Prágai Magyar Hirlap, 1930. március (9. évfolyam, 50-74 / 2271-2295. szám)

1930-03-04 / 52. (2273.) szám

11 ma 4. kt<M. •PBKGAi-AWfcöt-miiLap Sondibatn, Rtojghoilfer iO, Auesági Vegyi 7, Ceeh Oukwr ée Qsedi Keaneöfcedeikm 5 fcaroojátvail javait. Kemoetó Bánik 45, Zsiviuo és Sp-onro 2 toancmávad ja­vult, Osetoáík Hittel 2 baroméval! gyengüli. A beru­házási piacom 3 és fél seáaaMkiois negyedük és a 3 és fél százaülékoe pót 40, a 4 és fél ezázaMkioe pót- Séradék 35, a 4.2 száealéikios pcibjéitaidiök 25, a 4 ezá- zaifé'kioG póttjáradiák 20, Népözöveteéigli 10. Brénmirn. Becirhá®íei4k>rgail!iTW, 1923-ae beruházási, Lisztköb esön, Konzol és az 5 és fél százalékos negyedik 5 föltárt javul! Kassai részvények 1.20. Stcolrpniotriil á- bd& 2j5 kánonával javultok. Prága, méroiitss 3. Valuták: Hofland 1348.50, jtug-o- Btttóv 58.85, ntéraet 803.25, belga 469, magyar 588.50. íwmán 19.75, ©véged 651, dóm 899, angol 163.85, spa­nyol 408.50, olasz 176.90, észalkaimerálkiaá 33.54, nor­vég 899, francia 132.70, bolgár 23.15, svéd 902, len­gyel 37650, osztrák 473.6214. + A prágai devizapiacon Amsterdam 0.2, Berlin Ö.05, Brüsszel 0.2, Lomdoai 0.035, Milánó 0.02, New- yonk 0.0125, Pánié 0.015, Béce 0.15 koronával gyen­gült, Zürich 0.075, Madrid 1.50 koroméval javult.-f- Tartott a prágai cukorpiac. Nyereárujegyzóe ’Atnseág loíko 103—106. + Üzletfelén a budapesti értéktőzsde. A jkiöltf&ld- ről jieim érkeztek kedvező ‘Impulzusok és igy a ma- gámíközömség, vatamimit a spekoiíllácdó tartózkodó volt. Mdndazonáltol tőzsdezárlat előtt egyes vezetöérLé- kek megszilárdultak. — Egyes, a csehszlovák távi- malii iroda jetemtésébein nem szereplő értékek közül a Mototár 82, PestezeoiffiőriTKá 15 és Részvén ysör 115 pengő ánfolyaanot értek el-f üzletfelén a bóesi értéktőzsde. Röviddel nydtás után fAogcácié átüt be, amely végig tartott. Az ailap- hamguifciJt taxxdxm nem volt barátságtalan és az ár­folyamváltozások ezük toatárok között mozogtak. Toxtdtártékek és magyar értékek, vatamdnt egyes csehszlovák papírok gyengültek. + 8zilárd a berlini értéktőzsde. Az üzlet szűk határok között mozgott, de az alapirányzat barátsá­gos vo.1. Később az üzlet .is megélénkült. Festék­ipar átmeneti lég gyengült, majd megint behozta a veszteséget. Nagyobb változás nem volt. ÁRUTŐZSDE v A prágai saarvasmarhapiacra 1482 darabot bajtoftitak fel, ebből 317 belföldi, 451 román. 16 ma­gyar, 697 lengyel eredetű. A cseh ökör 5.50—7.75, bika 6.30—7, tehén 4J25—6.75, szlovemszkói ökör 6.20—9, bika 6.25—7, tehén 6—7, borjú 6.50, román ökör 5.75—7, toka 5.80—6.50, tekén 5—6.30, borjú 5.70—6.50, a magyar ökör 8.50—9, a lengyel ökör 5.75—7.30, bika 5.25—6.75, tehén 5—7, borjú 7.26— 7.30. A vásár kicsi volt. + A prágai sertés vásárra 4900 sertést hajtódtok fel. Ebből 742 belföldi, 255 román, 3050 lengyel, 853 hízó magyar eredetit. A cseh sertés 10.75— 11.30, szlovenszkói 10.30—10.80, román 10—10.50, lengyel 1050—11, a magyar hízó 11—11.90. A vá- eár nyugodt vott-f~ A mai budapesti terménytőzsde határidőpiadln, wtnimt budapesti szerkesztőségünk telefonálja, az irányzat Lanyha vett, * forgatom közepes. Nyitási ár­folyamok: piogyar búza májusra 21.30, 21.29, októ­berre 21.30, tengeri, májusra 12.66, 12.65 pengő. Felmondtak 3000 métermázsa magyar búzát már­cius 6-Lká átvételire. + A mai budapesti gabonatőzsdén, amint buda­pesti szerkesztőségünk telefonálja, az irányzat tar­tott volt. A következő árfolyamokat jegyezték: tieza- vidéki búza 24.S0—25.20, felsőtisizai 22.55—22.80, egyéb 21.80—22.30, rozs 11.70—11.80, tengeri tiszán­túli 12.70—12.85, egyéb 12.90—13.10 pengő. A többi gabon-aoiikkben az árak változatlanok voltaik. + A berlini terménytőzsdén a következő árakat jegyezték: búza 229—32, rozs 159—63, árpa 160—70, zab 121—30, búzaliszt 27.25—36.50, rozsliszt 20.50— 24, buzakorpa 8—8.50, rozskorpa 7.25—7.75, vik- tórieborsó 21—26, kis ehető 18—21, takarmány- boreó 16—17, peluöka 16—18. lóbab 16—18, bük­köny 18—23, repcepogácsa 13.25—14.25, lenpogá- csa 17—18, szárazszellet 6.50—6.70, burgonyaresze- öók 12.50—13. A Mapesti értéktőzsde árfolyamai; |tl/3 >1/28 Ang.-Karv**' . » 9 ■ h ■ ► 88.50 88.50 Hazai bank . • , a % t * 56.70 50 60 Magyar Hitel . < ( . * » 75.50 75 40 Jelzálog . 41.50 41 50 Leszámítoló 92.50 92.80 Magyar-Olasz . ..... • 72.— 72.— Osztrák Hitel . „ > » * . 41 — 41.— Kereskedelmi bank . . » • 109’ - 108.10 Magy.ált tkpt. ...«»• 9050 9050 Első hazai tkpt. . . » . . 183 — 182]50 Borsod-Miskolci . 15]— 15] — Concordia . , . * . » . —]— — ]—■ Budapesti malom , . s * • —"— — *— Gizella malom . . . . ■ 12 50 12‘50 Hungária malom . » . . • 21 50 20 50 Beocsini ■ ■ .• n g 1 a » _ — — Felsőm szén . , 1 . * » 31 — — ’ — Drasche . 150‘— 150‘ — Magnezit ?06'— 206”­Magy ált. kÓBzén , » * • 655 - 643”­Salgó 47'50 46”50 Urikányl ...•■■!> 125 - 123'50 Kóburg 1 1 13 90 13 80 Csáky ....................... ■ 1 * 5 50 — Magy ar tegyvergyir *8*1” 251 - 248 — Ganz Danubiw . . . p 8 * 101 10 l00'04 Ganz zillamos , „ n ■ ■ n ~— • — Hofben 8 10'20 1020 Láng . . s: . , * * » » 76‘— ' 76 ­Liptak 8 - _ Győri vagougyár . a 1 * • 32 10 27-80 Rima...................11 » * * » 83 70 82-50 Sch lick -----­Orsz fa ••888888 —•_ 3.— NaSChitZÍ ••888888 • __ —.— Levante . 8 8 8 8 8 8 8 8 ^7.8O KöZUti ..888888 8 —•— -----­Dél ivasut . • 8**88 •. __•„ __ Ál iamvasut • • 1 « t > • 28 — 26-90 Tröszt ...... 8 • 28 50 28 50 Magyar cukor ...... <21 - 116. ­Izzó ■ • • • • " * • * 409 50 1Ó98C Hungária műtrágya .... tfí ~ 36 50 KlOtíld ..8,888*88 _I._ Gumml , , • • • 8 • * • 52.50 Pozsonyi fiPiníaylizsde 1930 március 3. K-tó! K-if S,l:8l!tl:::::::::::: í» ­Árpa export . • 119 — 121 príma >...s. ........ -..rj <(2 •„ merkantil ....................................... _ ~ ............................................. 105-108 *. *........................ 98-100 “ us?á!^ í’°»0"v..................... 150 -- 180 V.k tona borso................. 240 - 270 Pe her bab . .............................................. _ _ ­av a?', "Hkkonv • • - ............................. 155-170 8Z . bükköny........................................... 300 - 305 ................................................................... 640 - 650 ,4 5k*......................................................... 560 _ 600 Voroshere natúr ....................................... 800 - 900 , plombazva . ............................ 750 gQ0 ue erna ........................................................J20Ö _ 1300 „ plombáivá ........................... 30 33 ■t kezési rózsa burgonya ........ 30 _ 33 „ sárga burgonya ........ 2^ _ 26 pari burgonya ..................... 290 _ 2^5 Bú zadara.................... 280 985 OG G búzaliszt ............. _ “ Pozslisz' .................................................. 64 Z 66 Korpa . . . ............................................... 88 _ 90 ! aKarmanyitszt «•••«•*•••••• gg SzárífoH répasze’et •*••••••#•• _ Am eriVai Htsznózsir aW Pozsony ••••• _ Ma gyar „ határ ­Amerikai szalonna nh Pozsonv ••««» ***** ^atár _ y. cua tévedés, 'a7,a ^ orésoll _ ^ sup szajimi • .•••«»•••••** _ , Vakarmány sza’ma, laza ~~ __ „ „ préselt »•••••« w­Alom szalma, aza • «••••••••• , , préselt ••••••«•« Irányzat: Rozsban és aaibbaai a hangudlat ked­vező, küllőmben nyugodt irányzat. A váltás értéktőzsde árfolvamai: liI/3. M/iS 1923. évi kincstári utalvány . %' — 1924. évi kincstári utalvány. „„„'ön innób Nyeremény kölcsön .... J00.ZU ivu.íj (5%-os beruházási kölcsön . Jxi lOO’fib (5%-o» lisztkölcsön................... 100 30 lüüöb 8%-os Államkölcsön .... 100.55 lOU.öö Morva orsz. köles. 1911. 4%% §?• cm”_ Morva őrs*, köles 1917. 5% . 01'vb Prága város 1918 köles. 5% . 01.- ^ /0 Prága város 1919. köles. 4% . 70. na ne Brünn város 1021 köles. 6% . hozsony város 1910 köles. 4% 74. ___. Pr ága városi takrpt. 4% . . —. Q.„R Csl. vörös kereszt sorsjegy . 1?-— Koc- 0 Agrárbank ............................ 535 - ~ Gseh Union Bank .... 393.50 ^02 oO Leszámitoló ....... 405.— .“í~ Cseh Iparbank . . . . • - 435 — Prágai Hitelbank ..... 550.- ^47­Szlovák Bank .... 8 . 194. - 50 Zivnostenska 515.— oil — Angol.-Oslov. Bank . . • . —TL Osztrák hitel ..•••• 243 50 Wiener Bankv. 99 75 9975 Jugoslovenska-bank • • • • 51 37 Nordbahn ........ 4840 - 4790 ­Cseh cukor ....... 680. — 6/5 — Morvát cukor , , .... 223. — 223 — Kolini műtrágya . . . • . 620. — 612 50 Kolini kávé ....... —.— 80 — Kolini petróleum ..... —.— j— Kolini szesz ...... . 1350.- ~;~ Klső pilseni sörgyár .... —j~ ..................................... —-— — Ua urin és Klem ént .... —..~*~ Ringhoffer ........ 1200.— 1170' Cseh északi szén .... 1235 — 1215' Cseh nyugati szén................... 609, 696’ — Alp ine ........................ 8 * 8 168 75 165’ — Poldi . 824 - 608 ­Prágai vasipar ...... 2030 — Skoda . . . ..ne*. 1841 — 1815 Pozsonyi kábel . » • • . . 1192 50 1160- — Inyyald..................................... 350 - 363 ­A prágai tőzsde devisajegyBései: miáircáuB 3 március 1 Amsterdam . . . 1851.85 1355.85 1352.05 1356.05 Berlin ..... 804.30 806.80 804.60 807.10 Zürich................ 650.57 652.57 V, 660.60 652.50 Os lo (Christiania) 901.62*/, 904.62'/, 901.62% 904.62% Kopenhagen . . 902.25 905.25 902.37*/, 905.37% Stockholm . . . 904.67% 907.67% 904.87% 907.87% Mailand .... 176.55 177.35 176.57 177.37 Paris.....................131.89% 132.29% 131.91 132^1 London................ 163.78 164.33 163.81% 164.41% Ne w York Cable. 33.71% 33.81*/* 33.71% 33.81% Brüssel................. 469.80 471.— 470^- 471.20 Ma drid ..... 411.50 413.50 410.— 412.— Bel grad..... 59.34 % 59.59% 59.34 % 59.69% Soíia..................... 24.39 24.49 ?.4.39% 24.49%* Konstantínope! . 15.32% 15.42% 15.32% 15.42%* Wien ..... 474.77*/, 476.27% 474.92% 476.42% Warschau . . . 377.50 379.50 377J50 379.50 Budapest .... 589.10 591.10 589.10 591.10 Buenos Airea . . 1277.— 1283.— 1277.— 1288.—» Helsingíora ... 84.70 86.10 84.71 85.11* Riga..................... 648.50 651.60 648JO 651^0* Rio de Janeiro . . 887.— 389.— 387.— 389.—* Montevideo ... 31.90 32.10 31J0 32A0* Alexandria ... 168.10 168.90 168.85 169.15* Athén................. 43.85 44.15 43.85 44.15* Bu karest .... 19.88 20.18 19.97% 20.17% Kowno......................336.50 338.50 336.50 338.50* Li seabon .... 152.10 152.90 152.10 152.90* Révai ...... 898__ 902.— 898.— 902.—* Mo ntreal .... 33.41% 33.53% 33.39 33.51 P~R A G A 1 MAG Y A R H 1 R L A F Kéziratokat nem őrzőnk meg és nem adunk víssk Szlovenszkói szerkesztő: Tclléry Gyula. — I Ruszinszkói szerkesztő: Rá ez Pál. *• Irodalmi Tő munkatárs; Sziklay Ferenc dr^, Kassa, Edcr-u 9. — Budapesti szerkesztő: Zólyomi Dezső, I., DÖbrcntei tér •. Telelő*: A«t 630-02. Gyermekek részére a legolcsóbb könyv Köves Károly Gyermekvíílág-a. Versek, mesék, példázatok, gyermekkori emlékek. As*a Ke 8.— Kapható a Prágai Magyar Hírlap könyv osztályában, Prága II, Panská 12, III. Kérjük a könyv árát, valamint 3 K portóköltséget előre beküldeni. Ha szívből akar kacagni, rendelje meg Köves Károly: Nevessünk! című könyvét, mely válogatott adoma kát, tréfákat és szójátékokat tartalmaz. Ara Ke 8.— Kapható a Prágai Magyar Hírlap könyv­osztályában, Prága II, Panská 12. III. K’ jiik a könyv árát és 3 K portóköltsé­get előre beküldeni. 180.- SCc helyett csali 100.­az alábbi 7 Karinthy-kötet: ó nyájas olvasó Kötéltánc így láttátok ti Krisztus vagy Barrabás Tanár ur kérem! Jelbeszéd Gyilkosok A 7 kötet együtt csak 100 K. Megren­delhető a P. M. H. kiadóhivatalában, Praha II, Panská 12, III. Portó 5 K. 1 Három ni aiániéiimp 1 | MHRKOVITS RODION: | Szibériai yarnlzon , „Ez a raü a legnagyobb világsikert elért magyai gíj •! könyv B Szibériai garnuon egyik napról a má | sikra európai irodalmi szenzációvá lett és épen most jeleni meg Amerikában", írja a legelő­kelőbb amerikai magazin, a Vanity Fair flz amerikai kiadást nyomon követi kilenc különféle g f' ország kiadása. Ss Hra vászonkötésben 31-20 Ké a I MMRKOVn S RODIOM: i Aranyvonat .. , R tizennégyes számú Bajkál-alagutnál utolsó é| szálig elhullott tizenölezei magyai az alagui || védelmében íme. egy isme; etlen részlet Szibéria ® magyai történelméből M Szibériai Gainizon világhírű szerzőjének u, regénye ez a mü a ra bolsevista Oroszország hü képével. — Izig-vérig jSj hazafias könyv a szó legtisztább értelmében Kj Örül az ember, milyen huszárosán vágják kérész- || tül magukat a magyai Hűk a Szibéria világban, fj milyen fortélyosan, milyen paraszt agyafúrtság || qal Büszke rájuk az ember Németh Hndor tg ára vászonkötésben 31-20 K« P SZITMYRi ZOLTHM: | Élni akarok | Tökéletes es eredeti .művészettel rajzolja meg ® a fiatal szerző a mai vidéki és fővárosi közép 5! osztály társadalm életének képét tele a lég- p izzóbb, de mindig artisztikus finom erotikával A kétkötetes *^*ü ára vászonkötésben 62-40 Ke GENIUS KlfiDRS Kapható a Prágai Magyai Hírlap kiadóhivata- fcí Iában Praha il, Panská 12|l)l É Portóköltség 3'— utánvételezésnél 5'— Ki Pompás ajándék hölgyeknek! Csáky Sándor a szakác«ok császárjának SKakács- könyve: | - a XX. század szakácssnüvészete. | Az 1000 oldalas, 150 képpel diszitetí | j hatalmas albumalhku könyv gazdagon í aranyozott vászon kötésben 130. Ke Kapható a Prágát Magyar Hír la p ki- adóhivafalában. Praha 11., Panská 12. l' Ml apiiiM kinyv KOMÁROMI JÁNOS: Süt. ösdiáís Annak a diáknak a története, aki megszámlál­hatatlan félévek után harmincéves korában még mindig elsőéves haiigluó a budapesti egye­temen. Szines, érdekes rajza a háborue'.ötti diákéletnek. Ara vászonkötésben 31.20 Ke. ASZLÁNY1 KÁROLY: PÉ&Z a ..Aszlányi nagyon kulturált, nagyon szubtilis iró s egy aszkéta odaadásává, müved a hu mort“. — ádapitja meg a fiata. szerzörö. a Toll. A legamerikaibb szellemű magyar könyv, egy Amerikát járt magyartól, aki ezt- kivül- belíil ismeri. Ára vászonkötésben 31.20 Ke. KLABUND: fi *esw<üi9 rsfiitigai A mai német irodalom legfiatalabb nemzedé­kéhez tartozott iró négy történelmi alak (Mo­hamed, Pjotr, Moreau és Bracke) életének szenvedélyes drámáját eleveníti meg. Ára vászonkötésben 31.20 Ké. MAURICE CONSTANTÍN-WEYER: Es? férfi a múltjára iserul Az 1928. évi nagy Goncourt-dijja! jutalmazott regény, amelynek tárgya egy vasakaratu. ke­mény férfi küzdelme a nőért, a boldogságért Kanada vad pusztaságában. Ára vászonkötésben 31.20 Kft. MARK TWAIN: A titokzatos Idősen Amerika, egyik legnagoybb és legegyénibb Író­jának halála után megjelent müve. tele a mo­dern kor keserű és éles kritikájával, amit. amíg élt. nem mondhatott el az akkori Amerikának. Ára vászonkötásben 24.80 Kö. Portó 3.—, utánvételnél 5.— korona. Kapható a Prágai Magyar Hírlap kadőhivaía- lában, Praha, 11., Panská 12. sz. III. em. 2 Mi latsifs lile! Elet is irodalom A magyar irodalom kettészakadásának, az Ady kérdésnek, a legizzóbb és leg­vitatottabb irodalmi problémák fölényes és meggyőző erejű tárgyalása. Ara Kos 42.90. Az istenek balnak sz esafeer 61 A nagy magyar költő legújabb termése: gazdag szépségű, mély szavú költemé­nyek. Ara Kcs 14.30. Kaphatók a Prágai Magyar Hírlap kiadó- hivatalában, Praha II., Panská 12. III. Előzetes pénzküldésnél portó 3. — , után­vételezéssel portóköltség 5.— Kcs. Msrgyeritte iiw niMimi iininiiimiiiiiiiiM ni niminri világhíres regényei mélyen leszállított áron. Az élettárs Lerbier kisasszony imém&Ms BasáfoH szerelem Teljes kiadás. Teljes kiadás. A három kötet bolti árva 97.50 korona. A három kötet együtt 65.— korona összegért kapható a Prágai Magyar Hírlap könyvosztályában, Praha, H. Panská 12. III. Egyes példány 25.— korona. Portó 3.—, utánvételezésnél 5.— korona. Bünu>; , BfiCS BBELIN ZÜRICH {11-3 *I-í8 U-* —28 iI-28 tiasno* Alre. ........................ „ ™ J.646 1.75 ?ia- 217.50 IZT™*01:.::;:: SS 34;46 kS! lik 25:?? *Nf-tork 5?j:s Ml ^ 709.65 ^ 51590 ^5 JSAi“e,rf^ zu* ^ ^ ^ ^ ^ Bi-üssel * ‘ **.'.* I .* ^7a\n 7q'fi7 98 75 98.77 58.21 58.30 72.18 72.13 iírussej • • t ■ ■ • * 79.ÖU /y.o/ ^ — — ín 51 in sq 0? OS Helsingíort -7*16 21*88^ Wol 5? 14 27 1B Kóma . . ■* t « » « * • 29.8f> 29.94 ?o*48 19*4Q 7.36^ 7*38 °17 o’i*? Belgrád . ••*«•** 10.07 10.0/ J^cr, irq*96 111 6Q 111 79 i3Q*2^ 08loeühá** • g * f 1 J ; iRo'fiO 152 65 189*40 189*.25 U?!li UL67 |33>0 {38>i Oalo 152.50 152.6o 2? 8Q i6.48 16.41 20.34 20.37 SÍT* ................... ! 22.42 .2.43 ■ 20<9g 12.37 12.42 . 15.34 15.36 /r fJcfh .......................... .Íoor .06 27 136.88 81.23 80.85 Zünch 110.33 110.35 ld|*13 5.13 3.024 3.035 3.74 3.75 04-55 g5.05 105.- 58.83. 61.95 68.30 76.75 < ?bhn)m ’ ' ' ' ' ' Jl- 1534c igo 30 190.20 112.11 112.33 139.10 139.­bi°,ckí® • « ■ ' * ' ’ l53-ot- 194 04 123.85 73.21 73.17 90.63 90.45 BnJapest —.25 . XÍZ‘- —58.88 88.96 . 7?.98 72.9 BAe* 80.32 aO.óO • 79.54 46.90 46.95 58.1° 58.13 Sffi ::::::::: 18:* *®« 169-15 <?s-85

Next

/
Oldalképek
Tartalom