Prágai Magyar Hirlap, 1928. október (7. évfolyam, 225-249 / 1852-1876. szám)

1928-10-16 / 236. (1863.) szám

nyok sem akadályozhatnak utjának sikeres befejezésében. Ha 9 Zeppelin úgy működik, mini mostanáig s az idő történetesen szép vagy esetleg kedvező hátszél fuj, akkor a léghajó már gombát reggel kiköthetett vol­na Lakehurstban. Luxushaló vaígy Zeppelin? A léghajószolgálat különben sem Euró­pa és az északamerikai kontinens összeköt­tetésére való. Eekener dr. régen kijelentette, hogy a Zeppelin-forgalom elsősorban Spa­nyolország és Argentína összeköttetésére fog szolgálni. Ezen a vidéken általában sok-- kai nyugodtabb és biztosabb az idő, mint az ooeán északi részén, úgy hogy váratlan vihartényezőkkel nem kell számolni. Viszont a luxusutasok kis száma miatt j ezen az útvonalon alig közlekednek gyors és kú yelmes luxushajók g a legtöbb gazdag utas kénytelen másodrendű kivándorló-gőzö­se ja harminc-harmincöt napig utazni Bue­nos Aires felé. Az ut kilene-íizezer kilomé­ter. Az eddigi számítások gperint a Zeppelin legfeljebb négy-öt nap al-att teszi meg ezt a távolságot. így tehát a dél amerikai kisszámú luxusutas Zeppelinen harmincöt nap helyett öt nap alatt juthat át a tengeren, csaknem ugyanazért a pénzért, mint a hajón, ahol az; útiköltségen kívül’ a harminc© tnapos tartóz-; kodást és ellátást is a jegybe kell kalkulálni. Az amerikai ut egyet föltétlenül meg­mutatott: a Zeppelin száz-százhusz óráig a legnagyobb kényelemmel levegőben marad­hat és tízezer kilométert könnyedén meg­tehet. Amerikai türelmetlenség Az egyetlen baj, amit a Gráf Zeppelin kérése okozott, az amerikai nép lelkesedé­sének megcsappanása volt. A Lakehurstibg zarándokolt newvorkíak vasárnap este csak­nem tüntetést rendeztek a léghajó és Német-j ország ellen, mert Eekener ör. nem érkezett; gneg abban az- időben, amelyre várták. Az elkényeztetett amerikaiak, akik úgy vélik, hogy a világ minden eseménye csupán az ő snulattatásukra létezik ég amit ők egyszer várnak, annak teljesülni kell, nem tudták nyírnod tan eltörni, hogy két napig eredmény nélkül lelkesedtek és vesztegeltek a laké- j htrrsíi repülőtéren. Ehhez járul, hogy a szegény. bajbajutott Zeppelin csali kevés és rövid rádió - táviratot adott le Amerikának. A nyá­jakba terelődött vankeok ebben sértést és lelkesedésük brüszkirozását látták s egyetlen pillanatig sem gondoltak arra, hoírr a viharral küzdő léghajónak egyéb gondja vau. mint a Lakehurstban majá- liso-ó ptidsárók szórakoztatására gondolni. T'7°z. hn^v az amerikaiak egész különle­ges intézkedéseket tettek a Zeppelin fomad- t^tásóro Szombat este hatvanezer autó indult •'íewvorkbcl Lakehurstba. uqvhogy a repülő­tér és a nagy amerikai kikötőváros közti 125 lfll«atf>ii«iíi~rWTin< ■vaMMffla; kilométer távolságot az autósor egyetlen ösz- szefüggő kígyózó vonalban tette meg. Az éj­szakái a nép nagy része szabad ég alatt töl­tötte. Másnap délelőtt a kiváncsiak hiába vár­tak újabb jelentéseket a Zepeplin hollétéről, a repülőtér parancsnoksága kénytelen volt közölni, hogy egyetlen uj rádióim sem érke­zett. Ez a bejelentés óriási felháborodást kel­tett az e^vbegyülteknél. Később természete­sen kitűnt, hogy a rádiógrammok kimaradása nem negligencia volt, hanem a hajót ért könnyű baleset okozta. Cap Mattéras közeiében Friedriclishafen, október 15. A legújabb ideérkezett jelentések szerint a Gráf Ze’—lin ma délután három órakor (középeurépai idő) 270 kilométernyire van a Bermundáktó! északnyugatra és Cap Iiatteras közelébe ér­kezett. Cap Hatterast déli tizenkét órakor (amerikai idő) éri el. xAz ut onnét Lakehursig mindössze ötszáz kilométer, amit a léghajó öt-hat óra alatt kényelmesen megtehet. Lakchurst, október 15. Rosendahl lég- úja bbíáviratában jelenti, hogy a Gráf Zeppe­lin reggel öt órakor elhagyta a bermundai szigeteket és északnyugati irányban Laké­it urst felé tart Newyork, október 15. A Vauban nevű gőzös hajnali három órakor (kilenc óra kö­zépeurópai idő) találkozott a Gráf Zeppelin­nel. A léghajó a 70. nyugati hosszúság és a 34. északi szélességi fok körül volt, azaz kö­rülbelül hétszáz kilométerre Lakehursttól. A léghajó igen alacsonyan repült. Az idő ked­vező. „Túlsók dolgunk van ahoz, hogy leteljünk!u Raleigh. október 15. A Cap Hatteras mel­lett lévő rádióállomás tizenegy órakor (reg­gel öt óra középeurópai idő) fölfogta a Gráf Zepeplin egyik rádiógrammját, ^amelyben Eekener dr. közli, hogy a bermundai szigetek elérése előtt hatalmas kitérőt kellett tennie dél felé, mert az előtte lévő depresziós zónán nem tudott átvergődni. Ez volt az az idő, amikor az amerikai ten­gerészeti hivatal komolyan aggódott a léghajó sorsa fölött. Mozgósították a déli kikötőkben lévő cirká­lókai és torpedórombolókat, mert úgy vélték, hogy a Gráf Zeppelin akcióképtelen és a lég­áramlatoknak kitévee, sodródik a mexikói öböl felé. A déli órákban Newyorkban az a hír terjedt el, hegy a Gráf Zeppelin megfor­dult és a bermundai szigetektől vissza- röpül Európába. Ez a hír szerencsére r-sm felelt meg a való­ságnak s a Zeppelin nem visszafelé röpült, hanem dél felé, a már említett depressziós zóna kikerülésére. A tulhosszu röpülési Idő­tartam ellenére az utolsó táviratok szerint a fedélzeten minden rendben van s a fűtőanyag elégséges. A léghajó akár nyolcvan óráig még a le­vegőben maradhat A lakehursti tömeget a legjobban az bosszan­totta föl, amikor a rádióállomás többszöri fölszőlitása után a Zeppelin a következő ka­tegorikus választ adta a kiváncsiaknak: „Túl sok dolgunk van ahhoz, hogy feleljünk.44 Ami­kor a lakehursti állomás a következő távira­tot adta föl: „Azonnal feleletet kérünk, adjá­tok meg pozíciótokat és megérkezésiek ide- jét“, a Zepelin négy óra hosszat nem felelt. A lakehursti repülőtér parancsnoka izgatot­tan táviratozott Newyorkba, hogy a Gráf Zep­pelinnel baj van, mert nem felel. A hangulat oly puskaporos volt már, hogy a sajtó Ecke- ner dr.-t már a tengeri törvények megsértésé­vei vádolta, amiért megérkezése után feltét­lenül felelősségre vonják. iefiiiíi Széchényi temtetsn Melle Nagycenken Nagycenki, október 15, Bethlen István rotálsz terel nők és íí erez cg Ferenc szomba­ton vették át a nagycenki kuiturházban tar­tott képviselőtestületi díszközgyűlésen Nagy­cenki község díszpolgári okleveleit. Bélfalén 3 díszközgyűlést megelőzőleg a Széchenyi - család sírboltját kereste föl és koszorúi helyezett el .Széchenyi István sírjára. Délelőtt fél tizenkét órakor keződött a dísz- közgyűlés, afaol az üdvözlő-beszédekre Beth­len válaszolt. Megköszönte a kitüntetést és rámutatott arra, hogy ez a község, amelyben Széchenyi István pihen, elvárhatja, hogy díszpolgárai méltók legyenek a legnagyobb magyar­nak. Széchenyi Istvánnak bazaiiságáho* és érdemeihez. A mai idők életviszonyai sokban hasonlítanak ahhoz a helyzethez, amelyből Széchenyi akarta kimenteni a nemzetet. 1715-től, a szak |-mári békekötéstől kezdve 1825-ig a magyar történelem fonala megszakad!, mindaddig, amíg Széchenyi fel nem rázta a nemzetet passzivitásából, letargiájából, - — • : Ugyanígy szakadt meg ^ mondotta Bethlen — a történelem fonala 1918-ban és szükség volt, hogy újból alapjaiban kezdjünk hozzá az ország fclépitéséhez. kezdve a rombadőlt tróntól egészen a | faluk életéig. Széchenyi módjára bátor i kézzel kuli hozzányúlni ahhoz, ami ©1- 1 avult és aminek megváltoztatása előfel­tétele az uj nemzeti élet f&kadásának. Reformokra szükség van alkotmányos szem­NINNEHAHA (s,& R C A G 6 V í Z») b&s&íy. irta; mii mmm%m (41) — A moszkitók nagyon veszedelmesek voltak akkor. — És a fickó úgy énekelt, hogy mérföl­dekre el lehetett hallani. Mintha még ma te hallanám néha az üvöltését. Órákon át or­dított és már féltem, hogy valakit a nya­kunkra hoz. A német számára is valami ha­sonlót kell kitalálni.\Ne dugja még egyszer! olyan dolgokba az orrát, amelyekhez semmi köze. Remélem, a készleted még nem me­rült ki az ilyen kis gyilkos játékokból? Szükség esetén én is tudok segíteni. Tekintetét, amelyet jelentős mozdulat­tal kisért, a yankee ebben a pillanatban a sarok felé fordította, ahol az én rejtekhe­lyem volt. Meg mertem volna esküdni reá, hogy abban a sötétségben is, amely itt ural­kodott s> amely a lobogó tűz mellől még mé­lyebb lehetett, meglátott engem. Az ijede­lemnek és meglepetésnek leírhatatlan kife­jezését láttam a?, arcán, de csak egy pilla­natra, azután ismét nyugodt, lett, újból ma­gára öltve rendee nyersességét, amelyet még csak fokozott csutka alakú, kis szakálla. Bizonyára csalódtam. Talán csak a lobo­gó lángoknak visszfénye volt ez az arcán, ame’yek táncolva nyaldosták az üst kormos fenekét. Valószínűleg így lehetett, meri a yank-e nyugodtan beszélgetett tovább az ind iónnál. ., Ez volt tehát a rejtélyes csontváz tör- tőrjeié!... • A két gazember követte el a borzalmas gyiIkrc-có^ot, amelyre a két utóbbi nap iz- pi-m között iem is gondoltam. Állati bru-í tol dósukban még ma Is mosolyogva emlé- • keznek meg róla, mig nekem ezeknek a ret­tenetes leleplezéseknek csak a hallatára is hideg futott végig a hátamon. Szinte eláll ott a szívem verése, ha azokra a hihetetlen kí­nokra gondoltam, amelyeket a szerencsétlen áldozatnak el kellett szenvednie! Amíg a yankiet ;*/ mdroum-ii együtt el­követett borzalmas tettében csupán a gazság vezette, az indián számára enyhítő körül­ménynek lehetett beszámítani a hagyomá­nyos szokást, amely a legbátrabb ellenség­gel szemben a legkegyetlenebb gyilkosságot alkalmazza, néni kicsinyes bosszúállóéból, hanem ellenkezőleg, mint a bátorság elis­merésének, sőt megbecsülésének a jelét. S ha ez az indián egy fokkal csakugyan kevésbé gaz és züllött lenne is, mint a yan- kee, amiről különben még egyáltalában nem szereztem meggyőződést, az a gondolat, hogy Minnehaha, ez a gyöngéd érzésű és az életnek és érzelmeknek legfinomabb meg­nyilvánulásait megértő teremtés ennek a go­nosztevő és aljas embernek az oldalán éljen, gondolatnak is olyan visszataszító volt és szinte testi rosszullétet okozott, mintha vala­mi undok, nyálkás féreg ért volna hozzám. De most vége ennek a lehetőségnek s az in­dián maga adta kezembe az ellene használ­ható legerősebb fegyvert. Már csak azért is, hogy Minnehahát erőszakkal a feleségévé akarta tenni: —- már csak ezért is legszíve­sebben átlyukasztottam volna a koponyáját és valósággal vigyáznom kellett, hogy ön­kén leien til te el ne rántsam revolverem ravaszát. A két cinkos tovább beszélgetett 5 a yankee élénk színekkel ecsetelte, hogy mit művelne azzal, akinek eszébe jutna, hogy az ő dolgaiba üsse az orrát. Egyszerre aztán fölállt a falábú ... A víz már forró .. mondta. Itt az íd ej-f how megkezdtük a'munkát. A feihalniözott hordók közötti résen át megfigyelhettem minden mozdulatukat és láttam, amint a falábú megfogott egy rudat és ezt a kampóba dugta, amelyen az üst függött. — Még nem forr a víz — ellenkezett az indián. — Mit ért ahhoz az ilyen vörösbőrű intette le Craig. Mondom neked, hogy ha két percre beleesel, mint ragulevest ehettek meg. Csak fogd te is a rudat! Oiyaa kemény, parancsoló hangon be­szélt, hogy csodálkoztam az índánon, aki ezt nyugodtan tűrte. Minden további ellenkezés nélkül megfogta a rudat és cinkosával együtt leakasztotta az üstöt a horogról. Ebben a pillanatban azonban a rúd kicsúszott a yankee kezéből és az üst reázuhant a tűzre, amelyet a kiömlő víz nyomban eloltott. A gőzfelhőn keresztül, a hirtelen támadt sötét­ségben, tűz villant fel és a falak mennydörgő visszhanggal verték vissza a revolverlövés dörrenését. A falábú — el kellett ismernem — na­gyon ügyesen kezelte a fegyverét, mert olyan jól célozott, hogy a golyója bizonyára nem téveszti el a fejemet, ha hirtelen észre nem veszem a cselt és le nem vetem magamat, mielőtt még előrántotta és elsütötte revolve­rét, —‘habár ebhez csak másodpercnyi időre volt szüksége. A gonosz fickó tehát mégis meglátott! Tudta azonban, hogy a fegyverem fenyegeti, ezérí hihetetlen önuralommal elnyomta ije­delmét és meglepetését és úgy tett, mintha a legcsekélyebb izgalom se zavarná a lelkét. Folytatta a beszélgetést barátjával, főképpen azért, hogy időt nyerjen olyan csel kigondo­lására. amely előnyös helyzetemmel •szemben biztos Hja az ő támadása sikerét. Az indián nyilvánvalóan nem látott en­gem és nem értette meg a cselt, amelyet a yankee az üst cégit sédével akart nvé'beütni, amíg ceak a kemény hangon kiadott parancs pontból, mint ahogy szükség van erre társa­dalmi intézményeknél. Mint ahogy Széche­nyi hirdette a jogegyenlőséget, nekünk ifi fokozni kell & nemzet erejét azzal, hogy minden társadalmi réteget egy nagy nemzeti szolidaritásba vonunk. A reformokat azonban ugyanazok a veszé­lyek kisérik, mint kiférték Széchenyi éleié­ben. őrizkednünk kell tehát egy olyan hala­dástól, ami veszélyeket válthat ki és reak­cióra vezet. A jelszavas politikát nem enged­hetjük meg magunknak, de kizárólagos ma­gyar politikát kell diktálnunk; annak szem előtt tartásával, hogy az egység az erő fel­tétele. ígérem, hogy igyekezni fogok arra, hogy megtartsam Széchenyi tanításait. Ezután Herczeg Ferenc köszönte meg az őt. ért kitüntetést. A legitimistái? és Bethlen nagycenki beszéde Budapest, október 15. (Budapesti szer­kesztőségünk telefon jelentése.) A legitimis­ták körében Bethlen miniszterelnök nagy­cenki beszédét úgy kommentálják, hogy a kormányéinak 0 sxabadk irályválasztás mel­lett kötötte le magát. Bethlen ugyanis Nagy- cenken kijelentette, hogy revízió alá kell venni az alkotmányt a trónkérdéstöl kezdv e egészen a falu életéig. Ebből azt a következ­tetést vonják le,7 hogy Bethlen pálcát tört a szabadkirályválasztás mellett és nyíltan fel­vetette a trónkérdést. Apponyi október 21-én Jászberényben válaszolni fog Bethlen beszé­dére. Rákosi Jenő a Pesti Hírlapban vezércik­ket irt, amelyben közli a Mussolinival vaió beszélgeíésének egy részletét. Mussolini a magyar írónkérdésben az alábbi állásponté foglalja éí, — írja Rákosi: — A íronvesztett dinasztiák dolgát végleg elintézettnek tartja és minden resíaurá- ciós gondolat halálos veszedelmei jelen­tene a revízió ügyére is. A Bourbonok, az Örleansok sorsa lesz az újabban detronizált családok sorsa is. Meg­rendítő volt a beszélgetés e része, — írja Rá­kosi. — A borzalmas sorsfordulat szele csa­pott ki belőle, amely a népekre, nemzetekre vár. Orákulumként tetszett ennek az ember nek a szava, aki képes volt negyvenmilliós nemzetét évszázados útjáról kimozdítani és uj ösvényekre terelni. Rákosinak ez a meg állapítása szintén zuhanyként hatott a legi­timista táborban, mert Rákosit mindeddig megbízható legitimistának ismerték. Mos külföldi útja után Rákösi a revízió ügyének érdeke miatt revideálta a királykérdésben eddig el­foglalt álláspontját Pécsen és Szombathelyen a szódáidemokra ták tartottak népgyüléseket. Esztergályos. Györki és Propper képviselők beszéltek és reflektáltak a miniszterelnök nagycenki be­szédére. A szónokok tiltakoztak a restauráció gondolata ellen, mert szerintük népszavazás nélküli az ország államformája dolgában nem lehet dönteni. nem figyelmeztette arra, hogy valami szokat­lan dolog történik, amelyet ugyan még nem tud, de legokosabban teszi, — ha éppen ezért minden ellentmondás nélkül teljesíti cinkosa parancsát. A lövés visszhangja még nem halt el amidőn eldördült a^ én revolverem Is. A gőz felhő nagyon sűrű volt és a magas, üres fán keresztül beeső fény nagyon határozatlan volt ahhoz, hogy pontosan célozzak. Ellen feleimnek azonban meg kellett mutatnom, hogy lövésre készen áll a fegyverem, amely©' nem is kések használni. — Nagyszerű! — kiáltott a falábú vala­hol a gőzfelhők mögött. Kitűnő lövés! Egye- nesen a falábamon ment keresztül. Még egy tucat ilyen lövés és lassan majd megfelelő hasáb után kell néznem, hogy uj falábat csi­náljak magamnak. Valóságos célbal övöl dözés kezdődött most, amelyben az indián te részt vett. A golyóknak nem volt idejük arra, hogy az ide­gekre menő, sajátságos sivitó hangjukat hal­lassák. am;n©k különös fiziológiai hatása vám a küzködőkre, mert őrjöngő dühre ragadja őket és megrabolja minden emberi érzésük­től. Ez szinte rosszabb, gonoszabb és félel­metesebb, mint a halálos sebesü’és. Itt azon­ban rövid volt ehhez a távolság. A go!vól| üres koppanással csalódtak az én barriká- domboz, az üres hordókhoz, vagy a helyisé'? fenekébe. Nem volt nehéz átlátni a terven, amit .1 két gazember el akart érni ezzel a vad lövöl­dözéssel. Megvolt a lehetősége, hogy a vol­tába kilőtt golyók egy: ke mégis csak élt a tel engem. E mellett azonban főképpen azt akar­ták. hogy dühös támadásukra válaszolva, ki* lőjjem revolveremnek mind a hat tö'tcnvéí j hogy azután. reám rontsanak. mielöM au ; újból tölthetnék. (Folytatjuk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom