Prágai Magyar Hirlap, 1927. február (6. évfolyam, 25-48 / 1359-1382. szám)

1927-02-19 / 41. (1375.) szám

1927 íebruáT 19, szombat ^I«<iAl-iViASÍiSAR-HIRbAa 9 , ÍQ>'FMA'7jJ>M fgÁ&T'. i i i—n m au—a—o—gy Az á!Eampapir-hausse és a sziovenszkói pénzintézetek Egy prágai ujságciikk érdekes adatokka] ezmnlé’íeti azt a hau^se-mozgailjnat, mely a mull évben a csehszlovák állam pionírok piacán beállott és amely azóta váIío®a liánul íej'ődúk tovább. Az állampapírok árfolyamának ilyként beállott naevarányu cmelkpiíéso rend- kirüli jolcntőságrel bir a sziovenszkói pénzintézetekre nézve. Ismeretes, hogy ez Intézeteik majd nem kivé­tel nélkül nagy veszteségeket szenvedtek magyarországi le léteiken és követeléseiken, va’pirp.nnt badiikörcscn- és AFa-mpípp r-áHc- m'ónvoikon. Tudvalevő, hogy az ímpér'um- vá’itozá® éta a sziovenszkói pénzintézetek egész sora omlott össze: számos bank likvi­dált, még többen a valamely erősebb intézet­be való beolvadás eszközéihez voltak .kény­telenek folytaimo-dni. E váleáganhár evvik leg­főbb forrását az említett vesztoségekiben kell keresni. Azon intézetek sorában, amelyek megúszták ezt a vihart, szintén sokan vannak o! van ok, amelyeknek helyzetét ólom súllyal befolyásolta az államnanirállomány vesztesége. Fölöttébb örvendetes tehát, hc«sry a muTt évb~n megkezdődött lendületes beüsse e vesziteségo’onek jelentékeny részét máris megtérítette az intézeteiknek, amelyeknek helyzete e réven fontos és jelentős javulási folyamatba jutott. Különösen a IV. államkölcsön, a 4%-os cserenanir és az u. n. liszlkölcsön árfolyam- javulásának van ren.dk i vüí ii hord ereje a szitc- venszkói intézetek szempontjából. A TV. á’lamköVnön tudvalevőleg a hadi'tkÖ1 csőnek k'.cse/ré’ésére szolgált. E cs.ere-ekcéónál a veszteséig 25% volt, de a IV, á'nemkö1csön nagy árfolyamesése miatt további kb. 30%-os veszteség érte az intézeteiket. E veszteségek­ből a baussemozgalom eddig, mintegy 25 %-ot . térített meg. A 4%-os cse répa pár a nosztrVi- kált 4%-os korona járadék k i ese t él és éré /• szol­gált, é? azonos névértékűn jutott az intézi te-kbez, árfolyama azonban sokáig 42 Kő. volt, úgy hogy itt a .2 intézeteknek az 50%-ot ás túlhaladó vesztességgel kellett számolnídk. Izgalom a budaposfci tőzsdén a hadikéi-1 cső nők piacán. Budapesti szerkesztőségünk I jelenti telefonon: A mai tőzsdén nagy izgal-1 mát keltett a hadáíköicsönkötvények nagy, árfolyamvesztesége. Már tegnap érezhető j volt a piacon Bethlen miniszterelnöknek az a kijelentése, hogy a hadikölcsönkotvények általános valorizációjáról szó sem lehet és hegy törvényjavaslatot szándékozik a kor­mány a képviselőháziban beterjeszteni, mely szerint nem valorizál. Ennek a kijelentés­nek hatása alatt a 6 százalékos I—V. kibo­csátású had'kö’csörköt vén veknek, amelyek nrindig a levmagaeabban szöktek állani, zár­latig 89-es árfolyamuk 81-re csökkent le. Az utótőzsdén meg már 79-es árfolyamon kínál­ták ezeket a háborús címleteket. A minisz­terelnöknek szerdán elhangzott ' beszéde azonban még némi reményt engedett arra, hogy a oharitativ valorizáció keretében ke­lendősége lesz a badikölcsőnkötvényekn ok, de Búd János pénzügyminiszternek tegnap este a képviselőház pénzügyi bizottságában történt nyilatkozata nyomán a spekuláció számára ez a remény is elveszett és ez a csalódás ma katasztrofális árveszteséget idé­zett elő a hadikölosönők árfolyamában. A tőzsdén mindenki piacra akarta dobni badl- kölcsönértékeit, úgy hogy már nyitáskor 15 százalékos áresések állottak elő és már nyi­táskor 68-as árfolyamon kerültek ezek a pa­pírok jegyzésre. Az árfolyamesés pedig percre1:-percre továbbtartott, úgy hogy a tőzsde titkára a nagy veszteségek láttára kénytelen volt ezeknek a címleteknek jegy- 1 zését néhány percre felfüggeszteni. Ez az in- ' tézkedés sem használt, mert amint a folfüg- ' geszáés után újból jegyezték a cimloteket, , az első jegyzés, amely a fekete táblára ke­rült, már 66-os volt. A déli órákban a VI— VII. hadiköicsön 44, a II—111. 46, a IV—Vili. pedig 43-as árfolyammal szerepelt. Az első vevő az IV. kiadású kötvényeknél a 65-ös árfolyamnál jelenúkezett s ekkor az áresés is néhány pillanatra megállt, de a helyzet minden pillanatban változott. Február elsején 1,391.600 volt a* angol munkanélküliek szánna. Bár fokozatosan, hét- ről-hétre iavul a helvzet Angliában, a mun­kanélküliek száma mésr ifív is 175.125-tel több. mint tavalv ilyenkor volt. Ez még a szénszíráik folvománva. mert a szénbányá­szok közül 240.000 bányamunkás nem tudott idáig elhelyezkedni. Egyébként, az 1,301000 munkanélküliből 991.100 a teljesén munka­alkalom hiiián levők száma, a többi csak ideiglenesen van alkalmazás nélküL íMepii-ö* p.'.u vftviCwtite renta ,,P(H) i'Lklilftborozó és kávéi áz FKÁBA Ut, .2. Hoc Látogattátok t Szabad bemeneti E 4%-os csere pap írok a mostani baunse' során Immár 72 Kő.-ra emelik ed lek és ezzel i é papíroknál a veszteségnek mintegy a fele j már megtérült. A lisz'.íkö’csön a 4%-os csere-1 pepiroknak 6%-osra való kicaeré’ésére szol-: gá’t ráfizetés melleit. E papíroknál is cirka ! 20%-os árfolyamnyereséget hozott a hausse. E hausse-mozgalom eredményei a most készülő 1926. évi mérlegekben jótéko­nyan éreztetik hatásukat. Ettől eltekintve azonban az intézetek lefolyt üzletévé álla Ián osságban nem volt kedvező. Különösen a gyenge termés és az ipar ne­hézségei befolyásollak erősen a lezárt esz­tendőt. A történelmi országokban jelentkezett pénzbőség Slzovenszkóban hiányzik; a friss tőkék képződésének folyamata itt igen lassú s éppen ezért az inrtézeteknél az 1926. évben mutatkozott betétszaporulat ál­talában nemi volt lényeges. A flott kihelyezési üzlet kifejlődését a még ogyre tartó fizetésképtelenségek és az alacsony, 35%-os minimális kényszer- cgyozsézi kvóta gátolják. Emellett a jegybanki reeszíkompit meglehe­tősen szűk és az intézetek hiteligényeit fő­leg a Zemská Banka és a Hypotecsná Banka alimeniálják. A bacikráta leszállítása és az á’taliános verseny nyomán a ka mellé te’ek az egész vonalon mérsékilődtek. A be félbarnát ma a szlovénunk ói vozstőintézetéknél 4—4.5 százalék, a gyengébbeknél 5—5.5%. A ki­helyezési krímiit a Zemekániál és a Hypo- tecsnánál 7%, más bankoknál 8—9%, a ki­sebb vidéki intézeteknél pedig felmegy 12 százalékig. A marsé tehát általában cirka 4—4.5%, ezt azonban jelentős adózási és szociális terhek és rezsiköltségek emésztik fel..' Éppen ezért az adott körülmények kö­zött az intézetek osztaléka ezúttal a ta­valyi keretekben fog maradni. Az .állampapiT-hausse folytán az intézetek vég eredményben egy súlyos lidércnyomás terhétől jelentős részben megszabadultak és a folyó üzlet év. hosszú idő múltán enyhült és jobb hangulatban indult-f Nyugodt • be r ti ni órtáktőasde. Vtlltmyérlié­kt'ik szilárdak volfe-k Egyes e periéin s értékek 4— 6%-krJ javultak, viszont máeok 7 % -lg gyengültek. Hajózási papírok iránt nagyobb érdeklődte mutat- ioozotl A líra 111.63-ra saiÜrdult meg. ■+- A brodJordi gy&pjupuu ou szilárd árak mel­lett az üzlet nagy volt. A fonala rak eoiilárdak vol­tak, de a ve>vők tartózkodó magatartási ta-nue.tót­tá k. — A barrel gyapjú piacon a február— júliusi árut 16.90-nel jegyezték. + Szilárd a rozs Amerikában. A liverpooli búzapiacon az irányzat ma lanyhulásra hajlott ós zárlatig az egyes batáridőikben átlag félpeonnys ár­esések állottak be. Winnipeg és Oikágó rair.lén lanyhán indult, kedvezőtlen időjárási hm kre azonban az árveszteségek kteőbb megtérültek. Búza nagyjában véve a tegnapi árnivón zárult, inig rozsban határozott botaz fejlődött ká, amely közéi 2 centes árnyeneeígeket eredményezett Tengeri lanyha, zab változatlan. — Csikágó. Búza májukra 140.50, júliusra 124.12, szeipténoberre 18150. Ten­geri májusra 79.88, júliusra 8863, szeptemberre 86.12. Zab májusra 45.75, júliusra 46, szeptember­re 45. Rozs májusra 107.35, júliusra 104 75. szep­temberre 99. — Winnipeg. Búza májusra 13S.12, júliusra 136.63, októberre 12825. Zab májusra 57.88, júliusra 5650. — Liverpool. Búza márausríi 10 sh 550 d, májusra 10 sh 2.75 d, júliusra 10 sh 3.50 d. — Newyork. Búza II. red wíntier 149.25, II. hard winter 154.50, II. mixed durum 158.50, I. norlhem Manitoba 168.68. Rozs 117.75. Trktir- mány:irpa 86. Tengeri 88.25. Bűzniietzt 675—710. A prágai tőzsde devizajegvzésoi: Február 18. Február 17. A* osztrák-csehszlovák kereskedelmi I szerződési tárgyalásiéi tegnap kezdődtek! meg Becsben. A csehszlovák delegáció azi ossfrákotkíkal és a magyar delegációval pár-' huzamosan tárgyal. Az osztrák kormány a | parlamentben ma benyújtotta a k-ereskedel-' mii és forgalmi viszonyt Csohszlováikiával szabályozó törvényjava&latot. A parlament­től fei]Íha1la'1m.azáist kér a kormány arra néz­ve, hogy Csehszlovákiával a kereskedelmi és a forgalmi vonatkozásokat a legtöbb ked­vezményt biztosító elv alapján ideiglenesen rendeleti utón szabályozhassa, úgy hogy az egyezményeket hamarosan életbe lehessen léptetni, anélkül, hogy a két állam parla­menti elintézését meg kellene várni.. Hanyatlik a fémek ára a világpiacon, A néev legfontosabb fémben mintegy egv esz­tendő óta folytonos árhanvat!ás van, amint azt a londoni fémtőzsde jegyzései mulatják. Az árak tonnánként angol fontban a követke­zek ctto alakultak: Etektrolvt-vörösréz 1926 február 66.10, 1927 február 60.5, csökkenés 9 százalék. Ön ez év kezdete óta 300-iól 287 és félre csökkent, ólom 1926 februári 31. 3, 9-es jegyzéséről 1927 februárban 26. 7, 6-ra sülvedt, a cink nedig ugvanezen időponttól máig 36, 16, 3-ról 28, 18, 9-re esett vissza, a csökkenés mindkét esetben tehát körülbelül 22 százalék. Az amerikai külkereskedelem visszafej­lődése. Az amerikai külkereskedelmi depar- temení a következőt jelenti a januári ameri­kai külkereskedelemről: A kivitel értéke 419 millió dollár volt a múlt havi 467 millió dol­lárral szemben és a tavaly januári 399 millió dohárral szemben. A behozatal 359 millió dollár (361, illetve 414 millió dollár) és ebből arrryimportra 61.96 millió és ezüstimportra 5.4 T^’llíó dől1 ár esik. Magyarországon még nem állapították me'r a róna árát Budapestről jelentik: A ma- g^ar cukorgyárak a répatermelőkkel tudat­ták, horir meinnvtt haüandók fizetni a rénáért. A gyárak a 14 shíllinges londoni cukorárfo- lv?m alaréán shi 11 in vérként az ui magvar va­lutában számítva 8—9 filléres prémiumot biztosítanak, míg a répaterme’ők 12—15 fil­léres prémiumot követelnek. Ebben az eset­ben egv 18 shillirmes londoni árfolvem mel­lett a répa ára 2.96 pengő volna, tehát az az ár, amivel a gyárak 1925-h®ti fizettek. A. Francia Bank leszállította a lombard- kamatláhat Parisból jelentik: A Francia B?r,k ez érlékp-apir!ombardot 8%-ról 7%-ra szii'ilttotiia le. Az 514%-os váltódisZkortt vál­tozatlanul megmaradt. A Pozsonyi Kábelgyár osztaléka. Érte­sülésünk szerint a Pozsonyi Kábelgyár mér­leg-ülését csak két hónap múlva fogja meg­tartani és a felügyelő bizottságban nagyon megoszlottak a vélemények arra nézve, hogy mekkora legyen az osztalék. A jelenlegi ál­lapotot alapul véve azonban feltehető, hogy a tavalyi osztalékot, 20%-ot, azaz 80 koronát fognak ezidén is fizetni. A Svájcnak adott vámkedvezmények. A csehszlovák—svájci kereskedelmi szerződés­ben Svájcnak tett vámkedvezményekről Zü­richből a következőt jelentik: Vámkedvezmé­nyeket biztosítottak svájci tenyészállatokra, a sajtra, csokoládéra, konzervált tejre, gyapot- árukra. selyemre és órákra. Ami a csokolá- dévámekat illeti, a közönséges csokoládéra 100 ldlogramonként 1050 koronára és a cső-! koládécukorkákra 1250 koronára csökkentet­ték az eddigi vámot. Az autonóm vám eddig 2600. a szerződéses vám 1820 korona volt A legtöbb kedvezményt biztosító elv alapján a csökkentett vámok a többi szerződésben álló államokra is vonatkoznak. 1926-ban a Svájc­cal folytatott csehszlovák külkereskedelem 190 millió koronával volt aktiv, mert az 516 millió koronát kitevő kivitellel 326 millió ko­rona behozatal áll szemben. A Svájcban való exportnál az árucikkek a következő sorrend­ben szerepelnek: Cukor 210, maláta 73, vas­áru 40, gyapjuáru 34, selyemáru 29, gyümölcs és főzelék 19, vágó- és szarvasmarha 16, üveg­áru 12. gyapot 10 millió korona. A Svájcból importáltak: selvemáru 83, gyapotáru 51, gyapjuáru 38, órák 31, paríőmáru, festék és flrnisz 23, élelmiszer 18, gépek és készülé­kek 16, villamosgépek és elektrotechnikai szükségleti cikkek 14, fém és bőráru 10 mil­lió korona. Állami rekordbevételek Németország­ban. Németország januárban adókban, vá­mokban és leadásokban rekordbevételeket ért el. 763.5 millió aranymárkát tett ki az összbevétel, ami az októberi bevételnél 22 millió márkával nagyobb. Április elseje óta az összbevétel 6.056.8 millió márka volt. mig az egész gazdasági év 6685.1 millió márkát eredményezett. Az idei év tehát hatalmas többlettel fog végződni. A belföldi bőrniac. A mnlt hét viszony­lagos javulása a bőrpiacon tartottnak bizo­nyult. Az érdeklődés előterében színes felső­bőrök. elsősorban boxcalf állottak. Talpbőr­ben is elér kielégítő az üzlet és pedig nehéz varv igen könnvü fajtákban. Az inkasszo-vi- szonvok továbbra is rosszak, ami az alap- hangulatra kedvezőtlen befolyással van. ./TÖ2S^1>ÉK^ . •f Gyengüli, a prágai értéktőzsde. A* ipari részvények piacán eetetk: Zetttüzi Kaolin 4>5, hö- nigsthoíi és Sohoeller 30, Horvát Cukor 12, Ncsto- mitaá 15, Cseh Cukor 11, Horvát Cukor 12, Aussi'gi Finomító 5, Pnáyai Vas és Tejipar 15, Aueshgi Vegyi 11, Kolim.i Szesz, Prágai Malmok 10, Inwald 9, Aipine 8, Pozsonyi Kábel 7, Skoda 6, Brünraá Sör és Kóbucg 5, Poldi, Egyesült Villany, Ringhoffer 4, Krizjsik, Seílier 3, Sinmieringii, Daneik, Cseh Ke­reskedelmi és Nyugataseh Szén 2 koronával. Ja­vultak: Budweisi Sör 15, Első Pilsend 10. Roth- kostelietz 7, Dux—Bodenbaeh 8, Nordbahn 5. Egye­sült Gyapjú 3, Berg ás Hűtlen és Solo 2 koroná­val. A bankpiacon Lánderbanfk 1 koronái veszteit. A beruíiázisi piacon a H- és L-járadék 114 % -kai esett- Az exótapiac üzlete szűk keretek közt moz­gott.-f A prágai devizapiacon Párás 0.05, Milánó 0. 875, Madrid 3, Bukarest 0.2 koronával javultak. + Gyengüli a prágai cukorpiac. Nyetrsárujegy- aés Auesig lbko és kikötő 22.50. + Változatlan a prágai gyümölestőzsde. Aszalt basnyák sailva 80—85, 415 kr. 9—100, 320 kr- 110—- 120, 250 kr. alma 170—ICO. + A prágai lóvásárra ma 162 lovat hajtottak föl. Étből gazdasági lovak párja1 18—1S.CO0, gyen­gébb kvalitású lovakat 12.000 boronáért adtaik el. Olcsó lovakban nagy volt a választék. + Gyengült a budapesti értéktőzsde. A spe­kuláció hétvégi eladásai folytán az árirányzat eső volt. Ganz—Danubius. Telefon és Hazai Bank szi­lárdabbak voltak. A gyenge irányzat végig tartás volt. Egyes,, a csehszlovák távirati iroda jeí'enitéeé- ben nem foglalt értékek közül a MőktáT 83, Török­szentmiklósi 1.80, Pestszentlőrinci 10.GO, Rőszvéay- sör 95, Féltén 134 pengős árfolyamot ért el. + A mai budapesti terménytőzsde irányzata — amint azt ottani szerkesztőségünk telefonom je- : lenti — bizakodó hangulat mellett tartott voiL A j következő árakat jegyeznék: Tisza vidéki búza 33X0 | —34.20, egyéb 33—33.40, rcras 25X0—26, takar­mányárpa 22—22.50. tengeri 1950—20, zab 20J80 i —21, korpa 15.70—16 pengő. 4- Gyenge irányzatú a bécsi értéktőzsde. Az | üzlet realizációk és fedezeteikben merült ki és a , nyitás után stugnácló állt be. Az árfolyamok le- i morasolőditak. A korlátban is igen kicsi volt az j üzlet. ­+ Tartott a berlini terménytőzsde. A követ­i kezö árakat jegyecéck: Búza 263—237, rozs 247— : 259, árpa 214—242, zab 191—201, tengeri 187—189, búzaliszt 35—37, rozriiezt 34.25—36.50, buzakorpa 15.75. roraffconpa 15.25, Vilriőria-torsó 50—66, kis ehető borsó 22—Bő, büMcöny 23.50—24.50, repoe- pogácm 16.40—16.30. leimogácsa 20.70—21, száraz­1. eaelot 11.60—11.80, burgonya 28.60—28.90. Péuz Áru Pénz Aiu \ mstftrdam . . 1S49.50 tUÖS.60 1S40.2B tSBf.25 lóriin ...................7S8.1C f0?..10 798.10 £C2 10 íf trich...................W.7i (Í0.75 C47.7A £50.75 i )slo(Christiama i S65. - £69.-— GC5.50 f.69 50 Ivoponhaecn . , 897.60 SOI.60 897.50 901.60 Stockholm . . . 000.- 904.- 000.- fiC4 — Mai (and .... 146.17 V« 147.677, 145.30 146.70 .’aris..................132,05 138.25 132.- 1SC.20 Go ndon .... 16320 164.40 Í63.2Ö 104.45 New York (Jnbte 33.61',, 33.517, 33 617, .'3.517, missel .... 463 62'/, 471.62'', 46361',, 17162'/, Madrid .... 56550 £68.50 662.60 .65.50 Uctgrad .... 59.19 59.69 59.19 £9.69 Sofia ..... 24.30 24.60 24.30 Z4.60 Konstantinopel 17.427* 17.82'/* 17.30 17.76* Wien . • « . . 475 — 478.— 475. - 7S. — Warschau ... 374.75 380.76 £74.75 80.75 Budapest ... 590.— 593.- 589.75 572.75 Buenos Aír«» • 1412.— 1418. — 1407.— 1413.— * Helsingfors . , 84 877* 85.377* 84.75 85.25 Eiffa ...... 648 50 £51.50 £48.50 r51.50* Rio de Janeiro. 401.50 404.50 401.— 4C4. —1 Ríontevideo . . 34.30 34.70 34.30 34.70* Alexandria. • . 168.80 169.70 168.30 163.70 'Athén................... 45 45 48.06 45.45 46.05* Bu kareat . » . 19.70 20.10 19.50 19.90 Kowno . . . » . 819.— 821.— S19. — £21.—* Lissabon. . . . 171-30 ATi.70 171A0 172.70 Révai.............. 9.— L> 9.20 9.— 9 20* Mo ntreal..., 38.67'^ £3 87^ 33.87'/, £3.87'/,* Prága, február 18- Valutáik: Holland 1848 né­met 797.87.50 belga 468 svájci 649.26 norvég 865 dán 897 angol 163.22.50 spanyol 565.50 o’asz 147.50 amerikaá 88.48 francia 138-02-50 evéd 899 jugoszláv 5350 magyar 589.37.50 román 19.42.50 bolgár 22X5 lengyel 875 oszitráik 478. A budapesti értéktőzsde Árfolyamai: il 18 II/1V Ang.-Magyar p7 “ Hazai bank..................... 50-­Ma gyar Hitel................. 8!.«5 f8 _ Je lzálog ........... 38­Leszámítoló.................. 94.60 94 ^ Ma gyar-Olas*.................. 62. e-‘.n Os ztrák Hitel.......................... 12.8b li­Me rkúr..................................... 0:8? 0-S» Ke reskedelmi bank ..... US.— HS*~ Egyesült takarékpt. .... — Mngy. ált. tkpt....................... 93.— 98*“ El ső hazai tkpt............. 2S9.tO Z2-)00 Bo rsod-Miskolci................... 61.-­C/ oncordia . . ....... O.Sfi 0 Budapesti malom......... íf.io 10 ** Gi zella malom...................... 21 7S 2s*— Hu ngária malom ...... 29.60 23- — Beocsini............... ............... - '~ És zaki szén.................. —.— - — Es ztorgom-Szászvár .... -—~ Felsőm, szén................. ?3.— 72 Hr asehe........................... 86 .3:1 3 -7 Ma gnezit................................. ifi!.­Ma gy ált kőszén ...... <47.— 44. 7® Salgó......................................... 59 -0 i360 Hr ikányi..................... U3.~ *40 — Kó bnrg.............................. tto. — Cs áky................................ 35.- 84-áO Ma gyar fegyvergyár. . . . 136.— M6-“­Ganz Danubius..................... . 186,— ifit-8** Ga nz villamos....................... üo.— Hofherr . .................................. iá.#-’ 8-3Ó Lá ng............................................. 17.80 17=2 Lipták............................................ 2..;o 2®2 Gy őri vagongyár..................* 11.40 11 45 Rima............................................. 97. ­Sc hlick............................. • • 73. — 73*0 Te ndioff Dítrích ...... 4.50 i-í0 Egyek, fa.................. - .28 --** Gu tmann................................ S7.&0 -9-~ Or sz. fa . . ........................ * - 4 Li gnum-trö6zt. ....... —.- * —— Malomsoky ......... jg. - - •— Nenscbloss ....................... - ._ - .08 Ré zbányái.......... - - .— Szlavónia ............................. • s.40 3.33 Na schltzi.................. 168.50 164- — Za boiai .................................... 1.40 -------­Ad ria......................................... ;e~ £6— At lantika...................... j ^ ; 88 Le vante................................. 27.^0 37-10 Közúti......................................... Dé livasut ................................. iggp 16 60 Al lamvasut............................... . 35 «o rs.60 Tr öszt......................................... 4i 20 30 á0 Ma gyar cukor....................... 9(5.- 201­Óc eán......................................... ofco (•<* Ma gyar szalámi................... __ — Iz zó............................................ ili - M4.50 Gy őri olaj............................. . g't2 2..0 Ba róti......................................... ----­Ég isz............................................. !5,40 14.5*0 Go ldberger.............................. _ 24.0 Sp ódinm...................................... abo 5 20 Hi lngária mntragya .... 1^90 13.20 Klotild...................................... t'90 - i­Gnmmi...................... 35 — Te lefon...... ^‘.40 Bo ni ..*•«••••«*•• :*o.— Ts-Pir • ..................................... 874 3.80 Ős termelő «••«•••••« 11,80 17.80

Next

/
Oldalképek
Tartalom