Prágai Magyar Hirlap, 1929. február (8. évfolyam, 27-50 / 1950-1973. szám)

1929-02-27 / 49. (1972.) szám

3 3929 február 27, szerda. TJ^GM-MAfifeARHlRLAP Igyon Gottdiener PEZSGŐT Stefinek bemutatkozása A cseh kormánypártok kis koalíciójának tárgyalásai sem vitték előbbre a többségi program ügyét Lukavsky nagyon sötét színekké! ecseteli a koalíció belső állapotát - A képviselőhöz rövid ülése — A házelnökség nem azonosítja magát a szlovák néppárttal a Jurigáék elleni eljárás kérdésében Tizenegy esztendő alatt a negyedik szlovák kerül az isikolaügyd minslzterség stádiumába, az agrárius és magát haladó szelleműnek tartó Srobár után a szociáldemokrata Mcír- kovics, akinek annyi kvalifikációja volt az is­kolához, hogy egyszer maga is isikol apa d Ok­ban ült, azután Hodzsa, akii a politikát repre­zentálta, most pedig Stefánetk Antal, aki szintén nem uj ember, hanem már évtizedek óta szerepet játszik a szlovák közéletben. Bennünket a közoktatásügyi m misztérium tárcájának mostani betöltésénél is természe­tesen elsősorban a magyar kisebbség érdekei érintenek, arra vagyunk kiváncsiak, vájjon az uj iskolaügyi miniszter mit hozott a tarsolyá­ban a mi számunkra, akik az iskolaügy terén ezer és ezer jogos kívánsággal léphetünk fel, amelyeket hamarjában szinte fel sem tu­dunk sorolni. Hogy a legáltalánosabbal kezdjük, elsősor­ban az a kérdés érdekel minket, hogy a köz­oktatásügyi minisztérium mikor lát hozzá a nemzetiségek iskolai autonómiájának megva­lósításához, amely alfája és ómegája a kisebb­ségi jogok kódexének, mert hiszen a kisebbségi követelések legnagyobb része nyelvi természetű és a kisebbség kulturális életének lényege az iskola. A polgári kor­mány, amely a cseh és német polgári pártok érdekházasságából született meg, bemutatko­zása alkalmával hivatalos Ígéretet tett arra, hogy a nemzeti kérdést becsülettel igyekszik megoldani. Hodzsa miniszter ennek az Ígéret­nek szellemében a maga reszortjára vonatko­zólag több ízben tett szintén ékes Ígéretet az iskolai autonómia megvalósítására. Három évig volt Hodzsa a kultusztárcának viselője, ezalatt a periódus alatt azonban egyáltalán nem volt hajlandó honorálni azt a váltót, ame­lyet ezzel az Ígéretével aláirt, az iskolai auto­nómiának még csak torz vázlata sem került nyilvánosságra a prágai Karmel ita-utcai mű­helyből. Mit tesz majd az uj miniszter ebben a kérdésben? Mi lesz az első megnyilatkozása? Azután felmerül bennünk a részletkérdé­sek egész tömege. Vájjon állandósul az az ál­lapot, hogy olyan községekben is, amelyek­ben a lakosságnak kilencven százaléka ma­gyar anyanyelvű, nincs magyar népkotatás, Kámeneky gyönyörű elvének megszégyentö arculcsapására, amely szerint minden gyer­meknek természetes joga van hozzá, hogy az elemi ismereteket anyanyelvén közöljék vele. Vájjon hogyan gondolják a magyar tanítókép­zés kérdését megoldani? Csak nem olyan módon, hogy állandósítják a pozsonyi gyors­talpaló intézetet, a tanítóképző akadémiának ezt a paródiáját ? És mi lesz a magyar tanárok kérdésével, akiknek utánpótlására miég egy­általán semmiféle intézkedés nem történt? Csak nem gondolják, hogy cseh vagy német filozófiai fakultásokat végzett szlovák fiatal­emberek, akik már csak törve beszélik a ma­gyar nyelvet és egy l-lel Írják á hallgatót, magyar diákokat eredményesen taníthassa- nak? Különösen két tantárgynak a kérdése érdekel bennünket, a magyar nyelv és iroda­lomé, meg a történelemé. Ki fog majd a kö­zépiskolákban magyar irodalmat tanítani, ha a csehszlovákiai egyetemeken nincs magyar katedra? Mikor fejezik be a magyar katedra kérdésében folytatott rut és komoly kor- mányférfiihoz nem illő játékokat? A kérdé­sek özöne támad fel bennünk a negyedik szlovák kultuszminiszterrel szemben és ezek­re szerettünk volna kielégítő választ kapni. Bevalljuk, Stefánek Antallal szemben nem voltunk optimisták. Túlontúl megismertük az ő keze munkáját szlovenszkói működéséből. Emlékezünk arra a hadjáratra, amelyet rög­tön az összeomlás után a pozsonyi iskolai re­ferátumból ellenünk intézett s amelynek nyo­mán az összes magyar főiskolák, a magyar középiskolák kilencven százaléka, köztük, a Prága, február 26. A koalíció nehézségei­vel már töbölzbeu foglalkoztunk és meg­állapítottuk, hogy a vállság még azáltal oem múlt el, hogy a kormány élére Udírzal ke­rült. A koalíciós pártok hetek óta nem tud­nak nagyobb nvunkia;programiban megegyez­ni. Nemcsak a Prager Presse, bameui a cseh néppárti Lidővé Listy is megírta, hogy a cseh polgári pártok vezető emberei a néme­tek és szlovákok teljes kikapcsolásával a múlt héten külön tanácskozásokat folytattak és ez alkalommal szóba kerültek az uj vá­lasztások is. A koalíció nagy belső válságá­ra vonatkozó és többször megismételt meg- állapitásuríkat két vezető koalíciós politikus ma megjelent nyilatkozata is megerősíti. A némel keresziténysziociaiffista páTt hivatalos szócsövében Hi Igenre mer szenátor és párt­vezér a németek nemzetpoiitikai követelé­seivel kapcsolatban többek között ezeket árja: „Mi csehszlovákiai németek nem érezzük magunkat a szó szoros értelmében vett kisebbségnek. Senki sem veheti töltünk zokon ebben az ál­lamban, ba az egyenjogúságra hivatkozunk és — s ez a fődolog — ennek megvalósítá­sát sürgetjük. Ezt hat éven keresztül az ol- ienizékiben tettük és most már több mint két 'éve a kormán ytöibteégben is tesszük. Ez po­litikai miagá túlér te töőőség. A cseh nemzeti állam ködös elképzelése nem jöhet számí­tásiba, akárki hozza is ezt előtérbe. A csehszlovák állam létalapja, a nemzeti egyenjogúság, amelyhez a két német miniszter kinevezése csak bevezetés "volt, még ma sem valósult meg számos irányban, a német probléma, államunknak egyik legfontosabb problémá­ja, még ma sincs megoldva, dacára a vegyes nemzetiségű többségnek." A cseh nemzeti demokrata párt parla­menti klubjának elnöke, Lukavsky képvise­lő ugyancsak sötét szintben látja a koalíció helyzetét. A Oesky Dennikben azt inja ugyani®, hogy Udrzal kormánynyilatkozata nem volt olyan, amiilyennek azt a nemzeti diemokraták kívánták volna és még inkább csalódást keltett a nemzeti demokrata párt köreiben a Bradáos képviselő által felolva­sott kormánytöbbségi nyilatkozat. Lukavsky kénytelen rámutatni arra, hogy a koalíciós viszony még mindig igen fe­szült az agrárpárt és a cseh néppárt kö­zött. A cs eh nép párt kisgazda szárnyán ak felhördülése és az agrárpárt morvaországi szárnyának elégedetlensége és a két szárny közötti harc olyan méretű, hogy szinte hihetetlen, hogy két koalíciós párt egymás között igv verekedjék. Állandóan folyik a harc a földhivatal s az elemi károk biztosítása körül. Nagy válságban van a szlovák néppárt is, amely a koalíciós hűségre adott szavát aligha fogja tudná betartani. komáromi benedekrendi gimnázium kivételé­vel, az összes szerzetesi iskolák és a magyar népiskoláknak hetven százaléka elhullott. Tetteikből ismeritek meg őket, mondja az iráa és mi eleitől tisztában voltunk vele, hogy Stefánek Antal a közoktatásügyi miniszté­rium tisztében igyekszik betetőzni azt a mun­kát, amelyet Pozsonyban megkezdett, ő nem a reneszánszpápa jelszavával jön: Aeneam reiicite, Pium recipite, ő marad az, aki en­nek előtte volt: a nemzetiségeknek kérlel­hetetlen ellenfele, a csehszlovákizmus eszmé­jének fanatikusa. Tegnap nyilatkozatot tett minisztériumá­nak tisztviselői előtt. Ez a nyilatkozat egyál­talán nem lepett meg bennünket. Hodzsa A legközelebbi napok meg fogják mutatni — írja Lukavsky dr. —, vajjoD helyén­valók-e azok a reményelv, hogy a koalició megkezdett müvét még hosszabb ideig ered­ménnyel fogja-e folytatni. Hilgenreiner és Lukavsky cikkeiből vilá­gosan M tűnik, hogy a koalició még tovább­ra is program nélkül áll és a közeli meg­egyezést beharangozó sajtóhamgok osak hőn óhajtott kívánságok. A képviselőhöz ülése Prága, február 26. A képviselőház ma is­mét összeült, de cs>ak rövid ülést tartott. Az ülést Malypetr elnök délután négy órakor nyitotta meg. Napirendi indítványára elhatá­rozta a ház, hogy közös vitát indít a Lengyel- országgal kötött kereskedelmi szerződés har­madik és negyedik pót jegyzőkönyvének rati­fikálása felett, valamint az Odera folyó határ- szabályozására vonatkozólag Németországgal kötött szerződés felett. Az előadóik: Uhlir, Zadina és Necas képviselők voltak. Majd megindult a vita. Az első szónok Sohweichhart német szociáldemokrata képviselő volt. Az ülés lapunk záraikor tart. A szibériai időjárás tanulságai A plenáris ülés előtt délelőtt ülésezett a képviselőház forgalmi és közmunkaügyi bi­zottsága, amelyen Kabes, a vasutügyi mi­nisztérium osztályfőnöke részletesen refe­rált a hideg és hózivatarok által okozott zava­rokról. Hosszú vita után a bizottság a vasut­ügyi minisztérium jelentését egyhangúlag tu­domásul vette és egyúttal köszönetét fejezte ki a vasutügyi alkalmazottaknak és tisztvise­lőknek emberfeletti munkájukért és azt a reményét fejezte ki, hogy a vasutügyi minisz­térium a most nyert tapasztalaitokat a jövő­ben fői fogja használni. A legközelebbi ülés csütörtökön lesz A képviselőbáz elnöksége elhatározta, hogy holnap nem lesz plenáris ülés, hanem csak a bizottságok tárgyalnak. A legközelebbi ülés csütörtökön délelőtt félizenegy órakor lesz, amikor a Franciaországgal kötött kereske­delmi szerződést és esetleg az aggkoriak ál­lami támogatásáról szóló tövényjavaslatot fogják tárgyalni. A parlament jövő heti mun­kaprogramjára vonatkozólag a képvíseiőház elnöksége csütörtök délelőtti ülésén fog dönteni. Juriga és Tomanek ügye a házelnökség előtt Prága, február 26. A képviselőház elnöksé­gének mai ülésén Buday József dr. szlovák néppárti alelnök nem hivatalosain azzal a ké­réssel fordult az elnökséghez, hogy a válasz­tási bíróságinál kérje Juriga Nándor és Tőim­nek Flórián, a szlovák néppártból kizó'br kép­viselők mandátumaitól való megfosztását. Be­terjesztette azokat a reverzálisokat, amelye­orckségéből az iskolai autonómiának még az ígéretét sem vállalta át. Üres váltóval kezdi, nincs tehertétele. De hogy mint vélekedik az autonómiáról, kih&ngzik nyilatkozatának minden sorából, mert lépt én-nyomon a nem­zet egységesítésének szükségét hangoztatja. Ez a cseh és szlovák nemzet kulturális, ér­zelmi és etikai összeolvasztását jelenti és végeredményben a cseheknek meg a szlová­koknak belső ügye. De Stefánek miniszter meg sem emlékezik arról, hogy ebben az ál­lamiban három és fél millió német és közel egy millió magyar él, akiknek szintén vannak jogos iskolai kívánságaik. Ezeknek a kisebb­ségeknek problémáját nem lehet beolvasz­tani a nemzet egységesítésének tabujába, s Jön 2 a vllig ^í?ÍO]Íík^. legnagyobb attrakciója! két a két képviselő aláirt és kérését azzal tá­masztotta alá, hogy a két képviselő megsér­tette a párti egyetmet. Á házelnokség hosz- szabb vita után arra az álláspontra helyezke­dett, hogy a szlovák néppárt parlamenti klub­jának kérése teljesíthetetlen, mert az elnök­ségnek nem áll módjában ily okok miatt egy képviselő mandátumának megfosztását kérni a választási bíróságtól. Tomanek képviselő ma délután tiltakozott a házelnökségnél az ellen, hogy a házéinök- ség ex presidio döntsön az ő és Juriga man­dátumának sorsáról. Erre egyedül csak a vá­lasztási bíróság hivatott és ennek a választási bíróságnak kell megállapítania azt, vájjon ala­csony és becstelen indokok miatt zárták-e ki őket a szlovák néppárt klubjából. Lengyelek a morvaerszági mezögazdaséc i tanácsban! Prága, február 26. A kormány a képviselő­házhoz javaslatot nyújtott be a morva-sziléziai mezőgazdaságii tanács létesítéséről. A javas­lat a közigazgatási reform szellemében egye­síti a volt morvaországá és sziléziai országos mezőgazdasági tanácsokat. A javaslatnak az a szenzációja, hogy az uj tanácsban az alig százezer főt számláló lengyel kisebbség is képviseletet kap. A hivatalosan is háromne­gyed milliónyi magyarságnak a szlovenszkói mezőgazdasági tanácsban, mint ismeretes, nincs képviselete. Az ui magyar tábori püspök Róma, február 26. XI. Pius pápa Haas István dr. győri egyházmegyei áldozó- papot, a győri papnevelő intézet teológiai professzorát, a magyar királyi honvédség tábori püspökévé nevezte ki. Az uj kinai polgárháború London, február 26. Csifuból egyre nyug­talanítóbb hírek érkeznek. A kínai polgárhá­ború ismét veszedelmes méreteket kezd öl­teni s már több tartományra átharapózott. Gsifu kikötőjében hét hadihajó állomásozik, két angol, egy amerikai és négy japán. A vá­rosban egyelőre minden nyugodt. Az elmúlt két nap alatt a környéken heves harcok dúltak a felkelők és a nacionalista kormány csapatai között. A lakosság rendkívül nyugta­lan, mert ha Sang marsall csapatai elfoglalják várost, a fosztogatások kikerül heteti enek. Pe- kingben néhány nap előtt a rendőrség sztrájk­ba lépett, ami bizonyos aggodalomra ad oköt. A fővárosban huszonnégy órára kihirdették az ostromállapotot. ezek a nemzetiségek megkövetelhetik, hogy az uj miniszter velük szemben is preciziroz- za álláspontját. Ha miniszteri bemutatkozása alkalmával elfeledkezett erről, a magyar ki­sebbség parlamenti. képviselői majd beszá­moltatják róla a parlamentben. íme, a Karmelita-utcai miniszteri palotá­ban a negyedik szlovák ember ül. Hogy a szlovákok örülnek-e annak a Stefáneknek. aki felemás nyelvén mondotta el bemutatkozó be­szédét, hogy az egységesítésre jó példával járjon élői, azt ném tudjuk. De hogy a ma­gyarság a legtelfesebb bizalmatlansággal fo­gadja az ő működését, az Stefánek eddigi működésének és bemutatkozó beszédének természetszerű következménye. la Világhírű "SCHRO&L” féle sifonok, vásznak, ágynemű damasztok, divatselymek és szövetek, asztal' n « mm mmBRfll Ü1WI ^ 11 1 r 1 . , ........................ — ¥mk¥ GYuLJ* CÉH 1 neműk, f rottiráruk, mosóáruk, rövidáruk, kész női fehérnemű, kész függönyök, selyem brokátok, bútor- H MPAV'lUJ j&t I szövetek. — Előnyös árak! Paplanok és paplan-anyagok. Pégi paplanok átdolgozása. — KQSICE-KASSA, | . •- ............. 1 ^ 1111111...... W&mUm 76. §B Minták vidékre bérmentve. Minták vidékre bérmentve. _ _ ff) Aj ----- ------- I ----------------- -------------------------------------------------------Teli 020. Tel. 020. |j

Next

/
Oldalképek
Tartalom