Prágai Magyar Hirlap, 1929. június (8. évfolyam, 123-147 / 2048-2072. szám)

1929-06-01 / 123. (2048.) szám

19S9 frmfeg 1, szombat. 'PR«CM/VVag^AR-H í UIíAE* 9 i—^*^**<>1*^ ■—-—f Óriási érdeklődés mellett tartotta meg a Csehszlovákiai Magyar Testnevelő Szövetség első rendes közgyűlését A szövetség elmúlt évi működése kielégítő — Anyagi támogatásban részesített egyesületeket és körzeteket — A közgyűlés egyhangúlag elutasította a KAC bizalmatlansági indítványát és Fekete Bélának ügy buzgó munkásságáért köszönetét mondott Pozsony, május 31. (Kiküldött munkatársunk­tól.) A Csehszlovákiai Magyar Testnevelő Szövet­ség csütörtökön tartotta meg első rendes évi köz­gyűlését, amely iránt váratlanul nagy volt az érdeklődés. Szlovenszkó és Ruszinszkó minden tájáról képviseltették magukat az egyesületek, ami bizonyítéka annak, hogy % fiaíal legfelsőbb magyar sportfórum, amely még mindég küzd a kezdet nehézségeivel, már gyökeret vert magának a magyar sportéletben és nyugodt, fegyelmezett munka mellett jövője is biztosítva van. A közgyűlést Révay István elnök nyitotta meg, majd Fekete Béla ügyvezetőigazgató tette meg a részletes évi működési jelentését, amelyből a kö­vetkezőket emeljük ki: IGAZGATÓI JELENTÉS Az elmúlt év két részre oszlik. Az elsőjélév a csendes, belső szervező munkára szorítkozott. Az év második fele pedig már alkotó volt és a program előkészítést meg lehetett valósítani. A szövetségnek egyik sarkalatos alaptétele kizárni működéséből a politikát, ettől teljesen távoltartja magát és az ez ellen vétkezőkkel szemben az alap­szabályok értelmében a legszigorúbban eljár, A szövetség vezetősége az elmúlt évben négy szer­vezeti utat tett meg. Megteremtette a rendet a ruszinszkói egyletek között. Az elmúlt évben harminc egyesület lépett be a szövetségbe, hátra vannak még a csallóközi kis egyletek és a pozso­nyi, kassai munkás sportegyesületek, amelyek eddig a várakozás álláspontjára helyezkedtek. A szövetségnek ezenkívül van negyven alapitó és 91 pártoló tagja. A szövetség az elmúlt évben több gyorssegélyt fizetett ki és pedig pályaépítésekre, az Ungvári AC-nak 5000, a Munkácsi SE-nek 3000 koronát, versenysególyre a Kassai AC-nak 1500, a Pozsonyi TE-nek 3500 koronát, valamint az MLSz ruszinszkói kerületének 519.80 koronát. Révay István elnök intézkedésére elkészítette és kiírta a csallóközi serleget, valamint a ruszinszkói serleget és az elnök külön serleget adományozott a tennisz sport országos fejlesztéséhez. Azonkívül készpénzben 5000 koronát adományozott a szövet­ségnek. A harminc tagegyletnek taglétszáma 9768 s ugyihogy ma statisztikailag meg lehet álla­pítani, hogy az összes magyar egyesület taglét­száma kb. 15.000. A taglétszámmal szemben az egyesületek vagyoni helyzete nagyon szomorú, az egyesületeknek körülbelül egynegyedmillió ko­rona adósságuk van. A VITA A* ügyvezető igazgató évi jelentése fölött igen élénk vita támadt. Az első felszólaló Neményi Jenő, a Kassai AC kiküldötte volt, aki élesen tá­madta Fekete Bélát és bejelentette, hogy az egye­sület a? ügyvezetőigazgatóval szemben bizalmatlan s ha a közgyűlés a KAC által benyújtott memoran­dum alapján az egyletnek elégtételt nem nyújt, ugv az kilép a szövetségből. Holota János dr. nemzetgyűlési képviselő hosszabb beszédben rá­mutatott arra, hogy a KAC eljárása nem helyes, mert egy sportszövetség keretén belül a vitás kérdéseket alkotmányos utón kell elintézni. A szövetség elnöksége a KAC által benyújtott memo­randummal több eluöki ülésen foglalkozott, de a memorandum nagy terjedelménél fogva még ed­dig dönteni nem tudott. Hasonló szellemben be­széltek: Kopper Miksa. Jelűnek Ernő, Hokky Ká­roly, Baranyai Vince dr. és végül felszólalt még maga Fekete Béla is, aki kijelentette, hogy évi jelentésében azért nem tért ki a saját személyes ügyére, mert be akarja várni az elnöki döntést, amely rájanézve csak kedvező lehet. A közgyűlés ezután egyhangúlag tudomásulvctte és elfogadta az ügyvezetőigazgató jelentését, elvetette a KAC bizalmatlansági indítványát és Fekete Bélának iigybuzgó munkásságért jegyzőkönyvi köszönetét mondott. A KAC kiküldötte erre bejelentette, hogy az egyesület kilép a szövetségből. Holota dr. és Hokky Károly felszólalása után a közgyűlés ugv határozott, hogy a KAC kilépését egyelőié nem veszi tudomásul és arra kérte Neményi Jenőt, hogy tomácsolja a közgyűlés ama kívána­tét, hogy a KAC továbbra is bennmaradjon a szö­vetségben és vegye ki részét a- egyetemes magy ar sport munkájából. Végül tudomásul vette a köz­gyűlés Benke letván pénztári jelentését, majd el­fogadta a jövő évi költségvetési előirányzatot. VÁLASZTÁS Ezután megválasztották az uj tisztikart és az igazgatótanácsot. A választás eredménye a követ­Keresztszórejtvény a Képes Hétben. A Képéé Hét szépirodalmi hetilap minden számában megtalálja az ötle­tes rejtvény róva tót, mely az úri ma­gyar közönség Hegkelle'me'ebb szóra­koztatója. A Képes Hét keresztazó- r-e-jtvényeinek megfejtéi között érté­kes jutalmakat i~ oszt kv lcezö: Elnök: Révay István, alelnökök: Holota János dr., Morávek Gyula, Léberfinger Frigyes, Gulovics Tivadar, Herczog György, Sichert Ká­roly és Kállay Endre. Ügyvezotőigazgató: Fekete Béla, pénztáros Benke István, ellenőrök: Liskó Elemér, Guttmann Ernő, ügyészek: Lichmann Já­nos dr. és Pogány Géza dr., jegyzők: Niederhau- ser Károly és Kátra Kálmán dr. Ssámviisgálók: Vitéz Sándor, Hubay Miklós, Schumann. Imre, Janiosek Károly és Mo’nár János. Igazgatótanácsi rendes tagok: Pozsonyból: Feuer Gábor, Pogány Géza dr., Oberstak Károly, Böíhin Rezső, Nagy Dezső, Kőszeghy János, Brüll Emil; Prágából: Kopper Miksa; Kassáról: Oelschleger Lajos. Glück Sándor, Várnay Ernő. Benke István. Neményi Jenő, Wilkovszky Armand, Hojszák József; Ér­sekújvárról: Néder János; Ipolyságról: Perchács Imre; Léváról: Boross Béla, Schultz Gyula; Losoncról: Tanka Jenő, Dortsák Lajos dr., Min- kusz Arthur dr.; Rimaszombatból: Jelűnek Ernő; Eperjesről: Kisóczy József dr.; Vágsellyéről: Baranyai Vince dr.; Ungvárról: Székely Gy. Le­vente, Rauch Sándor dr., László Gyula dr., Behun István; Munkácsról: Péter Zoltán dr.; Nagyszöllős- ről: Siminfalvy Árpád dr. és Hokky Károly. Révay elnök megköszönte a tisztikar nevében az újólagos bizalmat és ezzel berekesztette a köz­gyűlést. Uj csehszlovák rekordot állítottak föl a PTE nemzetközi atlétikai versenyén Fluck kettős veresége a verseny meglepetése — A BBTE a vándordíj végleges győztese — Pozsony, május 31. (A P. M. TI. pozsonyi tudó­sítójától.) Űrnapján tartotta meg a PTE hagyo­mányos nemzetközi atlétikai versenyét, amely ezidén szokatlanul nagy érdeklődés mellett a leg­teljesebb 6iker jegyében zajlott le. A startnál ezidén is megjelentek a budapesti atléták, rajtuk kívül több osztrák és csehszlovák versenyző, ez utóbbiak igen kemény ellenfelei voltak több számban a magyaroknak. A nap legjobb eredményét a prá­gai Főiskolások stafétája érte cl, amely a 4 szer 100 méteren megdöntötte ez eddigi csehszlovák rekordot. Váratlanul ro®sz napja volt Fbudinak, aki a ÍOO méteren már a középfutamban kiesett, 200 méteren pedig csak a harmadik helyen vég­zett. Pompás stílusban nyerte versenyét Barsi a 800 méteres síkfutásban, elsőrangú idő alatt maga mögött hagyta Struistet, A 400 méteres versenyt a kitűnő magyar bajnok átengedte klubtársasának Szalaynak. Kettős győzelmet aratott Darányi, aki a eulydobásban és diszkoszvetésben elsőrangú eredménnyel verte ellenfeleit. Figyelemreméltó eredményt ért el diszkoszban a tehetséges prágai Vanoucsek, aki 43 métert meghaladó eredményé­vel a második helyre szorult. A nap egyik leg­szebb küzdelme volt a 3000 méteres síkfutás, amelyben a kassai származású Kostyák pompás finis után legyőzte Szerbet. A pontversenyben a BBTE győzött 42 ponttal ée Így végleg megnyerte Pogány dr. vándordíját, egy művészi ezüst serle­get. 2-ik a prágai Főiskolások 27 ponttal, 3. a MAC 18 ponttal. 100 méter: Nagy (FTC) 11.2 mp. 2. Engel (Fő­iskolás Prága) 11.3, 3. Hajdú (FTC). A verseny eredménye nagy meglepetés. A favorit Fluck a közfutamban kiesett, Hajdú pedig meglepően gyöngén futott és a harmadik helyre szorult.. 200 méter: Kneniczky (Főiskolás Prága) 23 mp. 2. Odry (BBTE) 23.1, 3. Fluck (BBTE). Fluck úgy látszik formán kiviil van, mert a pompásán futó Kneniczky és Odry könnyen végeztek vele. A gyenge idő a nehéz pályával magyarázható. 400 méter: Szálai (BBTE) 51.7 mp. 2. Barsi 52.1, 3. Strniste (Zsidenice Briinn). Barsi a versenyt átengedte Szálainak. Strniste jó harmadik. 800 méter: Barsi 1 p. 55.6 mp. 2. Strniste (Zsi- denice Brünn) 1 p. 57.6 mp., 3. Villányi (BBTE). Start után Barsi és Strniste külön versenyt futnak. Az utolsó félkörben Barsi elhúz és könnyen győz. Az idő kitűnő. 1500 méter: Ferihegyi (MTK) 4 p. 17.5 mp. 2. Marton (MTK) 4 p. 18 mp., 3. Simeic (Zsidenice Brünn). 8000 méter: Kostyák (Moravská Slavia) 9 p. 2.2 mp. 2. Szerb (MAC) 9 p. 4.4 mp., 3. Grosz (Főiskolás Prága). Kostyák és Szerb felváltva ve­zetnek, az utolsó körben Kostyák erősít és húsz méterrel maga mögött hagyja Szerbet. 110 méteres gát: Reieh (Spárta) 16.1 mp. 2. Weilheim (WAC) 16.8, mp. Meglepetés. Sulydobás: Daránvi (MAC) 14.61 ni. 2. Hunyadi (BBTE) 13.80 m., 3* Habn (MTK) 13.57 m. Diszkoszvetés: Darányi (MAC) 14.71 in. 2. Va­noucsek (Főiskolás Prága) 43.88 ni., 8. Balázs (FTC) 41.08 m. Gerely vetés: Bezroda (WAC) 56.40 m. 2. Benes (Főiskolás Prága) 55.92 in., 3. Budavári (BBTE) 55.52. m. Magasugrás: Késmárky (BBTE) 178 cm. 2. Ud- vardy (BBTE) 175 cm., 3. Siegl (Főiskolás Po­zsony) 169 cm. Késmárky első javításra átugrotta a íré cm-t és tovább nem ugrott. Távolugrás: Goda (MAC) 657 cm. 2. Helhrich (Graz) 636 cm., 3. Siegl (Főiskolás Pozsony) 619 cm. Rúdugrás: Koreis (Moravská Slavia) 350 cm. 2. Bezvoda (WAC) 320 cm. 4 X 100 méteres staféta: Főiskolás Prága 44.2 mp. (csehszlovák rekord), 2. BBTE 44.6 mp., 3. Slávia (Pozsony). Olimpiai staféta: BBTE 3 p. 26.4 mp. 2. Fő­iskolás Prága, 3. MTK. Botrányos jelenetek között kikapott a Newcastle United Budapesten Budapest, május 31. (Budapesti szerkesztősé­günk jelenti.) Mindössze 5000 főnyi néző volt ki­váncsi a Pozsonyban és Prágában már leszerepelt angol ligacsapat budapesti szereplésére. Az angol csapat, amely európái túráját Olaszországban botránnyal kezdette, Budapesten is skandalummal fejezte be. Az angolok újból gyönge játékot pro­dukáltak és gyöngeségüket durvasággal pótolták. A MLSz az angolok ellen profiválogatottat állí­tott ki, amely nagyjában megfelelt a magyar válo­gatott csapatnak is. A budapesti csapatban Amsei; Manói, Korányi; Borsányi, Kalmár, Wilhehn II. (Vigh); Markos, Takács II., Teleky, Szemes és Híres játszottak. — A kombinált magyar csapat azonnal támadásba indul és Takács II. már az első percben gólt rúg. A budapestiek állandó fölényben vannak és Takács a 6. és a 20. percben még két góllal toldja meg az eredményt. A 31. percben a bíró 11-est Ítél a magyarok ellen, amit Gaílacher gólláérvényesit. — A 35. percben Markos, a Bocskay kitűnő jobbszélsője négyre szaporítja a magyar gólok 6zámát. 4:1 arányban végződik az első félidő. A második félidőben az angolok életveszélyes játékba kezdenek. A biró egy nagyarányú faultért kizárja Maitland hátvédet, miközben Amsell kapus és Borsányi sérülten hagyják el a pályát. A ma­gyarok, akik most is fölényben voltak, a durvasá­gok miatt nem tudtak érvényesülni, viszont azon­ban az angolokat sem engedik gólhoz jutni. Egy­folytában szól a bíró sípja és nagy könnyebbülést jelent akkor, amidőn a meccs végét jelzi. A ui<á kőzés tehát 4:1 (4:1) arányban végződött. Az ang- csapatban egyedül Hill, a centerhalf elégített k mig a magyar csapat összeállitása bevált. TENNISZ Kehrlmg Tinimért is legyőzte Parisban Páris, május 31. A francia nemzetközi bajnok­ságok szerdai napján folytatták a férfi- és női- egyes játszmákat. A német Rost kisasszony le­győzte Miss Goldsackot, mig Krachwinkel a fran­cia Miss Lafaurietől kikapott, aki azután Rostot is legyőzte. Bennctt Barbierné felett, W’ills Hellén pedig Tampscott asszony ellen győzött. — A férfi- egyesben Cochet a Menzelt verő egyiptomi Grand- guillont intézte el könnyűszerrel, míg Brugnon Kleinschrottot 8:6, 6:4, 8:6 score-ral alig-hogy legyőzte. Borotra Landauf, Moldenhaucr Gentient, Lacosto Danont, Boussus Glassert intézte el. Col- lins, az angolok második Davis Cup-játékosa égi­szeiben vereséget szenvedett a fiatal amerikai Coentől. — Cochet ezután még Moldenhauert, Hun-tor Matejkát, Lacostc pedig F et-t verte meg. Űrnapja programjának legnagyobb eseménye a magyar Kehrling pompás győzelme volt a holland Tímmor felett, akit 4:6, 6:1, 6:0, 6:2 arányban késztetett megadásra. — Morpurgo a bécsi Arfenst intézte el 6:1, 6:3, 6:1 villámgyors szettekkel. — Tildén ifjú tanítványát, Coent csak öt szetben tudta megadásra késztetni. Borotra Jean honfitár­sát Boussust 6:3, 4:6, 6:4, 6:2 arányban verte meg és ezzel le is zárultak a férfiegyes selejtező mér­kőzései. A nőiegycsben Friedlébenné a francia M&thieu- től, Paitz pedig az angol Watsontól kapót ki. A német játékosnők igy Anssem Cilly kivételével kiestek a nőiegyesből is. ÚSZÁS Magyarország — Ausztria 9:4 (2:2) Bécs, május 31. A Diana fürdőben nagyszámú nézőközönség előtt mérkőzött meg Magyarország és Ausztria vizipoló válogatottja. Az elő félidőben az osztrákok teljesen egyenrangú ellenfelek vol­tak. A másodikban azután a magyarok techniká­ja, rutinja és kitartása győzedelmeskedett. Az első gólt az osztrák Adler II. dobja, amit Németh és Vértesy két gólja és Adler újabb gólja követ. A második félidőben Keserű II. vezetéshez juttat­ja a magyar csapatot azonban Adler kiegyenlít. Most Halasi és Vértesy céloznak mig Miínzl az osztrákok negyedik gólját éri el. Majd a magya­rok döntő fö’énybe kerülnek és Németh (2), Ke­serű. valamint Vértesy beállít,j k a végeredmény!. Griesemáim kölni biró kitűnő volt. fürdő a kárpátok gyöngye. 42° C természetes radioaktív, KE­NÉS HŐFORRÁSAI és ISZAP­FÜRDŐI 700 év óta biztos gyó­gyulást hoztak, a RHEUM A, CSU- ZOS és 1SCHIAS-BETEGEK százezreinek — Festőién szép fekvés. Legmodernebb kényelem. Sport. Szórakozások — Utazási kedvezmény — Pros­pektust és felvilágosításokat ad: Fürdöigazgatóság, Trencséntepücz, Vörös Rák Gyógyszertár, Bratislava, Váry Gyula cég, Kosice, Fő-ntca 76. szám. VÍVÁS Olaszország nyerte Budapesten az Európa-katonatiszti epée­bajnekságot is Budapest, május 31. (Budapesti szerkesztősé­günk jelentése.) Szerdán este az Európai-katona­tiszti vivóbajnokságokon befejezték az epeé-csa- patversenyt. Győztes lett Olaszország 5.5 ponttal Hollandia, Svédország, Franciaország, Lengyelor­szág és Svájc előtt. Nagy meglepetést keltett Fran­ciaország lemaradása. Űrnapján megkezdték az epeé-egyéni verse­nyeit is, amely bárom csoportban igen heves küz­delmeket eredményezett. A pénteken lefolyó dön­tőbe I. csoportból az olasz Pezana, a magyar Kál- nicky, a svéd Dryesen és Lippenstaedt, a II. cso­portból a francia Fristeau, az olasz Bertinetti, a bollalnd De Young kapitány ée az olasz Cattone, a III. csoportból pedig a svéd Granselt és Thofelt., a francia Mandet és a görög Paicis kerültek 10—6 győzelemmel. A versenyt pénteken fejezik be. Csütörtökön este Budapest székesfőváros a ven­dégek tiszteletére a Gellért-sz ílló nagytermében díszes estebédet adott, amelyen számos előkelőség jelent meg. Vasárnap a kormány látja vendégül a katonatiszti vivókat. SPORTHÍREK )( Prágai futball. Meteor VIII.—Csechie Vili. 2:2. Slavoj Zsizskov—Nuselsky SK 3:2. II. osztá­lyú bajnoki meccsek. — Slavia komb.—Olympia VII. 9:1. Barátságos. )( Cseh- és morraországi eredmények. Brünn: Admira Becs—Zsidenice 5:2 (2:0). A bécsiek Schall nélkül is fölényesen győztek. A mecosot 5000 néző előtt Bryndás prágai biró jól vezette. — Slezská Ostrava—Miihr. Ostraui SK 7:2. — SK Bafa Zlin—Cseohie Olmütz 4:3. — SK Prostéjov— Bafa Zlin 5:3. — SK Königgrátz—SK Nachod 2:0. — Sportbrüder Schreckenstein—SK Most 4:1. — DFC Komotau—Turner SK 5:4. )( A londoni Chelsea Buenos Airesben az ar­gentínai válogatottól 4:0 arányban kikapott. )( Lengyelországi futball. IFC Kattowitz—Lod- zer SK 5:1. — Warszawíanka Varsó—Pogon Lem- berg 1:1. — Wisla Krakő—Ruch Königshütte 2:2. Garbarnia Krakó—Légié Varsó 4:2. )( A németországi lengyelek és Felsőszilézia válogatott futballmeccse Hindenburgban a lengye­lek 3:2 győzelmével végződött. )( Zsolnán a mahrisch-ostraui SK Moravská Ostrava játszott és 5:2 arányú vereséget szenve­dett az SK Zsilinától. )( Ungváron az UAC a SK Rust 3:0 (1:0) arány­ban legyőzte. )( Skócia—Norvégia 4:0 (1:0). Oslóból jelentik: A királyi család tagjainak jelenlétében lefolyt nemzetekközti mérkőzés a skótok fölényes győ­zelmét hozta. )( Bajnoki mérkőzés Szombathelyen. Sabaria— Somogy 2:1 (0:1). Erős küzdelem. )( Amerika—Cuba 2:0. Név. ...E bői jelentik: A Dav is Cup tengerentúli zónájának döntő mérkő­zésén az amerikaiak megverték az első két játszmát. )( A Nagytapolcsáuyi SK kedden az SK Trnavát bajnoki meccsen legyőzte 2:í (0:0) arányban, csütörtökön azonban Nyitrán a NYAC-tól 5:0 (2:0) scoreral kikapott. )( A KSC-t súlyos büntetéssel sújtotta a kas­sai kerület. Kassáról jelentik: Tegnap hozta meg ítéletét a kassai kerület a KSC ismeretes pünkös­di futball-turája ügyében. A várakozásnak megfe­lelően a kassai kerület súlyos büntetéssel sújtotta a visszaeső KSC-t, amennyiben 4 idegen klub­beli játékosnak igazolatlan szerepeltetéséért a klubot (futball-szakosztályt) 6 hétre felfüggesz­tette működésétől s 300 korona pénzbírsággal súj­totta. A szabálytalanságot elkövető KSC funkcio­náriusok és a mérkőzéseken résztvett játékosok ügyében a kihallgatások még folynak, ítélet jövő keddre várható. A kassai kerület vezetősége súlyosbításért megfelebbezte a döntést. — Itt je­gyezzük meg, hogy a KSC elnökség© is följelen­tette saját szakosztályi vezetőségét, merd nem en­gedelmeskedett az elnök korrekt utasításának. )( A Vienna a bécsi serleg győztese. Bécsből je­lentik: A Wiener Cnp tegnapi döntőmérkőzésén a Vienna a bajnokjelőlt Rapidot 3:2 (2:1) arány­ban legyőzte és igy nemcsak a kupa birtokosa, hanem a Középeurópai Kupa-mérkőzések második osztrák résztvevője is lesz. -— Bajnoki meccsben a Wiener AC 5:1 (1:1) arányban késztette meg­adásra a Brigittenauer AC-f. Egy éjszaka alatt a leggyönyörűbb, 8-14 napig fartó ondulációl érheti el a Hclla-hallámzóval, mely ugv rövid, mint hosszú hatnál, nedve* és me lég időben egyaránt tartós. Nagy megtakarí­tás időben és pénzben. Elősegíti a hajnövést, a zsíros, csomós bai gyönyörű hullámos haji* alakul és bájos frizurát képez. űver ára Ke 14.— Dr. N i k, Kemény­Postfanb 13/C 55, Slovensko.

Next

/
Oldalképek
Tartalom