Prágai Magyar Hirlap, 1928. június (7. évfolyam, 125-148 / 1752-1775. szám)

1928-06-21 / 141. (1768.) szám

1928 junius 21, csütörtök. ^I«<M-/V>AGSARMIR1i«P KSSaLaESEKSaBCKBi III Ilii III BUM A Mackensen hadsereg csillogó lószerszámai az érsekujvári botrány középpontjában A végzetes lészerszámiizlet hiteles története — Fény és árnyék játéka a botrányt felidéző banklikvidátor karrierjében — Az affér újabb fejleménye . — Tudósi tónk telelő nj derítése — Érsekújvár, junius 20. r Az érsekujvári „Otthon“-kávékáz már­ványasztalán irom e sorokat a „nagy érsek­ujvári botrányról", amely egy hét előtt föl­kavarta a kedélyeket és azóta minden nap újabb és újabb meglepetéseket igér. A pár év előtti lópanama, majd a múlt évi Blumen- stein-affér után most a Kukán-afféron izgul­nak a derék újváriak. Hallom, a szomszédos asztalnál uzsonnázó társaság is erről tárgyal. Az egyik unottan teszi le a délutáni lapot. Szenzációk lázában — Ez a lap nem hoz róla semmit. Vájjon mi lehet az oka? — Biztosan nincs itt tudősitója, — iegyzi meg egy másik. — Szerintem tisztán polgári természetű ügyről van szó, ami nem is lehet bűnvádi el­járás tárgya, — szól ismét egy kávéházi Zsitvay. — De szegény Conlegner nem is tud ró­la, hogy bűnügyi zárlat alá került. Hisz' Pes­ten van már hetek óta ... — Egész nyugodt lehet, majd megtudja. Hisz‘ Pestre is elkerül a hir. Ilyen és ehhez hasonló diskurzusok foly­nak a kávéházi márványasztalnál, amiket kénytelen vagyok meghallani, mert vidéki szokás szerint az egész kávéház számára mondják. Pedig nekem a jegyzeteimet kell rendbe hozni, ujságirónyelven: az „anyagot" kell rendeznem, hogy összefüggő képet alkos­sak magamnak a nap folyamán gyűjtött ada­tokból. Kukára Béla dr. salto mortatéja A feljelentő Kukán Bélából, a Nagysurányi Népbank teljhatalmú likvidátorából pár nap leforgása alatt feljelentett lett és most már lavinaszerűen megindult ellene a feljelenté­sek özöne. Feljelentette őt egykori fegyver­társa, Hangos István dr. ügyvéd csalás elmén, feljelentette — mint a P. M. H. már megírta — az Érsekujvári Népbank R. T. is. Ezek a viszontfeljelentések Érsekujvárott a szenzáció erejével hatottak, bár már régebbel! nyílt ti­tok volt a beavatottak körében, hogy Kukán Béla dr. fejest készül ugrani abba az örvénybe, amelybe most tényleg beju­tott és amelyből nagyon nehéz lesz kí- vergődnie. A guruló arany nyomába Beszélik éspedig igen hiteltérdemlő helye­ken, hogy Érsekújvár egykori polgármesteré­nek fia, azaz Kukán Béla dr. ügyvéd, amikor pár év előtt ügyvédi irodája előkelő pozíciója révén virágzásnak indult, súlyos pénzeket ke­resett legitim módon. Volt olyan hónap, hogy harminc-negy- venezer koronát hozott az iroda. Karriérje azon tört ketté, hogy a pénzhajhá- szásban nem ismert határt és nem ismert humanitást. Ridegszivü paragrafusember volt ott is, ahol nem volt rá szüksége. Nyugodt lé­lekkel árvereztetek és juttatott koldusbotra embereket, akik az ő ügyvédi nemtörődömsé­ge folytán veszítettek pert. A guruló arany hajszolásában nem ismert határt és szegc­most megtépázottan, úgyszólván szegé­nyen áll a porondon. Mondják, hogy budapesti bankgründoláson veszített sokat, az öccsét akarta kihúzni a hínárból, aki odaát bankigazgató. A lószerszámvásár­lás, vagy szerencsétienkezü eladás volt az a narancshéj, amelyen megcsúszott. De hozzájá­rult sok más, az ügyvédi működésből folyó ügy, melyek lassan odavezettek, hogy Kukán Béla dr.-t — aki egyébként gőgös természete miatt szükebb hazájában sem örvend szim­pátiának — pártja elejtette. Beigazolódott, hogy az ügyvéd, mint a párt jogsegélyirodájának vezetője, a hozzá fordult ügyes-bajos emberekben elsősorban a klienst látta. Hangos István dr. ügyvéd, a magyar nemzeti párti Hangos szenátor fia, aki két év óta tart haragot Kukán dr.-ral, mondta róla valahol, hogy „piszkos ügyei vannak“. Kukán dr. perelt, Hangos dr. bizonyítani akart, mire Kukán dr. — akták vannak róla — minden további nélkül visszavonta a feljelentést. Ez indította meg a lavinát. Elrepült a nagy kő, ki tudja, hol áll meg, kit hogyan talál meg... Ma országos botrány középpontjába került Kukán Béla dr. Az alábbiakban azokat az adatokat szedtük össze, amelyek aktasze- rüen bizonyíthatók­Mackerasera hadsereg csillogó lószerszámai Elsősorban ennek a lószerszám-afférnek a hiteles története érdekelt bennünket: Ma már történelmi adat, hogy a Macken- sen-hadsereg 1919-ben tudvalevőleg leszerelt. Magyarországon való átvonulása alkalmával a német hadvézetöség nagymennyiségű nebézlovassági lószerszámot adott el, hogy könnyebbé tegye a visszavonulást és leszerelést. Ezt a lószerszámot „chomout"-nak nevezik. (Érsekujvárott már viccet is faragtak: „Isa, por és chomout vagyunk...) Élt Nagysurány- ban egy bizonyos Federics Béla nevű mészá­ros, aki 1922-ben, az inflációs időben Buda­pesten járva, egy ottani siberkávéházban hal­lotta, hogy az emberek milyen sok pénzt ke­resnek az osztrák-magyar hadseregtől vásá­rolt lótakarókkal. Hallotta azt is, hogy a bu­dapesti „Wawel" magyar szállítmányozási és forgalmi r.-t. raktárában (Mérleg-utca 6. I.) nagymennyiségű német lószerszám van be­raktározva. Vámmentes, finom áru, pontosan 2175 pár, csillogó, szép, békebeli lószerszám, A surányi mészáros nyomban lefoglalózta százezer csehszlovák koronával a lószer­számot és hazajött Nagysurányba, ahol elmondta a fényes üzletet Halász Gyu­lának, a Nagysurányi Népbank igazgatójának. Ha­lász igazgató mint bánkeszi-i nyugalmazotl jegyző került a Nagysurányi Népbank élére Dehogy is értett a lószerszámokhoz, de azérl mindenáron szerette volna megvásárolni. A bank nyakán marad a lószerszám bankban. Ezt az összeget Halász kivette és ebből fizette ki az első részletet abban a hiszemben, hogy nyolc napon belül sike­rül eladni a lószerszámot. (Talán a háborús feszültségre spekulált, ami azonban balul ütött ki. Háború nem lett, ló­szerszám nem kellett, az tehát a bank nyakán maradt, amely bele is bukott az ominózus vásárba.) 1923. május 5-ikón Halász igazgató bűn­bánóan lemondott a bank igazgatói állásáról és minden jogigény nélkül szépen visszavo­nult. Kukán Béla dr., mint a Nagysurányi Népbank likvidátora kapcsolódik be itt a ló­szerszám ügybe és már korábban ismerte­tett módon fiktív szerződést köt budapesti bankigazgató öccsével. 1927. szeptemberében Kukán dr. azt jelenti a prágai pénzügymi­niszternek, hogy a szerszámokat sikerült eladnia. Ezen az alapon adta meg a pénzügyminiszter a nagysurányi banknak az újabb moratóriu­mot. (Az eme vonatkozó iratok 659/29/28 — B. II. 132. szám alatt a nyitrai törvényszé­ken vaunak.) A bebalzsomozott vagyon A lószerszámok értéke (párját 40 pengő­vel számítva) ma is 710.000 korona, tehát semmi ok nincsen arra, hogy a bank moratóriumát megszüntessék. A chamout-készl-et ma is ott pe nészedik a pesti raktárban, bár Kukán dr. módszere sze­rint az idő vasfoga ellen védekezésül kenőccsel alaposan bebalzsamozták, ami a banknak újabb 58.000 koronájába ke­rült. Hogy valóban fiktív szerződést kötött Ku­kán Béla dr. a lószerszámokkal, igazolja az is, hogy a vevő öccse számára 35.000 korona ju­talékot számított fel! Akták és adatok objektív lencséjén nézve: ez a botrány szárnyára kapott lószerszámüzlet hiteles története. Meggondolatlan kéz fakasz­tott botrányt, amelynek hullámai elöntötték a közélet homokját és magukkal ragadták az oktalanul keltett bonyodalom szerzőjét. Ku­kán Béla dr. keserves kárát látja a botrány­forrás felfakasztásának, mert a hullámok elsősorban az öt kompromit­táló adatok és akták légióját vetik a nyilvánosság (fórumára. De a botrány mellékhajtásai más lapra tartoz­nak. Pillanatnyilag az affér tengerében levő bűnügy legfontosabb eseménye, hogy: Julius 8-án uj likvidátort választ a bank A nyitrai törvényszéken Kvapil dr. tábla- birónak osztották ki a Nagysurányi Népbank bonyolult aktáit. A bűnvádi feljelentések amiket Kukán Béla dr. ellen tett Steiner Henrik dr. ügyvéd az érsekujvári igazgató­ság! tagok nevében, tegnap kerültek a soros nyitrai ügyész elé, aki már megkezdte az áttanulmányozásukat. Kvapil dr. táblabiró hivatalból összehív­ta a Nagysurányi Népbank igazgatóságát 1928 julius 8-ikára rendkivülá közgyűlésre. Azért kellett a bíróságnak hivatalból összehívnia a közgyűlést, mert a likvidátor vonakodott összehívni. Ezen közgyűlésen, amelyen Kvapil dT. is je­len lesz, elsősorban Kukán Béla dr. helyett vá­lasztanak más likvidátort. Hogy ezen a közgyűlésen a jelenlegi likvi­dátor még személyesen részt vehet-e abba beleszólása van a nyitrai államügyésznek, aki előtt ott tornyosulnak az újabb idők legna­gyobb érsekujvári botránypörének súlyos aktái. R- J■ Bejött Érsekújvárba és a Nagysurányi Népbank igazgatósági tagjainak: Ozoray dr. és társainak előterjesztette a tervét: a bank vásárolja meg a lószerszámokat. Az igazgatóság azonban kereken megtiltotta Halász igazgatónak az üzletkötést, mire az igazgató hazautazott és a várható bu­sás haszon reményében, a saját szakállára, de a bank pénzén meg­vásárolta a 2175 pár ehomoutot. A vásár ugs törjék IlgyüjC® Poincaré kormánya súlyos válságba került Újabb baloldali győzelem a kamarában — Poincaré a stabilizálás után demisszlonál Páris, junius 20. A kamara tegnapi ülé­sén tartották meg a parlamenti bizottságok vezetőségeinek megválasztását és ez alkalom­mal a jobboldal újból megsemmisítő veresé­get szenvedett. A vereség következtében a parlamenti krízis hangulata lett uralkodóvá. A jobboldali pártok egyáltalán nem titkolják felháborodásukat és azt a szándékukat, hogy a kudarcért Poincaré miniszterelnököt teszik felelőssé. A szocialista Populaire kijelenti, hogy a tegnapi eredmények után a kormány sorsa nagyon kérdésessé változott. A Maiin a fe­nyegető krízisre való tokintettel sürgető fel­hívást intéz a jobboldali pártokhoz az egység érdekében, amire a frank stabilizálása céljá­ból van múlhatatlan szükség. Poincarét a za­ból kiújult feszültség rendkívül nyugtalanítja. A kormány tegnap ülést tartott, amelyen főleg azon tanácskoztak, hogyan lehet a zsákutcából kikerülni. A nacionalista Avenir annak a nézetének ad kifejezést, hogy Poincaré számára nem marad más hátra, mint hogy a frank stabili­zálása után demisszionáljon. Már emlegetik is a jövő embereit: Tardieu, de Jouvenel, Paul Boncour, René des Nard és de Moncier sze­mélyében. Páris, junius 20. A szenátus tegnapi ülé­sén a radikálisoknak azt az indítványát, hogy a nők aktív és passzív választójogáról szóló törvényjavaslatot a julius 6-iki ülés napirend­jére tűzzék ki, 176 szavazattal 128. ellenében A gcrcig kormány újabb üemsniil asioít ki Athén, junius 20. A hivatalos görög táv­irati iroda a következő jelentést közli: Mindazok a külföldi sajtóban, különösen Becsből terjesztett hírek, amelyek forradal­mi megmozdulásokról és a görög haditenge­részet legénységének lázadásáról számolnak be, mint amely jelenségek a sztrájkkal álla­nának kapcsolatban, nem igazak és tenden­ciózusok. Szalonikiban és Kawalában rész­leges strájk van, amely még most is tart. a sztrájk lefolyása azonban nyugodt és jogo­sult az az általános nézet, hogy máris befe­jezéséhez közeledik. A dohánygyárakban és más ipari vállalatokban is folyik a munka, mert a munkások egy nagy része nem csat­lakozott a sztrájkolókhoz. A vasutasok egy­általában nem vettek részt a sztrájkban. A szlouenszkői régi nn&Sdijas nem állami faniiők kC’döltsése Hodzsa iskoládéi miniszternél Prága, junius 20. Ma a szlovenszkói régi nyugdíjas nem-állami tanítók küldöttsége je­lent meg Ilodza miniszternél. A küldöttség­ben, amelyben minden nemzetiség képvisel­ve veit, a következő nem-állami nyugdíjas tanítók vettek részt: Kubányi, Freismuth, Feuer, Uherkovich, Kopa és Leidany. A küldöttség nevében Kubányi nyugdíjas tani- tü kérte a minisztert, hogy a nem-állami tanítókat végre ugyanolyan nyugdíjban ré­szesítsék, mint az állami nyugdíjas tanitó- kaí. Hodza miniszter válaszában kijelentet­te, hogy a régi nem-állami nyugdíjas taní­tók panaszait teljesen magáévá teszi és azo­kat az 1922. évi 393. számú törvény keretén belül kedvezően fogja elintézni. A küldöttség a miniszter válaszát meg­elégedéssel vette tudomásul és most már remélni lehet, hogy ez év folyamán a kor­mány jogos kéréseiket tényleg teljesíteni fogja. Bslía lesz a szEousnszkő: országos iskolatanács elnöke? Prága, junius 20. A Nár. Politika jelen­tése szerint a szloven&zkói országos iskolata­nács felállításáról szóló törvénytervezet már kész s teljesen a morva iskolatanács mintájára készült. A szlovenszkói iskolatanács elnöke állítólag Bella dr. mostani pozsonyi nagyzsu­pán lesz. Küiier-Franken dini tárgyalásai Berlin, junius 20. Müller-Franken de- zignáltt kancellár ma délelőtt újból korán je­lent meg a birodalmi gyűlés épületében, azonban a délelőtt folyamán nem voltak tár­gyalások a birodalmi kormány megalakításá­nak kérdésében. Csak déli tizenkét órakor gyűlt össze a néppárt és a centrum parla­menti frakciója, hogy az eddig folytatott tár­gyalások eredményét megbeszéljék. MülleT- Franken délután öt órára hívta újból egybe az interfrakcionális ülést, amelyen előterjesz­ti azt a programot, melyet az eddigi tárgya­lások eredményei alapján állított össze. Par­lamenti körökben úgy hírlik, hogy Müller- Franken ebbe a programba csak azokat a pontokat veszi fel, amelyekben a pártok kö­zött nincsenek lényeges ellentétek. Az öt párt . megbízottadnak azt az ajánlatot teszi, hogy a vitás pontok megoldását, minők elsősorban a páncélos cirkálók ügye és az amnesztia kér- ; dése, bízzák az elkövetkező kormányra. A mai interfrakcionális tárgyalások be­fejezése után Müller-Franken este hét órakor a szociáldemokrata párt parlamenti klubjá­nak tart beszámolót. Berlin, junius 20. A porosz koalíciós kor­mány kibővítésének ügyében Stendel dr., SchwaTzhaupt, Wiemer és Heymann-Köln dr. néppárti képviselők ma délelőtt 11 órakor felkeresték Braun porosz miniszterelnököt, akivel tárgyalásokat folytattak. Ennek a tár­gyalásnak nincs egyik félre sem kötelező jel" lege. München, junius 20. Held dr. bajor mi­niszterelnök a bajor tartományi ülés elnöké- ■ hez levelet intézett, amelyben közölte, hogy : a bajor szabadállam alkotmányának 59-ik l paragrafusa értelmében ő és minisztertársai hivataluktól visszalépnek. A Held-kormány az uj kormány megalakulásáig tovább vezeti az ; ügyeket. ; Az uj olasz követ i mésérkezett Belgrádba Belgrád, junius 20. (Avala.) Galli, Olasz­országnak uj belgrádi követe, ma délelőtt ‘ megérkezett Relgrádba. A pályaudvaron a . követ üdvözlésére Milanovics, a külügymi­niszter helyettese és az eddigi belgrádi , olasz követ, Bodrero tábornok jelent megfáz löta követség sjgejnélyzetév-el. 7 ■■■■ ■■■■ ——iac— nek 250.000 koronás folyószámlája volt a 120.000 korona alaptőkével rendelkező falusi

Next

/
Oldalképek
Tartalom