Prágai Magyar Hirlap, 1929. november (8. évfolyam, 249-273 / 2174-2198. szám)

1929-11-29 / 272. (2197.) szám

8 i*j*A<rrAl •MActem-HratiflR 1829 november 29, péntek. Divény és Podkriván között az árokba iordutí egy utasokkál tömött autóbusz — FeJnjitják Budapesten &s Operabált. Budapest­*5! jelentik: Ax Operaház; már hosszabb idő óta nőm rendezte meg az Operabált, amelyet ax (idén h knltnszmindsztéririimmal történt megegyezés sze­rint az igazgatóság ismét felújít. A bál megtartá­sához szükséges bizonyos nézőtéri átalakításokat az Oper&há* a saját költségéin fogja végeztetni, inig magát a bált valószínűleg valamelyik szociális intézmény rendezi. Eddigi tervek szerint az Ope­rabált január egyik, napján tartják meg. — A Mauretania karambolja. N-ewyorkból táviratozzák: A Gunard-Line hires gyorshajója, | a Mauretania, tegnap, amikor Európába való J rntjára akart indulni, a newyoriri kikötőben oez- azefltközött egy erőéen megrakott vontatóhajó­val. A Maoretafíia sérüléseinek mértékét még nem állapították meg. Indiában kétségbeesetten sietnek házasodni a gyerekek és a csecsemők. Londonból jelentik: A gyermekliázaeságokat tiltó törvény a jövő április­ban lép hatályba Indiában. Ennek megelőzésére a szülők sietnek zsengekoru gyermekeiket, mégha-j zasitani. A vallásos h in dűli kétségbeesettem keres­nek házas társakat apró gyermekeik szirmára. A hozománykimálat hihetetlen magasságot ért el, az uzsorások üzlete felvirágzott. Magában Susat váro­sában rövid idő alatt 2000 gyermekházaságot kötöt­tek. közöttük számos olyan házasságot, amelynél a házasulandók kora 5 és 12 év között váltakozik. A Daily Telegraph jelentése szerint még a cse­csemő házasságok sem tartoznak a ritkaságok kö­ss. sőt Karbi kerületben áldott: állapotban levő anyák megszületendő gyermeküket előre eljegyzik, j WE,al a feltétellel, hogy a gyermek megfelelő nem-j beli lesz. — Köröznek egy „becsületes" betörőt. Nyitrai! tudósítónk jelenti: Napokkal ezelőtt, mint. jelen­tettük, betörő járt Spac Mária hutiekai (Pöetyém mellett) leány lakásán, aki különféle ékszereket, és egyéb tárgyakat lopott eL Az ellopott ékszerek egy részét tegnap az ismeretlen tettes Prágából megküldte a pöstyéni csendőrséginek, mely vissza­szolgáltatta a károsult leánynak. A nyomozás to­vább folyik a „becsületes" tolvaj kézrekeritése iránt. Halálraítéltek hat benszülött délafrikaít.! Londonból táviratozzak: A dólafrikai Durban- han hat benszülöttefc halálraítéltek azért., mert meggyilkoltak egv benszülött családot. Az el­ítéltek felgyújtották egy ben-ziilöttnek a kuny­hóját. mert a szerencsétlen ember állítólag va­rázsló volt és bajokat hozott a. törzsre. Amikor a. tűzben rekedt családjával együtt ki akart az égő kunyhóból menekülni, a kegyetlen emberek állandóan, visszakavarták a kunyhó belsejébe, ahol családtagjaival együtt rettenetes kínok között pusztult el. Tizenöt évre ítélték, mert nevelőatyját: megölte. Linzből táviratozzak: A linzi esküdt­szék egy Ortner-Högliger Józ ef nevű parasz­tot gyilkosság miatt tizenöt évi súlyos börtönre ítélt. A paraszt meg akart szabadulni nevelő- atyjától, bár a.z öreg ember végrendeletében mindent fogadott fia javára biztosított és olyan súlyosan bántalmazta az öreget, hogy az sérü­léseibe belehalt. ÁTMULATOTT ÉJSZAKA UTÁN legjobb orvosság a „Cige!ka“ jódos gyógyvíz! (19.) — Elégett autó és elégett utasa az ország­idon. Regensburgból táviratozzák; A Regen-s- burg és Epperzhauscn közötti országúton teg­nap egy teljesen elégett kis Opel-koosit talál­tak. amelyben a vezetőnek szénné égett hullá­ja volt. —- Rossz szomszédság török átok. Nyitrai tudósí­tónk jelenti: Hetekkel ezelőtt a nyitramegyei Rasztocsna községben valami csekélység miatt összeszólalkoztak a kocsmában Fülek Mihály és Me-dry József gazdák. A veszekedés során Fülek alaposan helybenhagyta Medryt, majd később utá­na ment, beverte házának ablakait és az ajtót bal­tával betörte. A nyitrai kerületi bíróság szerdán vonta felelősségre az izgága gazdát s a tanuk ter­helő vallomása alapján kéthavi fogházra és 200 korona pénzbírságra Ítélte. Az elitéit tudomásul vette az ítéletet. — Athénben is diákzavargások vannak. At­hénből táviratozzák: Az egyetemi hallgatók tegnapi tüntetése alkalmából több diák köny- nyebben megsérült, A diákok egy része a sztrájkot folytatni akarja. — Kérjen mindenütt Margit-gyógyvizet. — Kéthavi fogházra Ítélték a szerelmes házi­markát. Nyitrai tudóéi tónk jelenti: Szerdán ítél­kezett a nyitrai kerületi bíróság büntetótanác&a Ágh Katalin nedasovcei oselédleány és kedvese, Bejiyo Mihály felett, aikik lopással, illetve orgazda­sággal vádolva kerültek a vádlottak padjára, A vádlott leány a tárgyalásom beigazolást nyert vád­irat szerint állandóan lopkodta munkaadóját é8 « lopott dolgokat kedvesének ajándékozta. A tár­gyaláson a vizsgálati fogságban levő leány beis­merő vallomást tett. Kedvese beismerte, hogy • kérdéséé tárgyaikat a leány neki ajándékozta, az­zal védekezett, hogy nem bírt tudomással azok lo­pott eredetéről. A bíróság a házi szarkát kéthavi, az orgazdát pedig egyhavi fogházbüntetéssel sújtot­ta, tekintettel azonban az enyhítő körűimónyekre, az ítélet végrehajtását felfüggesztette. — öngyilkosságot, kísérelt meg egy hiree bé­csi hangversenyénekesnő. Béceből táviratozzák: Az előkelő táraságnak egy tagja, Heriinger Rv- 7*003, nemrégiben öngyilkosságot kísérelt, meg, amennyiben nagy mennyiségű narkotikumot vett be. Az öngyilkost-ágot azért kísérelte meg. mert térje anyagilag teljesen tőrokrémént es legutóbb cseb.'/dovákiaí üzletein is borzalmai, veszteségeket szenvedett. Az életunt hangver- nenyénekeí/űőt megmentették, ét> most Cteebfirió- vákiában lévő >*ritátóál tartózkodj. Losonc, november 28. Divény és Podkriván között az elmúlt nap súlyos kimenetelű autóbuszszerencsétlenség történt, amelynek több komoly sebesültje van. A napokban színielőad ássál egybekötött tánc­mulatságot- rendezett, a divónyi fiatalság é® a kedélyes szórakozással kecsegtető estélyre el­jött a környező községek intelligenciája is. Mulatság után, hajnaltájban nagyobb társaság telepedett egy autóbuszra és hazafelé indult Podkri- vánba. — Minden kétséget kizárólag, a legnagyobb ér-l dakesfcége a páriái teherautó-ki állításnak a oyere- olajmotorraJ ellátott Mercedes bárom tengelyű Chassia Megtekintésre méltó a Mercedes nyitott kocsi is. Bemutatásra kerül még 2 omnibusz, egy Müfl-kocwi és egy nyereolaju teherkocsi. Gootmen- fal-gumi a legjobb a teherkocsiikra, mely jelenték­telen kopása miatt igen olcsó mindenfajta fedele serép Sebül z Böstéglagydrak r. t. Sufany. A fürészi alagút melletti hídnál éles szögben kanyarodik az ut. Az autóbusz meglehetős sebességgel haladt és a kanyarodéban az nrszágutmenti árokba fordult. Az autó szétzuzódott és utasai kö­zöl Miadog György podkriván? vezető jegy­ző. Jeducs Pál lónyabányai jegyző, Zúz J. abelovai jegyző és Pifka János podkriváni lelkész komolyabb természetű sérüléseket szenvedett. A társaság többi tagja az üvegszilánkoktól ka­pott könnyebb sebeket. A súlyosan sérült uta­soka,t kórházba, szállították, ahol ápolás alá vették őket. — Versengés Hoover kabátjáéit A detroiti Ma­gyar Hírlap Írja: Hoover elnök Edison ünnepel te­tőse alkalmával Detroitira érkezett és a városháza előtt zuhogó esőben eoőnokolt, méltatva Edison ér­demeit Egy ember a hal Igatóságból levetette ka­bátját és egy tftkosrendőr utján Hocrver elnökre terítette. Az ünnepség végével jelentkezett egy sza­bó és 100 dollárt ígért az alig busz dollárt érő kabátért. Csakhamar konkurrensek i« érkeztek, úgy, hogy h busz dollárt érő kabátért, rövid idő a la II ezer dollárt ígértek. A boldog lulajdonos, Hónaid F. Hendorson ezer dollárért sem adta oda a híres kabátot, mert úgy hiszi, hogy egykor mu zeuimi tárgy lesz a® Pldíwo tumopségen Hoover AM*1 vtóeM Itóbáft. Zubhov és Viktória utolsó együttes léstyhépét közli a Képes Hét legújabb számának címlapján; Zubkov, orosz patr- . kettáncos és neje, a közelmúltban elhuny! Viktória hercegnő kétségtelenül legtöbbet emlegetett hősei voltak az elmúlt évek botránykrónikájának. A sok viszontagságot megéli házaspár utolsó'közös foto­gráfiáját láthatja most majd a ezlovenszkói kö­zönség. Az uj szám irodalmi tartalmából elsősorban Friédrich Wolí rádiőjátéka emelendő ki. melynek oime: A „Krasih" megmenti az „Itáliát*;. A rá­diójáték: egy uj drámai műfaj, melyet a technika tökéletesedése hívott életbe. A rádió drámája tisz­tán akusztikus hatásokra épít s ezért lényegesen •más, mint a színház és mozi. Itt hang utján kell a művészetnek kihoznia mindazt, aminél a színpadon megjelenés, kosztüm smink slb.* is segítségére vannak.' A Képes Hét megismerteti olvasóit az irodalomnak ez uj ágával. Még élénken emlékeze­tünkben van az „ltalia" olasz léghajó balszeren­csés útja az északi sarkvidékre, a zuhanás, a ször­nyű élet az üsző jégtáblán, majd a hatalmas orosz jégtörő hajó hősies mentőakciója. Ez a rádiójáték témája. Dormándy László finom iélekismerettei megirt novellája, a „Polykrates gyűrűje" sok hívet fog a Szlovenszkón alig ismert kitűnő pesti írónak. Farkas Imre „A potyautas" címmel mulatságos elbeszélést ad, mely a népszerű író rendkívül si­került alkotása. Wallaeo pompás regényének befejezéséi s Karinthy Frigyes, Vozáry Dezső, Cs. Hona, Bró- dy Lili stb. ötletes rovatcikkeit hozza az uj szám, mely képanyag tekintetében is rendkívül gazdag. Ebben a számban a szerkesztőség büszkén és boldogan jelenti be a lap olvasóinak, hogy a „Ké­pes Hét" a jövő számtól kezdve nyomdát cseré! és ezentúl Európa egyik legkitűnőbb grafikai müin- tézetében fog készülni. Az eddigi egyszerű kiállí­tás helyett az olvasó tüneményes és művészi íz­lésű, valóban európai nívójú képes folyóiratot kap, mely ugyanott és ugvamigy készül, mint a legelső német magazinok. A nyomdacserét nagyarányú szerkesztőségi reorganizáció követi, mert az i?j technikai lehetőségek a szerkesztésnek is széles perspek tivá t nyitnak. Legújabb közgazdasági hírek Románia december elsején fölmondja keres­kedelmi szerződéseit. Bukarestből jelentik: A kereskedelemügyi minisztérium közlése szerint december elsején valamennyi kereskedelmi szerződést március elsejére fölmondják, ami­kor életbe lép az uj román vámtarifa. 37 millió pengővel csökkent a magyar bankjegy­forgalom. Budapestről jelentik: A Magyar Nemzeti Bank november 23-i kimutatása szerint a jegy-for­galom a november 15-i állománnyal szemben 37 millió pengővel csökkent. E csökkenést a zsíró- számlákra történt befizetések és a váltőtárcaállo- mánv apadása idézte elő. Az állami számlákra 29.5 millió pengő, egyéb gzámIákra 4 millió pen- ■gő folyt be, úgyhogy a zsíróállomány összesen 33.5 millió pengővel emelkedett. Az esedékes váltók összege a benyújtott váltók összegét 5.3 millió pen­gővel haladta meg. Az érckészlet devizabeszolgál­tatások révén 1.4 millió pengővel gyarapodott. Az „egyéb követelések" 1.6 mi Utó pengő, az „egyéb tartozások" pedig 1.2 millió pengő emelkedést mu­tatnak, A csehszlovákiai huták és acélgyárak termelése október hónapban 140.941 tonna ' nyers vas és 182.494 tonna acél volt. A kiviteli biztosítás megteremtését sürgetik Ausztriában. Bécsböl jelentik: Az osztrák kereske­delmi muzeum nagygyűlést tartott Heinl nyug. mi­niszter elnöklésével. Határozati javaslatot fogadtak el, amely többek között a kiviteli biztosítás meg­teremtését követeli, úgy, ahogyan Magyarországon, Csehszlovákiában és más államokban történt. Erre a célra mintegy hárommillió sohilling szükséges. Románia részvétele a Dunabizottság kölesönében. Bukarestből táviratozzák: A minisztertanács teg­nap határozatot hozott, hogy- Románia 2,125.000 aranyfrankkal vesz részt a Dunabizottságnak bizto­sított 8 és félmilliót kitevő aranyirankoe kölcsön­ben. Hasonló összeggel .vesz részt Franciaország, Olaszország és Anglia is a kölcsönben. A kölcsönt évi részletekben fizetik ki és 15 éven belül 'lesz fizethető. A kölcsönt közlekedési illetékekkel bizto­sítják. Az annuitások fizetése 1934-vel kezdődik. Hatalmas baisse a párisi tőzsdén. Párisból táv­iratozzák: A párisi tőzsde tegnapi napja igen vi­haros volt, s a hazai és idegen papírok kurzusa erősen visszaesett. A lapok azt írják, hogy a baisse a nemrégi newyorki tőzsdékrizis és a londoni, amszterdami és berlini visszhang következménye. Már tegnap megtörténtek az intézkedések, hogy az árfolyamok további esését megakadályozzák, mert — amin^f a Matin hangsúlyozza, — Franciaország­nak sem gazdasági, sem pénzügyi helyzete nem te­szi indokolttá a francia értékpapírok erős vissza­esését. HALTÉNBER0ER fivárteiepeh: Budapest Koifce Ftessaut FEST TISZTIT Sí SS Központi üzem elme: Haltenberger Festögyár, Kaáice Z cmmmmmrrwmmmrnmm vmmtmmtrmmmm ■ smmmmmm wnmin m » A legszebb ajándék: A Prágai Magyar Hírlap Í930 évi képes irodalmi naptára Pár nap trmlva elhagyja a sajtót a Prágád Magyar Hírlap 1930. évi irodalmi hépes- imptára, amely iránt már első bejelentő cikkünk hatása alatt impozáns arányú érdek­lődés nyilvánult meg. Tömegével érkeznek a Prágai Magyar Hírlap kiadóhivatalába az . érdeklődések és rendelések. Mindenki idejében alkarja bejelenteni igényét erre a páratlan értékű ajándék­ra, amely úgy kiállítás, mint tartalom tekinitetébem dísze lesz az ezévi magyar könyvprodu kei ónak. Szinte megható az az egyetemesen megnyilvánuló bizalom, melyet Szlovenszkó és Ruszmszkó egész magyar olvasóközönsége a Prágai Magyar Hírlap sajtó alatt levő év­könyvének előlegez és ami azt mutatjahogy a Prágai Magyar Hírlap megszerezte olva­sóközönségünk szivében azt a pozíciót, melyre kitűzött nemes célja érdekében töre­kedett. Szerénytelenség nélkül mondhatjuk, a magunk részéről minden' megtettünk, min­den erőnket, igyekvő síinkéi, tehetségünket munkába állítottuk, hogy a magyar olvasó- közönség bizalmát és megbecsülését, kiér de íveljük, ezt a fáradozásunkat siker koronázta,. Igyekeztünk méltóan meghálálni a bizalma/, s a lelkes áldozatkészségei, melyből a csüggedés óráiban erőt. merítettünk. Túlél tűk a válságot s eljutottunk odáig, hogy a Prágai Magyar Hírlapot, annak vállalatát és kiadványait a csehszlovákiai ma­gyarság kulturális és szellemi vágyénállománya egyik vezető értékeként regi­sztrálhatjuk. FAértilk hogy a Prágai Magyar Hírlapot mo már uenUsak szeretik és becsülik, hanem mindenütt olvassák is és ma már nincsen Szlovénszkóban és Rnszinszkóban olyan ma­gyar otthon,, amelyben lapunk és a Prágai Magyar Hírlap lap-vállalat, kiadványai ne találnának szívélyes örörnleljes fogadtatásra. Ez a pozíció, ez a nöblössé kötelez bennünket és mi híven teljesítjük köteles segünket. A magyar olvasóközönségnek öröme, nekünk pedig valóságos kis házi ünne­pünk lesz a Prágai Magyar Hírlap 1930. évi képes irodalmi naptárának meg­jelenése. Amikor a mai magyar irodalom, szellemélet keresztmetszetét és fádtját ékes kötetben nyújtjuk át az olvasónak, egyúttal seregszemlét tartunk értékeink felett. Az album, amely a csehszlovákiai magyar írók és publicisták elité gárdájának legjobb írásait hoz­za, felsorakoztatja egyben a magyarországi írói együttes reprezentáns alkotásait, csupa eredeti Írást, melyek a Prágai Magyar Hírlap irodalmi naptárában tátinak először napvilágot. A csehszlovákéi magyar Írás reprezentatív manjei és wómenjei között találjuk I)zurányi Lászlót, a Prágai Magyar Hirlap főszerkesztőjét, Forgáoh Gézát, la­punk felelős szerkesztőjét, Szvatkó Pált, Neubauer Pált, Vécsey Zoltánt, Jelű­nek Ferencet, Györy Dezsőt, Sziklay Ferencet- Rácz Pált, a P. M. H. belső mun­katársait, Mécs Lászlót, Dairkó Istvánt, Szenes Erzsit, N. Jaczkó Olgát. Seb esi Ernőt, Sz. Nagy Micit, Szoinbathy Viktort, Jairnó Józsefet stb. A naptár irodalmi részében szereplő magyarországi irók: Herczeg Ferenc, Osaithó Kálmán, a Szlovénokéról elszármazott Márai Sándor, Bónyi Adorján, Farkas Imre, Illés Endre, Szállóéi Zsigmoud, Kosztolányi Dezső. Moly Tamás, Kosáryné Réz Lola, Krúdy Gyula. Ezek a nevek önmagukban is garantál ják az alkotások irodalmi fajsulyát, de az írók külön gonddal vigyáztak arra, hogy a csehszlovákiai magyarság évkönyvében leg­jobb írásaikkal szerepeljenek. Versek, novellák, egy originális kalandregény, a publi­cisztika mrnmtür mesterművei alkotják a Képes Irodalmi Naptár gerincét, de a szer­kesztőség nem feledkezett meg arról sem, hogy a szlotenszkén és ruszinszkéi magyar­ságnak nemcsak szórakoztatásra és gyögyör ködé. elésre van szüksége, hanem, tanácsra és útmutatásra is sok ügyesbatjos dolgaiban­Naptárunkban minden fontos tudnivalót megtalálnak és e rósz összeállításá­nál nagy ügyeimet szenteltünk a szlo vén szkói és ruszin szkon magyar ság speciá­lis hedyzetémek. A napokban már elhagyja a sajtót a Prágai Magyar Hirlap 1930. évi képes íny dobni naptára, melyet büszkén hetyezünk ékes ajándékul a Prágai Magyar Hsríap minden előfizetőjének asztalára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom