Prágai Magyar Hirlap, 1927. február (6. évfolyam, 25-48 / 1359-1382. szám)

1927-02-19 / 41. (1375.) szám

3 T»I»:<GSr-MACtVA^-HTRTjAt> 1927 február 19, swraibav — Kloroformos rablótámadást eszelt ki, hogy sikkasztását leplezze. Pozsonyi tudósí­tónk jelenti: H. galgóci ügynök tegnap magá­ból kikelve jelentette a pozsonyi rendőrigaz- gatóságon. hogy a Galánta—pozsonyi sze­mélyvonaton kloroformmal elaltatták, kabátja zsebét felvágták és elrabolták kétezer koro­náját. Ezzel megmutatta kabátját, amelyen a zseb oldalán nagy darab kivágás volt látható. A. rendőrség nem adott teljes hitelt az ügy­nök elbeszélésének és az ügynököt ott ma­rasztalva. vizsgálatot rendelt el. Az ügynök huszonnégy óra múltán szégyenkezve vallotta be. hogy az egész fantasztikus történetet csak kitalálta és a hiányzó kétezer koronát, amely- ivei főnökének kellett volna elszámolnia, Po­zsonyban elmulatta. A rendőrség az ügynököt szabadlábra helyezte, de az iratokat áttette az államügyészségre. — Halálos verekedés egy nagytapolcsámyi korcsmában. Nyitrai tudósítónk jelenti: A nagyta- polceányi Karona-szálló ecnfésében tegnap este Kcszecíky Károly hatvanéves munkás összetűzött Rooh József csapossal. A veszekedés hevében be­toppant a helyiségbe Koszecky Lajos nevű fia, B'ki abban a hiszemben, hogy Rooh bántalmazni akarja apját, bicskáját előrántotta és a csapos mellébe döfte. Roch szerencsére csak könnyebb Bérülést szenvedett.’ Később egy Rémén József nevű másik munkás veszett össze társaival, köztük az öreg Koszecky’vel, mire az egész társaságot ki­utasítottak a Göintésből. A garázda társaság a korcsma udvarán teljes sötétben folytatta a vere­kedést, míg az előhívott csendőre ág rendet nem teremtett. Ekkor derült csak ki, hogy a vereke­désnek haldokló áldozata is van az öreg Koszecky személyében, aki ’ vérében fetrengve feküdt a föl­dön. Mire orvosi segítség érkezett, a szerencsétlen ember, akit egy késezurás nyakszirten ért, ki szen­vedett. A osendőrség azonnal erélyes nyomozást indított a gyilkos kiderítése céljából. A kihallga­tások során Rémén József beismerte a gyilkosság elkövetését. Rement azonnal letartóztatták. xx Az érelmeszesedés (art eriosclerosis) a leg­elterjedtebb, úgyszólván a korral járó mindenki­nél fellépő betegség. Nem egyébb, mint az ütő­erek falának megbetegedése, melynek rugalmas szövető megkevesebbedik és merev kötőszövet által pófoltatik. Gyógyszerül érgörcsök esetén igen jő szolgálatot tesznek e diuretikus, vagyis oly ásványvizek, melyek a kiválaszíószerveknek, a veséknek működését serkentik. Minthogy az ér­elmeszesedés bizonyos mértékig mindenkinél fellép, az ily diuretikus ásványvíznek állandó használata idősebb korban mindenkinél ajánla­tó-, mert ez az érelmeszesedéssel szemben, mint­egy profilaktikumnak tekinthető. Kitünően vált he a célra a SALVATOR-viz, - melyet kellemes szénéi fogva egészséges ember is élvezettel fo­gyaszthat.. . . ?• 58S9 [ — Megjavítják a pozsonyi rádióleadóállo-1 [mást. Pozsonyból jelentik: A prágai Rádio­,Journal képviselői tegnap Pozsonyban jártak, hogy az ottani rádióállomás vezetőivel tár­gyaljanak az állomás megjavításáról. A tár­gyalások eredményeképpen a pozsonyi küldő- állomást 2.5 kilowattra erősitik meg és egy ui állomást .fognak létesíteni, mely minden valószínűség szerint Kassán lesz. — Kiadták a dobsinai városi vendéglők bér­letét. Dobsinai tudóéi tónk jelenti: A városi tanács részéről kiirt árlejtés alapján tegnap megtartott árverésen a város tulajdonát képező vendéglők közül a hámorit Hriczkó János, a fürdőverdéglőt Gajdos István, a mcseait pedig Rnsznyék Károly •kapta bérbe. A többi vendéglők bérlőd a régiek maradtak. — A spanyoinátha két újabb halálos áldozata Budapesten. Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefononA mai nap folyamán Budapesten két epanyolbeteg halt meg. Mindkettő a régebben megbetegedettek közfül való. — Leégett a perccsényi fürészgyár. Ungvárröl telefonálja tudósítónk: Tegnap este veszedelmes tűz tört ki a perecséuyi fűrésztelepen, amely rö­vid pillanatok alatt lángbaborulf. A tűzhöz kivo­nult a környék tűzoltósága és megfeszített mun­kával törekedtek arra, hogy a faanyagot bizton­ságba helyezzék és igy megmentsék az enyészet­től, a tűz továbbterjedését pedig megakadályoz­zák. Az épületet azonban nem lehetett megmen­teni, tövig leégett. A tűz okozta kár félmillió ko­ronát tesz ki. Ungvárról bizottság szállott ki a helyszínére, hogy a tűz okát megállapítsa. iaínHAzcZEiffi Házipróbán a budapesti Nemzeti Színházban — A ,Te csak pipálj Ladányi“ premierje előtt — A darab — Hogy hogyan született meg a darab? Min­dennek Hevesi az oka. A regény ugyanezzel a címmel épp most tíz éve jelent meg. Hevesi már aktkor mondta: dramatizáljam. Nem láttam sokáig benne, hogy alkalmas erre. Vagy hat héttel ezelőtt újra aktuális lett. Ugyanis a Nemzeti Színház szá­mára dolgozom egy Csakouay-da rabon, amelynek leszáll Irtását januárra ígértem. A munkával azon­ban megakadtam s a terminust lekéstem. Erre Hevesi megint szóba hozta a Ladányit. Elolvastam fiz év után újra. S mád már tényleg tetszett az öttó, olvasás közben megnyílt a szemem e miután egy-kettő kialakult tennem a dráma, négy hét alatt el is készültem vele ... — S most már itt tartunk... — mondotta re­ménykedően Csaíhó Kálmán és brralommnl nézett fel a színpadra, ahol fáradtan, kimerültén éppen akkor fejeztek be a próbát... Sándor Dezső. (*) A lévai magyar színi-?dény. Lévai tudósí­tónk je’enti: Iván Sándor, a szlovenszkói magyar sztóársulat igazgatója e hét folyamán ismételten Léván járt a srin'szezón előkészítése céljából. A szmtársulat március elején kezdi meg lévai elő­adásait Rádióműsor. György és Szombat PRÁGA: 12.05, 16.30 és 20.08 Hangversenyek. 17.55 Német, előadás. . ■ ■ 21.05 Donna Glória, Nedbal operája. 2215 Tánc-zene.. BRÜNN: 19.00 A Rádiő-Journal zenekarának hangversenye. 20.30 A Nemzeti Színház tagjainak hangvers. 21.00 Kávéházi zene. POZSONY: 18.00 Kvartett 20.00 Prágai program. 21.00 Brünni átvitel. 2200 Hirek. BUDAPEST: 17.00 A magyar operaház kamara­zenekara. 1815 Sporíelőadás. 18.40 Ifjúsági előadás. 19.00 Tarka est Petbes, Dénes az Andrássy-uti színház tagjai. 21.40 Cigányzene. 22.00 Jazz-band. BÉCS: 20.15 A bécsi népköltőnél GRAZ: 18 05 Stájer szerzői est BERLIN: 22.30 Tánc-zene. STUTTGART: 20.00 Kamarazene. ZÜRICH: 19.00 Harangjáték. MILANO: 21.00 La nave Rossa, opera. ZÁGRÁB: 20.30 Vig e.sti zene. JX)NDON: 22.30 A Daily Express énekegylet hangversenye. Vasárnap PRÁGA: 10.00 Zenés mise. 11.00 Brünni program. v 18.00 Német előadás: Strauss-dalok. 18.45 Rusalka, Dvorak operája. 22.00 Hírek. 22.15 Tánc-zene. BRÜNN: 11.00 Matiné. 17.00 Katonazene. 18.00 Német előadás: Beethoven-ünnep. " 18.45 Prágai műsor. POZSONY: 11.00 Matiné. 12.00 Zenei trió. ( 17.00 A szalon-kvartett előadása, 19.00 Prágai műsor. 22 00 Hirek. BUDAPEST: 16.30 Könnyű orehester-zene. 1815 A Fa!us?.övétség előadása. < 19.00 Magyar dalok. 22.00 Jazz-zene a Ritzböl. BÉCS: 18.45 Kamarazene. 19.45 A biborruhás hölgy, Gilbert operettje. BERLIN: 1930 A Rajna kincse, Wagner-opera. LEIPZIG: 19 30 Az eladott menyasszony, opera. ZÁGRÁB: 20.30 Kamarazene. ZÜRICH: 20 00 Oraebli-kvartett hangversenye. ROM 4 ; 17.00 r - bánd. MTtóNO: 2100 Tánc-zene. LONDON: 22.15 Hangverseny, Budapest, február 18. Tulajdoniképpen, olyan érzés az, amidőn az ember a sötét nézőtérről álmos délelőtt próbát les meg egy színházban, mint .amikor asszonyt lep meg a budoár,fában. A sziinMz neglizsében: ez, egy próba. Nincsen rajta a teljes készültség grand- boitótjie, nincsen rajta a kicsiszolteág sminkje, sőt a díszletek rouge-a is hiányzik róla, — pongyo­lában és pongyolán és takargató® nélkül: ez a színház próba közben. De amint az asszonyok, a színházak is éppen úgy: érdekesebb, izga t óbb és — pikánsa bb neg-li-zsében ... Érdekelt nagyon a legfrissebb pesti színpadi újdonságnak házipróbája. S az újdonság szerzője, Csathő Kálmán, be is vitt a „Te csak pipálj, La­dányi" ' sajtó-főpróba előtti utolsó próbájára. A színpadon keresztül jutottam a nézőtérre. Sötét és üres. A színpadon már élet van és nagy össze-visszcság. Még nincsenek együtt a színészek valamennyien, de máris nyüzsög a hatalmas szín­pad. Minden a fejefetejére van. állítva, öasze-visz- szaság. No, igen, ez az a bizonyos neglizsé. Piran deli ó-hangú lat... Ahogy nézem, ahogy hallgatom ezt a zsivajt, ismerős hangulat fog el. Micsoda. különös vissz­hangja van bennem a diszletezők zűrös kiáltozásai-, nak,. .az öaszs-yissza hangzó , habozásoknak, dübör­gőén ailáhulló díszleteknek, tnorózras mutnkáská- rataködásöfcnak, cssze-vnssáápröbélt fétnyjelzéeek- n,ek, fázós, unott színészeknek, akik késnek, ideges direktornak, aki kezdeni akar, kellemetlenül vissz­hangzó kiáltozásoknak: — Ügyelő!... Kellékes!... Kérem, kezdjünk már! Márt nem kezdünk már? (Most látom, mennyire élet teljes volt P-iran- delló világsikert aratott drámájának az a beve­zető réisoe,. amelyen ezt a hűvös, robotos színpadi életet varázsolta a néző elé a „Hat szerep keres ■egy szerzőt" cimü darabban ...) Kezdődik a próba Mindjárt kezdődik a darab. A nézőtéren már' nem én vagyok az ’ egyedüli néző. A sötét háttér­ből csendes jóreggelt hangzik. Herczeg Ferenc ér­kezett Szétmegy a függöny. Hevesi Sándor, az igaz­gató-főrendező és Csat hó Kálmán, a szerző, lesiet­nek a színpadról. Csathó kiesé magyarázókig mondja, nyugtalanul: — Kevés volt a próba még. Főlek, hogy még nagyon amúgy Isten nevében fog menni. Nagyon szépen indul. Biztosan, egyensulyozof- fau, illúziótkeltően, pedig utcai ruhában megy. A darab kedves, könnyed, csatbcs. Azt mondja a szerző: „Vígjáték ez a darab, vidám játék, de sok könny reszket az első két felvonásában..." A darab témája A téma a régi. Megint a magyar genfry ön­hibájából bekövetkezett tragikuma. Mint a Ven gazemberben, vagy a Noszly-iiutoan.... Hálás téma, szereti a közönség. Valósággal kabalás téma. Lesz is sikere. Rózsahegyi Kálmán játsza az ő páratlanul me­leg emberségével a pipáló Ladányi Józsi bácsit, akinek a sorsa: gentry-sors: a kéményen füstöl­gőit ki- a vagyon a szép, uras, magyaros, vendég- szerető lakomákon, meg a „becsületes, és megbíz­ható" ispán lopta el és a könnyelmű sógornak adott jótállás tetőzi be a katasztrófát, mert fizetni kell... De jóságos derűjével, a korlátoltságig rö­vidlátó optimizmusával addig remél, amíg csak minden össze nem omlik, amig a hiú remények minden kártyavára semmivé nem lesz. Akkor — s itt a legnemesebb Rózsahegyi művészete — a szörnyű kiábrándulás egy szempillantás alatt öre- gifá meg, megtörik, még a hangja is megváltozik, amiidőn rekedtes hangon suttogja maga előtt.: „... Mit beszéljek? ... Halott ember vagyok én.... Oda a főd!... (s akkor egy nagy szünet s utána végtelen, megrendítő szomorúsággal:) ...A főd!...“ Mert menthetetlenül odavan a föld is és a füg­getlenség is, az,uraeág is. Csak egy maradt meg: az optimista kedély. S ez bearanyozza a darabot, egy Rózsahegyi művészetének szüntelen csillogá­sával. A vége az, hogy az asszony, az erős idegii, erős energiájú asszony vette a kezébe a dolgok irányítását s azzal a jóságos, kíméletes mondás­sal, hogy „Te csak pipálj, Ladányi 1“ —, kezébe veszi az egész háztartást. Pestre viszi a családját s úri penziót nyit, Ladányiéinál továbbra is nagy vend ágjárás van, sok vend ég, nagy eszem-ászom, de míg eddig minden erre az eszem-iszomra ment el, mást — ebből élnek... Az első felvonás simán ment. Nem akasztot­ták meg egyszer sem. Hevesi Sándor idegesen járkált a -széksorok kőzett és ha valamit észlelt, jegyzeteket csinált. A felvonás után aztán megadta az instrukciókat- Az első felvonásban még nem volt sóik. Nagy robot a színész munkája A második már nehezebben ment.. Itt még nem volt tökéletes az ötssöjéfiéfc. Különösen az egyik nagy jelenetnél voltak ismételten bajok. Hatszor-nyo-lcszor ásmiételtélk egymásután. Mind­egyik színész már az idegein táncolt. Gál Gyula, aki egy jelealcictelenebb . intnilcus szerepet játszóit, a hatodik kísérlet sikertelensége Után, vésztjőeló arccal előhúzta a bicskáját s azt mondotta: „Ka még* egyszer hibáz valaki, keresztülssurom! . .“ Etgy kis mosoly enyhítette az idegességet, de azért még két-háromszor rosszul ment. Vaszary Piroska pofonjai- Ennek a jelenetnek az ismédéit próbálása kü­lönösen Vasozry Piroska számára volt valósággal tragikus. A nagyiébólségü fiatal színésznő ugyanis egy pofozni valóan kellemetlen 15 éves úri guban­cot, elkényeztetett kölyköt -alakított, aki töríénéte- sen ebben a jelenetben, pofont kap Petbeő Attilá­tól. A modern szrnjáfszás realizmusa semmiféle látszatot nem enged. Ha pofonról van szó, pofon­nak kell lenni... És szegény Vaszary Pirosba egy­másután zsebelte be a reálisabbnál reálisabb po­fonokat. A Hatodik' pofonig tűrte- Ekkor Ceathó Kálmán szólalt fel részvét teljes szeretettel a szín­padra : — Krétám, úgy látezák, igazi pofonokat kapsz? Vasraryból mór valósággal sírást tört ki: , — Igazán ez rémes, úgy zug a fejem. Már a hatodaik pofont kapóim. Bizony nem muszájna min­den ismétlésnél pont azt a pofont olyan jól ki­hozni... Herczeg Ferenc szólt' fel a színpadra: , — Hja,. a művészetiért szenvedni kell. Petbeő Attila bűnbánóan közeledett Vasöary Piroskáihoz: — Drága Pórikéin, ne haragudj, Te vagy az oka. Olyan nagyszerűéin alakítod ezt az undok kölyköt, hogy szivemből pofozom, nem Téged, ha­nem őt... Rózsahegyi meggyógyítja Bajor Gizit Nemsokára újabb malőr történt. Bajor Gizi megbotlott, elesett s felütötte a lábát. Sántákéivá jött be a jelen-ősére, sőt később be is köttette a téndét. így jött ki a színpadra s könyörgő hangon szólt le Csaithóhiak: — Kálmánkám, egy nagy kérésem van. En­gedd meg, hogy mankóval játszom a p rém téren ... Egy kis derültség és a nagyszerű Bajor. Gizi jókedvűen továbbja (szőtt fájó® lábbal, míg egy­szerre csak egy ölelkezésnél beütötte az orrét. Feljajdulva otthagyta a partnerét s elkezdett sírni: — Igazán borz?.sztó, mindenem- fáj már ne­kem.-A térdem, oz orrom, a fejem, mindenem. Megakadt a játék, mindenki a kedvenc Gizi körül csoportcsul-t aggódva. Rózsahegyi .odament •hozzá s valósággal megjátszotta nagy, apás szere­tettel: — Mid fáj, édes lelkem. Az orrocskád fáj. Bibi van neki. No nem, leikecském. Majd megcsó­kolom, ugye, nem háj mór?... Jóleső nevetés, <jóság hullámzott végig a lel­keken. Ment tovább a játék. De már nehezebben, ötórás, nehéz munka, nagy robot, szellemi, fizikai egyaránt Hevesi már fent állt a színpadon, kalap­ban, sállal a nyakán, valósággal dirigálta az együt­test, mint egy karmester. Olykor elejátezott olyan negyeknek, mint Rózsahegyi egy-egy jelenést: — így képzelem, ezt hozd ki, a Kálmán igy gondolta, amikor irta... Csatbó Kálmán bestéi Lent Csati) ó, aki nemrégen mega ia a Nemzeti főrendezője volt, elragadtatással nézi azt a nagy­szerű igyekezetei: — Nagyszerű ember Hevesi. Sokat dolgoztunk -együtt s néha fáj, hogy meg kellett válnám!'. De kellett, mert nem győztem a dupla bőrt lehúznom magamról.- Választanom kellett: Vagy iró leszek, vagy rendező. S én az előbbit választottam. A POZSONYI MOZIK MŰSORA: REDOUTE: (Bál). ADLON: Ifjú vér. Egy 17 éves szerelmi tragé­diája. Főszereplő: L:a de Putty. URÁNIA Natasa, az orosz forradalom romjain. ELITE: Natasa, az orosz forradalom romjain. TÁTRA: Nell Gicyn: Az amerikai Dubarry. AZ UNGVÁRI VÁROSI MOZGÓ HETI MŰSORA február 14161 20-áig: Vasárnap: Amerika Vénusza. A SZLOVENSZKÓI MAGYAR SZÍNHÁZ MŰSORA LOSONCON: Szombat: Muzsikus Ferkó, operett. Vasárnap délután: Csókás asszony, operett. Vasárnap este: Muzsikus Ferkó. JÍP ÓRIÁ­SA LVATOR természetes gyógy- és asztali viz. Vastól mentes* VértJsztitó. favoldó. Emésztést elősegítő. A bor színét nem vá't- ztatja mesr. SALVATOR-FORRÁS IfCte’ösége KOSlCE. )( Berliner Sehlitlschuhclub—Csehszlovákia 4:2. A jéghokki-torna első napján gyönyörű játé­kot látott a nagyszámban megjelent közönség. A játék első percétől kezdve idegíeszitő volt. Makacs harcot vívtok a csehek a második helyért, mert hiszen az elsőt már nem lehet a kanadaiaktól el­venni. A csehek gyors. és kombin-ativ játékot pro- duákltak, lövéseik precízek voltak. A berliniek eleinte széthuzottan játszottak. Jirkovszky révén vezetéshez jutottak a csehek, Simond azonban azonnal kiegyenlít. A második já'ékidőben mind­két fél nyúlt já-ékra törekedett, hogy a harmadik­ban a döntést kierőszakolja. Símond ismét vezetés­hez jutott s Roche dr. már 3:1 arányra emelte a németek eőnyét. Steigenhöfer révén a csehek egy góllal megjavították a helyzetüket, azonban ki­egyenlíteni nem sikerült nekik, ami elsősorban a berlini kapus önfeláldozó játékának ■ köszönhető. Közvetlen finis előtt sikerült még Johansonnak a győzelmet 4:2-re emeleni. A közönség a győztes berlinieket erősen megünnepelte. — A cseh válo­gatót ma este a kanadaiakkal játszik. )( Purkert a hofgasteini si-verseny győztese. A csehszlovákiai és németországi si-versenyeken, amelyeken Németország bajnoka, Müller is rászí­vott, Purkert (HDW) került ki győztesen 49. 4S és 46.5 méteres ugrásaival. Második KröckI (Thü- ringia) lett és csak harmadik helyre jutott a baj­nok Müller. )( Megismétlik a Sparta—Viktória mérkőzést. A Pondelni List által kiirt szavazás eredménye­képpen 2486 szavazat a mérkőzés megismétlése mellett döntött és csak 632 ellene. A terminusra vonatkozólag még nem döntöttek. )( Az Újpesti TE március 27-én Prágában fog vendégszerepelni a Slavia ellen. A mérkőzés iránt már most is óriási érdeklődés nyilvánul meg. )( A vidéki futball-derby 'Ml. Érsekújvár) tudósítónk Írja: A pozsonykerületi bajnokság két vidéki résztvevője az Érsekújvárt SE és a Komá­romi FC vasárnap találkozik egymással Érsekuj- várott, hogy a bajnoki pontokért küzdjenek. A papírforma szerinti győztes az ÉSE, azonban en­nek a két együttesnek kemény találkozásán sem­miféle meglepe'és sincsen kizárva. Mindenesetre elkeseredett, heves küzdelem lesz s Grosz Ernő szövetségi bírónak igen nehéz helyzete lesz, mert csak a legnagyobb eréllyel, a legdrákóibb szigo­rúsággal, a durvaságoknak csirájában való elfoj­tásával fogja tudni a mérkőzést az elfajulástól megmenteni. Emlékezetes, hogy az őszi, komáro­mi találkozás alkalmából is életveszélyesen durva volt a. játék, s annakidején ‘csak Feuer Gábor erélye mentette meg a helyzetet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom