Prágai Magyar Hirlap, 1928. december (7. évfolyam, 275-296 / 1902-1923. szám)

1928-12-12 / 283. (1910.) szám

1328 (focomber TS, 9aercla. A losonci Rothermere-távirat bünpörében a tábla súlyosbította Tomesz és Vanda büntetését Hat-hat hónapi börtönbüntetésre ítélték el a magyar nemzeti rakáspárt elnökét és titkárát PoBscmy, december 11. (Pozsonyi szerkesz­tőségünk telefonjelentése.) A magyar nem­zeti 'munkáspárt losonci vezetőinek, Tomesz András djr. orvosnak, a pánt elnökének és .Varooha, József párttítk árnak, közismert rendtörvónyes bünperót tárgyalta ina délelőtt másodfokon a pozsonyi Ítélőtábla Stump'f-ta- nácsa. Mint ismeretes, a Rothermere-akció megindulása idején, 1927 július 5-én a szlovenszkói magyar nemzeti munkáspárt elnöksége üdvözlő táviratot küldött Rothermere lordnak. Az üdvözlő távirat szövege megjelent a lo­sonci Magyar Közlönyben is és pedig akadály nélküli, mert a cenzúra nem kifogásolta. A távirat aláírói, Tomesz András dr. és Vare- oha József ellen, továbbá Gartner Henrik dr. tanár ellen, aki a táviratot angolra fordította lei, azonban a rend törvény alapján bűnvádi eljárást indítottak s a besztercebányai törvényszék Tomesz An­drás dr.-t háromhónapi, Varecha Józsefet szintén bárounh ónapi, inig Gartner Henrik angol tolmácsot kétheti fogházra ítélte. Az elítéltek és az államügyész is fellebbezést nyújtottak be az ítélet ellen a pozsonyi Ítélő­tábláihoz, amely ma nagy érdeklődés mellett tárgyalta az ügyet. A táblai tárgyaláson csak Gartner Henrik jelent meg. Tomesz orvos egy másik politikai ügyből kifolyólag már mintegy hat hónap óta vizs­gálati fogságban ül. Gártmer kihallgatása után, aki jóhiiszemüségé- vel védekezett, Zlatnik dr. államügyész mon­dott vádbeszédet, aki azt indítványozta, hogy a bíróság vétség helyett bűntettnek minősítse a vádlottak bűncselekményét. és súlyosabb büntetést szabjon ki. Tomesz és Varecha védője hangsúlyozta, hogy a távirat szövegében nem volt államellenes izgatás s az pacifista célok szolgálatában állott. A tábla közel egyórai tanácskozás után megváltoztatta a besztercebányai törvényszék ítéletét, a vádlottak bűncselekményét bűntett­nek minősítette és ennek alapján Tomesz Andrást és Varecha Józsefet egyen­ként hat-hath ónapi börtönre Ítélte, még pe­dig feltétlenül, mig Gartner Henrik dr. ta­nárt azon a címen, hogy jóhiszeműen járt el, felmentette a vád alól. A tábla Ítéletében leszögezte, hogy ez a táv­irat ugyan Angliában nem keltett volna sem­minő benyomást, de miután Magyarországra is elküldték volna, Magyarországon lett volna izgató erejű és az itteni kisebbségre is izgató hatást gyakorolt volna. A tábla ezért az ál­laim fel forgatására irányuló bűntettet látott fenforogni a rövid kis táviratban. Tomesz és Varecha védője semmisógi pa­naszt jelentett be az ítélet ellen, mig Gartner Henrik dr. megnyugodott a felmentő ítélet­ben. Harmincezer szlovák ker.-szoc. és a Slovensky Dennik A csehszlovák sovinizmus, a furor nationa- iis hírhedt orgánuma, a Slovensky Dennik, legutóbb dührohamot kapott amiatt, hogy az országos keresztényszocialista párt a válasz­táson mintegy harmincezernyi szlovák szava­zattal erősödött. Tehetetlen dühromhamában a keresztényszocialista pártot a szlovákság tes­tén ékeskedő kelevénynek titulálja, keserűen gratulál a Hlinka-pártnak, hogy harmincezer autonomistával megkönnyebbült, de ugyan­akkor nagyon örül annak, hogy „ez a harminc­ezer szavazat nem segítette hozzá Szüllő Géza dr.-t a republika szétrobbantásához." A Slo­vensky Dennik, mint az agrárpárti erkölcsök hü tükrözője, csak úgy képzeli el a keresz­tényszocialista párt választási sikerét, hogy Szüllő bizonyára milliókkal dobálózhatott és hogy a lap szerint a párt agitátorai félmil- liócskát zsebre is vágtak. A Slovensky Dennik félrebeszél, amikor a saját választási metódu­sait, a maga hatalmi taktikáját rá akarja fog­ni az ellenzéki pártra. A cseh néppárt, te­hát egy másik kormánypárt sajtója, ilyen kifejezéssel tért napirendre az agrárok ru- szinszkói sikere fölött: Ruszinszkón a szava­zatokat vásárolni lehet. A Slovensky Dennik hiába akarja továbbítani azt, amit az agrá­riusokról mondtak, nevetséges kitalálásain csak kacagni fognak. A Slovensky Dennik talán még a harminc­ezer szavazat miatti dühénél is jobban harag­szik Szüllő azon megállapításáért, hogy a kormány rezsimnek két betegsége van: a so­vinizmus és a korrupció. Szüllő kegyetlenül elevenbe találhatta a furor nationalis lapjá­nak érzékenységét, mert a lap még Röser bi- zonyitványhamisitását is fölemlegeti és vak­tában Szüllőt vádolja korrupcióval és pedig azzal a régi mesével, hogy a Duna túlsó ol­daláról támogatást kap, meg hogy épp oly ke­resztény, mint amilyen szocialista és summa summarum: a csehszlovák köztársaság szét- rombolásán dolgozik. Végül bejelenti a Slo­vensky Dennik, hogy a legközelebb a szlovák falvak lakossága nem jelöltlistákat fog válasz­tani, hanem majd más eszközöket választ a „szlovákság testén levő fekély eltávolítására." A Slovensky Dennik tehetetlen balkáni dührohamát komolyan venni igazán nagy ko­molytalanság lenne. Állításai annyira nevet­séges mesék, hogy mosolynál egyebet nem kelthetnek. De ez az epeömlés a legjobb bi­zonyítéka annak, hogy Szüllő szavai nagyon is elevenére találtak és a harmincezer szava­zat nagyon fáj. Aki haragszik, annak nincs igaza. És a Slovensky Dennik nagyon harag­szik. Mi nem haragszunk azért reá, csak saj­náljuk szegényt A zeneszerzik és HMtisták nemzetközi kongresszusa Budapesten Budapest december 11. Holnap délelőtt nyitják meg az ipaTtkaimairábam a zeneszer­zők és libneitlisták nemzetközi kongresszu­sát, amelyen negyven külföldi delegátus vesz részt, többek között Masoagni, Strause Richárd, Giordamo, a szövegírók közül pedig Anniéi, Message stb. Az opera a kon.gr esz- ezius tagjainak tiszteletére díszelőadást ren­dez, amelynek keretében a Farsangi lako­dalmat adják elő. Hira rassi hírek az mmI kifltar állapotáról 5S5Sm5SSSS55B5SS5SB£S5SBS5^5^5SB^SS5S5ÜSSiS£«355fi5 • 3BB53» Gojtdíeiier London, december 11. A király betegsé-j géről tegnap kiadott bulletint a nagy reg­geli lapok orvosi munkatársai rendkívül pesszimisztikusan ítélik meg. Rossz jel, hogy a jelentés általános infekcióról beszél, mig néhány nap előtt az infekciót még lo­kalizálnak tekintették. Pillanatnyilag he­ves küzdelem folyik a beteg szervezete és a vérbe tóduló mérges anyagok között. Nyug­talanságra az ad okot, hogy a királyt a hosz- szu betegség rendkívül megviselte és ellen­álló képessége jelentősen csökkent. Udvari körökben a bulletint szintén rossznak és n y ugtaiani tón a k tar t ják. A walesi herceg Európába érkezett s út­ban van hazafelé. Londonba érkezésének pontos időpontját egyelőre nem tudni, de a lapok jelentése szerint még ma este vagy éjjel a fővárosba érkezik. London, december 11. A király az éjsza­kát relatíve jól töltötte, ámbár ismét keve­set aludt. Az éjjel a Buckinghaim-palota környéke ismét rendkívül mozgalmas volt. A szteveaszHi tarhmtánmülés kinevezett tagjai között négy ellenzéki lesz? Prága, december 11. A Prager Tagblatt ér­tesülése szerint a kormány már döntött az egyes országos képviselőtestületek tagjai egy- liarmadának a kinevezéséről. Csehországban negyven tagot neveznek ki és pedig huszonhét csehet és tizenhárom németet. A politikai hovátartozandóság szerint huszonnyolc kinevezett tag a kor­mánytöbbséghez tartozik és tizenkettő az ellenzékhez. A morvaországi országos képviselőtestü­letben húsz kinevezett tag lesz, ebből tizen­öt cseh és öt német. A kinevezett tagok kö­zül tizenöt kormánypárti lesz, köztük egy lengyel is. Szlovenszkón tizennyolc tagot nevei: ki a kormány, ebből tizennégy kormánypártit és négy ellenzékit. A németek Szlovenszkón egy mandátumot kértek, de erről a kor­mány még nem döntött. Ruszinszkóban mind a hat kinevezett tag kormánypárti lesz. A kinevezés a legköze­lebbi jövőben megtörténik. A Prager Tagblatt közlésével egyidejűleg parlamenti körökben az a hir merül fel, hogy a kormány a kinevezéssel betöltendő szlo- venszkói tagsági helyek közül egy-kettőt fel fog ajánlani a magyarság pártjainak is. Érdeklődéssel várjuk, vájjon ez a hir valónak fog-e bizonyulni. Ami a Prager Tagblattnak Ruszinszkóra vonatkozó híradását illeti, egész természetesnek tartjuk a kormány eddigi ru- szinszkói politikája után, hogy e kinevezé­seknél sem fogják az őslakos ellenzéki köz­véleményt tekintetbe venni s az igazi több­ség jogait tiszteletben tartani. Ez a kinevezés is csak újabb hathatós érvet fog szolgáltatni az autonómiáért folyó harcnak. Egyelőre nem síin! mm Bolívia s Paraguay eiienséiesleiÉie A helyzet változatlan - A pánamerikai kongresszus Etellogg elnóklésével lépeseket tett a konfliktus elintézésére — Bolívia mégis a népszövetséghez folyamodik? Siessen előfizetni a Képes Hétre Washington, december 11. A pánameri­kai kongresszus a Bolívia ée Paraguay kö­zötti krízist oly komolynak tekinti, hogy azonnal összehívta különbizottságát, mely-, nők ülésén Kellogg amerikai államtitkár elnökölt. Ugyanakkor a bolíviai kormány az ameri­kai államdoparteme n Ibez táviratot intézett, amely részletesen elmondja a határ incidens történetét és azt állítja, hogy a paraguay lo­vasság bolíviai területen támadta meg a bolí­viai csapatokat. Montevideo, december 11. A Bolívia és Paraguay közötti határincidens megoldása egyetlen lépéssel sem haladt előre. Az uruguayi külügyminisztérium palotájá­ban a dél amerikai konfliktusok elintézésére alakult permanens bizottság ülést tartott és mindent megkísérelt a helyzet békés megol­dására. Bolívia azonban megtagadta közrami- ködéeét Paraguay EÜigio Ayjaia személyében megnevezte megbízottját. Az United Press lapazi értesülése szerint Bolívia berni kö­vete utján a népszövetségi tanács elé viszi a határineidens ügyét. ..... Ki lát e iilicp monstre itamisista perben Bukarest, december 11. A galaci menetre kommunista perben ma hirdették ki az íté­leteit. Eszerint Kahána Mózest hétévi, Tirin utászkalonát nyolcévi, Auerbach Zsenit hat­évi, Lázár Jakabot pedig nyolcévi fegy házra ítélték, mig a többi vádlottat egytől hat évig terjedő börtönbüntetéssel sújtották. Ezenkí­vül néhány külföldön élő vádlottra in contu- maciiam 10—15 évi fegyházbüntetést szab­tak ki. Az osztrák polgári koalíció krízise Becs, december 11. A polgári koalíció krí­zise napról-napra akkutabbá válik. A pártla- pok máris nyíltan bevallják, hogy a kormány­többségen belül baj van. A keresztényszocia­lista Reichspost ma bejelenti, hogy krízis ugyan még nincs, de olyan pangás állott be, amely könnyen krízishez vezethet. A lap sze­rint az antimarxisták összefogása a marxiz­mus elleu érteimét vesztené, ha a két szövet­séges kormánypárt nem mond le ellentétes törekvéseiről. A Neue Freie Presse értesülése szerint a nagynéniét párt lehangoltsága igen nagy és Wotawa dr., a párt parlamenti klubja nak elnöke s a ke resztén yszociálistákkal való együttműködés híve, már lemondásával fenye­getőzik. A nagynémet párt vasárnap kezdi meg pártnapját, amelyen bizonyára eldől a je­lenlegi kormány sorsa. Ha befejezik a magánalkabna- zotiak nyugdijbiztosításánk bizottsági tárgyalását Práf^ct, december 11. A képviselőház szo­ciálpolitikai bizottsága ma folytatta a magán- alkalma zottak nyugdíjbiztosításának tárgyalá­sát és ma éjszaka folyamán a javaslat tár­gyalását be is fejezik. Az ülés délelőtt 10 órakor kezdődött. A javslatot a 176. paragra­fusig letárgyalták, majd délután 4 órakor folytatták a tárgyalást, de 5 órakor félbesza­kították, mert közben összeült a koalíció nyolcas bizottsága, hogy a még vitás pontokat letárgyalja. Este 7 árakor a bizottság újból folytatja tárgyalásait és mindaddig fog ülé­sezni, amíg a javaslat összes paragrafusait te­tő alá nem hozzák. Ennek folytán tehát a raa- gánailikalmazottak nyugdijbiztositásáról szóló törvényjavaslat bizottsági jelentését már pén- teken a plénum elé is terjesztik. or — A bolgár király tiszteletbeli doktor. Szó­fiából jelentik: A szófiai egyetem tanácsa Boris királyt a természettudományok tiszteletbeli dok­torává választotta. A diplomát tegnap nyújtot­ta át a királynak az egyetem rektora és a ter­mészettudományi kar legidősebb tanára. Ez az első eset, hogy a szófiai egyetem ilyen címet adományoz. Fizessen elő a mar RÉPÍS ÜÉt-fG A Technika VHága A MODERN HALADÁS KÖNYVE Szerkesztette: BEKE MANÓ egyetemi tanár TARTALOM: Bevezető. Irta: Beke Manó egyetemi tanár. Optika. Irta: Pogány Béla műegyetemi tanár. Elektromosság. Irta: Pogány Béla. Mesterséges világítás. Irta: Selényi Pál tanár. Motorok, emelőgépek és szivattyúk. írták: Schímanek Emil műegyetemi tanár és Sasvári Géza műegyetemi m. tanár. Vasuk Irta: Kapus László Máv. főmérnök. Hajózás, automobilizmus, repülés. Irta: Fényes Kornél főmérnök. Hídépítés. Irta: Beke József ny. min. tanácsos. Kémia. Irta: Balló Rudolf vegyészmérnök, gyár­igazgató. Telegráfia, teleíonia, rádió. Irta: Hollós Józsel ny. államtitkár, műegyetemi m. tanár. Bányászat és kohászat. írták: Finkey József, Cotel Ernő és Széky János bányászati fő- isk. tanárok. Építészet. írták: Kertész K. Róbert h. állam­titkár és Uy Károly oki. építész. Faipar. Irta: Lévai Elemér igazgató. Textilipar. Irta: Thiering Oszkár iparoktatási főigazgató, műegyetemi rk. tanár. Papíripar. Irta: Thiering Oszkár. Sokszorosító ipar: Irta: Novák László szakiró. Fényképezés. Irta: Pécsi József tanár. Filmteehnika. Irta: Székely Sándor mérnök, író- és számológépek. Irta: Vietorisz Józsel műegyetemi tanársegéd. Gazdasági gépek. Irta: Vajda Ödön műegyetemi m. tanár. Mezőgazdasági ipar. Irta: Vajda Ödön A technika a hadviselés szolgálatában. Irta: Szaiber Lajos ny. alezredes. Betiisoros név- és tárgymutató. Díszes félbőrkötésben 864 oldal, 800 képpel, 42, részben színes mümelléklcttel Ára Ke 312.—. Megrendelhető a P. M. H. könyvesboltjában Praha II., Panská 12. III.

Next

/
Oldalképek
Tartalom