése lesz a pöstyéni sportnapnak. A PFK esti mulatságán ,,spurik irály- nő" választás is lesz és ez érthetően nagy érdeklő­dést vált ki nemcsak Pöslyéniben, hanem az egész környéken.

Next

/
Oldalképek
Tartalom