Prágai Magyar Hirlap, 1929. november (8. évfolyam, 249-273 / 2174-2198. szám)

1929-11-29 / 272. (2197.) szám

ÍSSSnonrembpr 29, péntek. ma ,erk<mMagíotihirmp? 7 rtílRRKL^. 29 November HLm Péntek fliti lijllM flj Ilii 4 PRÁGAI MOZIK MŰSORA: Adria: Reiner Ervin álarcai. (Hangosfilm.) Beránek: A prágai varróleányok. (K. Lainace.) llvezda és Flóra: Dán detektív legsúlyosabb esete. (Lón Chaney.) Főnix: A hold asszonya. (Gerda Maurus). 3dk bét. Lucerna: A négy ördög. (Beszélőfilm). 8-ik hét. Kotva: A vörös gavallér. (Színes hangosfilm). Maoeska: Isten malmai. Rádió: Jaj, azok a szőkék. (L. la P lanté.) — Meghalt a nepáli maharadzsa. Baugale- rei jelentés szerint Nepál maharadzsája meg­halt. Bír Bikram Dasng maharadzsa 1924-ben megszüntette birodalmában a rabszolgasá­got’ és két év alatt mintegy GO.OOO embernek adta vissza szabadságát. — Reformátusok Károli-ünnepségei Prágában. Károli Gáspár bibtiaforditö születésének négy- -zázados évfordulója alkalmával a prágai magyar diákság, katonaság és az érdeklődők számára Var­ga Imre ref. segédlelkész más Prágában tartózkodó prot lelkészek közreműködésével november 30-án, este 7 órakor a Márton-tempiomban (Praha I., IThelni trh.) emlékünnepélyt tart. December 1-én d. e. %12 órakor ünnepi istentisztelet lesz a Salvator templomban (Praha I., a Parizská éé Dloubá tfida közötti ékben fekszik.) Varga Imre missziós lel­kész már 27-én este megérkezik Prágába, s részt- vesz a ref. diákságnak 29-én este 8 órakor a Ma­gyar Menza helyiségében tartandó összejövetelén. Kérjük ref. diákte6tvéreinket, hogy ezen gazdag pragramot nyújtó alkalmakon minél számosabban vegyenek részt. Érdeklődő másvallásu testvérein­ket szintén szívesen látjuk. Az előkészítő bizottság. — ZilaJiy Lajos eljegyzése. Budapestről je­lentik: Zilaby. Lajos, a finom szavú költő, a ki­tűnő regény- ós- színműiró eljegyezte Bárczy Piroskáit, Bárczy István volt polgármester és nyugalmazott igazságügy miniszter leányát. — Házasság. (Galánlhai) Galgőczy Miklós, Gal- géczy Antal és neje (guthori) Földes Gabriella fia, november 28-án vezeti oltárhoz Polyánszky László és neje (altorjai) Mártonffy Emília leányát, a győri székesegyházban. — Eljegyzés. Berger Miklós (Miskolc) eljegyezte Winter Juci urleányt (Secovce). Minden külön ér­tesítés helyett. — Garami Ernő tüdő vérzésben megbetege­dett. Budapestről jelentik: Garami Ernő, aki bárom héttel ezelőtt — minit ismeretes — hazatért az emigrációiból, a Florida-szállóban béreli lakást. Itt doígozott késő este, amikor., hirtelen erős rosszullét fogta el, magas lázat kapott. Orvost hívtak hozzá, aki megállapítot­ta, hogy a szociáldemokrata vezérnek 'igen súlyos tüdővérzése támadt. Most már több or­vos járt nála, akik megvizsgálták a beteget és állapotát súlyosnak találták, azonban re­mélik, hogy a vérzés felszívódik és a beteg fel fog épülni. — Szerelmi bánatában megniérgczte magát egy kassai kereskedősegéd. Kassai szerkesztőségünk telefonálja: Ma reggel kilenc órakor a kassai men­tőket az Alsószoros 1. számú házban lévő Spitzer- féle füszerkereskedésbe hívták, ahol megmérgezte magát Lindenau László huszonötéves kereskedő- segéd. Az életunt fiatalember nagy adag ecetsavat hajtott fel. A mentőik eszméletlen állapotban szál­lították a kórházba, ahol gyomormosást alkalmaz­tak rajta. Felépüléséhez kevés a remény. A fiatal­ember tettét szerelmi bánatában követte el. — Tűzoltó-béke Pozsonyban. Pozsonyból írják: A város már régebebn bizottságot küldött ki azzal a megbízatással, hogy az önkéntes tűzoltóságban felmerült differenciákat békés utón rendezze. A tárgyalások, melyeket Krausz dr. alpolgármester vezetett, a kölcsönös megértés jegyében folytak és eredménnyel végződtek. A pozsonyi önkéntes tűz­oltó és mentőegyesület a tárgyalások hatása alatt visszavonta a pozsonyi törvényszéken indított pe­reket s igy az annakidején nagy port felvert kér­dést kivonlak a biróság kompetenciájából. Ezzel egyidejűleg a város hivatásos és önkéntes tűzoltó- szervezetei között is megteremtették a közös mun­ka és együttműködés alapjait A tűzoltóság kérdése ezután már nem lesz szenvedélyes viták és pártok disputájának az anyaga s a tűzoltói intézmény bé­lvés fejlődése biztosítva van. — Besztercebánya környékére vezettek a Po­zsonyban felfedezett csekkcsalási kísérlet nyo­mozásának szálai. Besztercebányáról jelenti tu­dósitónk: Az elmúlt napokban Besztercebányán időzött a pozsonyi postaigazgatóság egyik fő tisztviselője és a pozsonyi rendőrség több de- tektivje, akik az itteni csendőrséggel e?yütt a legnagyobb titokban nyomoztak a csehszlovák posta kárára tervezett 480.000 koronás csekk- csalás ügyében, melyet a pozsonyi rendőrség ébersége akadályozott meg. A pozsonyi nyomo­zás szálai Besztercebányára vezettek, majd át­vitték a detek ti veket a szomszédos Zólyomrad- vány községbe, ahol több házkutatást tartottak. 'A nyomozás és a házkutatások eredményét egy- <Arwwn hfirJik a nyil v ánossággsL Kegyelmi utón menekül ki az Ördög-sziget poklából a békeévek leghíresebb német kémnőjének szerencsétlen áldozata Benjámin Ultmo voíí tengerészhadnagyot, a francia haditengerészet titkainak elárulóját az Ördög-szigetről a francia Guyannára vitték át — Hogy fonta be a szép Lison a fiatal francia tengerésztisztet? — A háború előtti kémkedés egyik legérdekesebb fejezete Paris, november 28. A francia lapok pár soros napihÍrben számoltak be egy jelenték­telennek látszó eseményről, arról, hogy a kor­mány kegyeimet gyakorolt Benjámin Ullmo volt francia tengerésztiszttel szemben, aki életfogytiglani deportálásra ítélve 21 eszten­dőt töltött az ördög-szigeten. Nem engedték el büntetése hátralevő részét s a kegyelem csupán annyit jelentett, hogy a rabot francia Guyannára viszik át és élete hátralevő éveit valamivel emberségesebb körülmények kö­zött élheti le. Benjámin Ullmo nevére ma már osak nagyon kevesen emlékeznek, pár évti­zeddel ezelőtt azonabn az egész világ tudott róla. Francia tengerészihadaagy volt s a francia haditengerészet titkait elárulta Németor­szágnak. Abban a szenzációs kémkedési bünperben, melynek vádlottja Benjámin Ullmo volt, a bi­róság drákói szigorral ítélkezett. A hadnagyot lefokozták és életfogytiglani kényszermunkára ítélték, deporíálá&i he­lyéül az ördög-szigetet jelölve ki, ahol a tengerészhadnagy Dreyíus utóda lett. Huszonegy éven át példásan viselkedett s ki­érdemelte a kegyelmet. Mi volt a bűne a francia temgerészhadnagy- uak ? A bünperben, mint abban az időben min­den francia kémkedési afférben, egy asz- szony vitte a főszerepet. „A szép Lison“, ünnepelt táncosnő, Paris kedvence, akiről hosszú időn át senki sem sejtette, hogy leg­hasznosabb tagja a franciaországi német kémszervezetnek. A szép táncosnő francia művésznővé ellenére német származású volt. Az igazi nevét nem tudták és sohasem is fogják megtudni. Ullmo hadnagy nem volt az egyedüli áldozata. A francia hadi ti tkok több ilyen árulója, egy tá­bornok, több nmgasállásu miniszteri tisztvi­selő megszökött a földi igazságszolgáltatás elől. Abban az idő-ben Franciaországban csak egynéhány ember ismerte a Németország el­leni tengeri haditervet. Ullmo egyike volt ezeknek a keveseknek, s mert ő volt a legfia­talabb közöttük, a szép Lison benne látta a légül ka 1 ma sabb objek t um ot. Mint egész Paris, a tengerészhadnagy is bele volt habarodva a szép táncosnőbe és büszkesége nem ismert határt, midőn a táncosnő figyelmét türelmes kísérletezés után sikerült magára vonnia. Mámoros boldogsággal vette észre, hogy a táncosnő kegyei feléje hajlanak. Meg is lehe­tett tisztelve a fiatal tengerószhadnagy, hi­szen a szép asszony udvarában abban az idő­ben csupa magasnangu tiszt, diplomata és ex­ponált állásban levő miniszteri tisztviselő forgott, A hadnagy szenvedélyes szerelemre gyűlt és meg volt győződve, hogy érzelmei viszon­zásra találtak. De a szép Lison nak még korántsem volt nyert játszmája. Ullmo tudatában volt felelős­ségének és nem tartozott azok közé a férfiak közé, akik női gyengédségekért elárulják az őrizetükre bízott titkot. Más eszközhöz kel­lett tehát nyúlni, hogy megtörje a tengerész- hadnagy ellenál Lását. A táncosnő egy ópiumbarlangba vezette kiszemelt áldozatát. A bizalomkérdés ked­véért maga is ajkai közé vette az ópium- pipa szopókáját és ezt kellett tennie a ten­gerészhadnagynak is. Lassan ördögi terv­szerűséggel hozzászoktatta a halálos méreg élvezéséhez. Ullmo hadnagy ópiumszivó lett, nap-nap után megjelent a barlangban, leheveredett a puha perzsaszőnyegre és ópiumpipát kért. A méreg hamarosan megtette a hatását. A hadnagy egészséges szervezete összeíroppant, ellenálló ereje lassan, de biztosan szétmor­zsolódott. A szép táncosnő gyengédségei, be­céző szavai és kezei most már biztosabban operálhattak. A hadnagy nem tudott élni a táncosnő nélkül és épp úgy szüksége volt rá, mint a mindennapi adag ópiumra. A táncosnő kérdezett és a tengerészhadnagy felelt. Elein­te óvatosak voltak a kérdések, azután mind szabadabbak és nyíltabbak s a táncosnő min­den kérdésére választ kapott, így szedte ki végtelen türelemmel, kérdés- ről-k érdesre haladva azokat a titkokat, amelyeket az admiralitás bizalmából a ten­gerészhadnagy őrzött. Amikor a hadnagy már mindent elmondott és teljesen az ördögi asszony hatalmába adta magát, a szép Lison még egy 'követelésit tá­masztott. A tengerészeti haditerv fényképét kérte és meg is kapta. Másnap a szép Lison eltűnt Parisból és sorsára hagyta a halálosan két­ségbeesett Ullmot, akit az ópium élvezése emberroncesá ziillesztett. A tengeré szhadn agynak egy őrült gondolata támadt, amellyel szinte ki provokálta bűnei­nek napvilágrahozását. A haditervről készült fénykép egyik példá­nyát visszavásárlásra ajánlotta a francia ve­zérkarnak. Százezer márkát kért a másola­tért. Hónapokon tárgyalt s hagyta magát becsalni a csapdába. Huszonegy évvel ez­előtt Toulonban letartóztatták. A hadbíróság elé került, életfogytiglani kény­szermunkára Ítélték és az ördög-szigetre küldték. Huszonegy esztendőt töltött a francia fenyitőtelep póklábain. Most megkegyelmeztek neki, a pokol előcsarnokába került, a francia — Tífuszjárvány Divényben és környékén. Divénybem jelenti tudósítónk: A Divény és Kotmanova községekben fellépett tífuszjár­vány aggasztó méreteket öltött, de terjedésé­nek megakadályozására még mindig nem tör­tént komolyabb hatósági intézkedés. Divény községben 50—60 megbetegedésről tudnak, sőt halálozásról is, a lakosság tehát joggal el­várhatta volna az egészségügyi hatóságoktól hogy megteszik a legelemibb óvóintézkedése­ket. Az összejővetelele, mulatságok, a túlzsú­folt iskola a legjobb talajai az ilyen járvány terjedésének, de mostanáig sem az iskolát nem csukták be, sem a mulatságok megtar­tása elé nem gördítettek akadályt. A divényi iskola tanúlói közül tizenöt gyermek kapta meg a tífuszt. A lakosság sürgős rendszabá­lyokat vár. — A* éhgyomorra ivót pálinka anyósgyilkos­ságra hevítette. Besztercebányai tud ófii tónk jelen­ti: A besztercebányai esküdtszék tárgyalási cik­lusának második napján egy Vóglee-Huta község- beli fiatal gazdálkodó, Susztek Batkó Márton állt a biróság elé* Azzal volt váolva, hogy ez év szep­tember 20-án a község határában fekvő mezőségen egy nagy kőve! fejbeverte anyósát, Ozán Annát, akinek koponyája a hatalmas erejű ütések követ­keztében teljesen ezétroncsolódott. Susztek akkor tettének következményétől megrémülve elbujdo­sott és napokig bolyongott a közeli erdőségben. Négy napig volt az erdők lakója, azután kihajtotta a bűntudat és az éhség, a csend őrségre ment és feljelentette magát. A keddi főtárgyaláson a vádlott beismerte, hogy egy kővel agyonverte anyósát. Mentségére csak annyit tudott felhozni, hogy aznap regggel éhgyomorra egy félliter pálinkát ivott meg, az ital elvette eszét és beszámíthatatlan ál­lapotban követte el tették A tanuk esael nembsai A legújabb Dr. Zelenyák-féle SVógylikSr „ENERG1TAS" Gyártja: Oesiilierle Perlaki, Sv. Beftatiík Alapítva 1862. A természettudós Dr. Zelenyák János leg­újabb gyógylikőr összetétele hatásos alpesi füvekből'párolva. Ügyeljen a védjegyre. Guyannára és ott fogja leélni életének mara­dók éveit. úgy vallottak, hogy Susztek nem volt beszámitha- tatlanu! részeg. ítélethozatalra nem került sor, mert a biróság elnöke egy újabb tanút idézett be és a tárgyalás folytatását péntekre tűzte ki. — Halálos autóelgázolási iigy a kassai kerületi biróság előtt. Kassai szerkesztőségünk telefonál­ja: Az elmúlt év júniusában a homonnai piactéren lévő hidon halálos autóbaleset történt. Mitrovcsák L. soffőr a homonnai autóbusszal át akart haladni a Piac-téren levő hidon, amely a vásár miatt tele volt emberekkel. A 7—8 kilométeres sebességgél haladó autóbusz elgázolta Szifcső Mihály gazdát, aki még a helyszínen kiszenvedett. Mitrovcsák László ma állott gondatlanságból okozott ember­ölés bűntettével vádolva a kassai kerületi bíróság elé. A tárgyaláson a tanuk nag'- része igazolta, hogy az áldozat maga volt az oka a szerencsétlen­ségnek, mert megállt az u: közepén és a tülkülée- re nem tért ki. A biróság a soffőrt felmentette a vád alól. — Valaszkai legények rablási bünpere a besz­tercebányai eskiidtbiróság előtt. Besztercebányai tudósítónk Írja: Az eskiidtbiróság szerdán tárgyalta Kudelka Gyula, Babitz Géza és Kubencsik Gábor Valaszka községbeli legények rablási bünperét. Azzal vádolták őket, hogy múlt év októberében elő­re megbeszélt terv szerint megtámadták Brozman János jómódú brezói mészárost, akit ki akartak rabolni. A mészáros bricskán hajtott az országúton, egyszerre elébe ugrott Kudelka, revolvert szege­zett rá, Babitz pedig egy husánggal a mészáros fe­je felé sújtott. Brozman nem vesztette el lélekje­lenlétét. Ellökte magától támadóit, a lovak közé csapott és vad iramban elrobogott. A főtárgyaláson a biróság bizonyítva látta mind a három vádlott bűnösségét ós Babitc Gézát másfélévi, Kudelka Gyulát és Gábort egy-egy évi börtönbüntetésre ítélte. Az ítéletben úgy a vád, mint a védelem megnyugodott. A bécsi kéjgyükos cinizmusa még celiatársait is íelháboritotta Drámai jelenet Singer Richard gyiikossági bünperének mai tárgyalásán Az áldozat anyjának vaiíomásáí a vádlott sirógörcs-rohama szakította félbe Bécs, november 28. Singer Richard gyilkos- sági bünperében a biróság folytatta a tanuk ki­hallgatását s .a tárgyalás akkor ért drámai te­tőpontjára, amikor Singer cellatársai arról be­széltek, hogy a vizsgálati fogoly viselkedése, feneketlen ci­nizmusa valóságos lázongást idézett elő a fog­ház lakói között. Mint elmondták, Singer közvetlenül letartózta­tása után a legnagyobb hidegvérrel és egykedvűséggel lépett be a kijelölt fogbázi cellába és első kérése az volt, hogy adjanak neki reggelit, azután játszón vele valaki egy parti sakkot. Hihetetlen cinizmusa még cellatársait is meg­döbbentette és felháborította. Már másnap ki­jelentette előttük, hogy a bíróságnak nem lesz könnyű dolga vele, majd ő eljáísza mókáit a pszihiáter és az es­küdtek előtt. A pszihiátriai orvosszakértők véleménye felem­líti, hogy a vádlott' édesapja paralizisbeu hali meg, egy osztrák elmegyógyintézet falai kö­zött. Anyja súlyos idegbetegségben szenvedett és Singer Richárd is családilag terheltnek mond- j ható. A pszihiáterek a vizsgálat idején alapos j és sokoldalú megfigyelésnek vetették alá, kü-: lön vizsgálták intellektuális képességeit, az er­kölcsi értékelésben mutatkozó jellembeli saját­ságait1, de a vizsgálat végeredménye az volt, J hogy i Singer semmiféle elmebetegségben nem szen­ved, legfeljebb jellembeli defektusokat lehe­tett nála találni, némi erkölcsi szabadosság­gá Singer 14 éves korától busz éves koráig ötiz- ben is lakója volt az elmegyógyintézeteknek. — Egyszer öngyilkosságot kísérelt meg, három golyót röpített koponyájába, de a fejsérülés semmilyen kihatással nem volt szellemi képes­ségeire. A tegnapi tárgyalást helyszíni kiszállással fe­jezték be. Az esküdtek, a szakbirák, s a tárgyalás többi funkcionáriusa a vádlottal együtt, kiszálltait Singer lakásában, ahol mégegyszer rekonstru­álták a történteket, A mai tárgyalás a meggyilkolt Mátyás Gem­ma édesanyjának kihallgatásával kezdődött. A törődött öregasszony vallomása alatt furcsa in­cidens játszódott le, amely ismét azt a gyanút keltette, hogy a vádlott elme- és idegbetegséget szimulál. Mialatt az öregasszony beszélt, egyszerre csak Singer felugrott a vádlottak padjáról, görcsös sírásban tört ki, kiszaladt a folyo­sóra és perceken át hangosan zokogott. Az incidens után az elnök befejezte a szeren­csétlen anya tanúkihallgatását s a biróság át­tért az esküdtekhez intézett kérdések megfo­galmazására. Az Ítélethozatal valószinüleg még ma, a késő esti órákban megtörténik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom