Prágai Magyar Hirlap, 1928. április (7. évfolyam, 78-100 / 1705-1727. szám)

1928-04-01 / 78. (1705.) Második kiadás

EBk«B>ia» utőw ma»fldlfc kiadás Mai ssámunBs 2® oldal évf. 78.(1705) szám * Vasárnap &1928 április Előfizetési ár: évente 300, félévre 150, negyedévre 76, havonta 26 Ke ; külföldre: évente 450, félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 Ke. Egyes szám ára 1*20 Ke A szlovenszkói és ruszinszkói ellenzéki pártok Főszerkesztő: politikai napilapja Felelős szerkesztő; DZURANY1 LÁSZLÓ FOR6ÁCI1 GÉZA Szerkesztőség: Prága II., Panská ulice 12, II. emelet. Telefon: 30311 — Kiadó- hivatal: Prága II., Panská ul 12/111. — Te­lefon: 30311. — Sürgönyeim: Hírlap, Praha Obstrukdó, pofozkodás, dulakodás a lengyel parlament ülésén Varsó, március 31. A lengyel szejm ! mai délelőtti ülésén a költségvetés harma- I dik olvasásánál botrányos jelenetek ját- ! szódiak le. A szejm egy a vita elnapolását j célzó indítványt elutasított. A kommunisták j az elnöki cnunciációt nagy lármával íogad- I ták. Több kommunista képviselő szólásra l| jelentkezett, az elnöklő Daszynski azonban i nem adta meg nekik a szót. A kommunis- * ták erre technikai obstrukcióba kezdtek, j Csapkodták a padokat, autótülkökkel, ke­replőkkel és sípokkal éktelen macskazenét csaptak. A lárma oly erős volt, hogy a tár­gyalást nem lehetett lefolytatni. A szejrn- niarsall Zohatcki képviselőt kiutasította a teremből. Zohatcki az elnöki felszólításnak nem engedelmeskedett. A zajongók még na- "vobb lármában törtek ki. Daszynski erre rendelkezést adott ki, hogy az obsírukciót vezető Zohatcki képviselőt távolítsák el a teremből. A parlamenti őrség csak erős du­lakodással tudta az ellenálló képviselőt ki­vonszolni a folyosóra. A kommunisták újabb botrányos jeleneteket rögtönöztek és összeverekedtek a szocialistákkal. A pofoz­kodás általános dulakodássá fajúit, mely­ben az összes kommunistákat megverték. Daszynski szejmmarsall újabb két kommu­nistát íávolittaíott el az ülésteremből. Ami­kor a szejmmarsall bejelentette, hogy a parlament méltósága ellen semmiféle pro­vokációt nem tűr, az egész szejm nagy ová­cióban rész e s i 4 e i i o. I f Amint előre látható volt, a* olasz minisz­terelnök 'nyilatkozata körül óriási zenebona támadt és különösen a francia, a jugoszláv és a román sajtó szenvedélyes hangon támadja a Dúcét, akinek szemére vetik, hogy Magyaror­szággal együtt az európai béke állandó meg- za-'arója. Ez a vád paradoxnak tetszik akkor, ami­dőn Mussolini épipen a támadott interjúban világosan kifejti, hogy a fascista diplomáciá­nak egyetlen célja van, az európai béke fen- tartása. Mussolini nem tartozik a katasztrófa­politikusok közé, akik 1935-re elkerülhetet­lennek tartják az újabb európai háborút. Sza­vai őszinték és hitelt érdemiőek aikkor, ami­dőn kijelenti, hogy Olaszország éppen úgy rá­szorul a békére, mint minden más állaim. Ugyanez a gondolat nyilvánult meg szeren­csésen Stresemann tegnapelőtti beszédében, amikor kijelentette, hogy nincsenek boldog győztesek, nincsenek boldog legyőzőitek és nincsenek boldog semlegesek, mindenkit egyaránt sújtott a háború és mindenki egy­formán irtózik egy újabb véres katasztrófa felidézésétől. Olaszország a háború után sú­lyos gazdasági krízisen ment keresztül, gazda­sági és társadalmi rendje felborulással fenye­getett, ekkor Mussolini vette kezébe a hatal­mat és megszervezte a fascista rendet, amely­ről bármiképpen vélekedjenek ellenségei, vagy barátai, annyit mindenkinek el kell is­mernie, hogy a legérdekesebb világtörténel­mi kísérletek köziül való. Nos, ennek a rend­szernek kiépítéséhez még sok munka szüksé­ges és az olasz újjáépítés vezetője nagyon jól tudja, hogy mindent kockáztat, ha Olasz­országot háborús konfliktus veszedelmének teszi ki. ezen megnyilatkozás után olas/barátság­ról beszélni. A duce a békeszerződések feltartásáról beszél, de a trianoni szer­ződés részleges revíziójáról is. Azt mondja, hogy a lovaglás magyar nemzet nem földrajzi, hanem etnográfiai határo­kat érdemel. Etnográfiai határ? Meddig? Egészen biztosan addig, amig magyar telepet még találni lehet. Nem állhatna meg sem Kolozsváron, sem Marosvásár­helyen, mert hiszen Csíkszereda és Kézdivásárhely tovább keleten feksze­nek. A duce nem mer nyíltan beszélni, hanem kacérkodik a régi Magyarország­gal és ebből látszik, hogy mit ér Musso­lini barátsága Románia számára. London, március 31. A munkáspárti Daily Bcraid igen mulatságosnak találja azt a megrökönyödést, amit Mussolininak a ma­gyar határokról tett nyilatkozata Bukarest­ben keltett. A kormányiapok — Írja a lap — egyszerűen nem akarják elhinni az interjút, az ellenzéki sajtó pedig hevesen támadja a Bratianu-Titulescu-Duca-triőt állítólagos olasz barátsága miatt és emlékeztetik Mussolinit, hogy Romániának hatalmas barátai vannak. Mindez a Daily Héráid szerint azt mutatja, hogy Maniuék a közel jövőben a legnagyobb erőfeszí­tést fogják kifejteni a liberális uralom megdöntésére, és hogy Maniut London- bél és Párásból támogatják. A Balkán-politika, úgy látszik, ma is a nyu­gat európai államok pénzembereinek játék­Bukaxest, március 31. A félhivatalos Iu- dépendence Roumaine felszólítja Olaszországot, nyilatkozzék kétértelműség nélkül, hogy a jelenlegi békeszerződések ellen vagy mellett, a kisantant és Franciaország ellen vagy mellett foglal-e állást? Olaszország világos és szabatos válasza nem­csak szavakban, hanem tettekben is halaszt­hatatlanul szükséges. — A parasztpárti Dreptatea vádolja a kormányt, hogy maga idézte elő Románia külpolitikai helyzetiének kedvezőtlen alakulását. Felveti a kérdést, miért mondotta Titnilesou, hogy római utjá­nak eredménye kielégítő? Bukarest, március 30. Á Dimineata, a nemzeti paraisztpárt lapja, közli Mussolini és Rothermere beszélgetését és a kővetkező megjegyzéseket fűzi hozzá: Most merjenek Mussolini román barátai szere. A csefcszüQuálk saltóvfisssfcang Prógta, március 31. Ivánka Milán pozsonyi lopja, a Nórodny Dennik, az első csehszlovák lap, amely vezércikkben foglalkozik Mussolininek RoBhenmere előtt tett nyilatkozatával. A vezércikk többek között ezeket mondja: „Mussolinii nyilatkozata természetesen első­sorban bennünket és legfőképpen a szlovákokat érinti. Mussolini meggyőződést szerzett a magyar reviaáós mozgalomról, amely Rothecmerenek, a Trianon elleni harc atyjának pártfogása alatt in­dult meg s amely a legerősebben. Szlovén szkó el­len irányul. Hogyan jött ahhoz Mussolini, hogy Íté­letet mondjon rólunk? Azt hisszük, hogy Musso­linii nincsen kellően informálva Csehszlovákiáról és a szlovákok aspirációiról, valamint nemzeti jo­gairól; a csakis igy ragadtathatta el magát ilyen

Next

/
Oldalképek
Tartalom