Prágai Magyar Hirlap, 1928. november (7. évfolyam, 250-274 / 1877-1901. szám)

1928-11-18 / 264. (1891.) szám

^graCT-MAOfcfo-CTRLflg 15 MILYEN IDŐ VÁRHATÓ WmrwágMl mély depresszió érkeoett a keatf- adaare, amely a hőmérséklet csökkenésére reae- teOL — Időprognózio: Változékony, jobbára Má­ra* hivösebb, enyhülő nyugati—északnyugati széllel. — A komáromi kommunisták felelőtlen játékai. Kxxmáiromi tudósáitónlk jelenti: A (ko­mámmá fcommuiüstáik mindéin városi íkölt- •éifvejbés téflrgyalláséBuáfl megásmótilíiik páaoi propagiandájiijkeií és a íköilfts^vetésből törülik a kegyúri kiadásokat és minden az egyházaik nészére juttatott segélyezéseket. így tették az idén is a pénzügyi bizottság csütörtöki ülé­sén, ahol többségben voltaik. Ellenben a szo­ciális célokra csekélyke tédmiilMót vettek föl a költségvetésbe, hogy miből fedezze a vá­ros, azzal adósak maradták. A képviselőtes­tület és másodfokon a járási bizottság ren­desen keresztülhúzza ezt a játékot, amelyet nem unnak meg a fölnatt játékosok. — Fogászati hír. Bodánsziky Irén Ikül- és belföldi tajniuknányai után íogmütenmét Le- vicén, Szécfoemyi-ntica 8. sz. alatt megnyitot­ta. Foghúzás, fogtömés, arany és kanosuk fogsorok, valamint mozgó fogak fixálása a legmodernebb metódusok szeriét — Bukarest polgármestere levelet irt Szolnok polgármesterének. Szolnokról jelentik: Szolnok polgármestere a napokban levelet kapott Buka­rest" polgármesterétől. A levélben Bukarest pol­gármestere érdeklődik Szolnok gazdasági, pénz­ügyi ép ipari berendezése iránt, hasonlók ép mély- kutfurásairől. A levelet a polgármester a bel­ügyminiszterhez továbbította válaszoláai enge­dély kérése céljából. — Eltemették a kislosonci gyilkosság áldo­zatát Nagyszombati, tudósítónk jeleníti: Hirt adtunk arról a szörnyű gyilkosságról, mely e hét szerdáján történt a nagyszombati járás­ban lévő Kislosoncon. Janikté István né gós- failvai özvegyasszomy, akinek a fia oltotta ki életét, még a kórházba való szálMitás alatt belehalt fejsebébe. A szerencsétlen asszonyt tegnap délután temették el nagy részvét mel- Jietit, a gyilkost pedig, wM magával 'is végeíxti alkart, de csak. könnyen sebezte meg .magát, ugyan csak tegnap száll itottáfc Pozsonyba, hol teljes fölgyógyulása után a törvény eilé keiül. — Helletr Jenő dr., az ótátrafüredi Tátra- Szanatórinnn vdt alorvosa, bök és ideggyó­gyászati rendelésé* Brattslaváíbeav, Sadtoo- vie «l 8. «K. alatt ímegücendte. — Halálos vonatelgázolás Nagvtapolcsány mellett Nyitnád tudósítónk jellenti: Tegnap esá» a NémetpTÓna felöl Nyitra félé hailndó személyvonat Nagytapolcsány közeiében ha­lál ragázodita Lazany János munkást Lazany borzalmasain összeron csőit holttestét reggel fatláJtálk meg. A haíliálos szerencsétlenség elő­idéző okának raegál!Japiíására megindult a vizsgáJlaJt. xx Alapitiatott 1863-ban. — A legna­gyobb és legdusabb raktam Fornheiin- szőnyeghás, Bratislava, Mihály- kapu 26. Souterrain, földszint, I. emelet, há­rom terem karzatokkal, 16 árusitóhelyiség, 20 kirakat, óriási árnraktár mindennemű belső díszítési cikkekben. Közvetlen impor­tálása perzsa szőnyegek, bútorszövetek és szőnyegek. Minthogy a cég készpénzzel óriási mennyiséget vásárol úgy a kül-, mint a bel­földön, nagy választéka van és versenyen ki- vtil áll. Mintákat és ajánlatokat azonnal ingyen és bérmentve küld. — Szabadságra ment egy rab. A belgrádi fegyházban ült már hosszabb idő óta egy Ha­dd Dinics nevű fogy-enc, akit emberölésért négyévi börtönre Ítéltek. Két nappal ezelőtt, amikor a fogy őr reggel benyitott Dinics cel­lájába, legnagyobb meglepetésére üresen ta­lálta a helyiséget. Az ablak üvege össze volt törve, az asztalon pedig kis cédula hevert ez­zel a felírással: „Néhány magánügyem elin­tézésére rövid időre eltávoztam, de nemsoká­ra visszajövök. Dinics". (óriási riadalom tá­madt a fegyházban, mindenütt hajszolni kezd­ték a szökevényt, azonban nem akadtak nyo­mára. Másnap reggel a fegyőr ismét benézett a cellába. Dinics nyugodtan aludt a szokott helyén. Elmondotta, hogy az ablakon át szö­kött meg és azon áit tért vissza feltűnés nél­kül. „Már két hónapja nem láttam az anyá­mat és a menyasszonyomat, elmentem és meglátogattam őket, — mondotta. — Ezenki- vüf elintéztem a család néhány üzleti ügyét is“. Dinicset most biztosabb cellába vitték el. — A spanyol táncosnők siokásairól alig-alig tud valamit Európának a* a réno, amely innen van a Piréneuookon. Pandango, tangó, bolero, ta­rantella. erek a táncnevek részben polgárjogod kaptak már ar. egész világon, azt azonban, hogy a spanyol táncosnők milyen szigorú erkölcsök között élnek, alig-alig sejti valaki. A spanyol felfogás szerint a táncosnő ruhájának is teljesen erkölcsös­nek kell lenni, meztelenségről szó sem lehet A modern generáció ugyan már nem használja a hi­vő* nagy fésűt, hanem a hajat majdnem va la meny­nyi bubiéra vágatta. Ezek a szabályok még a ki­kötők orcsmák táncosnőire Is Irányadók. Ezek sem hordanak olyan ruhát, amely térden alul «« ér­ne, — legalább is a színpadon. xx A kötvényt előidéző savi ©rakodáso­kat legjobban oldja és távolítja ©1 a SALYA- TOR-FOKRÁS, mely általában előnyösen hat a ktoáfamtó wumpkm >! SzmHÁz-Könify-KcuTüRA A bécsi Sthubert-iinnepségeh Bécs, november 17. Ma délben nagy ün­nepség volt a Stadt-parkban a Schubert-em­lékmű előtt, melyen a Németországból Bécsbe áitnánduló föpolgá rmeeterek ás rés átvettek és egy nagy babérkoszorút helyeztek el a szobor talapzatán. A Viener Gesangs-Véréin a Sanc- tuöd énekelte és az egyesület másodetoöfcé- flek, Jordán dr.-nak ünnepi beszéde után Bős dr„ Berlin főpolgármestere mondott beszédet, amelyben Seitz bécsi polgármesternek megkö- flzönte, hogy a német főpolgármestereket meghívta a Schubertdimiepeége kre. Schubert német dalának köszönhető, hogy a világ összes németjei egységet alkotnak. A német nép ne­vében négy főpolgármester hódolt Schubert emlékének és azt hangsúlyozták, hogy Schu­bert volt az, aki a béeei kedélyességet átplán­tálta Németországba s ezáltal Németország és Ausztria között szellemi hidat vert. Am Braunén ver dem Toré cdatnü dal énekléséivel ért véget az ünnepség. A hivatalos Schubert ünnepségek tetőpont­ját jelenti a vasárnap délelőtt a Konsserthaus- ban megtartandó reprezentatív ünnepi gyű­lés, amelyen a köztársaság elnöke, a kormány tagjai, az egész diplomáciai kar, a társada­lom szúne-java és a német főpolgármesterek vesznek részt Az osztrák közoktatásügyi mi­niszter fogja a bevezető szónoklatot mondani s utána, az elnök, valamint a kancellár tart beszédet. Schmidt professzor, a zenei főiskola rektora mondja az ünnepi beszédet. Az ün­nepséget rádió utján közvetítik az egész vi­lágnak s így többek közt a pozsonyi leadó rádióállomás is továbbitani fogja a bécsi rá­diót. Chaplin a dicsőségről Az a könyv, amelyet Charlies Chaplin irt az utazásairól, most hagyta el a sajtót Rendkívül, érdekes és megindító. Chaplin bar írói tehetség is lakozik: elmés, érzelme*, anélkül, hogy érzelgőe volna, tehát olyan, mint a vásznon. Megindító egyszerűséggel meséli el, hogy rán- dult át Hollywoodból a vén Európába, hogy más levegőt szívjon * egy kicsit pihenjen. Útja azonban nem volt oly nyugalmas, amint képzelte: újság­írókkal kellett küzködnie. a hajó utasai állandóan zaklatták autogrammokért, a bámuló tömegek mindenütt várták, hivatalos fogadtatásokon kellett résztvennie, miniszterekkel kellett vitatkoznia, akik mindenáron ki akarták tüntetni. ő azonban nem panaszkodik, de nem is dicsek­szik. Nincs benne semmi álszerénység. Töredelme­sen bevallja, hogy híres embernek lenni bizony kellemes. A népszerűség sok zaklatással jár, de ha ez elmaradna, talán nélkülözné is. — Mindez — Írja —• elámit, megindít, de vég­eredményben tetszik nekem. Lelkesen lép angol földre, Londonban keresi ifjú kori emlékeit — Milyen melegen fogadtak — írja. — Vájjon megérdemlem-e a szeretetnek csak egy szemernyi- jét is? Magamba ruélyedek és szemlét tartok azon, amit eddig csináltam. Nem valami sok. Sem- rniesetre sem érdemiem meg ezt a nagy hü-hót, Cbarlot, a katona nem volt rossz. De ennyi fel­fordulást egy egyszerű moziszinósz miatt? Mert különben magánember vagyok. Ez egy kissé méiabussá tesz. Kellemes híresnek lenni. Londonban a múlt szellemeit idézi, találkozik az öreg vakemberrel, akinek ujjai a biblia dombor­műves szövegét tapogatják, gyermekekkel, akik arra emlékeztetik, ki volt egykor, felkeresi a bor- bélymühelyt, ahol mint segéd szappanozta a ven­dégek állát, a régi szállódáját, az utcasarkot, ahol 19 éves korában dobogó szívvel várta kedvesét — Itt vagyok, — írja — ifjúságom kellős köze­pén és mégis valahogy kívüle, ügy rémlik, mintha üvegen át szemlélném. Teljesen világosan látom, de mikor kinyújtom kezemet, hogy hozzáérjek, semmi sincs, csak az az üveg, amelyet az évek közém és közé toltak... Párisban görbeéjszakát csinál egy francia Író­val. A kabarékat járja- Berlinben megismerkedik Pola Negrivel egy éjszakai mulatóban, ahol orosz menekültek játszanak. Érdek az, amit Wellssel való találkozásáról ir: — Azon tűnődöm, vájjon Wells csakugyan vágyakozott-e megismerni engem, vagy azt akarta, hogy inkább én ismerjem meg öt? Az embereknek, akik politikai meggyőződése iránt érdeklődnek, mindig azt teleli: „Hidegen és előkelőén nem foglalkozom a politikával.­(*) A magyar mintársufctt Losoncon. Losonci tudósitónk jelenti: Iván Sándor srintársuLatát a losonci közönség egyre fokozódó lelkesedéssel pártfogolja. A Színházat est éról-est érc zsúfolásig töltik meg. A színtársulat teljes mértékben rá is szolgál a lelkes támogatásra. A repertoiret heten­ként három-négy újdonsággal frissíti fel az ügyes és művészi szakértelemmel működő igazgató. A társulat művészgárdája elsőrendű. Az operett együt­tes után a közönségnek a komolyabb művészi igényeket tápláló része megtalálta a maga kedven­ceit a prózaelőadások művészeiben is. Pogány írén kedves jelenség a színpadon, játékát sok mű­gond éb tn'elligeneia jellemzik. Erdődy Lilli erő- telfesmi twnfekozé fehefeégével ük utat magának a beérkezett művésznők sorában. Legutóbb a Sze- j nes Béla posthumus vígját ék áruik, „A házi baráti­nak főszerepében aratott figyelemreméltó sikere­ket Szigethy Irén egyik főerőasége a színtársu­latnak. Bán Klári szintén kiforrott - művésznő s lelke a vígjáték előadásoknak. Vécsey Ilona, Uj- házy Irén, Tanka Dóra egészítik ki még a kitűnő prózai ensemblét A férfi művészek közül Forgách Sándor igen értékes drámai színész, aki * ma­gasabb drámai követelményeknek is tökéletesen megfelel. Sok jő előadás köszönhető Czobor Im­re, Thuróczy Gyula, Ungváry Ferenc, Fülöp Sán­dor komoly művészi törekvéseinek. Általában el­mondható, hogy a darabok a leggondosabb elő­adásban kerülnek színre s a közönség a legna­gyobb elismeréssel adózik Iván Sándor igazgató­nak és derék társulatának. (•) Egy magyar festőművész Beethoven-képe. Komáromi tudósítónk jelenti: A hírneves magyar festőművész, Komáromi Kacz Endre hatalmas ké­pet fejezett be, amely Beetboven-t ábrázolja tizen- egyedmagával, amint a kismartoni Eszterházy her­cegi kastély rokokó szalonjában előadja a világhír­re jutott „Mondachein" szonátát. A hatalmas vász nat most fejezte be a nagynevű mester Esterházy Miklós herceg megbízásából és a kép a kismartoni hercegi kastélynak lesz egyik nagy értékű neve­zetessége. (*) Megnyílt Bécsben Reinhardt színész- és rende- zöiskolája. Bécsbfll jelentik: A schönbrunni Scbloss- teaterben nagy ünnepségek közepette megnyílt a Reinhardt vezetése alatt álló színész- és rendező­iskola. Az ünnepély bevezetóskópen Beethoven Fg- mont-nyitányát játszották. Mas Reinhardt az isko­la feladatairól beszélvén, többek között a kővet­kezőket mondotta: Sokat; bőszéinek az utóbbi idő­ben művészi feladatokról, anélkül azonban, hogy tennének is valamit. Itt ez a* iskola hivatott arra, hogy felnevelje a jövő mövészgenerációját. Talán megkérdezhetné valaki, hogy ebben az agyon sa­nyargatott és széttépett kis országban mi szükség van erre az iskolára? Erro csak azt felelhetem, hogy Bécs szinbázváros. Bécsnek a színház min­dennapi kenyér. Nem az a legfontosabb, — mon­dotta Reinhardt — hogy egy-egy zsenit neveljünk, hanem az, hogy tökéletes anszemblékat teremt­sünk, mert az együttesben van az igazi erő. (*) Szántó Tivadar operettet irt. Párisból jelen tik: Az Excelsior jelenti, hogy Lucie Delarue Mar- drus ismert francia írónő Szántó Tivadarral, a Pá­risban élő magyar zeneszerzővel együtt operettet irt, amelynek címét még nem adták meg és ame­lyet először Budapesten, majd Bécsben és Ameri­kában fognak bemutatni Az írónő kijelentései sze­rint Szántó Tivadar olyan zenét irt az írónő szö­vegéhez, amelyben a francia vigsággal a magyar mélába egyesül. (*) Nemcsak kiváló Írónő, jó anya b és jó házi­asszony b a Nobel-díjas írónő. Sigrid Undset, a ki­váló skandináv írónő, akit a Nobel-díjjal tüntettek ki — mint Oalóból írják — nemcsak nagy költőnő, hanem igen jó háziasszony b. Lilié Hammer-ben lakik ■ itt úgynevezett nagy házat visz. „őszintén megvallom — jelentette ki Sigrid Undset, — én elsősorban anya és háziasszony vagyok, s csak az­után irónö. Kitűnik ez már abból is, hogy összes munkáimat az éjjeli órákban írtam, vagyis akkor, amikor a gyermekeket már lefektettem s a háztar­tással nem voltam elfoglalva." Sigrid Undset igen barátságos és jóviális hölgy, nincs olyan nap, ami­kor vendégek ne üljenek az asztalához. „Ezt igy főztem, ezt agy főztem" — hallatszik minduntalan az ebédnél a háziasszony ajkáról. Kifogástalan a háziasszonyi teendők kommentálásában. „Jó házi­asszonynak lenni — mondogatja minduntalan különb dolog, mint jó mérnöknek, jó orvosnak, vagy jó miniszternek lenni." A Nobel-dijjal járó ha­talmas összeget valószínűen jótékonycélra fogja fordítani. (•) Fedák Sári „politikai okokból" nem jöhet Rnssinszkóba. Ruszinszkói szerkesztőségünk je­lenti: Polgár Károly magyar színigazgató Fedák Sárit őt vendégszereplésre Rnszinszkóba szerződ­tette. A művésznő azonban az utolsó pillanatban táviratilag visszalépett a vendégszerepléstől. Ezt megelőzőleg a színházi ügynökség beutazási és ját­szási engedélyt kért Ruszinszkóból, amelyre egyéb­ként itt nincsen szükség. Végre kisült, hogy Fe­dák Sári „politikai" okokból nem jöhet Ruszin- szkóba, mert halottak napján beszédet mondott a rádióban az elcsatolt részek halottéihoz, amit a hatóságok „irredentá‘‘-nak bélyegeztek. Miután^ Fedák igy „eljátszotta szerencséjét", & csehszlovák hatóságok előtt, egyelőre legfeljebb rádión keresz­tül érintkezhet szülőföldjével. (*) A Nyugat Tóth Arpid-emléksaáma — Babits Mihály, Füst Milán, Gellért Oszkár, Ignotus, Kosz­tolányi Dezső, Móric* Zsigmond, Peterdi István, Schöpflin Aladár, Tersánszky J. 'Jenő és Török Sophie Írásaival — megjelent. A szám közli azt a kis cikket is, melyet Ady Endre irt annakidején Tóth Árpád első verseskönyvéről, továbbá kéz­írásban bemutatja Tóth Árpád kőt versét; a* egyik huss óve, a másik két éve jelent meg a Nyugatban. Mümellékleten Tóth Árpád arcképét adja a Nyu­gat — A szám további részében Kassák Lajos regényfolytatását, Rédey Mária novelláját és M. Pogány Béla tanulmányát kapjuk a regényíró Földi Mihályról. Irodalmi és szí uh ári kritikák teszik még változatossá a szám tartalmát, amely­nek ára 12.50 kor.; negyedévi előfizetés 65 kor. Főbizományoa: Lipa ujságvállalat, Pozsony. Sládkovica-troa 11. (*) Pirandello és társulata az egyik berlini stú­dióban befejezte a „Hat szerep keres egy szerzőt" filmváltozatát. n Schnitzler fia apja darabjának főszerepében. Berlinből jelentik: A Tribüné egyik legközelebbi reprizének érdekes szereplője lesz. SohnitzJer Liebelei-e kerül színre, a darab egyik főszerepét Heinrich Schnitzler, a bécsi író fiatal színész fia fogja játszani. Ugyanekkor lép először prózai színpadra Kürthv Hella, a magyar származás ti berlini mozisztár, aki Schnitzler partnere lesz. (*) Anita Berber srive. Anita Berber halála al­kalmából rengeteg hírlapi közlemény jelent meg a tragikus körülmények között elhunyt táncosnő­ről Az egyik ismert bécsi író érdekes történetet mesél el annak a jellemzésére, hogy milyen fur­csa teremtés volt Egy téli éjszakán, meséli az iró, elindultunk mulatni Anita Berberrel és társaságá­val „Ma éjszaka, — mondotta jó kedvüen a tán­cosnő, — meg fogjuk botránkostatni a bécsi pol­gárokat, olyan déridót csapunk", ügy is indult a dolog, azonban egyszerre csak az Opera előtt egy szegény koldusasszony állította meg a társaságot. Rongyokban didergett a hideg téli éjszakán. Anita Berber igy szólt lovagjához: „Alfréd, adja ide a pénztárcáját!" A fiatalember, egy dúsgazdag bé­csi gyáros egyetlen fia, átadta pénztárcáját, amit Anita Berber átnyújtott a koldusasszonynak. Ez­után leakasztotta a válláról a vagyont érő fehér hermelinköpenyt és ráteritette a szegény asszony­ra. A társaság tagjai csodálkozva néztek rá éa Alfréd ur megkérdezte, hogy megbolondult-e? Anita Berber sirvafakadt, beugrott egy taxiba és sző nélkül hazatért a lakására. (*) A bohém. Howard Schnebbe amerikai szín­házigazgató William Grew „A lompos gyerek" cí­mű vigjátékára készült. Keresett egy megfelelő megjelenésű színészt az egyik szerepre. Volt az iro­dában egy borzas fiatalember, akit a reklámosz­tályban foglalkoztattak. A direktor zseniális ötlet­tel ezt a fiút, A1 Lockwoodot, szemelte ki. át is adta neki a szerepet, hogy másnap jelenjék meg a próbára. A fiú boldogan szaladt a borbélyhoz, a sza­bóhoz és másnap izgatottan állított be a színház­hoz. A rendező ránézett és ijedten kiáltott fel: — „Hisz maga úgy néz ki, mint egy színész!" — „Ter­mészetesen. Hiszen az vagyok!" — „Csak volt — mordult rá az igazgató. — Tessék visszamenni az irodába. Nem várhatjuk meg, amig megint megnő a haja és kiüt a szakálla." — És szegény Loek- wood ezzel be is fejezte a világ legkurtább színészi pályafutását. A KC8ZINSZK6I MAGYAR SZÍNHÁZ MŰSORA UNGVARON: Vasárnap d. u.: A cigánrkirály. Vasárnap este: Bolygó zsidó. Hétfő: Hózibarát. (Szenes Béla utolsó müve.) A SZLOVENSZKÓI MAGYAR SZÍNHÁZ MŰSORA LOSONCON: Vasárnap ó. n.: A* aranyhatíyu. Operett. Vasárnap este: A drkoszhereegnő. Operett- njdonság. A POZSONYI MOZGOK MŰSORA. Vigadó: Schong-Sehang, a Kelet lilioma. Átlón: A I8-aa hordár. (Filmszkecs.) Tátra: Két piros róara. Elité: A bóráiéra. Metropol: A Saabéra ura. A NAGYKAPOSI URANIA-MOZGÓ MŰSORA: Nov. 18: Házassági botrány. METEOR MOZGÖ, NYITRA Nov. 1Ű-h30: Péntek este. Nagyszabású társadalmi tűm m wlddk AktéMü. ÍSnchAnyi ÉvaJ ( 7953/38 0 <H)ors szemttu «• iriiimnti NYUGAT INDIÁBA és KÖZÉP AMERIKÁBA Trinidadba, Vtneme/ába, Caracaóba, Columbiába, Panamába, Cosfa Ricába, Guaitmalába Az „Orinoco ‘ motor gőzös­sel nombnrgHöl április Tí-tn (e!*fl ót) é* • »Rusji»«, 'Teutoni**', || »Gallrfa« ySíbsjókkiil. DÉLAM EB IMÁBA Rio dt Jantiróba, San fosba, Sao Francisco do Su/ba, Mon i éri érába. Rtitnot Airtsbt »Baden«, »Bayern«, »General Belgr»no«,»Gener8l ét »Holm* n5zb*jékk*l Taforartkláiut *• p«r»e»elet«»eVB< bfemnin IcOM » HAMBURG-AMERIKA UNiE isi. vezérképviselet* Praha II, Hybernská lO «8 MTwfa in, rauárany. ápolás - fodrászat. Beauty-Cülture Bratislava, I Slovakia - Passage Hosszú a. 13. Promenade. f

Next

/
Oldalképek
Tartalom