Prágai Magyar Hirlap, 1930. január (9. évfolyam, 1-25 / 2222-2246. szám)

1930-01-01 / 1. (2222.) szám

Ma! siámunk 16elfial éV^' ^ SZ^m " január * Előfizetési ár: évente 300, félévre 150, negyedévré 76, havonta 26 Ke; külföldre: évente 450, félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 Ke. Egyes szám ára 1*20 Ke A szlovenszkói és ruszinszkói ellenzéki pártok Főszerkesztő: politikai napilapja Felelős szerkesztő: DZURANY1 LÁSZLÓ FORGACh GÉZA Szerkesztőség: Prága li., Panská uiice 12, ÍI. emelet. Telefon: 30311 — Kiadó- hivatal: Prága II., Panská ul 12/III. — Te­lefon: 34184.—Sürgönyeim: Hírlap, Praha A KÜSZÖBÖN Irtai DZURÁNYI LÁSZLÓ A küszöbön túl újra -és újra íölzseodiül a re­ménység, ami jó'l is van így, mert íhis-zen ahol elhamvadt a reménység, ott már elsorvadt a hit i-s. A hitünk pedig a magyar nemzet el- h Íratásában változatlan s a reményünk is l'öbb és élettelje-sebb holmi rózsaszinü apti- mizmusn-ál. De ha átlépünk a küszöbön és visszatekinttünk az 1929-es esztendő három­száz munkanapiára, tehetjük-e ezt megelé­gedettséggel a-z elvégzett munka és eredmé­nyei fölött? Aligha. Igaz, hogy a kisebbségi sors nagy- nagy terheket és szinte lébirhatatlan fölada­tokat ró munkásaira; i^az az is, hogy az uralkodó helyzetiéből afláhnillott nem-zetuek hosszú utat kell megtennie amdg megtalálja a maga kisebbségi mentalitását és hozzá- tjasoníul a sors változott küzdelmeihez, a lét- fenntartás merőiben más módszereihez s ha mindezt megtalálta és szerencsésen keresz- tfiflesett a métámorlózison, akkor is ott áll, a maga életakaratával csaknem légüres térben s hiába csillannak föl előtte a kisebbségi jo­gé^ uj forrásai, mindegyüket gondosan kö- röltorlasaoüita a hatalom szabotáló akarata a tíkkadt embercsoportok elől. Mindezt tudjuk és nyögjük. De miégi s oda kell szögeznünk minden magyar lelki-ismeretnek a kérdést: hogy eleget épitettünk-e és nem épí thettünk volna-e többet az elmúlt tizenegy esztendő aüatt? Á magyarságról általában szeretik mondo­gatni, hogy kevés henne az aktivitás s a he­roikus nagy lendületek mellett hiányzik be­lőle a készség és képesség az egyenletes és rendszeres épitamunkára. Mondanak aztán mást is: hogy testvéri visszavonásban őrli föl erejét és sokat politizál. Mi valamiképpen mindahárom hibában benne leledzőnk. Odáig már eljutottunk volna, hogy csak­nem minden vonalon megtérem tettük már a kisebbségi munka kereteit, ámde attól még igen messze vagyunk, hogy ezeket a kerete­ket a valódi élet követelte dolgos tartalom­mal- rendszeres munkával töltsük meg. Az utóbbi időben különösen a falupolitika terén jelentkezik ugyan egy átfogó koncepció, me­lyet elsőnek Kuczor Gyula vetett föl a Prá­gai Magyar Hírlap hasábjain s amely való­ban az első gyakorlati lépés és a legfőbb pilleFőnités lenne a nemzet védelme és meg­tartása utján. Ezért is üdvözöltünk örömmel minden hozzászólást, minden fölsorakozó uj4bb téglát, mert e megmozdulásból kiol­vastuk a fölsmerést, hogy immár minden programalkotáson túl elkövetkezett a nem­zetvédelem részletmunkájának az ideje. Ez minden másnál fontosabb. Szeretjük hinni, hogy az erőinket össze­fogó építő munkának a. lelkekben már nincs akadálya s hogy az a béke, amelyet párt- Jl4hk Éároan esztendő gyöngítő ellentéteinek ©Bháritásával megkötöttek, valóban őszinte és' végleges. Parlamenti képviseletünk a RudolfiUum sajátos és minden parlamentarizmust meg­hazudtoló légkörében, sajnos/ szinte aláren­delt szerepre van kárhoztatva. Egyetlen kényszerű hivatása és föladata: az őrködés ép a helytállás. Igazi munkája teripésizetsze- rűleg odaíorkolilik a szlovén szkői és r-urón- «kói magyar életbe. És mi hisszük, hogy a Szent-Irány ős Szüllő mél ló vezetése alatt álló magyar törvényhozók l.i/.eiiötlagu feslü- letó az otthoni földön meg fogja találni a magyar érdek védelemi leg/hatliatősabb eeaközeit és ki fogja építeni, komoly tartalommal fogja megtölteni úgy a falupoli­tika organizmusát, mint sok egyéb szerveze­tét, amelyek a magyarság életerejének meg­tartására és növelésére hivatottak. A nemzeti és patrióta munka egyik igen nehéz terrénuma a szlovenszkói és ruszin- szköi tartománygyülés, ahol a magyarság képviselői, ha nem is érték el a bennünket az igazság, a jog és a törvény alapján meg­illető eredményeket, mégis tiszteletreméltó munkáról számolhatnak be, amellyel nem­csak a magyarság hálájára, hanem az egész őslakosság elismerésére váltak érdemessé. Az ő számukra megadatott az, amire tőrvény- bozőinkuak a prágai parlamentiben nincs meg a lehetőségük, hogy nívós szavukkal, iniciálé erejükkel, tudásukkal megvetették az alapját egy magasabhrendii szlovenszkói politikának. Kívánatos lenne, hogy törvényhozóink és tartománygyülési képviselőink az uj eszten­dőben összeüljenek s közös és egységes mun­katervet állapítsanak meg a nemzetvédelem gyakorlati föladatairól. Tagadhatatlan, hogy7 az elmúlt év a magyar politikai életet közelebb hozta a konszolidá­cióhoz és megadta számunkra a belső építő munka lehetőségét. Bizonyos az is, hogy csali önmagunkra támaszkodhatunk, de ennek a támaszkodásnak pozitívnak kell lennie és nem szabad, hogy megingassák a mellékes politi­kai célok. A magyar népet, amely imponáló és a sok kisértés között meg nem íántorodó akaratával mandátumot adott törvényho­zóinknak és tartománygyülési képviselőink­nek, nem érheti csalódás. Meg kell bizonyo­sodnia róla, hogy gondviselői, akikre sorsát biz/ta, méltók a nemzet hitére és bizalmára. De méltók Szlovenszkó egész őslakosságá­nak bizalmára is, mert ajkukon a testvériség nem frázis, hanem becsületes akaratban é® munkában megbizonyitoít valóság. 1990 a munka esztendeje legyen. A test­véri munkáé, amelyet érző szív irányítson, de hideg, serény, fáradhatatlan kéz végezzen napról-napra, meg nem bicsakló rendszeres­séggel. A téglák föl vaunak hordva. Kezdőd­jék az építés a magyarságért és Szlovenszkő jobb jövőjéért. Az utolsó előkészületek Hága előtt Lázas tanácskozások Párisban — Az angol delegá­ciót Snowden vezeti — Megegyezés Bulgáriával 7 Pária, december 31, A francia fővárosban a politikusok lázas ügybuzgaíommal doboz­nak a hágai konferencia előkészítésén. A kormány ma kétszer ülésezett. Délelőtt ren­des minisztertanács volt, délután pedig a francia delegáció tartott plenáris ülést. Az angol—francia eszmecsere folytatódik és egyre erősödül. Terdieu miniszterelnök ma délelőtt fogadta Phyreü lord angol nagykö­vetet. Ugyanakkor de Flauriau londoni fran­cia nagykövet repülőgépen visszautazott Londonba, ahol a francia szakértők Morreau- val, a Francia Bank kormányzójával élükön folytatják tárgyalásaikat az angol kincstári hivatalban. A Qaui d’Orsay, mint az Excel- sior jelenti — Washingtonnal is fölvette a diplomáciai összeköttetést és a tárgyalások egyelőre eredményesen folynak. A reggeli lapok jelentése szerint a nemzetközi jóvá­tétel! bank alapszabályait a német—ameri­kai különszerződés megkötése miatt meg kellett változtatni, A Maiin óvatos forrná- han bejelenti, hogy a Young-tervezethez Há­gában bizonyára néhány szankciós határoza­tot csatolnak és így számolnak minden es­hetőséggel. Ha ez nem történik meg, akkor a jóvátétel! bank alapszabályait még foko­zottabb mértékben megváltoztatják és Né­metország kezét teljesen megkötik, Henderson nem megy Hágába London, december 31. Angliát a második hágai konferencián Snowden pénzügyi kan­cellár és Graham kereskedelemügyi minisz­ter képviseli. Henderson külügyminiszter és Dalion alállamtitkár nem utazik Hágába, mert mindketten részt vesznek a genfi nép- szövetségi ülésszakon és Hágában amugy- sem kerülnek szóba diplomáciai kérdések. Londonban azon a véleményen vannak, hogy a Young-tervezet végleges aláírását csak az késleltetheti és az adhat okot uj politikai vitákra, ha a Rajnavidék kiürítése körül támadt nehézségek kiújulnak. Angol vélemény szerint a magyar—bolgár jóváté­tel kérdése sem súlyos és nem hátráltathat­ja a háború végleges likvidálását. Azokra a francia forrásból származó hírekre, hogy a francia delegáció adott esetekben a szankció ujrabevezetését fogja kérni, Londonban hangsúlyozzák, hogy a szankciókat csak valamennyi szövetséges hozzájárd ...savai le­het bevezetni, mivel pedig Anglia ellenük van, gyakorlatilag a szankciók bevezetése lehetetlenség. Jugoszlávia uj nehézségeket támaszt Páris, december 31. A Petit Párisién és a Journal úgy tudja, hogy a keleti jóvátétel kérdésében Bulgáriával sikerült teljesen megegyeznie. A szófiai kormány belátta, hogy alkalmazkodnia kell. Magyarország most sem enged és nem könnyíti meg a szö­vetségesek helyzetét. Legújabban Jugoszlá­via okoz nehézségeket, amennyiben nem hajlandó elismerni bizonyos előlegeket, ame­lyeket az áruszállítási számlára eddig ka­pott. Zaleski Genfhe megy Varsó, december 31. Zaleski lengyel külügy­iéin jjwffccr, aki jövőre a népszövetségi tanács elnöke lesz, hamarosan elhagyja Varsót és Pá­riába utazik, hogy ott Briand-nal előzetes tár­gyalásokat folytasson. Zaleski Páriából Géni­be megy, ahol Sir Eric Druiamouu-nai .megbe­széli a legközelebbi népszövetségi tanácsülés tárgysorozatát. A hágai konferencia magyar előkészületei Budapest, december 31. Budapesti szerkesz­tőségünk telefonon jelenti: A hágai konferen­ciára az utolsó előkészületek folynak. A pénz­ügyminisztérium szakértői már elkészítették mindazokat a kimutatásokat, amelyek a leg­pregnánsabb an bizonyítják, bogy Magyaror­szág mai helyzetében újabb terhek vállalására nem képes. Wekerle Sándor pénzügyminiszter utasítást adott a szakreferenseknek, hogy in­duljanak el Hágába. Bethlen miniszter elnök ma délelőtt, fölkereste Apponyi Albert grófot Verbőczy-uecai lakásán, akivel igen hosszasan tárgyalt a kormánynak a hágai konferencián követendő magatartásáról. Holnap még az új­év alkalmából a kormányzót fogja üdvözölni Bethlen miniszterelnök és a kormány tagjai is megjelennek az államfőnél, majd a hágai dele­gáció tagjai program szerint utaznak cl. A francia partokon Italókat tör össze, kimozdítja a földei épületeket romitól és embereket gyilkol az alvilági vihar Pari®, december 31. Norman diából és BretagsnebóJ a vihar újabb hatalmas pusztításai­ról érkezik jelentés. Boulogmeiban az eső a parti homokbuckásért teljesen alááztatta és ennek következtében nagy földcsuszamlások következtek be. A st.-beuvei gátat a lassan, de feltartóztathatatlanul előrehaladott földtömegek máris befödték. V Hotel Iniperialt, a legnagyobb és legmodernebb strandszálTót igen nagy veszedelem fenyegeti. A tűzoltóság és a, tengeré*zkatonák osztaga a legnagyobb erőfeszítéssel igyekszik a földtömegeket feltartóztatni, de a hatalmas massza máris méternyi közelségben van az épület hátsó falától. Graolietben a vihar egy templomot rombolt Síét. Abbeville közelében egy autó beleütközött a vihar által közvetlenül a* elrobogó autó előtt kidöntött fába és átfordult a tengelye körül. Az autónak mind a négy utasa szörnyethalt. Kenne ében és Br estben a leszakadó elektromos vezetékek többeket megöltek. Sok hajó kormánya eltörött és eze­ket a vihar ide-oda hányja. Egy idáig nem identifikált gőzhajó St. Makh-ieu közelében léket kapott ős legénységével együtt nyomtalanul eltűnt a habokban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom