Prágai Magyar Hirlap, 1928. december (7. évfolyam, 275-296 / 1902-1923. szám)

1928-12-01 / 275. (1902.) szám

Mai liánunk 12 oldal St”"1 * *•••*•**** ' december Előfizetési ár: évente 300, félévre 150, A SzlovenSzkÓi és ruszinszkóellenzéki pártok Szerkesztőség: Prága ti, Panská ulice negyedévre 76, havonta 26 Ki; külföldre: nnliiiíni nnnilnnin „, 12. II. emelet Telefon: 30311 - Kiadó­évente 450, félévre 226. negyedévre 114, F/SsxtrkeaiO: politikai napilapja ftfefcj sxa(a*U: hivatal: Prága II.. Panská ul 12/H1. - Te­havonta 38 Ké. Egye. szám ára 1*20 Kí D3X1RANYI LASSLÖ FORGACH 6EZA lefon:30311—Sürgönjrcim: Hírlap. Praha A magyal1 Idkiismcfc! A balkáni politikai vérbosszú újabb halálos tette Prágában oltára előtt ! - f • • /f • J m É ' A 19 Az eshudtszekt tárgyalóteremben lőtték agyon Bébit, Cena bég gyilkosát Cena bég bátyjának szolgája a gyilkos merénylő — Egy olasz ajságirót is súlyosan megsebesített a merénylő golyója — A gyilkost nyomban lefogták — Ki áll az uj bűntény hátterében? Prága, november 30. A balkáni politikai vérbosszú újabb halálos áldozatot követelt Prágában. Rövid négy éven belül már har­madszor avatták Prágát véres balkánpoliti­kai szenzáció színhelyévé. Három évvel ez­előtt a Sztambulinszki-kormány volt prágai követét, Daszkalovot gyilkolta meg egy diák, tavaly pedig Cena bég; prágai albán követ esett áldozatul a balkáni maffia re­volverének. Múlt év októberében Prágába érkezett Cena bég, Albánia belgrádi követe, akit kevéssel azelőtt neveztek ki jugoszláviai és, csehszlovákiai albán ügyvivővé, Belgráá}! székhellyel. Az uj követ akreditálólevelét akarta átadni a köztársaság elnökének, aki akkoriban Kistapolcsányban tartózkodott. Az Ambassador, akkor még Passage-szállo- dában szállott meg s esténként a kávéház második emeletén üldögélt. Október 14-én este, tiz óra tájban, amikor távozóban le­ment a kávcház első emeletére, a ruhatár­nál, a kávéházban játszó jazz-zenekar fül­siketítő zajában két halálos revolverlövés­sel hátulról orvul agyonlőtte Algiviadhes Bébi, albán diák. A gyilkost, aki minden ellentállás nélkül tette le a revolvert, azonnal lefogták. — Je suis venu pour le teur! (Azért jöt­tem, hogy megöljem!) — mondotta tört fran­cia nyelven. Az albán diák két revolverlövése véres pontot tett, egy készülő balkáni nolitikai konstelláció tervére. Cena bég ugyanja só­gora, az ingadozó Zogu, akkori köztársasá­gi elnök megbízásából, aki akkoriban még nem tudott határozottan választani az olasz vagy.-, a kisántánt orientáció között, össze­köttetést akart keresni Jugoszláviával és Csehszlovákiával, hosrv Albánia közeledé­sének útját egyengesse a kisántánt felé. A gyilkos Bébi az olaszbarát albánok sorából került ki s a Zogu-ellenes maffia megbízá­sából cselekedett. Ma került a merénylő albán diák bűn­ügye a prágai csküdtbiróság elé, azonban váratlan tragikus fordulattal vége szakadt a tárgyalásnak. Az esküdtszéki tárgyalás Az esküdtszék ma délelőtt kezdte tárgyalni j 14-én az akkori albán köztársaság újonnan ki- Ronősek dr. törvényszéki alelnök elnöklésé- nevezett követét, Cena béget, Acihmed Zogu­vel Algiivúadihes Bébi albán diák gyilkossági bünpörót. A terem zsúfolásig meglelt érdek­lődőkkel és különösen nagy számban jelentek meg ide­genek, balkániak és olaszok. Az albán követségnek két tisztviselője is je­len volt, hogy figyelemmel kísérje a tárgya­lást, azonkívül a megölt Cena bég családijá­nak ügyvédje is mint magánvádló résztvett a törvényszéki tárgyalásban. A vádiratot először cseh nyelven olvasták fel, ezután Jansura dr. tolmács olaszra fordít­ja. A vádlott törékeny gyermekembernek lát­szik. Vézna, fiatalos arcú, szemeiből gyermeki kedély sugárzik, pelyíhedző szakáll borítja ál­lat, szinte el se hinni róla, hogy gyilkosság terheli a lelkét. Pedig a vádirat ezzel a bűn­nel vádolja. Elmondja, hogy 1927 október szükebb hazája, Szlovenszkó és Ruszinszkó uj közjogi berendezkedésének alapjait rakják le s amely munkában a magyarság nemzeti erejének teljességével kell hogy részitvegye® és politikai súlyának maximumát kell elér­nie és latbavetni harmóniában a szlovák teet- vérnemzettel, melynek mind nagyobb és na­gyobb tömegei csatlakoznak a szlovák-ma­gyar megértés gondolatához. A magyar ki­sebbség életének jobbraforduiása függ ettől a választástól. Magyarok, amikor az urnák elé léptek, gondoljatok arra, hogy az urnák mögött ott áll láthatatlanul a magyar kötelesség oltára s ugv hallgassatok lelki ismeretetek szavára, mintha az oltár előtt állnátok. > -1: .1 j.j: —u* (—) Miég egy nap választ el vasárnaptól, az állampolgári kötelességteljesités ünnepétől, amikor minden választópolgár az urnák előtt egyúttal saját lelkiismeretének oltára elé lép és lelkiismeretének sugallatát követve leadja szavazatát arra a politikai csoportra, mely leginikáb bkifejezi az ő politikai hitvallását és amelyre a legteljesebb bizalommal tudja rá­bízni Szlovenszkó és Ruszinszkó életének in­tézését, mert nézete szerint ez a csoport tud­ja legjobban megvédeni és képviselni az ő ér­dekeit is. A magyar szavazókra azonban eb­ben az országban az urnák előtt kétszeres lel­kiismereti felelősség hárul. A magyar válasz­tónak nemcsak a maga egyéni és osztályér­dekeit kell szem előtt tartania, hanem az ide- csatolt egész magyarság egyetemes érdekét keli szavazatával védenie a kisebbségi életét fenyegető ezernyi nyílt és alattomos ellenség­gel szemben. A választásnál nekünk magya­roknak úgy kell szavaznunk, hogy szavaza­tunkkal egyúttal magyarságunk mellett is hit­vallást tegyünk. A magyarság szempontjából a választás egyúttal népszámlálás is, a ki­sebbségi m agyar rremzet váiaszstótag ja inaik tá- borbaszáliláiw .magyarságért, a magyarság megmaradásáért. A választó az urnák előtt felségjogokat gyakorol: Ítéleteit, megfellebbez­hetetlen erkölcsi Ítéletet mond a hatalom gya­korlói fölött. Az a kérdés, milyen lehet az az ítélet, amit egy magyar ember ma a hatalom gyakorlói, a kormánypártok és a kormánypártok kezére dolgozó nemzetbomlásztó egyéni pártocskák- ra kimondhat? Volt-e ezeknek az elmúlt tiz esztendő alatt egyetlenegy olyan cselekede­tük, mely ne a magyarság kulturális és gaz­dasági értékeinek rombolását célozta és ered­ményezte volna? Volt-e a magyarságnak egyetlenegyszer is oka hálára és megelége­désre a centralista pártok és magyar csatló­saik iránt? Volt-e egyetlen látható eredmé­nye a magyarság szétzüillesztésén kívül a csehszlovák szociáldemokraták és a kommu­nisták demagógiájának? A centralista cseh­szlovák pártok hoztak-e nekünk mást, mint az elnemzetlenités ezernyi formáját, és az osz­tályharc pártjai a magyar társadalom meddő destruálásán és nemzeti ellenálló erőnk meg­gyengítésén kiviül mi egyebet adtak a ma­gyarságnak? Semmit, csők ártalmat! A magyarságot a csehszlovák nacionalista pártok denacionalizáló politikája és a cseh­szlovák internacionalista pártok asztályharc- politiikája igyekszik felőrölni az idők val­main. Magyar szavazó, a te szavaztod most íté­let: a te szavazatod elitélő ítélet kell hegy le­gyen a nemzetrontás fölött és tiltakozás kell hogy legyen a két oldalról támadó pártok tizesztendei romboló munkája ellen. Aki ma szavaz, nemcsak állampolgári jogot gyakorol s nemcsak állam polgári kötelességet teljesít: hanem magyar kötélességet is. Aki ma vá­laszt: hitet tesz a magyar nemzeti gondolat mellett, vagy a magyar nemzeti eszme ellen. A választási harcba a pártok élén csak két vezért alak emelkedik ki, aki a magyar nem­zeti gondolatot fönnen hirdeti: Szent-Ivány és Szüllő. Minden más párt közvetlenül vagy közvetve a denacionalizálást szolgálja. A ma­gyar választónak erkölcsi lehetetlenség az el­nemzetlenités pártjaira adni szavazatát s ezen a választáson legföljebb annyi választása le­het, hogy a magyarság két pártja közül vá­lasztja az egyiket. Magyarok, a választásnak sohasem volt olyan nemzeti jelentősége, mint most, amikor tiz év elmúltával a magyarság nak, Albánia uj királyának sógorát, a prágai Passage-kávéíház ruhatári helyiségéiben Atgi- viadkes Bébi vádlott két revolvarlövéssel or­vul meggyilkolta. A követ azért jött Prágába, hogy akkreditáltassa magát és október 15-én kellett volna Masaryk elnöknél kihallgatáson megjelennie. Vádat emel az ügyész Bébi el­len tiitott fegyverviselés óimén is. A bizonytalan születési évszám A vádirat felolvasása után a szokásos for­mális kérdésekre kerül a sor. A személyi ada­tok megállapítása körül keletkezik az első összeütközés a vádlott és az elnök között. Bébi ugyanis azt állítja, hogy 1908-ban szü­letett, mig a nála talált útlevél szerint és a szülővárosából, az albániai Elbasszánból beszerzett adtatok szerint születési éve 1904. Blnök: Nekem az a benyomásom, mintha felvilágosították volna arról, hogy magára nézve nagy fontosságú az, vájjon a tett elkö­vetésekor bétől töt te-e a huszadik életévét, vagy sem. Bébi (a tolmácshoz fordulva): Szeretném tudni, hogy ez rendreutasítás akart-e lenni az elnök ur részéről? Az elnök ezután részleteket akar tudni az életéiről és különösen a gyermekkoráról. Bébi azonban nagyon kevés dologra emlékszik. Nem tudja, hogy mikor járt elemi iskolába és arra som emlékszik, hogy mikor halt meg az apja. A részletes kihallgatás előtt az elnök reka­pitulálja Albánia utolsó éveinek politikai tör­ténetét, hogy ezzel az esküdteket némileg tá­jékoztassa az ottani viszonyokról. A vádlott figyelmesen hallgatja az elnök szavait és többször közbe is szól. Amikor Adumed Zogu Aigíviáües idein Cena bég agyonlőtt gyilkosa nevét említi fel az elnök, Bébi felugrik a vád­lottak padjáról és igy kiált: — Ha jól értettem, az elnök ur Acihmed Zogu nevét említette. Én itt a nyilvánosság előtt vádat emelek Acb* nflg Zogu ellen. '!. Elnök: A politikai nézeteltéréseket intézze el odahaza. Ez bennünket nem érdekel. Mond­jon valamit az életrajzáról. A forradalmi homité megbízása Bébi: Elbasszánból egy Jones nevű csikár gói egyetemi tanár jóvoltából narv matemati­kai tudásomért három társammal együtt a ró­mai Institiuto Internazionaile di Mathematika hallgatója voltam. Három éven át nagy sike­reket értem el, azután átmentem a Liceo Soiemtificora. i Elnök: És miért jött Rómából Prágába? Bébi: Mert égy titkos politikai komitétöl megbízást kaptam erre. Elnök: Ez egészen uj dolog. Erről a vizsgálat folyamán soha említést nem tett. Hát politikával is foglalkozott? Bébi: Igenis. A komité megbizásából. Elnök: Hogyan kapta a megbízatást? Bébi: Hiszen Rómában voltam ... Elnök: Ezzel talán azt akarja mondani, hogy a komité Rómában székelt? Bébi: Erre nem szabad felelnem. A vádlott ezután újból Achmed Zogu ellen akor beszólni, azonban az elnök félbeszakítja. Elnök: A komité megbizásából ölte meg Cena béget? Bébi. (némi gondolkodás után): Nem egyene­sen tőle. De a komité tagjai helyeselték a me­rénylet tervét. Elnök: Miért nem beszélt erről a vizsgálat folyamán? Bébi: Mert nem akartam a komitét elárulni. Elnök: Hol vette .át a megbízást? Bébi: Belgrádban sorsolták ki Cena bég mer fénylőjét. Ott kaptam a revolvert is. \

Next

/
Oldalképek
Tartalom