Prágai Magyar Hirlap, 1927. június (6. évfolyam, 125-147 / 1459-1481. szám)

1927-06-14 / 135. (1469.) szám

8 x927, junius 14, kedd. SZANATÓRIUM >CARITAS< POZSONY, TORNA-U. 18. Tel. 2S-95. Tel. 28-95. Szaiészet.-sebésxct,-«i8gyó$jyiszat,« nrologla és laryn^ologia. I. osztály napi 80.— Ké.( II. osztály napi 60.— Ki. Szabad orvosválasztás! Szülési pausálé 8 napra I. osztály Kő. 1600.— . . . - II. ' . 1000.­— A kassai Mihály-templom ui főoltára. Kassai tudósítónk jelenti: Csárszkv József mesrvésDÜsnök érdeme, hoarv Kassa ősrégi templomában, a Mihály-kápolnába ui főoltár kerül. A gótikus stílü. 8 és fél méter magas vasoltár tervét, Konrádv Lajos Iránon ok ké­szítette s a Buchner Testvérek arára állította elő remekbe szabott tökéletességgel. A taber- nakulum felett Mihály arkangyal faragott szobra ékeskedik. Kassa az oltár révén újabb nagyszabású műremekkel gazdagodik. xx Betegek számára, akik köszvénv és reumában szenvednek. Seb midi L. dr. és Weiss Ede dr. Speciális Szanatórium Pős- tvén-fürdőben az összes gyógvtényezőkkel és teljes komforttal berendezve a legideáli­sabb gyógyhely. Rendkívül mérsékelt árak. M.HmSCH műbútorok Spíiská Nová Ves-lgló — A felsőbíróság érdekes ítélete egv el- noksértési pörben. Annakidején közöltük, hogy Szkalos Emil rozsnyói evangélikus lel­készt az államügyészség elnöksértéssel vá­dolta azért, mert 1925. évi március havában, a köztársasági elnök születésnapja alkalmá­ból más rendeletéből a házára kitűzőt! zász­lót levétette. A megvádolt lelkész azzal vé­dekezett.. hogv az ő magánlakásán más nem parancsolhat, és ioggal háborodott fel azon, hogv arra -tudta és beleegyezése nélkül zász­lót tűztek ki. A köztársasági elnök személyét nem volt, szándéka sérteni, csupán a saját házi jogát védte. Ezen védekezését a rima- > szombati törvényszék elfogadta s a vádlott lelkészt felmentette. Az ügyész fellebbezése folytán a kassai Ítélőtábla 14 napi fogházra ítélte a vádlottat, mig most, a legfelsőbb biróság az Ítélőtábla ítéletét megváltoztatta s Szkalos Emilt a vád és következményeinek -uiterhe alól felmentette. xx Vadászik ügyeimébe. A Mzenkéttezázaléko^' luxusadó megszűntével figyelmeztetem a vadász- püblikumot, hogy a vadászfegyverek ára teteme­sen slilyedt és felhívom a vadásziközönség figyel­mét óriási fegyverkészletiemre, amelyben a legki­válóbb angol, belga és német fegyverek foglalnak helyet. Seáfert József, Pozsony—Bratislava, Ha- lászkapu-utoa 4. Rozsnyói vasas gyógyfürdő, vasas, villany és radioaktív iszapfürdők. Első­rendű gyógyhely női bajok, vérszegény­ség, sápkór, vérzések, rheuma, csúz, ischias és neuralgikus fájd^I- = mák esetében. = Elsőrendű szállodai szobák, háromszori étkezéssel, napi 36.— Ke. Posta, vasútállomás helyben. Prospektust küld a FÜRDŐI GAZG AT O S A G. J^lőMSZET-mODAbOM. Szlovenszkói magyar irók Ersekujvárott Érsekújvárról jelentik: Az érsekujvári Aka­démikus egyesület a most alakult fiatal Leány- gárdával karöltve junius 15-én, szerdán este 8 órai kezdettel tartja megkezdett kulturciklusának legközelebbi estjét, melyet a magyar könyv kul­tuszának szentel. Az esten a fiatalság a nívósán összeállított program keretében uj embereket fog bemutatni Érsekújvár és környéke magyarságá­nak. Ezúttal Szloveniszkó szivéből „Gömörország- ból“ és Nőgrádból jönnek a vendégek. Eljön Sörös Béla, a losonci református teológia rektora, a kiváló szónok, aki remekbe készült beszédeivel, hallatlanul szuggesztiv előadó modorával mindig felejthetetlen emléket hagy a közönség szivében, továbbá Mihalik Dezső dr., a jónevli rimaszom­bati zeneszerző ,akit dalai révén sokan szeretnek, aki már sok város pódiumán énekelte s hegedülte el dalait. Eljön a fiatal Írógárdából Darkó István 8 Győry Dezső, akik írásaik legjavát fogják nyúj­tani. Mindkettő a szlovenszkói magyar Írógárda legtehetségesebbjei közé tartoznak. Győry Dezső költeményeiből szaval és a „Kisebbségi géniuszá­ról tart előadást. Darkó István, a jólismert iró, novelláiból fog előadni. Ugyancsak sikerült az estre megnyerni Petrikovics Aladár dr.-t, nagy- tapolcsányi ügyvédet, a nagy diákbarátot, az érsekujvári egyesület nagytapolcsányi várkapi­tányát, aki ünnepi megnyitóban fogja vázolni a magyar könyv ünnepének nagy jelentőségét. Az est iránt úgy a városban, mint a környéken óriási érdeklődés nyilvánul meg. Az akadémikus ifjú­ság és a Leánygárda ugyanez alkaloménál nagy és széleskörű akciót indít a Prágából megindult könyvgyüjtő akció érdekében és kérelemmel for­dul a magyar társadalomhoz, hogy az estre, aki csak teheti, hozzon magával egy-egy könyvet és ''áldozza fel a szent cél érdekében. Ettől függ az idegenbe került magyar diákság jövője. jSzmHtoZEnR A POZSONYI MOZIK MŰSORA: REDOUTE: Uj műsor. (Előkészületben “Az ezre­des ur három leánya") !ADLON: Az arany pillangó. ! URÁNIA: A szerelem országa. TÁTRA: Egy nyaralás története. ELITE: A szerelem országa.-----oo----­AZ UNGVÁRI VÁROSI MOZGÖ HETI MŰSORA: Vasárnap: A vadon úrnője. Hétfőn: Buffaló hercegnő. Kedden: Cirkusz Cowboy. Asszonykám Uray Dezső és Nagypál Béla operettjének bemutatója Pozsonyban junius 10-én A kritikus legszívesebben zsebrevágná a ceruzáját, mert nem akar rideg lenni akko-r, mikor meleg hangnlatfoszlányokat kapott esti si mosatásért ajándékba Nagypál Bélától. Nem akar konstrukciós hibákat emlegetni, nem akar nagyképűek Ödön zenei nagyvonalúsá­gok hiánya miatt panaszkodni, mert nyári este ébredt szerelem munzeikáját pengette egy lágy muzsikus lélek ma este és ez a mu­zsika nyári este ébredt szerelem emlékét ringatta fel bennem. Ezért elnémul a kritika és megszólal az ember, akinek drága kincse, sokszor elvesző és újra megtalált kincse a szívé, jiyári este mindig éber szívé. * A pjem nagystílű, de végig hangulatos muzsikáju s apró sanzonokból összeszőtt ope­rettet kedves előadásban hozta színre Iván társulata. A lányos, gyerekes „asszonyka" szerepében Kovács Kató finom és stTusos alakítást nyújtott. Balázs István a bonvivánt szerepkörnek igen hálás reszortjában sok lélekkel és szerelmes érzéssel adott Sokat, fi­nomat és értékesét. Lágy volt, mint a fiatal szív, sóhajok volt minden szerelmesnek szánt szava és a Szentiméntalizmus agyon­alakitásaikat adták) Marossy nagyobb szere­pében jó és intelligens színésznek bizonyult. * A közönség nem fogadta viharos tetszés­sel a darabot és az előadást. Nem is volt semmi, ami a felviharzást megokolta volna. Vihar nélkül is van élet és van nyári este — ez a tanulság s ezzel a tanulsággal a lel­kemben sajnálom, hogy elment egy kedves, hangulattól édeskés, talán hazug, talán má- konyos, de jóleső júniusi estém. g. Rádióműsor. KEDD DRÁGA: 12.10, 17.00 és 20,10 Hangversenyek. — 18.20. Néünet előadás. — BRÜNN: 12.15, 20.00 és 121.00 Hangversenyek. — 17.35 Sajtóhírek utóimét nyelveim. — 17.45 Nőimet előadás. — 19.30 Az asszony ée a tolvaj, Averosenfco vigjátíéíka. — POZSONY: 17.15 Hangverseny. — KASSA: 19,20 Hangverseny. — BUDAPEST: 11.00 Gramofón- jhangvenseny. — 17,02 Katonai hangverseny. — 19.40 lAz opera kürtös-kvintettje. — 21.10 Szimfó- nükjus (hangverseny. — 22.15 Cigányzene. — BÉOS és GRAZ: 11.00 és 16.15 Hangversenyek. — 20.05 Szimfóniikrus hangverseny. — ZÜRICH: 20.00 Szflév zene. — 20.30 (Bécsi est. — 21.30 Népszerű hangverseny. — BERLIN: 20.10 A spanyol pacsir­ta, Pali operettje. — LEIPZIG: 00.15 A költő és a paraszt, Sutppié dailjátéka. — HAMBURG: 20.00 A szép Heléna, Offenbaoh burleszk operája. — MÜlNSTEiR: 01.00 Pfdtzner-est. — KöNIGSBERG: 00.00 Víg est. — 21.00 Tragédia az utcán, Léimért színmüve. — RÓMA: 01.10 Könnyű zene. — MILÁNÓ: 20.45 Operettelőndás. — 22.45 Jazatand. — VARSÓ: 22.30 Támcaene. — ZÁGRÁB: 20.30 Vág est. SZERDA: PRÁGA: 12.10 és 17.00 Hangversenyek. — 18.15 Nőmet előadás. — 19.15 Brumm műsor. — BRÜNN: 12.15 Hangverseny. — 17.35 Sajtóhírek német nyelven. — 17.45 Nőimet előadás. — 19.15 Aida. Verdi operája. — POZSONY: 17.45 Mózbí Károly cigányzenéje. — 18.45 Szlovák nyelvtan- folyam magyarok részére. — 19.00 Brünmi műsor. — KASSA: 19.20 Hangverseny. — BUDAPEST: 17.02 Cigányzene. — 20.30 Erkel-eek, utána tánc­zene. — BÉCS: 11.00, 16.00 Hangversenyek. — GRAZ: 20.15 sBrahms-esf. — BERLIN: 20.30 Lu- ■bitsoh Ernő előadása Hollywoodról, a filmváros­ról. — LEIPZIG lés DRESDEN: 20.15 Olasz zene. — BRESLAU: 20.10 Bumiburry, Wilde komédiája. — MÜNCHEN: 01.15 Mozart-Szonáták. — ZÜRICH: 16.0Q, 20.30 léte 2.1.30 Hangversenyek- — RÓMA: 21.10 Színházi előadás. — MILÁNÓ: 21.00 Carmen, ócsárolt színeit melegséggoi töltötte meg. Ilcr- ; Bizet operája. — 22.45 Jazzband. — VARSÓ: 20.30 váth .Böske, Vágó, Bellák a megszokott jóiOperet'tzene. — POSEN: 17.15 Schubert-est Magyarország rekord gólaránnyal győzte le a francia nemzeti csapatot A szlovenszkói válogatott Budapesten, a budapesti kombinált Pozsonyban szenvedett súlyos vereséget — Befejezték a Davis Cup harmadik fordulóját — A Kladno legyőzte a Viktória Zsizskovot — Élénk és tartalmas volt az atlétikai és az uszósport amely a gólhelyzeteket ügyesen ki tudta használni. A védelemben Csulik nagyszerűen játszott. A half- sor gyengébb teljesítményt mutatott, ami Kará­csony centerhalf gyors kifulladásának tulajdonít­ható. A csatársor éltető eleme Sorai volt, akinek minden akciója veszélyt jelentett. Csabelka szin­tén hasznosan dolgozott. A mérkőzés elején a bu­dapesti csapat van fölényben és Tritz csakhamar meg is szerzi a vezetést, amit Polacsek az első félidő utolsó perceiben kiegyenlít. A második fél­időben a Bratislava hatalmas fölénybe kerül és gyors egymásutánban rúgja góljait. Góllövők a Bratislava részéről: Brabec, Polacsek, Sorai (2), Csabelka; a budapestiek részéről: Jeszmás ll-es- ből Igen jó bíró volt Feuer ^enő. Magyarország—Franciaország 13:1 (6:0) Buda,pesti szerkesztőségünk táviratozza: A n,egyedik ílranoi'amiagyar mérkőzésen a magyar válogatott csapat: fölényes győzőimet aratott a klassaisoldkal gyöngébb franciák felett- — A bu­dapestiek nyomasztó fölénye már a (kezdőimét kíiitünt'k, amikor a 'hazaiak gyönyörű iskola játékot produkálnak. Az első gólt a 15. percben Takács szerzi meg, utána Orth, Skvarek, majd Orth gyönyörű beadásából Kohut, véigül pedig ismét Takács gólomnak. — Helycsere után a 13. percben ismét Takács lő gólt, a 22. percben Kohut góiozik. Nemsokára rá az egyik francia hátvéd hibájából öngól esik. A 31. 'percben Takács szerez góllt, négy percre rá azonban Lieb megszerzi a franciák becsüle tgólját. Takács még kétszer, Skvarek egy­szer góloz, beállítván ezzel a haltaimat ekoru végeredményt. A magyaT csapatban úgy a csatár­sor, mint a védelem és halfsox kitűnő játékot produkált. )( Budapesti amatőrválogatotl—Szlovenszkói MLSz 5:0 (2:0). Budapesti szerkesztőségünk je­lenti : Az első félidőben még egyenlő ellenfelek küzdelme, a másodikban azonban már erősen ki­tűnik a pestiek fölénye, akik úgy technikailag, miimt kondícióban felülmúlták a ezlovemszkói válogatottat. A pesti csapatban főleg a halLTsor éts Mülller középfedezet játszott jól. A szlovenszkói csapatban a csatársor csődöt mondott- A csapat legjobb tagja Weisz kapus volt, aki ugyan a gólok­ból kettőt védhetett volna. Góllövők az első fél­időben Dómján (2), a másodikban Kalas (3) vol­tak. A pozsonyi Szokot a meccset kifogástalanul vezette. )( A Bocskay Debrecenben a BAK-ot 5:0> arányban legyőzte s igy a debreceni csapat favo­ritként indul a jövő héten Budapesten lefolyó döntő mérkőzésre a profi liga 12. helyéért. )( Magyar csapatok az utódéí'lamakbm. A szegedi Bástya Nagy becskereke i az Obüicsot 10:0, Zomborban pedig a- városi válogatottat 6:0 arányban legyőzte. A Sabária Temesváron. 2:1 arányban kikapott a Kinizsitől. A Vasas Ara­don 4:2, a III. kerület Kolozsvárott a Haggibor ellen 5:0 arányban győzött. Prágia, junitus 13. Az elmúlt vasárnap sport­eseményeinek középpontjában a Budapestem el­döntésre kerülő tramfeáa—magyar válogatott mér­kőzés volt. Magyarország válogat! wtt csapatta a sok kudarcot rekord ecoreral rerranzsáílta a klasszisban sokkal gyöngébb írlafcida csapatom. — Szombatom a magyar amatőr válogatott aratott ezóp győzői­met a szlovoniszlkói magyar együttess fedett, amely váraitlamiuíl igjflln gyöngém szerepelt. Ezzel szemben Újpest—Hungária kombimálfja Pozsonyban szen­vedett vereségeit. — Prágában a Spatrtfjai győzött a VAemma fedett, mig a Killaldmo a Viktória Zsizskov fedett aratott gjrőzélimiévc(l jogot nyert a közép- európai kupáért folyó selejtező mérkőzésekben való részvételre. A német bajnokságot az EFC Nümberg ismét megnyerte,. Különben a futbialllbain nem volt különösebb esemény. A teainiBZbem nagy szenzációt kelt Német­ország Davis Cupbelii veresége. A Davis Oup euró­pai sémi -fináléjába Csehszlovákia, Dánia, Dél- aifrika és Frajndajomszág jutnak. Igein élénk volt fcegtniap az uszósport és az atlétika. Budapesten a nemzetközi evezős és atlétikai vdrteeny volt a nap legkiemelkedőbb spoitesoménve. A vasárnlap sportjáról m alábbi tudósitásaatok szólnak. LABDARÚGÁS Prágai eredmények )( A Sparta szombaton a bécsi Viennávai raér- kőzöíiji, aimielyiet nyiillt játék után 3:1 (2:0) arány­iban legyőzött. Vasárnap a cseh bajnokcsapat á brünni Moravská Slaviát (látta vendégül, amelyet felles kiadás olcs6 áront Száz évben egyszer találkozik össze a legérdekesebb téma a legnagyobb íróv|) Most jelent meg uj kiadásban olcsó áron: SUE JENŐ A BOLY <3 & ISIDÓ regénye 2 hatalmas kötetben, ára 224.— kor. helyett csak 78.— korona. gyöngte játék után csupán 3:2 (2:1) arányban tu­dott megadásra kényszeritaná. .. 1 )( Az SK Kladno a Viktória Zsizskovot 3:0 (2.0) arányiban legyőzte s igy a középeurópati kupában ő vesz részit. )( Egyéb prágai eredmények. DFC—CsAFC 8:3 (4:1). — DFC amatőrök—SK Praha Vilii. 4:2 (2:1). — Ceedhiie Kariin—Meteor Vili. 5:7. — Amiait'őirbajmidkBágok: Ceedhoalovan Kosire—Sparta Kladno 1:0. — Rapid—SK Shany 2:1. — 91avoy Vilii. — Union VII. 3:3. — Union Z^iztekov—SK Smiildhov 6:2. — SK Krocsehlávy—Sparta Kosire 2:1. )( Cseh- és morvaországi eredmények. SK Par- dubrice—Brünner SBr. 2:0. — DFC Budweis—SBr. Egeir 6:8. — Viktória Piilisep—Sohrecbenlsfem 5:2. — Giablonz: Német nregye—cseh m'egye 4:1. — DIFTB Brünin—Máhr. Ositrauer SC 6:4. — AFK Párdubice —^Königgrátz 4:2. — Zsidenöoe—DSK Trebi'CB 4:0. — Moravská Ostrava—SK Wátkowiitz 5:1. — !Bata IZIiin—Csedhie Olroüfz 6:0. )( A Bohemia Xl-nek harmadik veresége. A prágai Virsovioe Ausztráliában szombaton Brite- bantóiban Qu'eentíland .válogatóit csapatával ját- Bziotta le túrája 14. mieccsót és 8:2 (3:1) arányban vereségeit ezienvedieitt. Bratislava—Hungária-Ujpest komb. 6:2 (1:1) Pozsony, jun. 12. A budapesti csapattól nem sokat remélt a pozsonyi közönség, annál is inkább, mert olyan játékosokból volt összeválogatva, aki­ket teljesen kimustráltak az első csapatból, vagy jelenleg rossz formában vannak. Mindamellett a vendégcsapat még a redukált várakozásánál is meglepően gyengén játszott ée megérdemelt vere­séget szenvedett a pozsonyi cseh csapattól. A bu­dapestieknél csak Bácsai kapus játéka elégített ki teljesen. Senkey I. az első félidőben mutatott elfo­gadhatót, mig Lutz III. centerhalfnak szintén vol­tak jó momenlurnái. Teljesen csődöt mondott a csatársor, amely különösen a kapu előtt volt fel­tűnően bizonytalan. A Priboj nélkül felálló Brati- slavát mir láttuk sokkal jobban játszani. A győ­zelmet a CB^soruak köwönheti, X Érsekujvári SE—Váci AC 2:1 (0:0). Nem­zetközi mérkőzés. Biró: Lovászy (Komárom). — Az erősen tartalékolt ÉSE igen értékes győzelmet aratott a pestvidéki labdarugó kerület jóképességü bajnokcsapata felett. Valamennyi krekkje távol volt s a fiatal erőkkel felfrissített együttes megér­demelten győzött. Különösen a tartalékos halfsor mutatott nagy játékot. Hocbfeld II.—Nagy—Svid- rony mindvégig uralták a mezőnyt és sakkban tartották a mozgékony váci csatárokat A csatár­sorban Zsarnóczay volt a legjobb.’ Weiss gyors volt, Schulz pedig, a válogatott kapus a neki szo­katlan center posztján rutinosan játszott. Néder II. akciói nem sikerültek. Laczkó, az ÉSE sokszo­rosan reprezentatív balszéisője oly gyenge játékot produkál hetek ó‘a, hogy az első félidőben ki kel­lett cserélni az ifjúsági Chinoranszkyval, aki fejlő­désképes fiatal játékos. A hátvédek közül Faludy volt a jobbik. A vendégek kimagaslóan legjobb embere Vasas balhátvéd volt — Góllövők: Zsar­nóczay, Schulcz, illetve Hörömpöli. )( Komáromi FC—Nyitrai AC 2:0 (0:0). Nagyszámú közönség előtt folyt le a mérkőzés Nyitrán. A tartalékokkal spékelt nyitrai csapat mindvégig egyenlő erejű ellenfele volt ellenfelé­nek, azonban az égetsz mértkőziás alatt kimondott 'balszerencse üldözte. Az egész mérkőzés a hullám­zó mezőnyjáték jegyében felt el. Mindkét csapat egyformán t'ámadit, bár a támadások mgyrésze veszélytelen volt. A gólok egy percen bedül a má­sodik félidő végén estek. )( Zsolna város válogatottja 'luttkát 11:0 (6:0) arányiban legyőzte. A vároteközá meccs Zsolnán folyt le. Uj kiadásban jelentek meg Lehne regényei: Egy csók ..................................7.80 Kó Pr óbaév........................................7.80 „ Müvészszerelem . ..... 7j80 „ Vergődő szivek........................7B0 „ El felejtve...................................7j80 „ Sz erelem hatalma........................7.80 „ ön feledt pillanat........................7.80 * Egy sebzett szív ...... 7.80 n Jolánta házassága...................9.80 „ Tavaszi álom 0.80 „ Várok reód.................................9.80 „ Kö nnytengereken át . . . . 9.80 „ A grófinő unokája ...................9.80 „ Mü 'ller-leémy..............................9.80 „ Sotre játtéfloa................................. 9.80 „ Mi argiit, ........................................9.80 „ Sz ületett csóka.............................9.80 „ Ma rhoíf-család...............................9.80 „ Asszonyok, leányok igtaari, finom szónv koztotója.

Next

/
Oldalképek
Tartalom