Prágai Magyar Hirlap, 1929. június (8. évfolyam, 123-147 / 2048-2072. szám)

1929-06-14 / 134. (2059.) szám

1389 jmritte 14, péntek. y A PRÁGAI MOZIK MŰSORA: Adria: A nő egyetlen éjszakája. (Lilian Harvey. — Smithék nyaraláson. (Játszók a hollywoodi gyerekek). Hvezda: Sorell kapitány és fia. (Repriz.) Lucerna: A hatalmas Tartón. (Frank Merrill.) Lido: A vig özvegy. — Harc a férfiért, Metró: A selyemharisnya varázsa. (Laura la Plán te.) Svetozor: A selyemharisnya varázsa. (Vígjáték.) BQP’T. Előfizetőink és Olvasóink figyelmébe 1 Magyar, olasz, lengyel és román vízu­mok, illetve útlevelek meghosszabbítása végett méltóztassanak útleveleiket a P. M. H. pozsonyi kiadóhivatalához, Brati- elava, Grössling-u. 86. I. címre bekfil- denL A többi államokba szóló vízumok megszerzését a prágai kiadóhivatal: g£P**Praha II., Panská dice 12. IIU eszközli. Megbukott a budapesti Magyar Színház A színház vezetését konzorcium vette át — Ez évben 300,000 pengővel kevesebb bevétele volt a színháznak, mint tavaly Budapest, junius 13. (Budapesti szerkesztősé­günk telefonjelentése). A Magyar Színház, amely már hetek óta válsággal küzd, ma megbukott. Az utolsó napokban már olyan kevés bevétele volt a színháznak, hogy abból semimlyen fize­tést gom tudott teljesíteni. A Magyar Színház horribilis gázsit fizetett nagy starjainak, ezzel szemben a létminimumot is alig biztosította kisebb színészeinek. Ez évben 300.000 pengővel kevesebb jövedelme volt a színháznak, mint az elmúlt évben. Molnár Dezső dr. az Unió csődtömeggondnoka teg­nap este eljuttatta felmondó levelét a Magyar Színház mostani bérlőinek, Faludi Jenőnek és Neumann Dezsőnek és ezzel megpecsételődött a színház sorsa. Ma délelőtt féltizenegy órára volt kitűzve a „Szeretem a feleségem" cimü színdarab házi főpróbája. Próba helyett teljes fejetlenség uralkodott a színházban. Féltizenegy órakor Szo- kol Olly, aki a bemutatandó darab primadonnája lett volna, telefonon érdeklődött, mi lesz a szín­házzal és ki fizeti ki az uj ruháit. Ugyanezt kér­dezték többen, akik hasonló befSféiHlásokat esz­közöltek. A színészek azonban dolgozni akarnak és mindenképpen meg akarják menteni a színhá­zat. A színház vezetését ma délelőtt Faludi Jenő egy konzorciumnak adta át, a színház művészi vezetését pedig a színészek fel­kérésére Hegedűs Gyula vállalta. — Ifjabb Horthy István szerencsés kime­netelű balesete. Budaipesti szerkesztőségünk telefonálja: A Terézvárosi Torna Club motor- versenyén résztvett ifj. Horthy István a kor­mányzó fia is. Motorkerékpárja, amely 90 ki­lométeres sebes éggel robogott, az egyik for­dulónál felborult, ifjabb Horthy István ket­tős szállóval repült ki az ülésből, azonban szerencsésen semmi baja sem történt, mint­hogy sisakja felfogta az ütést, — A miagyarr tanítói dalárda jeligepályázata. Lévai tudósítónk jelenti: A Szlovenszkói Or­szágos Magyar Tanítói Dalárda pályázatot irt ki a dalárda jeligéjére. A beérkezett pálya­müveket most bírálta el a Szlovenszkói Ma gyár Dalosszövetség és a 13 pályamű közül a dijat Heckmann István lévai karnagynak Ítélte oda. — Református diákkonferencia Kissárón. Lévai tudósítónk jelenti: A negyedik refor­mátus diákkonferenciát több napra terjedő programmal a Garam partján fekvő Kissáró községben tartják meg. Az előadók a reformá­tus közélet vezető egyéniségeinek sorából kerülnek ki. — Letartóztattak egy pozsonyi levélhor­dót, mert leveleket bontogatott föL Pozsonyi szerkesztőségünk telefonálja: A rendőrség letartóztatta Jurkovics József negyvenéves szenioei illetőségű pozsonyi levélhordót, aki másfél hónap óta a pozsonyi főipostán mint­egy száz darab közönséges levelet felbontott és az azokban talált pénzt elsikkasztotta. A levéLhordó vallomása szerint mindössze nyolcvan koronát lopott el a levelekből, de miután közalkalmazottról van szó, letartóz­tatásba helyezték. — A Magyar Kulturegyesületek losonci meg­ilakulása. A Szlovenszkói Magyar Kulturegy- et, amely tavaly óta működik és Nyugatszlo- zenszkón helyi szervezeteit már nagyszámban népitette, terjeszkedésének egy uj, örvende­ne fázisa előtt áll. Középszlovenszkó központ- án, Losoncon fog vasárnap, junius 16-án meg- ilakulni. Az alakuló gyűlést Alapy Gyula dr. •,artománygyülési képviselő, az eszme lelkes mrcosa fogja vezetni. Losonc kerületi köz- >ontnak van tervezve, amely különösen az polyvidéki magyar falvakat fogja e kulturális követségbe bevonni és ezek működését irányi­am. — A lonsaegelcsi hitközség főrabbija Kassán, xassai szerkeszt őségünk telefonálja: Winkler víeyer dr. homonnai születésű főrabbi, aki á los- tngelesi hitközség főrabbija és az egyesült nyu- ratamerikai zsinagógák igazgatója, rokonai láto­gatására Szlovenszkóra érkezett és jelenleg Kas­ián tartózkodik. — Letartóztatták a Földes-szín társulat egyik legédszinészét. Pozsonyi szerkeszrtŐ6égünk telefo­niba: Csadó Pált, a Földes-szintársulat segédszi- lészét a politikai rendőrség letartóztatta, mert egnap este a Moderna barban egy másik színész ársaságában állítólag a cseheket gyalázó kijelen- éseket tett. Csadó Pált, aki magyar állampolgár, ;i fogják utasítani a köztársaság területéről. — A prága—pozsonyi gyorsvonaton szivszél- liidés ért egy földbirtokost. Pozsonyi szerkesztő­égünk telefonálja: A Prága felől ma hajnalban rkező gyorsvonat egyik kupéjából holtan ezálH- ották le a gyorsvonat egyik utasát, Slezarik Mi- lály 72 éves radosini földbirtokost. A tragikus éget ért földbirtokos a joaohimsthali fürdőből elesége és fia társaságában utazott Pozsony felé. Jtközben, amikor a vonat Lundenburg felé járt, zivéhez kapott és holtan terült el. Slezarik Mi- tály holttestét, akit szivszélhüdés ölt meg, a po- sonyi állami kórház bonctani intézetébe szálli- ották. — Végrehajtást vezettek Zadravec volt tábori tüspök ellen. Budapesti szerkesztőségünk telefo- lál’ja: Zadravec volt tábori püspököt egy sajtó­teréből kifolyólag joerősen 300 pengő pénzbünte- ésre ítélték. Szőke Sándor dr. ügyvéd tegnap ’égrehajtást vezetett le Zadravec ellen, aki eddig 4mul asz tóttá megfizetni a 300 pengőt. Az ügyvéd negbi zott ja Mayer dr. egy végrehajtóval behatolt Margit-(körúti rend házba és a rendiönök tilitako- ása dacára felnyitotta a távollévő Zadravec ezó­táját. A szoba butdrait a végrehajtó lefoglalta és öbbek között, lefoglalt egy értékes britliáneokkai :irakott püspöki gyűrűt is, amit a végrehajtó ,zzal a kijelentéssel vitt el magával, hogy azt bi- éi letétbe fogja helyezni. Csupa cigánytanut hallgattak ki a szepsi cigányper mai tárgyalásán A tárgyalás rendkívül humoros volt — A stószi cigányok német nyelven teltek vallomást Kassa, junius 13. (Kassai szerkesztőségünk telefonjelentése.) A szepsi cigányper mai tár­gyalásán a Zsiga-fivérek és Hudák József alibi tanult hallgatták ki, azonban az alibibizonyitás az egész vonalon csődöt mondott. A vályogvető Zsiga család megtagadta a vádlottak padján ülő rokonokat. A tárgyalás bővelkedett humoros jelent tökben, mert az alibitanu-cigányok a legképtelenebb és a legfurcsább feleleteket adták a hozzájuk intézett kérdésekre, Különösen a személyi adatok bemondása alatt keltettek feleleteikkel nagy derültséget. Többen nem tudtak arra a kérdésre válaszolni, hogy milyen vallásunk. Nem is értették meg azt a kérdést, hogy mi az a vallás. Az elnök megismételte, hogy milyen hiten vannak, illetve milyen templomba járnak, amire a legtöbben azt a feleletet adták, hogy nem járnak temp­lomba, Egész sereg szepsi, jászói és stoószi ci­gány vonult fel. Érdekes volt, hogy a stoószi cigányok német nyelven tettek vallomást. A holnapi tárgyaláson még folytatni fogják a védelem által bejelentett tanuk kihallgatását. Szolcsány felizgatott lakossága a csendőrök kezéből ki akart szabadítani egy vizsgálati foglyot A csendőrök szuronnyal kergették szét a tömeget — Tizenöt izgató ellen indult meg az eljárás Nagytapolcsány, junius 13. (Saját tudósi- tónktól.) A P. M. H. nemrégiben beszámolt arról a vakmerő rablásból, amely a nyitra- megyei Szolcsány községben történt. A felme­rült gyanuokok alapján a csendőrség letar­tóztatta Kopeczky Viktor szolcsányi legényt. A vizsgálat folyamán tegnap délután vitték át Kopeckyt a helyszínére, hogy a tanukkal szembesítsék és helyszíni szemlét tartsanak. Amibor a csendőrök felfűzött szuronnyal kisérték be a faluba Kopeczkyt, nagy számban gyűltek össze a falusiak s közöt­tük sokan voiiak Kopeczkynek rokonai meg jőbarátai. Ezek parázs tüntetést rendezlek a csendőrök ellen és hangos szóval köve­tették:, hogy Kopeczkyt helyezzék szabad­lábra. Kopeczky eddig nyugodtan viselkedett, de amikor észrevette, hogy a nép hangulata mel­lette van, szemtelenkedni kezdett a csend­őrökkel és kijelentette, hogy egy lépést sem hajlandó tovább tenni. A csendőrök, látván a fenyegető helyzetet, megvasalták a foglyot, hogy az esetleges menekülési kísérletének elejét vegyék. Kopeczky nem könnyen en-1 gedte, hogy a bilincset rátegyék, szembe- | a szállt a két csendőrrel és csak hosszas eről­ködés után sikerült őt megvasalni, miközben az egyik csendőr a kezén kisebb sérülést szenvedett. A tömeg mind aggresszivebben kezdett vi­selkedni s a csendőrök egyre nehezebb hely­zetbe kerültek. Amikor már az a veszedelem fenyegetett, hogy a felizgatott emberek rájuk törnek és erőszakkal szabadítják ki a foglyot, fegyvert ragadtak és felszántották a töme­get a szétosztásra. A felhívásnak semmi eredménye nem volt, ellenkezőleg még súlyosabb szitkok hangzot­tak el, mire a csendőrök rohamot intéztek a tömeg el­len. A tüntetők végre szétrebbenlek. Sebesülés nem történt, ez azonban csupán csak a csend­őrök higgadt magatartásának tulajdonítható. A két főkolompost, Kristóf Jánost és Kristóf Istvánt a csendőrök letartóztatták. Az eljárást mintegy tizenöt egyén ellen in­dították meg 1 és így az ügynek a nyitrai bíróság büntetőta- | nácsa előtt is folytatása lesz. Veronállal megmérgezte magát Lustigné, az öngyilkos pozsonyi magántisztviselő özvegye Férje után akart a halálba menni — Állapota életveszélyes Poesony, junius 18. (Pozsonyi szerkesztőségünk telefonjelentése.) Ma éjszaka Barát-ucca 1. szám alatti lakásán öngyilkossági szándékkal veronállal megmérgeztie magát Lustig Leó volt pozsonyi magánhivatalnok özvegye. Lustigné tavaly nyáron férjével együtt közösen kísérelte meg az öngyilkosságot. A házaspár nagymennyiségű veronait vett be. Lustig Leó párnapi szenvedés után meghalt, feleségét azonban sikerült megmenteni az élet­nek. Lustig Leóné fölgyógyulása után is öngyilkossá­gi gondolatokkal foglalkozott és egy ízben ön­gyilkossági kísérletet is elkövetett, de akkor is sikerült megmenteni. Ma reggel háziasszonyának feltűnt, hogy Lus- tigné nem jöe ki a szobájából ős az asszony ked­venc kutyája sem ad életjelt magáról. Kopogta­tott az ajtón, de választ nem kapott. Mikor hoez- szabb dörömbölésre sem nyílt ki az ajtó, értesí­tette a rendőrséget, amely feltörte az ajtót. A szobában eszméletlenül feküdt Lustig Leóné, mellette feküdt kedvenc kutyája megmérgezve. Lustigné veronállal megmérgezte magát és úgy látszik, kutyájának is veronait adott be. Értesítették a mentőket, akik bevitték az állami kórházba. Lustigné állapota igen súlyos és felépüléséhez kevés a remény. A szerencsétlen asszony öt búcsúlevelet hagyott hátra. Négy levélben édesanyjától és ismerőseitől búcsúzik, az ötödik levél pedig felbontva feküdt szobájának asztalán. Ebben a levélben Lustigné azt irje, hogy nagy nyomorba jutott, munkát nem tud kapni, férjének elvesztése lelkileg teljesen összetörte és igy nem bírja tovább az életet. Hogy milyen elszántsággal készült az öngyilkosságra, erről levelének az a kitétele tanúskodik, hogy „azt, aki megmenti az életemet, örökké átkozni fogom". A városban nagy részvétet keltett a szerencsétlen asszony tragédiája. "MILYENmö VÁRHATÓ Az izlandi depresszió nyúlványai a köztársaság­ban hűvösebb és zivataros időjárást idéztek elő. A köztársaságban a hőmérséklet maximuma átlag 23—24 fokot tett lei. — Időprognózis: Változékony, hűvösebb, esőrehajló, gyöng délnyugati széllel. — Szeptember elsején nyílik meg a komáromi magyar diák-internátus. A komáromi római ka­tolikus „Marianum“-internátus és szeminárium bizottsága kedden Komáromban ülést tartott. Az üléssel kapcsolatosan a bizottság megszem­lélte az internáfcus építkezését,' amely teljes erő­vel folyik, úgy, hogy az impozáns interná- tus-épület szeptember elsején már átadható rendeltetésének. A szlovenszkói magyarság or­szágos jelentőségű uj intézményében a komá­romi gimnázium hatvan növendéke (az I.-től a Vin.-ig osztályig) nyer elhelyezést. Mindazok a szülők, akik gyermekeik számára helyet óhaj­tanak biztosi tani az internátusbán, kívánságu­kat írásban mielőbb juttassák el a komáromi római katolikus plébániai hivatal címére. Az internátusbán a fiuk havi 400 koronáért lakást, teljes ellátást és lelkismeretes, gondos felügye­letet kapnak. A magyar szülők megnyugvással és örömmel adhatják fiaikat a komáromi inter­nátusba, ahol azok a komáromi magyar papnö­vendékekkel együtt közös felügyelet alatt lesz­nek. Az internátus életrehivóinak és vezető­inek személye a legteljesebb garanciája annak, hogy ez az intézet minden tekintetben minta­szerű lesz. — Dr. Neufeld Béla, a prágai (Prof. Schmidt) és a bécsi (Prof. Ortner) belgyógyá­szati klinikák gyakorló orvosa lvarlsbadban megnyitotta rendelését. Alté Wiese 14. Haus „Weisser Hasé". — Háromévi fegyházra Ítélték el Nagy Pál füleki igazgató-tanitót. Besztercebányai tudó­sitónk jelenti: A beszterceibányai kerületi bíróság kedden hirdette ki ítéletét Nagy Pál füleki iskolaigazgató bűnügyéiben. Amint an­nakidején a P. M. H. is közölte, Nagy Pál igazgató ellen bűnvádi feljelentést tettek, azzal vádolván meg őt, hogy kis iskolásleá­nyokat megrontott. E nagy feltűnést keltő bünipör'ben a besztercebányai bíróság a nyil­vánosság teljes kizárása mellett már két tár­gyalást tartott s a második tárgyalásnak eredményeképpen most hirdette ki Ítéletét. Eszerint a bíróság Nagy Pál igazgató-tanitót bűnösnek találta s háromévi fegyházbünte­tésre ítélte el. Az' ítéletiben az álajmügyész megnyugodott, az elítélt viszont felebbezést jelentett be. xx Dr. Rottenstein Jenő idegorvos és bel­gyógyász rendel Bratislavában, Sladkovic-ucca 11. szám alatt. Naponta 8—10-ig és 3—5-ig. Ünnepnapokon 9—11-ig. — A keresztényszocialista párt uj mező­gazdasági szakosztálya. Az országos keresz­tényszocialista párt gazdasági szervezkedése a vidéken igen kedvező körülmények között indult meg. A téli gazdasági tanfolyamok után most a szervezkedés megalapozására ke­rült a sor és szakosztályok keretében tömöríti a párt a mezőgazdasággal foglalkozó rétege­ket. Berencsnagyfalun nagy lelkesedéssel ala­kították meg junius 9-én a szakosztályt, amelynek elnökévé Sima Ferencet, alelnöké- vé Lőrinc Jánost, s jegyzőjévé Sima Kálmánt választották. — Nem tiltották ki a betegeket az olasz fürdők­ből. Budapestről jelentik: A budapesti olasz ki­rályi követség egyes lapoknak azt a hírét, hogy az olasz fürdőhelyekről 24 órán belül eltávolították a tüdőbeteg vendégeket, a római hatóságoktól ka­pott információk alapján a legerélyesebben meg­cáfolja; az említett intézkedést nem adták ki és ilyen tevvel nem is foglalkozott senki. — A fürdés áldozata. Érsekújvárról jelen­tik: Romját község határában Jasó Paula 12 éves kisleány, aki úszni nem tudott, fürdés közben mély vízbe került. A szerencsétlen te­remtést az örvény elkapta és mielőtt segítsé­gére siethettek volna, elmerült. Holttestét tegnap vetette ki a viz. — Caligula hajóját kiéin ették a Némi-tóból. Rómából jelentik, hogy hétfőn tették először köz­szemlére a világ legrégibb hajóját. Caligula csá­szár úgyszólván teljesen épségben maradt bár káját. A közoktatásügyi miniszter meghívására rengeteg újságíró jött a Némi-tó partjára, hogy megtekintse a többezer éves őshajót. Paribeiii, az ismert olasz archeológus a hajó fedélzetén uagy előadást tartott, amelyben méltatta a hajó kieme­lésének óriási technikai és történelmi jelentősé­gét. Caligula kiemelt hajója kétszer olyan régi, mint az eddig ismert legrégibb hajó. a wikingek híres hajója. Caligula hajója harminc méter hosz- szu s most már több mint felerészben szárazon fekszik, a fövenypart iszapjában. A napfény beha­tása alatt a hajó fája lassan halványodni kezd. Agyagdiszitményei teljesen épen maradtak s azt a benyomást keltik, mintha csak a legutóbbi idők­ben készültek volna. A hajó fehér márványdiszi- tcseit ezzel szemben a Némi-tó vize részben meg­rongálta, tekintettel arra. hogy a tó krátertöl­csérben fekszik s erős savlartalmu.

Next

/
Oldalképek
Tartalom