Prágai Magyar Hirlap, 1928. június (7. évfolyam, 125-148 / 1752-1775. szám)

1928-06-01 / 125. (1752.) szám

ítélet yi Róma erkölcsi és anyagi elégtételt követel Jugosz Ángoi értesülés szermi az olasz jegyzékek éles hangunk — Rarrikád- hme&k Belgrádhan — Kommunistai munkások a tünteHő diákok közi Á szkupstina üléséi az ellenzék ohsimkciéja meghiúsította — Zárában nem sértették meg a jugoszláv konzult (fi.) Prága, május 31. A nagy bünpör, amelyben tegnap esle hozta meg igazságos Ítéletét a prágai esküdt­éi róság, szinte előzmény nélkül áll a bün- igyek történetében és egészen bizonyos, hogy 1 kriminológia még sokat fog foglalkozni an- lak lélektani és társadalomtudományi vo- íatkozásaival. Michalko, Klepetár és Siikor- ky ugyanis az úgynevezett int ellek tuel lek elegébe tartozott és mivel eddig talán még ohasem f ond üli elő, hogy három müveit ern- >er az alatt a vád alatt áll, hogy ily szörnyű [aztett elkövetésére előzetesen összebeszélt •<s szövetkezett, nem egészen jogosulatlan az z ál'Mtás, hogy ez a bünpör az intelligencia válságának egyik jellemző megnyilvánulása. ’ l lélektani és társadatomfadományi vonat- rczásokon túl azonban e pornek — bár a fő-; ái’gyalási elnök elismerésreméltó tárgvila-1 ossággal annak kidom borítását megakadó- j yozta — bizonyos politikai háttere is van. Mi-* halka, aki a vádlottak triászának középpont-; Óban áll, ugyanis változatos közéleti pályát I ütött meg és igy a legnagyobb igyekezet j aellett sem lehet kikerülni, hogy a bünpör lemzésénél ne érintsük azt a politikai miliőt >, amelyben nevelkedett és mozgott. Michalko a fatárgyaláson történt kihall- a'ása alkalmával a politikai mártír és a emzeti bős pózában tetszelgett. Elbeszélte lete történetét és a többi között arra hivat- ozott, hogy már negyedik gimnazista korá- an részvett egy diákmozgalomban, amely alatt Apponyi Albert gróf, az akkori magyar ultnszminiiszrter negyven tanulót kizáratott z iglói gimnáziumból. E sorok írója maga is z iglói evangélikus főgimnáziumban végez- 3 középiskolai tanulmányait, sőt ugyanan- j ak az osztálynak padjaiban ült, amelynek; íichaiko is növendéke volt és ámbár nem irtja lehetetlennek, hogy az iskolában jól ta- uió, de az élet vizsgáján csúfosan elbukott sztályíársa szive mélyén már akkor is a zlovák mozgalomhoz szított, mégis a legha- irozottabban tagadni kénytelen, hogy ezt ettekkel is kimutatta volna. Az iglói gimná- j iumból a háború előtti nyolc évben, amikor j íichaiko ennek az intézetnek tanulója volt, j önkit politikai okokból ki nem csaptak és j enkinek nemzetisége miatt a haj aszal a sem • örbült meg. Ami magát Michalköt illeti, az 1 gazság az, hogy tanárai, akik közül ma már ; öbben a Temetőben nyugosznak, a szegényj zlovák szülőktől származó diákot mindig fel-! arolták. Tény az is, hogy — amint arról az j nképzőkör jegyzőkönyvedből bárki meggyő- ődést szerezhet — Michalko több ízben, anél- . ül, hogy arra bárki is kényszerítőite vagy ényszerifhette volna, résztvett a nemzeti ün- j1 pí iépségeket megelőző veTsenyszavalatokon, | ] melyeknek győztesei azután a március 15-é-j j lek vagy október 6-ának emlékére rendezett j) amelyben a diákotthon körüli események­ért felelős rendőri közegek szigorú 'meg­büntetését’ követelik. Elhatározták egyúttal azt is, hogy felírnak a szkupst inához s föl- iratukban kérik, hogy a nettunói egyez­mény ratifikálását a parlament vegye le a napirendről. A gyűlés után a diákok zárt sorokban vonultak ki az utcára és tüntető menetté formálódtak, de a rendőrség idejé­ben közbelépett és szétzavarta a tüntetőket. Éjjeli barrihádüiközetszivében Esti ára tájban a város főutcáján verődött össze ismét a diáksereg és amint kellő számban együtt voltak, újból olaszelle­nes tüntetést rögtönöztek. Lovasrendőrség jelent meg a színhelyen és először békés eszközökkel igyekezett az egyre gyarapodó tüntető diákok tömegét szétoszlatni. A diá­kok egyrésze egy környéki étterembe, a Rusky Zárba menekült, elbarrikadirozta magát és biztos fedezék mögül harsogta to­vább az olaszellenes kifakadásokat. A csend­őrség eleinte csak arra szorítkozott, hogy a Terasia főteret megtisztítsa a zavargó tö­megtől. Úgy a csendőröknek, mint a rend­őröknek szigora utasítás tiltotta meg a fegy­verhasználatot és feladatukat a tűzoltóság vizifecskendőinek felhasználásával igyekez­tek megoldani. Amikor azonban a diákok székeket és egyéb súlyos tárgyakat hajigál- tak feléjük, a csendőrök szuronyszegezve in­téztek rohamot a tüntetők ellen. Véres du­lakodás támadt, amelyben több lövés is esett. Csak midőn a csendörség és a rendőr­ség fegyverét használta, tértek a tüntetők jobb belátásra és oszlottak szét. Az ütközet színhelyén mentőautók jelentek meg, ame­lyek fölszedték a harc sebesültjeit és kór­házba szállították őket. A sebesültek szá­máról a hivatalos jelentés nem emlékezik meg. Ugyanabban az időben, amikor a Tera­sia-tóren a diákok véres kézitusábau mér­kőztek a rendőrökkel, egy másik tüntető csoport a nemzeti színház köré gyülekezett, ahol tegnap este egy párisi opera-ensemble vendégszerepeit. A tüntetők egy része a színház karzatán helyezkedett el és Francia- országot éljenző s Olaszországot fejozó kiál­tásokkal zavarta az előadást. A tüntetés ki- nos szituációt teremtett, mert a francia kö­vet páholyában Mariukovics ilr. külügymi­niszter is jelen volt s az ola>zeilenc-. kitaka- [ dá>ok hallatára kénytelen volt eltávozni a 1 színházból. A színházépületből kiözönlő kö- | zönséget rendőri osztagok várták éx a kar j zat tüntetői közül többeket letartóztattak. A magi lélődő és mindjobban elfajuló diáktüntetés 1 e való tekintettel a belgrádi Jegyetem re’ .a az egyetemi előadásokat három napi- szüntette és az egyetem ka­puit lezáratijf^ Az óla / tüntetések enyhék Milánó, május 31. Veronában tegnap 1 este a fascista fiatalság és a diákok viharos l tüntetést rendeztek a Dalmáciában lejátszó- i dott események miatt. A kormányhat óságok ; erélyes kézzel nyomiák el az olasz városok­ban fel-feliobbanó szerbellencs tüntetéseket és a kormány szigorú utasításainak tulajdo­nítható, hogy a fascista fiatalság tüntetései újabban sehol sem jutottak komolyabb rend- i zavarásig. London, május 31. A. Times belgrádi le­velezője arról ad hirt, hogy a legutóbbi olasz jegyzék hangja az előzőnél jóval éle­sebb s küszöbön áll egy még erélyesebb jegyzék elküldése. A kíméletlenül erőshan- gu jegyzék rendkívül kinos helyzetbe hozza a jugoszláv kormányt, amelynek számára le­hetetlenné válik, hogy az olasz jegyzékben követelt erkölcsi elégtételt és anyagi kárpót­lást teljesíthesse. 25 sebesülés, 60 letartóztatás Belgrád, május 31. A főváros rendőrfő­nöksége az éjszakai barrikádharcokról hivata­los jelentést adott ki, amelyben konstatálja, hogy a tüntetők és a rendfentartó közegek kö­zött tűzharc zajlott le. A jelentés megállapítja, hogy a tüntetők között a diákokon kívül szá­mos kommunista munkás is akcióban volt. A harcban 9 csendőr, több detektív és Ifi tüntető sebesült meg. A rendőrség 17 diá­kot és 43 munkást letartóztatott. A Rusky Záva étteremben a tüntetők 200.000 dinár anyagi kárt okoztak. Éjfélután a város­ban tökéletesen helyreállt a nyugalom. Róma, május 31. A Stephani-ügynökség megcáfolja a külföldi sajtóügynökségeknek a zárai zavargásokról beszámoló híradásait. E szerint a tüntetők nem támadták meg a zárai jugoszláv konzulátust, nem bántalmazták a személyzetet és sem épületben, sem hivata­lokban nem tettek kárt. Technikai okstmkcióha fulladt a szkupstina ülése Belgrád, május 31. A szkupstina mai ülé­sén az ellenzék technikai obstrukcióba kez­dett. Nyomban az ülés megnyitása után az el­parancsnokságát vette át, amelynek élén ő szállotta meg a Kassa-Oderbergi vasút men­tén fekvő városokat. Iglóra is ő vonult be el­sőnek és a gimnázium erkélyéről izgató be­szédben rohant ki hajdani tanárai ellen, akik sohasem bántották, hanem ellenkezőleg mindig csak gondját viselték. Nemsokára az első ungvári zsupán titkárja és valóságos jobbkeze lett, majd az iglói vasúti internátus élére került, ahol nemrég még maga is ne­velkedett. A Hodzsa által alapított „Sloven- ská Politika" főszerkesztői széke volt a követ­kező állomás, majd Kassán a magyarság el­len uszító „Slovensky Vychod" vezetését biz- ták rá. E gyakori álláscseréknek magyarázata az, hogy már akkor mindenféle szabálytalan­ságokat és apró szélhámosságokat követett el és — amint a főtárgyaláson kiderült — már akkoriban tudták róla, hogy hamisan adta ki magát a varsói csehszlovák követség sajtó- attaséjának. Egészen érthetetlen, hogy ily előzmények után miként kerülhetett az igen tekintélyes és kényes ízlésű „Národni Listy“ kötelékébe, ahol persze nem maradt sokáig, mert nemsokára elbocsátották. Amikor pályá­jának ezen a csúcspontján megbotlott, zuha­nását már misem tartóztatta föl és csakhamar elnyelte a bűn örvénye. Minden nagy bünpör megszívlelendő ta­nulságokat nyújt a társadalomnak. Michalko esetében a tanulság az, hogv alaposan meg kell válogatni azokat az egyéneket, akiket a közéletben szerephez engednek és ha egvszrtr vétkeztek az erkölcs ellen, azonnal el kell őket onnan távolítani. Zavaros és nyugtalan időkben, mint amilyen a miénk, gyakran elő­fordul, hogy olyan elemek kerülnek a föl- szinre, akiknek erkölcsi bázisa vajmi gyenge és ezért ilyenkor kettőzött óvatosságra van van szükség. A nemzeti érzelmek folytonos hangoztatása azonban még nem elegendő kvalifikáció és nem indok arra, hogv valakit, aki megméretett, de könnyűnek találtatott, el ne ejtsenek. Michalko pályafutása tipikusan forradalmi karrier volt és mint.egy torzítva nagyitó tükör, elénk tárja a mai kor arcula­tának számos szépséghibáját. .Belgrád, május 31. Bár a belügyminisz­térium széleskörű és szigorú intézkedéseket tett a rend fentartására és további tünteté­sek megakadályozására, tegnap Belgrád ut­cáin megismétlődtek az olaszellenes tündelé­sek. Délelőtt egy nagyobb diákcsoport beha­tolt az egyetem aulájába és tiltakozó gyűlést rendezett, amelyen kifakadások hangzottak el a rendőrség és az egyetemi rektorátus ellen. A diákok határozatot fogadtak el, ■) Erős hanga mz olasz kormány jegyzéke j adni, hogy anyagi vagy más előnyök kedvé­ért tagadja meg nemzetiségét és tettesse ma- | gát jó csehnek vagy szlováknak, hanem el- i lenkezőleg az állaim és a nemzet iránti köte- j lességünknek azt tartjuk, hogy diákjainkat j mindig nyíltságra, őszinteségre és gerinces- | ségre buzdítsuk. Tőlünk igazan távol áll az a j szándék, hogy egy egyedülálló esetből általá- | nos következtetéseket vonjunk le, de Michal- I ko speciális ügyében az a véleményünk, hogy • nem süllyedt volna le oly mélyre, ha a kép- | mutató hazugság, amely az utóbbi években ! jellemezte, már ifjúkorában második termé- { Széfévé nem válik. Éppen azon a napon, amikor az érettsé- | gi bizonyítvánnyal a kezünkben, nekiindul- [ tünk az élet utjának, dördültek el a szera- | jevói puskalövések' és kezdetét vette az a í nyugtalan korszak, amelynek még ma sincs : vége. Michalko teológusnak iratkozott be, de hirtelen kitört fe<7velmezetlensége miatt tá­voznia kellett a pozsonyi teológiai akadémi­áról és bevonult katonának. xAmíkor kitört a forradalom, egy szlovenszkói szabadcsapat innepeiyeuen eiszavaitaíc a műsoron szerep- 5 hazafias költeményeket. Egyetlenegy epi- ód sem emlékeztet arra, mintha Michalko a imnáziumban nyíltan is síkra szállott volna zlovák nemzeti érzelmei mellett. Nem ő az egyedüli, aki igy viselkedett, számtalan esetre hivatkozhatnánk, hogy má­nk is, akik ma ellenségesen viselkednek a nagyarsággal szemben, nemcsak az iskolá­ján, de később is hangosan szavalták a .Talpra magyar“-t, magyar nemzeti szellem­ül áthatott színdarabokat írtak, fulmináns vezércikkekben magasztalták a magyar ál- ameszmét, magyaros attilában jártak és szlo­vák érzelmeiket csak akkor fedezték fel, ami- tor már rossz konjunktúra volt magyarnak enni. Mi mindig a legmélyebb tisztelettel viseltetünk azok iránt, akik szlovák nemzeti neggyőződósüket akkor is bátran és férfia­sán hangoztatták, amikor ez hátrányokkal colt egybekötve, de engedtessék meg ne­künk, hogy a képmutatókról, a csuszó-má- szókról és a kétszinüekről ellenkező vélemé­nyünk legyen. Nézetünk szerint nem jó nem­zetnevelési rendszer az, ainelv az ifjúságot alattomosságra neveli és mi sohasem tudnék a magyar tanulóifjúságnak azt a jelszót ki­w.W&***m\**& Ma! uímunk 12 aftfal i J3T J VII. évf. 125. (1752) szám . Péntek 1928 június 1 ’-A\kWARHIMvM> márnáim mmmmmanm^ Előfizetési ár: évente 300, félévre 150, A Szlovenszkói és ruszinszkóí ellenzéki pártok Szerkesztőség: Prága 'I, Panská ulice ’Ban negyedévre 76, havonta 26 Ké; külföldre: L ' nolitikni nanil„ , 12. II. emelet Telefon - 30311 - Kiadő­ievi évente 450, félévre 226, negyedévre 114, Fosaertesatö: politikai napilapja Felelős snerk^lS: hivatal: Prága II., Panská ul 12-111. - Te­-ve! havonta 38 Kö. Esve* szám ára 1-20 K? OZUMNV1 LASSLÖ F0R6ACH GÉZA lefon:30311.-Sürgönyeim: Hírlap, Praha

Next

/
Oldalképek
Tartalom