Prágai Magyar Hirlap, 1930. január (9. évfolyam, 1-25 / 2222-2246. szám)

1930-01-29 / 23. (2244.) szám

12 1930 januát 29, szerda. Dr. Kogutowicz Károly: Dunántúl is Kisalföld Írásban és képben Első kötet Az első modern tudományos föld­rajzi munka a magyar főidről ‘ . ■ V. , . ; ' ■ Számos illusztrációval, térkép­es méiynyomásu mellékletekkel Ara: 182 Ke diszkötésben Kapható a Prágai Magyar Hírlap könyv­kereskedésében Három aj ajándékkönyv íAMRKOVITS RODIOM: Szibériai garnizon .Ez a mü a egnagyobb v iágsikert eléri magyai könyv fi Sz bénái garn ,on egv>k napról a rftá s'kra európa rodalm szenzációvá élt és épen most eien' mea fimenkában". rja a legelő­kelőbb amer ka magazin, a Van'ty Fa r fiz amerika kiadást nyomon követ kilenc különféle ország kiadása. Ara vászonkötésben 3120 K< MflRKOVITS RODION: Aranyvonat .. . fi s.zennegyes számú Baikál-alagutnál utolsó szálig elhullott nzenölezei magyar az alagu> védelmében íme. egy sme. t-tlen résziét Szibéria maqyai öriene mébő n Sz ber a Gaímzon vnágh‘iü szei zöiének u legénye e^ a mü & bű sevsta Oroszország hü képeve. — izig-vénc hazafias .könvv a szó eghsztább érlelmében Ötül az ember, m iyen huszárosán vágják kérész tül maqukat a magyat hűk a szibéra világban milyen 'oríéiypsan, milyen paraszt agyafúrtság gai Büszke rájuk az ember I' émeth Andor Ára vászónkíHésben-3170 Ke SZUNYA. ZOLTAM: Élni akarok tökéletes es eredet művészettel rajzolja meg a fiata1 szerző a ma v dék és tóvárosi közép osztálv ársadaim eleiének kepét ele a eg- izzóbb. de mindig art szt kus hnom erotikává Á kétkötetes mü ara vaszonkötesben 62-4C Ki GENiUS KlADAS Kapható a Práaa Magyar Hírlap kiadóhi vata­lában Praha l, Panská 12[ir Portókö tséq 3—. utánvételezésnél 5 — Kt Szent CieSlért gyógyfürdő és szái&ő Budapest. 1 A régi nagyhírű Sárosliirdö rádióaktiv hévfor­rásai által táplált (izikoterápiás eyógymtézet Gyógyfürdők társas medencékben és külön ka- ‘ birtokban iszapkezelések. liőfégosztály. Vizgyógyintézet és napiüidö. Szénsavas, sós és pezsgő lenyőlürdó'k. Villany ózó osztály. Géptorna (Zander). inha atorium és pneumati­kus kamra. Gyóg-ymassage. Bateroogai és Röntgen aboratorum, Soecialista szakorvosok, t A fürdőve kapcsolatos szálló I8í: szobá:a c í egnagyobb kénye emme van berendezve. Hi­deg-meleg víz az összes szobákban 160 szoba nterurban teiélonnai. 50 szoba fürdővel és loiiettei Gyönyörű társas helyiségek, télikert. Saiát nark A szállóvendégek részére díj­talan auíóközlekedés a be.városba és vissza. A szállóvendégek a ürdők arábó- 26 • °/ó kedvezményben részesülnek. £ osaek'uss dijtaiaaui küld az igazgatóság. £ Hunit Arflmr A NAGY KAEEK — £sv ,>ssleni“ feljegyzései a forradainu Oroszországból — L>r Műnk szabadkai orvos végigkiudötte a világháborút, oru-z fogságba ©nett, átélt-e a vörö- Mo>zkva legforróbb napjait és a Kreml tu-zai közül került üaza Nem a csapattiszt, hanem az orvos frontélmétíyeit írja meg. nem a fogolytáborok szenvedései!, hanem a íakos Sággal szabadon éruitKező. faturól-falura sód ro ló pleni kalandjait A több mint 4t)0 olda las regény ára fűzve 31.20 korona, vászonkö tésben 44.20 korona. Kapható a Prágai Magyar Hírlap könyvosz tálvában. Praha II. Panská 12 III. ■mm——i r rnryvi*i mi—* j fteubauer Pál . I ! MARIA ! Komán etner modernen trau (Weitbücrer • Verlag. Berhn-Fr.edenau) t Neubnuer Pál. a Prágai Magyar Ht'lap ; beimunkatá'sa. német nyelven regényt | irt é mimnél, amely Németországban óriási sikert aratott. A regényhez, amely a házasság intézményével é> a szerelem- | uiel mint problémával foglalkozik. Max Urod írt előszót. Romáin Holland. Stephan Zweig és Ihouia* Mann a legnagyobb el­ragadtatás hangján Írtak róia. A regény fűzve 24. egé-z vá-zonkötés- ben 40 Kcs, 3 Kos por’óköl’-ég. Kapható a P-ágaf Magyar HHap könyvosztályában (Praba IL, Pániké 12, III emelet). j i Vágja le az alábbi szelvényt és küldje el könyvosztályunk címére. | ............................ 1928 ...................o6 . ,, | Laküely ; Megrendeli •«*•*»• *•*•»»•»•••« Blbő Lajos: NU kell a szívnek hasadni Egy para^ztfíu izgalmas regénye, akit elragad a nagyváros, a kóbor élet. a cirkuszok viiágának vonzása, de végül visszatér a földhöz. Athenaeuni-kiadás. Ára fűzve 41.60 ék, kötve 61.10 ék. Kapható a Prágai Magyar Hírlap könyv- osztályában. Praha II.. Panská 12. III. Karinthy f rigyes: Nem mondhatom me$ senkinek. A népszerű író ismét uj oldaláról mu­tatkozik meg ebben a kötetében, mint bravúros, mélyszavu költő. Athenaeum-kiadás. Ara fűzve 11.70 ék. Kapható a Prágai Magyar Hírlap könyv- kereskedésében. Prahall., Panská 12/111. 2 uj Babits kötet Etet és irodalom A magyar irodalom kettészakadásának, az Ady kérdésnek, a legizzóbb és leg­vitatottabb irodalmi problémák fölényes és meggyőző erejű tárgyalása. Ara Kcs 42.90. Az istenek halnak az ember él A nagy magyar költő legújabb termése: gazdag szépségű, mélyszavu költemé­nyek. Ara Kcs 14.30. Kaphatók a Prágai Magyar Hírlap kiadó­hivatalában, Praha II., Panská 12. Ili. Előzete:- pénzküldésiiél portó 3. — , után­vételezéssel porióköltség 5.— Kcs. Fábián Séta: 6 lő — 40 ember Páratlanul érdekes halif ogoiyköny v. arnej a szibériai hadifogoly garnizonok életének ezernyi jelenetét filmszerűen rekonstruálja. ARA 26.— KORONA. Előzetes befizetésnél portóköltség 3 K. utánvételezé-né. portókö t-ség ő korona Kapható a Prágai Magyar Hírlap kiadó jában: Praha, II., Panská 12. sz. III. em. 180-- Ke helyet! csak 100.- SCc az aüátebii 7 KarhV«by-köíet: ó nyájas olyasé Kötéltánc így láttátok ti Krisztus vágj' Barrabár Ttmár ur kérem! Jelbeszéd Gyilkosok A 7 kötet együtt csak 100 K. Megrem- d-alih-ető a P. M. H. kiadóhivatalában, Praha II, Panská 12, III. Portó 5 K. ■ IMIIM >11111 !■■■! i iuiibiiimto ~ in i rimn«—nr Remar qne: Nyugaton a helyzet változatlan olcsó kiadása ára K£ 23.­Kapható a Prágai Magyar Hírlap leönyvosz- tályában Prága II., Panska 12. Hl emelet. Olcsó és jó szakkönyvek Mólnál ok és Gépészek Kézikönyve 1929. tartalom.egyzéke: Helyes Kiör és és őrlés kalkuláció — L‘Szt avitó eljárások ll. rész — A szántás, 'ütés és szellőztetés — A ma vizierögépek (17 ábrával) — fűze éstechmka újabb ejlödé se (20 abraval) — Tőzeg és l.g- n’t'/enerátorok (2 ábiával) — A traktorok motor airó (16 ábrával) — Munkásbztositás — Szabadal­mi ismertető Ara 24.— Ke Molnárok és Gépészek kézikönyve 1928. tartalom,egyzéke. Ma omgépek méretezése és telje- sitménye. — Malomipar gépek is­mertetése (16 ábrával — Liszt a- vitó eljárások. (16 ábrával) — Hen gerrovátkolás. (6 ábrával) — A sur lódásés a jó kenes. (5 ábrával) — Kenőanyag exikon 1 ábrával) — A gépszí ak használata, számítása és kezelése 6 ábrával) — Gázge- nerátorok üzembentartása és üzem hibái. (20 ábrával) — Modern cséplőgépek szerkezete. (16 ábrá­val) — A munkaadó és munkás egymásközti jogi helyzete. — Amit a vasúti száilitásróltudni kell. Ara 24'— Kő Molnárok és Gépészek Kézikönyve 1927. tartalom.egyzéke: Ma omgépek ismertetése ll. rész. (20 ábrával) — Modern lisztisme­ret — Maim abraktakarmányok elentösége. — Gördülő csapagyak a ma omiparb'an. — Motoros szán­tó traktorok (22 ábrával) — Te­herautók szerkezete és kezelése. (26 ábrával) — Kompresszornél- küli Dicse motorok. (13 ábrával) — Rádiókészülékek szere'ése. (36 ábrával) — Eles bevágások és azok veszélyessége géprészeken (24 ábrával). Ara 24'— Ki Molnárok és Gépészek Kézikönyve 1926. évi kötetének tartalomjegyzéke: A jó és rossz őrlés. (20 diagram­mal külön lapokon) — Üzemve zetés és üzemellenörzés. (12 áb­rával) — Malomgépek ismerteté­se. (24 ábrával) — Keserű liszt — Modern sikérismeret. — Du­gattyús szivattyúk. <52 ábra) — Motorok vezér, ésének beállítása és ellenőrzése. (22 ábra) A szélerő mint energia-forrás. — A biztosításról. — Számtan és mértan felnőttek számára. (58 ábra). Ara 33'60 Ke Molnárok és Gépészek Zsebnaptára 1913 évi kötetének kivonatos tartalma: Malomipar könyvvitel. — A ma­gyar malomipar termékei. — Ma­gyar buzakorpák vizsgálata — Mechanikai erőátvitelek. (6 ábrá­val) — Községi és kisebb hely ségközt villamostclepek, mint ipar üzemek mellékága. — Gyengeára mu elektrotechnika (96 ábrával) — Erősáramú elektromos készii lékek szakszerű kezelése (55 áb­rával). — Gözgép-vezérmüvek (43 ábrával). — Szerszámgépek keze­lése. (51 ábrával). Ara 17*— Ke Mólnál ok és Gépészek Zsebnaptára 1912. éyi kötetének kivonatos tartalma: A malomipar nyersanyag* ■ és ter­mékei. (15 ábrával) — Molnárok exikoma. A ma omüziet. — A gabonaüzlet. — A usztüz et. — A kikészítés eljárás — Orlésfor- galom. — Beviteli egyek — A vi- lág ma omipara. — Magyai ma- omstatisztika. — Gyarkorlat viz- mütan. il6 ábrává1)— A me ecség s a külömbözö tisztítási módok be­folyása a buzara es a lisztre. Közlömüvek helyes kivitele ti el­rendezése. (5 ábrával) — Munkás- biztosítás. — Szabadaim útmuta­tó. — Kazánok és kazántelepek (76 ábrává!). Ara 17'— Ke £ i»éfj> könyv ára együíles megren­delés esetén 81*60 Ké helyett csak 48-— Ké £ két könyv egyuiles» meg. éneietes»e eseten 34*— KC helyett csak 24*— Ké A lenti hat könyv ára ha egyszerre rendeli meg, 115*60 Ké bolti dr helyett csak 60*— Ké Megrendelhető a Prágai Magyar Hírlap kiadóhivatalánál Praha11., Panská 12. Hl Kiadja: Szilassy Béla dr. — Nyomatott: Merqy. HeinrlCh Ftt nyomdájában, Prágában, — A nyomáéért felelős: J. CharvAk —Afheaaeum 190 ne 199 se---- 10 — ma gyar költő 10 legszebb versesköfete Adjr Endre: Versek Gyónj Géza: Lengje! mezőkön Kiss József: Avar Tóth Árpád: Lélektől-Iélekig Babits Mihály: Istenek halnak, az em­ber él Heltai Jenő: Versek Karinthy Frigyes: Nem mondhatom el senkinek Erdélyi József: Világ végén Sárközi György: Váltott lélekkel Sz-abó Lőrinc: Kalibán Kapható a Prágai Magyar Hírlap könyvoszlályában, Praha II. Panská 12. szám, III. Portó 5 K. Devixaárfoly sm BUDAPEST BECS BERLIN ZÜRICH 1-28 1.27 i-28 «-27 1-28 ..27 á-28 I- 7 boeDot Alret ..««■• —------ 1.7C8 1.757 208.- 217.50 Ko n.untinápoly , • • • •------l.gíg 2 Ot —.— 2.50 Ur niioo ...»»•• 27.78 27Í78 34.51 34.46 2.045 2.033 25.19 25.17 Rcw-York -•••••• 57..90 [,72.30 7t 9 15 709.65 4.13a á.loa 517.72 :;18.50 Rio il» Jkoelro . • • . •____—> —.— —,— n.459 ^.497 — An iítvdMi ............................ 229.45 72970 284Í95 284.86 168.73 168Í22' 207.65 203-12 Ath *n ........ ^------ —5.435 5.47 6.71 6.7? Br ö«»ei ......*• 79.50 79-67 98.72 98.77 58.51 55.30 7?.09 72.1" HrWmefor* ...«*•• _j— —.— —10.51 1Ó.53 13.— 13.05 R6m»;, ......... 29 56 2° °4 37.12 ?7.16 21.89s 21.95 2V.09 27.1? Belírtd ........ 1Ó.C7 iö*07 12.50 l?.49 7.418 7.33 <\12 o.io ....... -*55>.70 i5í>65 1R9.6J 189.25 11>.lr' 111.7? 13^.4^ i3!,.’r; 0»lo; 152.5.0 159.65 189.45 189.75 119.11 111.67 i3R.?ri 135.7' Pán. .............. 22.4? 99.43 zV.84 ?7.80 16.48 16.41 2.0.32 20.89 ..................................... 16.83 16.93 26.97 20.99 12.?7 12.4? 15.31 15.35 .................................................... 110.33 110 38 137 - 136.83 81.23 80.85 — Sqfis . ..................................... 4.12 4 14 5 13 5.13 3.924 3.035 3.73 3.75 Un lrtd ................................. 73.50 84.55 95 - 105.- 58.8? 61.95 67.- 76.75 Sto<’khvlia . . . . . . • 153.- 153.47 190.3? 190.20 112.11 112.33 138.9^ 13°­..................................................... -.25 124 C8 123.85 73.21 73.17 90.M 90.45 tífc r* ........................................... 80.32 80.50 -------58.88 c8.96 72.85 72.9 V* rC6 '....................... f4. — 64.15 79 52 79.54 46.90 46.95 58.05 58.13 Ber lin ...................................... 136.35 136.40 160 4^ 169.15 ----- 123.70 123.^5

Next

/
Oldalképek
Tartalom