Prágai Magyar Hirlap, 1930. január (9. évfolyam, 1-25 / 2222-2246. szám)

1930-01-29 / 23. (2244.) szám

1930 január 39, szerda. 'PRA^AI^AcAaR'HTRT.AP 11 A statisatikai hivatal folyó évi számlálásai. Mini már közöltük, a statisztikai hvatal a fo­lyó évben a népszámláláson kviil a mezőgaz­dasági és ipari üzemeket ie összeszámolja, anég pedig a május 27-iiká állapot szerint. A statisztikai hivatal bizottsága a múlt napok­ban tartott értekezletén hagyta jóvá az utóbbi két számlálás kapcsán a lakosságinak kiadan­dó tudnivalókat. A mezőgazdasági állatokat most télen és májusban is összeírják, hogy a minimális téli s a maximális tavaszi állapot­ról pontos képet szerezzenek. Az elemi csapások által károsult személyek segélyezése. A földművelésügyi minisztérium a múlt napokban kiadott rendeletével folyó évi február hó végéig hosszabbította meg az elemi csapások által sújtott személyek se­gély iránti kérelmek beadásának határidejét. A pozsonyi pénzügyigazgatóság kultúrmér­nököket keres. A pozsonyi vezérpénzügy igaz­gatóság hatásköre területén pályázatot hirdet több kultúrmérnöki állás betöltésére. A pá­lyázaton oly kultúrmérnökök vehetnek részt, akik az előirt államvizsgákat sikerrel letet­ték. Közelebbi feltételeket a hivatalos lap kö­zöl. RÁDIÓMŰSOR A prágai osztrák kereskedelmi kamara Streeruwitz volt elnöknél. A prágai osztrák kereskedelmi kamara elnöksége vasárnap dél­után az Esplenad-szálló termeiben ünnepsé­get rendezett Streeruwitz volt osztrák szövet­ségi elnöknek s Tilgner bécsi kereskedelmi kamarai elnök tiszteletére. Az ünnepségen számos csehszlovák hivatal is képviseltette magát s a politikai és közgazdasági élet kitű­nőségei is megjelentek. A cseh- és morvaországi utakat inkainerál- ják. Most, hogy a cseh- és morvaországi álla­mi utak karbahozása megtörtént, sor került a járási utakra. Mert a prágai kormány a szkyvenszkói közutakra csak nem akar érdem­leges összeget áldozni s a szlovén rak ói állami utak mellőzése feltűnő volna, a közmunkaügyi minisztérium az ügy leplezésére egy elmés .műszót gondolt ki: a morva- és csehországi já­rási utakat „inkamerálják“, vagyis az állami utak közé sorolják, csak hogy feltűnés nélkül javíthassák. Elsősorban azokat az utakat in- kamorálják, amelyeken autóbuszjáratok köz­lekednek. S a szlovenszkói és ruszinrak ói köz­utak pedig továbbra is várják az „inikamerá- ciót“. A bankokat állampapirvételrc kényszerítik. Az egyik németnyelvű kőnyomata? jelentése szerint a pénzügyminisztérium a legközelebbi napokban fog tárgyalni a pénzintézetek szö­vetségével oly értelemben, hogy a pénzinté­zetek a betétjeik egy jelentős részéért állam­papírokat vásároljanak. A pénzügyminiszté­rium ilyen módon akarja az állampapírokat tartósan elhelyezni. A pénzintézetek állítólag nem zárkóznak ed a pénzügyminisztérium kí­vánsága elől, annál i? kevésbé, mert rekom- penzációképpen más kedvezményeket remél­nek a pénzügyminisztériumtól. A német vegyi ipar az amerikai piac megszerzéséért. Az Egyesült Álla.mok-beli le­foglalt ellenséges vagyon kezelője, Franeis Górván, az ellene folyamatba tett bírósági el­járás során nyilatkozatot tett, amelyből arra lehet következtetni, hogy a németországi ve­gyiipar nagyszabású akciót készített elő az amerikai piac megszerzése, illetve biztosítása érdekében. Mint ismeretes, Garvan ellen bűn­vádi eljárást indítottak azért, hogy a háború alatt a Boscb mágnesesgyujtó szabadalmat a saját javára értékesítette ? így a kezelésére bízott ellenséges vagyont 5.5 millió dollárral megkárosította. Garvan védekezése során most azt adta elő. hogy a német vegyiipar az ame­rikai vámtörvény tárgyalása során magas- rangu állami hivatalnokok s törvényhozók jó­akaratát szerezte meg abból a célból, hogy a vegyiszerek vámját ugv állapítsák meg, hogy a német, vegyiipar továbbra is versenyképes maradjon az amerikai piacon. Garvan gyanú­sítása óriási feltűnést keltett az Egyesült Ál­lamokban annál is inkább, mert Garvan az amerikai vegyiipari gyárak szövetségének az elnöke s mint ilyen, nagy tekintélynek örvend á szakkörökben. ^ ÉmrÉKTÖESBB Gyengült a prágai értéktőzsde Prága, január 28. A tőzsdén ma stagnáció volt és az összes kategóriában nagy tartózkodás volt észlel­hető. Kisméretű reea'izációk nyomasztólag hatot­tak. Az Ipari részvények piacán Cseh-Morva 30, Berg és Hűtlen 20, Cseh Kereskedelmi 10,, Nord- bahn 10, Skoda 9. Poldi 8, Aueeig Vegyi 4 koroná­val gyengült, prágai Malmok 15, Prágai Vas 5 és Ringhoffer 2 koronával javult. A bankpiacon Nem­zeti Bank 100. Agrárai és Cseh Industriail 1 koro­nával javult Zsivno, Lánderbank 5 koronával gyen­gült-r A prágai devizapiacon Amsterdam 0.50. Beig- rád 0.02, Berlin 0.125, Budapest 0.025, Zürich 0.05, London 0.045. Madrid 0.50. Milánó 0.2875 koroná­val gyengült, Brüsszel 0.005, Varsó 0 05, Rio 7.50 koronával javult. + Gyengült a budapesti értéktőzsde. Az eddigi szilárd irányzattal szemben ma gyengült az irány­zat és a spekuláció álltai! favorizált értékek letöre­deztek. Az üzlet nem volt élénk, mint eddig és csak a magánközönség részéről érkeztek vásárlási ordrék. A tőzsde végig nyugodt maradt.-f- Barátságos a bécsi értéktőzsde. A knliszban Alpine, Féltén és ViPanyértékek megszilárdultak, Poldi és Magyar Montánértókek némileg ellanyhul- tak. A korlátban egyes értékek szintén javulásra tettek szert. Urikányi fedezetre javult. Csaik néhány papír-, cukor- és vasérték gyengült. + Gyenge irányzatú a berlini értéktőzsde. A tőzsde már nyitáskor gyenge volt és ez az irányzat mindvégig tartott Egyes értékek 2—4 százalékkal morzsolódtak le. Viilanyértékek lanyhultak el leg­jobban. Montánértékek ellenálló erőt tanúsítottak. Az utófőzsde is gyenge Irányzatú maradt. ÁRUTŐZSDE + Gyenge a prágai cukorpiac. Nyersé rujegyzés Aussig lakó 107—108.75.-f- A prágai terménytőzsdén tartott volt a búza és 1—2 koronával javult északoseh relációban. Rozs 2 koronával gyengült. Árpa tartott, zab 2 koronával gyengült. A hüvelyes v etemén y ok piaca üzlettelén. Takarmányok iránt nAn<" érdeklődés. + A mai budapesti gabonatőzsdén, amint buda­pesti szerkesztőségünk telefonálja, az irányzat tar­tott volt. A következő árfolyamokat jegyezték: lisza- vidéki búza 25.00—25.80, felsőtiszai 24.90 25.1.0, s^fyéb 24.50—24.85, roos 13.90—14.05 pengő, A lob­ba gwboaaaciikk ára változatlan maradA PÉNTEK / PRÁGA: 11.15 Fantasztikus szimfónia gramofo­non. 12.30 Zeuekari hangverseny Brúnóból. 16.30 Délutáni hangverseny. 17.30 Német előadás. 19.05' Szórakoztató zene. 20.15 B .oh kantáték. 21.00 Gra-j mólón tánclemezek. 22.20 A jelenkor zenéfje, hang-: verseny. — POZSONY: 11.30 Gramofon. 12.301 Hangverseny Pozsonyból. 16.00 Ugyanaz. 16.30; Hangverseny Schubert müveiből. 17.30 Szlovák! népdalok cigányzene kíséret mellett. 19.05 Magyar! előadás: 1. Pál Ferenc Ady haláláról. 2. Kálmán, Ernő dr.: Esetek. 3. Brahms Magyar Táncok, elő­adja a rádiózenekar. 20 00 Gramofon. 22.20 Hang­verseny Prágából. — KASSA: 12.00 Harangozó, utána gramofon zene. 17.10 Szalonzenekar. 18.20 Szlovák-magyar nyelvtan folyam. 20.05 Hangverseny. 20.35 Zenekari est. 22.15 Magyar nyelvű hírek. — BRÜNN: 11.30 Gramofon 12 35 Zenekari hangver­seny. 16.30 Délutáni zene. 21.00 Esti hangverseny — MÁHRISCH-OSTRAU: 17.30 Mimi, rádiö­szkeccs. — BUDAPEST: 915 és 9.45 Balalajka zenekar. 9.30 Hírek. 11.10 Nemzetközi vizjelző- szo’gálat. Vízállásjelentés magyarul és németül. 12.00 Déli haramgszó az Egyetemi templomból. idő- járásjelentés. 12.05 A Mándits sza’ónzenekar hang­versenye. 1. Waldteufel- Tout Paris — keringő. 2. Wagner: Tamhihaueer — ábránd. 3. Flotow: Márfcha — fantázia. 16.00 Pista bácsi „Virágoskert" m esed élű tán jn. 16.45 Pontos időjelzés, időjárás- éts vizáHáejeleníés, hírek, hójetentés.' ,17.10 A Turáni Társaság előadássorozata:. Vitéz Galánthai G.lock Tivadar tábornak: ,,Tapasztalataim a tatárok kö­zött". 17.40 Hangverseny. Közreműködnek: Sonkoly István (hegedű) és Sólymos Péter (zongora). Zon­gorán kísér Polgár Tibor. 18.35 Forró Pál dr. no­vellái. 1. A csodadoktor; b) A fogadás. Felolvassa a szerző. 19.15 Gyorsirási tanfolyam. 19.50 A Bu­davári Koronázó Fő’.empVm énekkarának verse­nye. Vezényel Sugár Viktor karnagy. 1. Tkom. Lúd. Vittoria (1540—1613): Popule meus; 2. Jac. Ga-Kue (1550--1613): Ecce quomodo. 3. Boldog­asszony anyánk ........ régi magyar egyházi ének Sz entmihá’yi Mihály énekes könyvéből. 1797. Fel­dolgozta Bogisioh Mihály. 4. Ah, hol vagy magya­rok ... a 18. század, zivataros időiből. Bozóky Mi- { báty kát. karbeli kótás énekeskönyv nyomán fel- 1 dolgozta Bogisich Mihály 5. Zöld Károly: Bűnös 1 lélek. 6. Zöld Károly: Mária-ének. 7. Vavrinecz‘1 Mór: Vexilla regis. 8. Vavrlnecz: Ecce quomodo. 1 9. Vavrlnecz: Improperium. 10. Szegheő János: 1 Ave Mária: 11. Mozart- Kyrie — kettős fuga a I „Rekviemből1'. 20.4*9 Szimférnékus jazz zenekar hang- 5 versenye Fekete Pál és Saller Andor közremiikö- 1 dóséval a Zeneművészeti Főiskola nagyterméből. í Vezényel Rékáid Miklós. 1 ,,Táncszvit“ Lehár. N. H. Brown, J. S. Zameénik, Turk és Aliiért müvedből. 2. Gertler Viktor: Hét csillagból áll a Göncöl sze- 1 kere, dal a „Vasárnap délután" c. hangosfilmből í ^ (Fekete Pál). 3. Stravniszky: Rag-tine. 11 szóló ' hangszerre. 4- a) Rubinstedn. Kammenei Ostrow (L. Katzmann átirata); b) Chain inadé: Scarf Dance (A Lángé átirata). 5. Buliba L.: Tangódal. Szőve- 6 gét irta Erdődy E. (Fekete Pál). 6. Billy Ma ver!: 7 Eskimo Shivers (Sattler Andor). 7. Lángé: B'ue c fthadows Fantasy. 8: Harris és Young: Sweet Sue. 3 9. Molnár Antal: Wailiz Rhapsody: Í0. Rékai M.: i Ne tudja meg — tangó. Szövegét irta Erdődy E. (Fekete Pál). 11. Zsolt Nándor: Satvr és Bryadok. ' 12. lessel: Az ■Vomikatonák píirádéja. 22.30 Idő- ^ je’zés. idő járás jelent és. hírek. Majd Farkas Jenő és ^ clgányzenekairának hangversenye a Spolarich-kávé- * házból. — BÉCS: 11.00 Könnyű zene. 15 30 Gramo- f fon 16.45 Régi zene. 17.45 Ep1’ ^rsportszemle. 20.00 Umberto Urbano olasz énekes hangversenye, I * majd könnyű zene. — BERLIN: 16.30 Szórakoztató 11 zene. 19.00 Egy énekes tfiz nyelven énekel. 19.30 Gramofon. 20.30 Szegény Jónatán, operettelőadás. — BRESLAU: 16.30 CsaIkovszki zene. — FRANK­FURT f* STUTTGART: 16.00 Kávéházi zene. 19.30 Rádiiózene, olasz dalok és áriák. 20.00 Filharmoni­kus e&t. — HAMBURG: 20.00 Német népdalok. — KÖLN: 20.00 A Fall-cealád zenemüved. — LEIPZIG: 20.30 Szimfónikus hangverseny. — MÜNCHEN: 20.50 Schubert-est. — RÓMA: ,21.02 Varázskeringő, operett. — GÉNUAT 20.40 Maecotte, operett. — LONDON: 19.40 Régi olasz cselló szonáták. 21.00 Szimfonikus hangverseny. — MILÁNÓ: 17.00 Kvintett, 20.30 Szimfónikus hangverseny és könnyű zene. — NÁPOLY: 21.02 A nyugat leánya opera.— T01JL0LTSE: 19.09 és 21.25 Tánczene. 20.00 Spa­nyol zene. — ZÜRICH: 20.20 StrLndberg-est: A pária és Anyai szerelem, utána szórakoziatő zene. — KATTOWITZ és KRAKŐ: 20.15 Varsód aaómfó* uáíkueok hangversenye. + A berlini terménytőzsdén a következő árakat jegyezték: búza 244—7, rozs 160—3, árpa 170—80, zab 131—41, tengeri 166. búzaliszt 29 50 - 3\ rozs­liszt 22.25, buzakorpa 9.50—10, rozskorpa 8.26— 8.75, viktoriaboreó 23—31, kis ehető 25—2*1, takar- mányboreó 18.50—20, peluska 17.50—19.50, lóbab 18—19, bükköny 21—24. repcepogácsa 16.75—17.25, lenpogácsa 21.6—22, ezáraasaeilet 7.2—7.4, burgonya- reszelék 13.6—14. A prágai tőzsde deri»alpffTlé«el* január 28 január 27 11 Amsterdam . . . 1350.25 1360.26 1356.75 1360.75 a Berlin ............ 806.55 809.05 806.67*/, 809.17% , Zürich............ 652.— 654.— 652.05 654 05 Os lo (Christiania) 901.37*/, 904.37*/, 901.62*/, 904.62*/, ” KopenhageD . . 902.50 905.50 802.50 905.50 rj Stockholm 8% . . 905.50 908.50 905.50 908.50 ... Mailand .... 176.49 177.29 176.51'/, 177.31 *A Paris.............. 132 57 132.97 132.57 132.97 l- London............ 164.16*/, 164.76'/, 164.21 164.81 li New York Cable. 33.75*/, 33.85*/, 33.75% 33.85% ;i Brüssel............ 470.17'/, 471.37*/, 470.15 471.35 U Madrid............ 441.- 443.— 441.50 443.50* >- Béig rád, .... 59.46 59.71 59.48 59.73' > Sofia.............. 24.38 24.48 24.38 24.48 , Konstantinopel . 15.95 16.05 15.82'/, 15.92'A1 Wien........... 475.05 476.56 475.05 4/6.55 Wa rschau . . . 378.10 380.10 378.05 330.05 Budapest .... 590.12*/, 592.12*/, 590.15 592.15 Buenos Aires . . 1362.— 1368.— 1347.— 1353.— "• Helsingfors . . . 84.72% 85.12% 84.72% 85.12%' © Riga............... 648.50 651.50 648.50 651.50' ij Rio de Janeiro. . 369.— 391.— 381.50 383.50' : Montevideo . . . 31.90 32.10 31.90 32.10* Alexandria . . . 168.22% 169.02% 168.22% 169.02%' Athén........... 43.85 44.15 43.86 44.15- Bukarest .... 20.— 20.20 20.— 20.20 Kowno . . i . . 336.— 338.— 337.— 339—* ’ LÍ8sabon .... 153.60 154.40 153.60 154.40* t Révai.............. 903.- 907.— 903.- 907.-' y M ontreal .... 33.29 33.41 33.34 33.46* Prága, január 28. Valuták: Holland 1353.50, jugo szláv 58.97, német 805.25, belga 469, magyar 590.50 romén 19.80, svájci 651.50, dán 899, angol fon 164.05, spanyol 433.50 olasz 176.52lő, amerikai dől c lár 33.53, norvég 899, francia 132.95. bolgár 22.90 " evéd 902, lengyel 376.87)^, osztrák 474. C* ---­j A prásai ériébtözsde árfolyamai: Z 4,S8. 1/27 1 _____________ 19 29 ívl klne?t4r! ntalvíny . ________ 19 24 Art Mni-pfár* utalvány . J00*90 100* 1 fírereroenvttni.-,no .... jop’nK IQo'flí , 8%-o, i>«*r<ihárái>! s0le«>OB . ino ^io Í0n’fi? •j- ‘ !oo;So ifö J $%■(>• AII»mtcaie,Cn .... —p5.— l Morv» or«, cnti*, I9Í1 4*4** 9L- P?*7r; Mérv, oro* KPIi*, 1917 59fe 91.— 88 Rn t PrSei* váró, 1913 snic, 595, 75*— T^'cir) Práes »4ro* 1919 l?nlr# 4% 95 50 — BrOnn váró* 1921 ttflli*, 895 74.— 73 — Poííonv váró, 1919 trMr, i% — _ Criffu varost r.akrrt W- • 19^25 18 75 CM kerwit »or,)«sry pl 7Í ^14 — i Aerárhsnk . . . , • ?S4 sí 2Q8 nri t Cseh Pnton Bank > » * • ,1C7.’— 4f 7 _ í^síámtfoKS . i , • * « 477.— 471 — 5 Cseh loarhsnk .<*«•* f45 — Fpgrö Prfieai Hifelhank , » , , * l82t;c íRVco Hriovák Bank . « . . , fl^n fl25° 7.iyi)ps1ensk» ... r Arisról flsiov Bank . • « » 241 _ 2Jfí Oslírák hitel .<>,», 100 ok lf'l’irr l Wiener Bitnkv . « ■ , , SC.'^ 48 r .lusroclnvenskB-bank > , * » /igg5*_ á9?0 ”~ fíordhmhn 7C8 II 778* C*eh enko, ••*,** rc4 _ FT orvát "tikor >•*•«, c/r,' Kolinl mOtrígy* • « , , » _* “ __ Kollnl káv* . « » » » • Kolini netnMenW t . • • • I340I 1425'Z Kolln! «,e«, _• oiUent sürevir • » • • BreitleM Dan^k . * , * » _• • Laurln ás Klemeat > 1 • • i«>rc' loflo'-” Rinrrhoffe, llW’Z 24^0 Cseh hsíaki s*ín • * t » Cseh ovueotl ítán . » * * » .rr 5 Aiptne Práffftf vaslpar .««*•• ~ ?Í-qo**” Skoda 1732.- 1 /38.­Possonvi kábel ;,»*•» 1135.— inwald .,««•*••• €35.— 632-~* A budapesti értéktőzsde árfolyamai: i/28. 1/27 Ang-Maffra, .«.,«*» §8.50 87.50 Masat bank Magvar Hitel «*•*,, 76.— <6.^ Jelzálog ..,,««*• Íj',­i bsezácnitoie •••,,»• ®2.30 ííaeyar-Olas, 'f-TÁ , Osztrák Hitei .«*»•, .,1*1? *00 “ i\er«<ke.ip'mt bank . , . . H9- Q *90;g Maev ált ikpi. • • • » • 100 ; G'sfl nazal tkpt. • • a * • ifitri 20'fin 1 (lor.0-1 MWkolcI 16.50 a).50 Coneordta Bndareatf malom . * ■ * » 12*50 Uizella malom . * , ■ , ♦ öő'én —* — dnneárla rralom % , • » » Beoealnl .»•■»»> .^|B«m ................................ 123! ­Íi raírh# . j'n, — ! Macnezll ?fió‘— 620*— Vnsrr ált k0?sín . • • • • (4q'7ö 44*20 Saleft . ..•»*»»» .Ok’so 1C5*— ............................................... » 1?| ca jV­KO hnre .>•••,,** g_ 10*— M.-ivvar fepwerevál . • • , ‘cO'50 ^íl*— Oan, Üannblo, .••■»» cfi _ 65* — Oan, villámot o'kn ST “I Ulpták................ « * • rj-ce ÓÉ"— Ivflrl vagongyár . • • • • Xc'on co'lü Hinta ...........* * • • Se hlick . ■ ■ 1 • 1 , • 1 “*•"* ::::::;: i%» *«§:» Uevanit .•**,,,»• —*lu KOrott .,,»*•••■ • ~ államva,« •>,,»•• Ha 7n ín £2 l'rOtzt ••«»,,** 29 40 Uagvnr 00kor 123. ~ 118.50 izzó................ , • a t 115.2C 104.— Hu ngária wfltrlgya ■ , * 1 44.~* S3.—■ Slotlld •••»«■••* ~. ~ 'Jnmml ,,,«<■•■* OJ.50 PRA G aTm/TgYARíTTRLAP Kéziratokat nem őrziink meg és nem adunk vissza Szlovenszkoi szerkesztő: Tellérv Gyula. — Ruszinszkói szerkesztő: Rácz Pál. — Irodalmi fő­munkatárs: Sziklay Ferenc dr.. Kassa, Éder-n 9. — Budapesti szerkesztő: Zólyomi Dezső, I., Döbreniei- tér 9. Telefon: Ant 530-01, Sásdl Sándor: Nyolc hold föld A népszerű, fiatal író remekül megirt története egy parasztcsalád életéről, az örök földről és a falu életéről. Attenaeum-kipdás. Ára fűzve 32.50 ék. Kapható a Prágai Magyar Hírlap könyv kereskedésében, Praha II.. Panská 12/111. Ozorai József: Kuruc ősök regény 2 kötetben. A kuruevilág legendás hőseiről, dicsőséges szabadságharcáról irt hősköltemény. Ara 60.— Kcs Megrendelhető a Prágai Magyar Hírlap ki- adóhivatalában, Prága II., Panská 12. III. S ujj alándik könyv KOMAROMI JÁNOS: Az isiik Annak a diáknak a története, aki megraámlál- i hatatlan félévek után harmincéves korában 1 még mindig elsőéves hallgató a tnidapo-ti egye­temen. Színes, érdekes rajza a háborueTőtti iiábéietnek. Ára vászonkötésben 31.20 Kö. ASZLÁNYI KAROLY: Pénz a láthatáron „Aszlányi nagyon kultúráit, nagyon szubtilis iro s egy arakéin odaadá-áva, müvei a hu- mort“, — állapítja meg a fiata. szerzőrő. a Toll. A legamerikaibb szellemű magyar könyv, egy Amerikát járt magyartól, aki ezt kivül- beiü! ismeri. Ára vászonkötésben 31.20 Ke. KLABUND: A szenwsiély regényei A mai német irodalom legfiatalabb nemzedé­kéhez tartozott iró négy történelmi alak (Mo­hamed, Pjotr, Moreau és Bracke) életének szenvedélyes drámáját eleveníti meg. Ara vászonkötésben 31.20 Ke. MAURICE CONSTANTIN-WEYER: Egy férfi a muifiára borul Az 1928. évi nagy Goncourt-dijja! jutalmazott regény, amelynek tárgya egy va-akaratu. ke­mény férfi küzdelme a nőért, a boldogságért Kanada vad pusztaságában Ara vászonkötésben 31.20 Ke. MARK TWAIN: A titokzatos Idegen Amerika egyik .egnagovbb ó? legegvénibb író­jának ha áTa után megjelent müve. tele a mo­dern kor keserű és éles kritikájával, amit. amig élt, nem mondhatott el az akkori Amerikának. Ara vászonkötésben 24.80 Ké. GENIUS kiadás Kapható a Prágai Magyar Hiriap kadóhivata- lában. Praha, II.. Panská 12. sz. III. em. A hosszú őszi estéiken legjobb szórakoztató a jó könyv. Szomory Dezső: A párisi regény t. könyve Ara fűzve 58.50 K, kötve 75.40 K. Most jelent meg. Az író uj regényében a maga életének legizgalmasabb szakaszát mondja el sok színnel és sok intim érdekességgel. Kapható a Prágai Magyar Hírlap kiadóhivata­lában, Prága II., Panská EMII. Legpompásabb karácsonyi ajándék Csáky Sándor a szakácsok császárjának szakács könyve: a XX. század szakácsmii vészete. Az 1000 oldalas, 150 képpel díszített hatalmas albumalaku könyv gazdagon aranyozott vászon kötésben 130. Ke Kapható a Prágai Magyar Hirla p ki- adóhivatalában. Praha 11.. Panská 12.

Next

/
Oldalképek
Tartalom