Prágai Magyar Hirlap, 1930. február (9. évfolyam, 26-49 / 2247-2270. szám)

1930-02-16 / 39. (2260.) szám

13 Hétévi iegyházra Ítélték a hitvesgyilkos csáradi asszonyt Nyitra, február 15. (Tudósítónk távirati jelentése.) A nyitrai esküdtlylróság egy hétig tartó izgalmas tárgyalás után ma déli egy órakor hozta meg Ítéletét a csáradi hitve3gyi!ko&- sági biinpörben, amelynek három vádlottja: B agala Katalin, fia, Bagala Vince és az asszony kedvese, Holecska János községi bíró volt. A vádirat szerint Holecska fölbujtására Baga- láné fejszével agyonverte férjét és a gyilkosságban fia is segédkezett. Az esküdtek igaz­mondása alapján a bíróság Bagala Katalint hétévi fegyházra ítélte, Bagal Vincét pedig föl­mentette. A harmadik vádlott ellen az ügyész még az Ítélethozatal előtt elejtette a vádat. Bagaláné és védőügyvédje megnyugodott az ítéletben, az ügyész háromnapi gondolkodási időt kért. Tragihusvégü botrány a Vámház-köruton Lelőtte a rendőrt egy idegbeteg orvos — Installáló? Keietszloveaszkó első és legnagyobb kosponti £ ütés vállalata, KoSIces* Hvieszdosriav körút 18. l el. 451 MILYEN IDŐ VÁRHATÓ A meleg dólnyngati légáramlat Középeurópában át­meneti felmelegedést és csapadékra hajló időt idéz elft. — Idöproguóais: Szloveuszkón változékony, ke­vés csapadékkal, enyhébb, később ismét hűvösebb. — Elkészül Riutötótsóinkat város költségve­tése. Riimaraiomibati tudósítónk jelenti: A vá­rosi tanács és a pénzügyi bizottság e héten foglalkozott Rimaszombat ezévi költségveté­sével s miután azit egyhangúlag megszavazták, a hó végén tartamdó közgyűlés elé terjesztik. A városi költs ég ve léé Ö9s»eállilásának szokat­lan és indokolatlan kérése következtében olyan hírek terjedlek el a váróéban, mintha a késedelem amiatt állott volna be, hogy a váróéi tanács horribilis pótadóamelést akar­na keresztül vezetni s egyesek már arról is tudtak, hogy az ezévi pétadó duplája lesz az elmúlt évinek, illetékes helyen kijelentették, hogy a költoégvetéterveaetben a tavalyi pót- adók ulo? egyáltalában nincs emelve s dacára annak, hogy a város fejlődése szempontjából elengedhetetlen beruházásokat ezévben is tel­jes erővel folytatják, a pótadó változatlan ma­rad. — Haláloflán. Sólyom Jóasef ayugelmaiBoIS igas- getó-terMíó 00 éves koráiban Losomoa othunyt. Te­metése február Iáén meo-i végibe jéba>ráíd«ríak, téra- tetóiíiek iíile részvéte mellett Az elhunyt iga®­gatódamtőncMk pwimitén ta a nnártiinsora jutott osz- fályréertil, hogy negyvenéves szolgálata után nyug­díjigényét nem ismerték el. A nélkülözés és sorsa feletti bénkódás teljesem megtörte s időnek előtte követte azokat a társait, akák szántén nem bírták kd- Tárná nyugdíj Ügyüknek ehnteaésiéit. Budapest, február lö. (Budapesti szerkesz­tőségünk telefonjelentése.) Marx János dr„ egy előkelő, régi család tagja, orvosi éa tanári diplomát szerzett, de a tanulás idegrendszeréi teljesen földulta. Évekkel ezelőtt Marx egy kigyóíáncosnőt akart feleségül venni, családja azonban ellenezte ezt és egy külföldi ideggyógyintézetben helyezte eL A szerencsétlen emberen Itt üldözési mánia tört ki és az orvosok kevés sikerrel gyógykezelték. Rövid idővel ezelőtt Marx hazatért Budapest­re, ahol családjánál élt. Marx tegnap késő este a Vámház-körut 12. szánni házban egy hentes­hez tért be, ho^y vacsorát vegyen magának. Az üzletben fogdosn-i kezdte a húsokat, mire a tulajdonos rászólt. Marx ráförmedt a kereske­dőre, majd kirohant az üzletiből, az uccán nekirohant a kirakatnak és bezúzta , azt Nagy csődület támadt. Megjelent Csontos Mi­hály rendőr, áld Marxot visszavezette a hentes­üzletbe, hogy a tényállást fölvegye, Ma.rx nagy patáliát csapott és eközben hirtelen revolvert rántott elő és bclelőtt a rendőr nyakába. Másodszor is akart lőni, de a lövés csütörtököt mondott. A merénylőt ezután lefogták és a főkapitány­ságra vitték. Marx itt nagyon zavartan visel­kedett, úgyhogy átszállították a Lipótmezöre. Csontos Mi­hály életveszélyes állapotban szállították a rendőrkórházba. Eddig még nem lehetett eltávolítani a golyót a szerencsétlen rendőr nyakából. xx Bráuer Géza fogmüterme Brstislava, Duna-ucea 8, Grőssling-ucoa 57, I., átjáróbáz.-— A komonnai tűzoltók műsoros estélye. Homonnáról jelentik: Az elmúlt napokban zaj­lott le a homonnai önkéntes tüzoltóegyesület műsoros estélye. Ez alkalommal színre került &gy tűzoltó tárgyú 3 főlvonásos dráma, amely­ben a főszerepet Jusosik Jolán a tőle megszo­kott kitűnő képességgel alakította. Szabó Gyu­la nagyszerű alakításáért többször njrütszini tapsokban részesült. Dicséretet érdemelnek: Oismarik, Szabó 13. és Boháos, akik a darab sikeréhez nagyban hozzájárultak. A rendezés nehéz munkáját Juriga végezte. — Május 1-től kezdve a batái-AHoiná<?okon lehet magyar vizűmet váltani. Budapesti snorkeszbfeé- gűnfc teéöfnoAUa: Ujaíbfc vizamköranyíbést léptet életibe a magyar kormány. A md<niiertcrt8MácB teg­napi ülésén úgy hrtéroBott, hogy májas elsejétől kezdve az egyes h*tórá!lkwná»ofet>n telhet nsegvtflfcaxgi a magyar vízumot én igy nem less snöikség a rteoan- i»k a magyar kü feópvn«etetí faatóeégokuái vétó <óó- •otes beezerateóre. — Nemeseányi-ssanatoHam, Eesfec, Zrí­nyi n. 4. SzlovoDszkó egyedüli legmoderneb­bül berendezett egészségügyi Intézete, min­den igényt kielégítő komforttal. A sebészeti, nőgyógyásza ti, szemészeti, orr-, gége-, fül- megbetegedések szakszerű kezelése. Minden­nemű műtéti beavatkozások. Külön szülőosz­tály. A belgyógyászat körébe tartozó összes megbetegedések diétás, legmodernebb elvek szerinti kezelése. Röntgen-, insulin-, hizóku- rák stb. Szabad orvosválasztás. xx — Tizenöt letartóztatás a párkányi vasúti tolvajlások bűnügyében. Párkányi tudósítónk jelenti: A párkányi vaggonfosztogatások bűn­ügyében egyre szenzációsabbakká váló ered­ményeket produkál a nyomozás. Megállapítot­ták, hogy az egy év óta garázdálkodó banda mostanáig mintegy negyedmillió korona értékű árut zsákmányolt és értékesített. Az első há­rom letartóztatást újabbak követték és péntek estig két turnusban tizenkét ebedi lakóét szál­lítottak be a fogházba. A házkutatások seré­nyen folynak éa a coendŐrség éjt-napot egybe­vetve dolgozik, hogy a banda valamennyi tag­ját az igazságszolgáltatás kezeibe juttassa. — Másfél évi börtön egy lak ml'ami verekedés miatt. Kassai ezertiieertőeégütiik telefonálja: Mutt év november 5-én lakodnkxm volt. Szlovák János házá­ban a beregmegyeá Hidegnél köTFértben. Délután hat órakor, miikor a hangulat a tetőfokra hágott, az egyik Saldváík-fi-n öeeaeveRBeW Duma András falu- belfi legénnyel. Ebből verekedés támadt. A vereke­dőket Mizsák János föhlimüvoa. aki családos ember, szét akarta választaná. Ekkor Dunai András Mizsák- tw támadt és egy kődarabbal teljes erővel fejlbesuj- totfca MaEsákot A szerejncsétlen eanber koponyáját a kődarab teljesen bezúzta, úgyhogy két' bétáig élet- halál közt lebegett a nagymáliályi kórháziban és csak az ottani eebósBorvos bravúros munkájával glkerült. (megmenteni az életinek. Mizsák koponyájának felső résaéH egyfeannad részben így is nem kxxpou yacsoirt borÜja, hanem csupán a fejbőr. A kassai büntető- íförvényeEék Laflboveoky-tamáoea zna vonta felelős­ségre súlyos testi sértés büntette óimén Dunai: •Andrást, aki itaefiégával védekezett, de a kiihadga- tott twmi'k azt áiJitotMk. hogy bár ivott, de teljesen, beszámfitiható állapotban volt. A bíróság Dunai Andrási súlyos testi sértés büntette miatt másfél éfí börtönre itolte. — KERJEN MINDENÜTT MARGIT- GYÓGYVIZBT! — Ssőlőrefvsxő! Sima, piros, Del a váré, me­lyeit sem ajtani, eem permetezni nem kell, korán érő, igen bő termő, bora Köldenfehér,1 magas szeszto'k-u és keltemen* zamaifcu, kapható: Kajnyó An/tal tej'melőnól, Ipolyság. 1 Körözőlevelet adtak ki egy nászuton levő pozsonyi bútor­kereskedő ellen Egy br&nnl és egy csehországi butorgyáros sikkasztás miatt bűnvádi feljelentést tett Nagel Richard bútorkereskedő ellett Pozsony, február 15. (Pozsonyi saar!keszt&- s égünk telefon jelentése.) Haussr Alfréd brünni butorgyáros a pozsonyi rendőrségen sikkasztás büntette miatt feljelentést tett Na­gel Riehárd 81 éve* bntorkereskedű, Maga* ut 84. nám alatti lakos ellen. Mauser felje­lentésében elmondja, hogy Nagel Riehárd wáieser korona értékű bá­tort vásárolt tőle hiteibe és a* árát nem fisette meg. Ezzel egyidejűleg Nagel elleo a pozsonyi rendőrségen följelentést tett Séf esik Alajos boskovicei (csehországi) bútorkereskedő is, akitől Nagel Riehárd bizományba 80.000 ko­rona értékű bútort vett át, amelynek egy ré­szét Nagel eladta, másik részét pedig elzá­logosította. Nageit hitelezői már régebben szorongatták és fölhívták arra, hogy sáros határidőn belül rendezze tartozásait. Nagel ássál hitegette a kereskedőket, hogy rövidesen megnősül, jé hosományt kap és akkor k ifi se ti adósságait. Nagel december végén tényleg meg is nő- süit, egy jómódú győri kereskedő leányát vette feleségül Pozsonyban tartották meg a lakodalmat, utána a kereskedő feleségével együtt hosz- szabb násiutra ment állítólag Triesztbe, de a nássnt végére valésadnSleg a pozso­nyi rendőrség fog pontot tenni, mert a mai délelőtt folyamán Nagel ellen kiadták a körősőlevelet ée erről értesítették aa olasz hatóságokat Nagyon valószínű, hogy Nagel hamis útlevél­lel utazott oá ós már Triesztből is odébb ál­lott Na gélnek nemcsak sikkasztás, hanem csa­lás miatt is meg fog gyűlni a baja a hatósá­gokkal. Egy pozsonyi kereskedőtől ugyanis 50.000 koronát kért kölcsön aszal, hogy erre a kölcsönre az Apáca pálya 8. szám alatti, valamint a Magas ut 34. szám alatt lévő rak­tárát leköti és a kölcsönt ötezer koronás havi részletekben fizeti vissza. A kereskedő az 50.000 koronát át is adta és mikor másnap Nagel raktárait megtekintette, észrevette, hogy az ablakok fehér olajfestékkel vannak bekenve. Ekkor már Nagel a bútorokat ter­mészetesen eladta és azért festette be az ab­lakokat, hogy a kereskedő azt higyje, hogy a raktár még tele van bútorokkal. Nagel Riehárd szökése Pozsonyban nagy feltűnést keltett. Édesapja ismert pozsonyi régibutorkereske­dő, akinek nyolc fia és ©gy leánya van. — Még a rendőrrel is verekedni akart. Lé­vai tudósitónk jelenti: Dobiás János bese­nyőd! lakos a lévai vasúti állomás mellett egy családhoz ment látogatóba s a ház előtt K. Lajos 19 éves suhanó minden előzmény nélkül megtámadta ée imzuitálta őt, mire rendőrért mentek az állomásra. A rendőr iga­zolásra szólította fel a támadó suhanoot, aki erre a rendőr ellen is váratlan támadást te­tézett, miiixe a rendőr gumibotjával védeke­zett, majd a subanc elmenekült. A rendőr este szolgálata végeztével lakására tért a vá­rosi barakkokba. Alighogy hazaért, K. Lajos a lakása előtt termett és erőszakkal he alkart hatolni, hogy megbosszulja magát. A rendőr erre az ablakon keresztül riasztó lövést adott le revolveréből, mire a támadó suhane elme­nekült, de később letartóztatták. — Sikerült diákból lSrseknjTáro'tt. Éraeflcujvári tedósiftónik jelenti: Az emsékul vári reályiuaiázmin magyar párhuzamos osztályainak növendékei rend­kívül sikeres diákbáit rendest elv, amelyet Ízléses, szóraikiűBtató műsor előzőt t mev. A Kovács Elemér által ügyesen dirigált diák-zenekar hatásos nyitánya után Ragályi Lilly és Hegedűs Ödön graciőzus tánc- duót mulatt alk be. Majd kiét mulatságos komédia előadására került a sor, amelyek'bem különöset! Ke- lessy Gabi, Simoree Anosti, CeiosáUka Ella, Fábián Juci, Cltimodraszlky István, Drahoss Zoltán, Fuchs Jancsi, Kardos Ferenc, BaVtzs András, Hegedűs Ödön, Dnbay Géza, Vadász Pál, Cservimika Tibor, Cskasátka József, Juhász Károly és Herényi Sándor voltaik jók. A főeiliemerés Pajor Dezső fögimnázimn: tanárt illeti, az est főrendezőjét, aki Ízléssel és kö- rüllekii.ntéesel készítette elő a sikerült estélyt I^atent-DOro^- ■ féle marhaitatő-berendezésünlckel. I I Ennek következménye, hogy az elmúlt g|a | íiztendöben minden tulaidonos ar Segtel- J esőbb megelég-edésére több, mint 50.00? | darab wPf4tent-I>»kow“ vályút sí.erel- EjS 1 dnnek ia érdeke, hogy caak egy ilyen ^ igazán kipróbált :Ml itaíéfelszerelésí szerezzen be. sm Minden utánzat értéktelen. I OIKOW ZEDNIK, I GABLONZ a. N. S A legmodernebb marhaitatü készülékok j csehszlovákiai legnagyobb speciálisgyára MIS j Meg-aySt m Goldberger féle 3tsn veadéglő as ^canta épült B«dt-H&ta palstábcuo, Prágm 11, Dloohá tf. 41., fökajérat a HaktaLcká scaábót, Ritixlb magyar koaylul *— Lila-estély. A cséo»ényp>,atooyi Tornaegy­let mentőoöztálya február 2S-&n üla-cetélyt rendez. — Meghalt a trieszti bombamerénylet egyik sebesültjje. Rómából jelentik.: Neri hirlz4>ixó, aki a Popole dí Trieste exékliáza ellen eLköve- tett bombamerényletnél súlyosan meg»ebe»ült, belehalt sérüléseibe. —* Nagy megy eren megalakult K Vörös Ke­reszt Egyesület Nagy megy erről írják: Juhás* Miklós jegyző, Kálmán dr. éb Korbula dr. or­vosok buxgólikodásáoak eredményeképpen Nagy megverem is megalakult a Vörös Kereszt helyi fiókja. Az uj egyesület azzal kezdte te­vékenységét, hogy harminc iskolásgyermekaek állandó ingyenebédet ad. M. U. Ok. NEUMAMN MS^SA tegervee, Prtkt 1U, Vámitmk* n. tO Rm<S*I 9-1. Va ínimhx: JÜI.S00 — öngyilkos lett ns eltűnt téred pincér. Lóvad fcudóritóuk jelenti: Tfuvaly karácsony előtt eltűnt Léván Latkóczí Gyula 19 éve* pincér, aki & vasúti vendéglőben veit alkai- maauva. A pincér hullájóit tieguaip a Perec csatornából fogták ki. A hideg víz elég jól konzerválta a tetemet, amely eddig valószí­nűen a csatorna BBÜrpénél volt tenruiixuiva s moat a kisebb vrááiláa medlekt lebmtbaduM. Latkóozí éietuntoágánaát tttkát a alrba vitte. — A Kari ti#* napközi gyermekotthon* a kassal Rarakb&o. Kassáról jelenük: A kasssui Karitász nap­közi otthont létesttett a Barakhaai, moly célra a vá­ros két megüresedett 6mob.il bocsá t ott a Karttász ren­delkezésére. A két szoba vátaezíaká/t áttörve, egy ©léggé nagy helyiségben nyert eüiolyeaést az uj ott­hon, mely e napokban már meg te kezdte müikööé- oéL Csak a megtkezdéskor Wlui ki, hegy mily égetó SBöikeég volt erre éppen a Boraikban, ahol a cseilád- anyák cagyj-ésae kenyérkeresettel von eliSogilalva és gyermekeire egész nap alig ügyelhet. Az nj nap­közi otthoniba jelenleg 54 gyermek jár s azok a gyermekek, akik különben az egész napot m uccán való játszással, közelben-távoSban vtaió cmvargás- swi töltötték, most keltecnes nseáegfcec együtt játaBh va. tetmjlgfötva basEnálják tel m klót Hogy nsöyesi fontos vo'tt esnek a szociális k’éé^néoo'iiek a meg- teremtése, eanak legjobb temseág® as, hogy a nnoe- teoá heiyteég iKicednek btoouyu'it, nőst még töb4> jnirat 50 gyermek anyja kénytelen volt úgy eltávoa- nl, hogy gyerasetkének már neun jutott hely a *Ktp- közi ©ífnhonbasi. Nagj-on üdvös volna, ha a város # napközi otthon részére még töbíb helyeit tudna biasío. B&aná, hogy minden gyermek: oShelyeeiést kaphatna s így as öesaes konyérkswesetre IkényeEeritett anyái; vállárói aagy terheit tehetne tevemaL — A kacsát feeBdetlegeean ós primátiveo, de nagy szeretettel és áikloaa.ttal berendeoett napközi ottlhoaiban élénte élet folyik, a sock-oofc apró gyermek — cseh, aaslo- vák, sn^gywr vegyesen — asm*játol esek úgy viess- fcangzik m egKtez kies! otthon. A napközi otthon étetirehJi'vásában igen ángy érdemed vannak G u»« maon Milísánénaik, a ozöveéeég elnökének, aki kitartó energiával fáradozott ásson, h< gy m a terv imegvailó3ul{joai. Az nj ®50ciáli;i intézmény több okiai- ról kapott támogató ígéretet, így Snejdiarök generá­lis ingyen tej kdoezl’ássát helyezte kilátásba. A nap­közi otthon felügyeletét ée vepetótot a Szociális Testvérek végzik, aicük na'gy szeretettel látják él ezt az uj munkakört s akik íervbevették art is, hogy as alkalmait felhasználva, fog ki ük ózni fognak as ott élő rounkáscsaládokkail is és a tehstó.'-*’ghez képest, egyúttal csadádgondozóst íb fognak végezni. — A „prágai uzsorás" ssahadlábon. Egy ^Eszten­dővel ezelőtt nagy feltűnést keltett Stiiburek Vencel, egy közismert prágai uzsorás letartóztatása, akiről idderülí, hogy nem egy esetben egészen nég^-száz százalékig emelkedő kamatra kölcsönzött ki pórázt. A* uzsorást hat havi vizsgálati fogság után tegnap szabadlábra helyezték. .HALTEKIERGER Spártelepeli: iinüJapss! - ifollee Plslfaet |FEST - TISZTIT - H0S Központi üzem rime*. ! HaítenbergEr festogyár* KoSice 2. — „Deutschland, Deutschland über alles* — osztrák himnusz. Böcsből jelentik: Ax osztrák himnusz kérdésében a tanítóság többeége a Deutítehiaml-Lied mellett foglalt állást. A. bé­csi városháza tanügyi osztálya, mint ismerete®, szerdán rendeletet adott ki, amely szerint a bé­csi városi iskolákban ünnepélyes alkalmakkor a német, himnuszt, a Deuteohland-Lied-et kell énekelni. Az áliarni tanítók most ugyanezt köve­telik az állami iskolákban is. A közoktatásügyi minisz tér iáim, hír szerint, eleget tesz a tanítóság kérésének s már a legközelebbi napokban kiad­ja a vonatkozó rendeletet, agy hogy egész Ausztriában a Deutschland-Lied lép az-osztrák himnusz helyébe. A dallam természetesen vál­tozatlan marad, miután úgy a Deutsclilami-Lied, mint az osztrák nóphinmusz Haydn híres Gott- erha.1 le-melód iájára megy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom