Prágai Magyar Hirlap, 1928. november (7. évfolyam, 250-274 / 1877-1901. szám)

1928-11-18 / 264. (1891.) szám

16 1928 november 18, vasárnap. . eJS I>ORT­Az önálló Magyar Tennisz Szövetség megvalósulása előtt A szövetség megválasztott tisztikara — A megalakítás Ugye a Csehszlovák Lawn Tennisz Szövetség évi közgyűlésén Prága, november 17. A csehszlovákiai magyar sporttársa dalomban ismeretes az a küzdelem, melyet a szlovenszkói és ruszinszkói egyre fejlődő és mind­inkább jelentősebb tényezővé vált magyar tenni sx- sport egy önálló tenniszssöveteég felállítása érde­kében folytat. Ennek a már régen szükségessé vált autonóm testületnek mindenkor akadálya tá­madt a Csehszlovák Lawn Tennisz Szövetség ke­retén belül és több évnek kellett elmnlnia, míg a központ vezető emberei belátták, hogy a szlovensxkói magyar tenniszsportof háttérbe- sxoritani és elhanyagolni többé már nem lehet. A lássa fejlődés első eredménye volt az, hogy két évvel ezelőtt a CeLTA választmánya tagjai sorába iktatta a magyar klubok egy képviselőjét, az el­múlt évben a Rimaszombati POS utján rendeztette meg Szlovenszkó bajnokságát és a Kassai SC-nak engedélyt adott a „Csehszlovákiai Magyarok* baj­nokságának kiírására, amelyet az idén már má­sodízben bonyolítottak le Őtátrafüreden. Az ön­álló tenniszszövetség megalkotásának kérdése azon­ban döntő stádiumba csak akkor került, amikor a Magyar Testnevelő Szövetség ezt programjába vet­te. A szövetség ügyvezető igazgatója több ízben tárgyalásokat folytatott a CsLTA elnökségével és ezen tárgyalások alapján megalkották az önálló szövetség alapszabályait és es év jnlinsban megtartották a szövetség ala­kuló ülését is, amelyen megválasztották a jö­vendő tisztikart is. A választás a legszerencsésebben sikerült. Az ön­álló Magyar Tennisz Szövetség diszelnökóvé: Ré- vay Istvánt, az MTSz elnökét választották. Révay István neve a tenniszsportban ma már külön fo­galmat jelent és az a tény, hogy az uj testület élé­re is ő került, biztosítéka annak, hogy az önálló temniszszövetség keretén belül szakszerű és be­csületes munka fog folyni. Révay István segítsé­gére is a leghivatottabb személyeket választották ki. így ügyvezető elnök: Bárczy Oszkár, Szloven­szkó többszörös tenniszbajnoka, alelnökök Fehér Géza, Perhács Imre, Hercog György, Wieland Al­bin és Székely Gy. Levente lettek, valamennyien lelkes és odaadó tenniszbarátok. A főtitkári tiszt­ségre Jelűnek Ernőt, a Rimaszombati POS több éven át érdemes intézőjét választották, akit Váczy László dr. titkár helyettesit. A szövetség székhelye Pozsony lesz. A szövetség kötelékébe mintegy 22—25 szlovenszkői és ruszinszkói magyar egyesü­let tartozna, tehát éppen 12-vel több, mint amerry- nyi most a CsLTA kötelékében van. A Magyar Tennisz Szövetség természetesen önálló hatáskör­rel intézné a magyar tenniszsport ügyeit a CsLTA fenhatósága alatt, ahol a szövetséget választmányi tagok képviselnék. A szövetség megalakítására vonatkozó indítvány már beérkezett a prágai központba. A Csehszlovák Lawn Tennisz Szövetség novem­ber 25-én tartandó közgyűlésén tárgyalja majd az önálló magyar tenniszszövetség megalakítá­sához való hozzájárulásának kérdését. Természetes, hogy ez nem fog minden harc nélkül megtörténni. A szövetségben Just dr. halála óta újból erősebben kifejezésre jutott egyes sovén tagok akadékoskodása, amit azonban a belátóbb tagok és a németek jóakaratu pártfogása ellen­súlyoz. Ennek dacára azonban igen fontos, hogy a CsLTA kötelékébe tartozó szlovenszkói és ruszinszkói magyar egyesületek a jövő vasárnapi közgyűlésre megbízottaikat elküldjék, mert esetleg egy hiányzó szavazat újból a Magyar Tennisz Szövetség létébe kerülne. •—H— Nwrmi profi lett Helsingfors, november 17. Az Idrottsbladet jelen­tése szerint Nurmi aláírta az a szerződést, ame­lyet Pyle ajánlott neki, hogyha „cirkuszához" sze­gődik. E szerződés értelmében Nurmi egy évre le­kötötte magát Pyléhez és résztvesz azokon a ver­senyeken, amelyeket Pyle Joye Ray és El Quafl számára rendez. Nurmi csütörtökön Stockholmon és Götteborgon át elindul Amerikába. Nurmi profivá választásával a világ amatőr sportja legtehetségesebb tagját vesztette el.,Nurmi nevéhez 13 világrekord fűződik és Finnországból való távozása, amely e szerint már véglegesnek is tekinthető, nagy űrt fog okozni a kis ország nagy­szerű sportjában. Félő ugyanis, hogy Nurmi tanít­ványai. Purje és Loukola is mesterük nyomába fog lépni, miután a finn atlétikai szövetség az ő amerikai startjukat is megtiltotta. Sőt Ritola ame­rikai útjáról is beszélnek. A finn atlétika most te­hát a legkomolyabb válságát éli. A vasárnap sportja PRÁGÁBAN a zsupaserleg középdöntője neveze­tes találkozásokat hoz a Sparta—Viktória Zsixskov és a Slavia--SK Kiad no mérkőzésekkel. A többi csapatok csak barátságos meccseket játszanak, így többek közt a Cscchie Kariin a Libennel, a Nnsel- sky SK a Meteor VTTT-al, a Bohemians az Union Zsizskovval játszanak. CSEH- és MORVAORSZÁGBAN nemzetközi mér­kőzés folyik le Budweisban, ahol a linzi SV, Ur­fahr ad revan sót a DFC Bndweisnak. — Az SK Pardubice az A EK Kolmnal, a Nachod pedig az SK Königgrata-cel mérkőzik. Pilsenben a két helyi csapat: a Viktória és az Olympia csap össze. Brünnben a Zsidenice a DSK Trebioset, a Brünni SK pedig a Husovicét látja vendégül. — Zlinben az SK Bata ellen a mahrisoh-osíraui Slovan ven­dégszerepei. — Bndweisban az AC Stadion a Ceské Budejovicével játszik. — A Teplitzer FK a DFK Aussigot, a Preran a Moraveka Slaviát látja ven­dégül. POZSONYBAN már csak csonka bajnoki forduló lesz. Az SK Bratislava az MLSz jelenleg legjobb csapatát, az Érsek újvári SE-t látja vendégül. A Ligeti a Vasassal, a M&kkabea a Rapiddal játsza le még hátralevő bajnoki mérkőzését. — A PTE Nagyszombatban az ottani Rapiddal mérkőzik, ahol ugyancsak az SK Trnava a Zsolnai SC kombi- náltját látja vendégül. MAGYARORSZÁGON vasárnap teljes bajnoki forduló lesz. Budapesten a Hungária a Somoggyal, a Nemzeti a Ferencvárossal játszik. E két mérkő­zés eredménye az első helyek kialakulására döntő fontossággal lehet. Az Újpest a Kispestet viszi sa­ját pályájára. — Szombathelyen a III. kerület ját­szik a Sabaria, Debrecenben a Vasas a Bocslcay, Szegeden, pedig a 33-as a Bástya ellen játsza le I kötelező meccsét. BfÉCSBEN a bajnokságok során az Admira a Slovannal, a Rapid a Viennával, a Floridsdorferek az Austriával, a Wacker a Nicholsonnal és a Hertha a Sportclubbal mérkőzik az I. osztályban, mig a Il.-ban a Simmering a Moraviát, a Hakoah pedig az Altmannsdorfot kapja ellenfeléül. KR'AKÓBAN a máhrisch-ostram SC a Cracovia ellen játszik. BERLINBEN a prágai DFC a Hertha vendége lesz. )( A Kassai AC tagjai kiléptek a Magyar Test­nevelő SzövetségbőL A Kassai AC Club hivatalos kommünikében közli, hogy tagjai kiléptek a Cseh­szlovákiai Magyar Testnevelő Szövetségből. A KAC kilépésének okait memorandumban közölte Révay Istvánnal, a MTSz elnökével. Prága, november 17. Néhány nappal ezelőtt röviden jelentettük, hogy a kormány az 1899. évi XXV. számú törvénycikknek, amely az italkimérésekből befolyó állami jövedelem­ről szól, továbbá az 1918. december 10-iki tör­vény 11-ik paragrafusának, amely a szloven­szkói átmeneti s rendkívüli italkimérési ren­delkezésekről szól, az eltörlését készíti elő s Szlovenszkó és Ruszinszkó területére szóló érvénnyel kiegészíti az ipartörvényt A kor­mány tegnap nyújtotta be az erre vonatkozó törvényjavaslatot a szenátusban. A javaslatot az alábbiakban ismertetjük: 1. §. 1) Az 1899-ik évi XXV. számú törvény­cikk alapján kiadott italkimérési engedélyek tulajdonosai alávetik magukat az 1924. októ­ber 10-én kelt, a törvények és rendeletek tá­rában 238. szám alatt megjelent törvény (a Szlovenszkó és Ruszinszkó területére szóló ipartörvény) előírásainak, amennyiben ez a törvény más rendelkezéseket nem tartalmaz. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az 1899. évi XXV. számú törvénycikk alapján saját termésű bornak kicsinybeni eladására vagy kimérésére kiadott licenciák tulajdonosaira. Ezeket a licenciákat azonban eltörlik. A sző­lő- és gyümölcstulajdonosok saját termésű bo­rának az árusítását külön törvény szabá­lyozza. 2. Az 1. §. 1. bekezdésében megjelölt enge­délytulajdonosok jogosítványának terjedelme változatlan marad. Ezért az engedély tulaj­donosa jogosult: a) korlátozatlan kimérésre: iparszerben ki­mérni s felszolgálni az üzleti helyiségekben vagy azokon kívül ülő vagy álló vendégeknek kicsinyben nyitott vagy zárt edényekben, b) korlátozatlan kimérésre: poharazni, vagyis üzleti helyiségekben csupán stamper- likben és pedig legföljebb egydeciliteresek- ben szeszes italokat felszolgálni a szesz és az ebből készült közönséges pálinka, valamint a sör kivételével, bb) kimérni az nceára, vagyis az üzleti he­lyiségeken kívül felszolgálni nyitott edények­ben kicsinyben szeszes italokat a szesz, és az ebből készült közönséges pálinka, valamint a sör kivételével. cc) sört és bort palackokban árusítani, )( Bécs válogatott csapat Berlin ellen a követke­ző lesz: Hiden (WAC), Schramseis (Rapid), Tandler (Aratna), Sehneider ée Knrz (Austria), Scliott, Siegl, Klíma (mindhárom Admira), Gechweidl (Vienna), Horvát és Wessely (Rapid). Meisl a csa­patot az osztrák-olasz mérkőzés alapján állította fel és igy került a® eddig pompásan szereplő Franzl helyébe a kapus posztjára a WAC fiatal ka­puvédője: Hiden. ){ Franciaország—Svájc—Olaszország hármas or­szágközti atlétikai mérkőzése a jövő évben a bo­lognai stadionban folyik le. )( Az első balkáni olimpiászt jövő év tavaszán és nyarán rendezik meg Athénben. Az olimpiászon Görögország, Jugoszlávia, Románia, Bulgária és Törökország futballistái és atlétái vesznek részt. A futballmeccsek áprilisban, az olimpiai játékok má­jusban folynak le az athéni olimpiai stadionban. )( Keresztes és Szabó. Budapestről jelentik: Ke­resztes Lajos, a birkózás magyar világbajnoka, aki most tért haza diadalmas északi útjáról, vasárnap Egerben Szabó Sándorral, a Kassai AC-nak Buda­pestre távozott Európa-bajnokával mérkőzik. X Az angol első ligában a Derby County vezet 14 mérkőzéssel 20 ponttal, második a Blackburn Rowers 15 mérkőzéssel 19 ponttal, harmadik a Sheífield Wennesday 14 mérkőzéssel 19 ponttal. A második ligában a tavaly még első osztályú Notts County vezet 14 meccsel 21 ponttal. )( A norvég sportkörök a nemzetközi olimpiai bi­zottságnak akarják juttatni a Nobel-békedijat. Os- lóból jelentik: A norvég hivatalos sportkörök kö­rében igen erős akció indult meg abban az irány­ban, hogy a Nobel-bizottság figyelmét felhívják ar­ra a körülményre, hogy a nemzetközi sportnak nagy jelentősége van a népek kiengesztelése és a béke megóvása terén. Az eszme kezdeményezői már be is nyújtották indítványukat a Nobel-bizott- sághoz, hogy a békedijat ítélje oda a nemzetközi olimpiai bizottságnak. )( A spanyol bajnokságban az Espanol vezet 11 ponttal, második az FC Barcelona 8 ponttal. )( Zamorát, a spanyol válogatott kapust három hétre diszkvalifikálták, mert az Európa—Espanol- mérkőzésen megsértette a bírót. Eddig a spanyol gyakorlat egyezik a középeurópai gyakorlattal. A folytatásban azonban nem. Azt a spanyol bírót, akit Zamora megsértett, egy esztendőre törölték a játékvezetésre jogosult bírák sorából. )( Öngyilkos futballista. Egy prágai estilap je­lentése szerint Hoyer Ferenc, a Sparta többszörö­sen válogatott hátvédje öngyilkossági szándékból borotvák észül ékkel megsértette az orrát és az egyik üterét. Az öngyilkosságot azonban ő maga jelentette a rendőrségnek, ahonnét a kórházba szál­lították és sebeit bekötözték. Tettét a feletti elke­seredésében hajtotta végre, mert nem jutott állás­hoz. vagyis sört és bort az üzleti helyiségekben zárt palackokban felszolgálni, c) szeszes italoknak kicsinyben való árusí­tására: szeszes italokat iparszerüen csak zárt edényekben árusítani az üzleti helyiségeken kívül. d) szeszes italoknak nagyban való árugrá­sára,: bori, bormustoit és gyümölcsbort leg­alább 50 lliiitemyti mennyiségben, sört leg­alább 25 liternyi mennyiségben, szeszt és az ebből készült közönséges pálinkáit leg­alább 100 literes mennyiségben, a többi ége­tett szeszes italt legalább 25 liternyi, vagy ennél nagyobb mennyiségben árusítani. 3. §. Amennyiben a már kiadott kimérés! engedélyek más terjedelmét állapítják meg a jogosítványnak, mint amit a 2. § egyes ren­delkezései fölsorolnák, a ki mérési levél irányadó a jogosítvány terjedelmét illetően. 4. §. Szeszes átadóiknak tekintik ennek a törvénynek a szellemében a szeszt, az égetett folyadékod cait, továbbá az élvezésre alkalmas szeszes italokat, a sört és a bort 5. §. 1. Az engedélyt mindig el kell venni, ha olyan körülmények adódnak elő, amelyek, ha az engedély megadásánál fönmáManának, vagy ismeretesek lennének, az engedély megtagadásának okául szolgálhatnának. 2. Továbbá él llehet venni az engedélyt az ipartörvény előírásai utján szabályozott ese­teken (kívül a kővetkező okokból is: a) ha az engedély tulajdonosa csődbe jut, b) ha az engedélytuilajdonos bármilyen, az egészségre ártalmas italt, vagy bort, amely­nek a minőségét az 1908-iM XLVII. számú törvénycikk tiltja él, vagy egyéb italt hamis néven, vagy hamis megjelöléssel hoz forga­lomba, c) ha az engedély tulajdonosa nem tesz eleget az engedéllyel összefüggő kötelezettsé­geinek még fölszólitás ellenére sem, d) ha az engedélytulajdonos ok nélkül nem él az engedéllyel az engedély megadása után három hónapon keresztül, vagy később bár­mely okiból egész hó napon keresztül, e) ha az engedély tulajdonosa bérbeadja, vagy másra átruházza engedélyét, f) ha az engedély tulajdonosa nem ítész ele­get az ipar ügyi hatóság azon felszólításának, 1 szlovenszkói italkimérési engedélyekről és § Srobár-féle törvény megszüntetéséről szól© kormányjavaslat szövege hogy az engedélyt a meg nem felelő helyiség­ből 'kifogástalan (helyiségbe vigye át, g) ha az engedély tulajdonosának azon foglalkozása megszűnik, amelynek alapján az engedélyt kapta, h) az 1879. évi XL. számú törvénycikk 85. paragrafusában felsorolt kihágások esetében. 6. §. Az engedély elvételére az elsőfokú iparhatóság jogosult. 7. §. Az özvegyi jogot illetően az 1924-íki, a törvények és rendeletek tárában 259. szám alatt megjelent törvény 72. paragrafusának elő írásai érvényesek. 8. §. Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba, amely napon érvényét veszti az 1918 december 10-én hozott, a törvények és rende- letek tárában 64. szám alatt megjelent, a sz-lo- venszkói átmeneti és rendkívüli rendelkezé­sekről hozóit törvény 11. paragrafusa és az 1899-iiki XXV. számú törvénycikk. Az 1929 január 1-től kezdődő időszakban az engedé­lyezési illetéket nem vetik ki többé. 9. §. E törvény végrehajtásával a kereske­delmi minisztériumot bízzák -meg, amely azt a pénzügyi, földművelési és népjóléti minisz­tériummal való egyetértésben hajtja végre. A törvényjavaslat indokolása többek között felsorolja, hogy mit kell érteni szeszesitalok alatt. Eszerint szeszesitalok alatt minden al­koholt tartalmazó folyadékot kell érteni, mint bort, bomustot, gyümölcsbort, sört, szeszt, közönséges és különleges pálinkát, Likőrt, ru­mot, konyakot, arrakot stb. Égetett szeszes folyadékok alatt csak azon alkoholt tartalma­zó folyadékokat kell érteni, amelyeknél a tar­talmazott alkoholt kizárólag párolás utján ál­lították elő. Ide tartozik: a speciális szesz és az úgynevezett égetett fajták, -mint a közönsé­ges pálinka (szeszhői hideg módon készült pá­linka), speciális pálinka, törköly, szilvórium, egyáltalán •minden gyümölcshői készült pálin­ka, továbbá konyak, rum, arrak és likőrök. 190.2 millió koronával csökkent a cseh­szlovák bankjegyforgalom. A Nemzeti Bank november 15-ifci (kimutatása szerint a bank­jegyforgalom 190.2 millió koronával csök­kent 7266.6 millió koronára. Ezzel szemben emelkedtek a zsír ók ö vetet esek 258.4 millió koronával 1224.2 millió koronára. A váltó- eszikompt 13.5 millió koronával 293.7 millió koronára, az értékpapireszkompt 455.4 mil­lió koronával 89.1 millió koronára esett. A devizaállomány 95.3 millió koronávail 2266.8 millió koronára emelkedett. A nemesfémál- lomány 1158.8 millió koronát tesz ki. Uj kőszénbánya r.-t. Pozsonyban. Pozsony­ban kétmillió korona alaptőkével Bakabányai Kőszénbánya r.-t. néven uj bányavállalat ala­kul. A részvénytársaság alapitól Win tér Her­máim pozsonyi szénkereskedelmi r.-t., Labaj Lajos dr. nemzetgyűlési képviselő, ügyvéd, Rózsahegy és Kianicska Bohumil szenátor, Turőcszentm ár tón. Az uj bányavállalat az ál- lamvasutafctól már ezidén kétezer ragomra szóló megrendelést kapott. Az osztrák cukorvámok felemelése előtt. Az osztrák nemzeti tanács a jövő héten kapja kézhez a ikonmány javaslatát, amely szerint az osztrák cukorvámokat 12 aranykoronáról 18 aranykoronára akarják felemelni. A javasla­tot minden valószínűség szerint el fogják fo­gadni. Mindössze az okoz nehézséget, hogy a Csehszlovákiával kötött kereskedelmi szerző­dés csehszlovák viszonylatban stabilizálta az osztrák cukorvámokat, úgy hogy az uj vámok életbeléptetése előtt Csehszlovákiával is meg kell egyezni. A borkereskedők összáHami szövetségének megalakulása. Jövő év elején megalakul a borkereskedők összállamii szövetsége, amely az összes országos szövetségek központjaként fog működni. A szövetség alapszabályait most nyújtották be jóváhagyás végett, y A Nemzeti Bank bankhizottsága a pénzügyi tanács tervezetéről. A Nemzeti Bank bankbi- zottsága legközelebbi ülésén fog tárgyalni a pénzügyi tanács törvénytervezetéről. A terve­zetet eddig csupán egy szőkébb bizottság vizs­gálta felül. A bankbizottság minden valószí­nűség szerint a tervezetnek olyértelmü meg­változtatását fogja indítványozni, hogy a pénz­ügyi tanács csupa rí egy autonóm szervezet jel­legével bírjon. Mezőgazdasági muzeum Munkácson. A prá­gai csehszlovák mezőgazdasági muzeum és a vidék fellendítésére 'és tanulmányozására szol­gáló intézet Munkácson mezőgazdasági .mú­zeumot létesít, amelynek Ruszinszkó mező­gazdasági fejlődésének és jelenlegi állapotá­nak az ábrázolása lesz a célja. Munkácson a napokban tanácskozások folytak ezirányban s elhatározást nyert, hogy a Latoréa-fo-lyó bal- partján levő kertvárosban több parii Iont. épí­tenek, amelyekben a következő osztályokat állítják fel: Ruszinszkó természeti viszonyait ábrázoló osztály, gazdasági ipar, kulturtermé- nyek termelése, állattenyésztés, kereskede­lem, tatisztika és szövetkezeti mozgalom, erdészet, kertészet, földművesmunka és nép­rajzi osztály. A Lánderbank fölemeli alaptőkéjét. A Lánderbank most lefolytatott párisi fanács- ikozásai eredményeiképpen fölemeli alaptőké­jét 120 millió koronáról 160 millió koronára. Ugyancsak tőkeemelés tervével foglalkozik a Zsivnostenskiá Banka, a Cseh Esz kompi bank s a Cseh Union bank. Mindegyik intézetnek jelenlegi alaptőkéje 200 millió koronái tesz ki s a tőkeemelés mindegyiküknél 50 millió korona lesz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom