Prágai Magyar Hirlap, 1926. november (5. évfolyam, 249-272 / 1287-1310. szám)

1926-11-23 / 266. (1304.) szám

ifiteö november m, kedd. / Milyen idő várható? ■MBBayrJfWMTWMTOT >^-a«TOJ»w^jS]Wi^g^j^&ti3rHat',V'aafc.«CT3^-;<a»o Aj abnomiis meleg időt tegnap este zivatarral pá­rosult lehűlés váltotta fel. Északnyugatról nagyobb depresszió érkezett, amely légközi zavarokat oko­zott. A köztársaságban tegnap a hőmérséklet maxi­muma még átlag 18—23 fok Celsiust tett ki. Na­gyobb esőzéseket Csehországból jelenítettek. — Időprognózis: Változékony, esőre hajló, nappal még normálison felüli hőmérsékletté], fokozatos lehűléssel. Súlyos elemi katasztrófák egész Európában — A komáromi városi közkönyvtár megnyitás előtt. Komáromi tudósítónk: jelenti: A városi könyvtártanáé;} Gidró Bonifác főglmnáziumi igaz­gató elnöklete, alatt ülést tartott, amelyen a könyvtár helyiségének a kérdésével foglalkozott és azt a kultúrpalota épületében jelölte ki. A könyvtár felszerelése folyamatban van és az a ma­gyar szépirodalom egész anyagát fel fogja ölelni, de amellett az ipari és gazdasági szakkönyveket is. A könyvtár január elején nyílik meg és nyil­vános olvasóterme is lesz, azonkívül hetenként háromszor kölcsön fog adni könyveket a nagyT közönségnek. — Pofozkodás a kassai főjegyzői hivatal­ban. Kassai tudósítónk jelenti tele ionon: Pa­rázs botrány játszódott le ma délelőtt a kassai főjegyzői hivatalban. Simító Hugó pozsonyi kereskedőt, akinek Kassán is van. szőnyeg- kereskedése, idézte be a főjegyzői hivatal, mint elsőfokú iparhatóság, meri; a kassai gré­mium részéről az a feljelentés érkezett Simkó ellen, hogy illegálisan kereskedett. A felje­lentést Grűnfeld Jenő kassai kereskedő tette. A főjegyző előtti tárgyalás meglehetős izga­tott lefolyású volt. Simkó farukkal igazolta, hogy teljesen szabályszerűen vezette üzletét és azt állította, hogy sorozatos hajszának az áldozata. Grűnfeld, aki maga is megjelent a tárgyaláson, sértő kifejezést tett Simkóra, ak erre hirtelen felugrott és kereskedőtársát há­romszor arculcsapta. A tárgyalást vezető hi­vatalnok rendre intette a feleket, mire azok bocsánatot kértek viselkedésükért. Az ügynek valószínűleg büntető feljelentés lesz a követ­kezménye. — Léderern* 5961 * Pozsonyim alkarja szállíttatni fia holttestét. Budapesti szeriteáztőáégünk jelenti tele­fonon: Léderer Gusztáv édesanyja fia holttestét Pozsonyba akarja ssállitbafini s a szükséges lépése- kot már meg is tette. A katonai hatóságok azon­ban még nem döntöttek Léd eremé kérése ügyében. Mükrisch-Ostrau, november 22. A három nap óta tartó vihar vasárnap éjszaka óriási pusztítá­sokat vitt véghez. A villanyosvezetóket tönkre­tette s ezzel az Ostrau-karwini forgalmat is veszélyezteti. A vihar Máhrisch-Östxaubán és a vidéken károkat okozott, tetőket szakított el és a kertekben és az erdőkben gyökerestül tépett ki fákat. 22 iuterurbán telefonvonal elromlott. A witkowiízi bányák villanyközpontjában a Kaxo- lina-bánya hat méteres hűtőtornyát ledöntötte. Paris, november 22. A zivataros időjárás a tegnapi nap folyamán is nagy károkat oko-; zott. Montpellierben és a Rhone völgyében a j távi r óvezeték és a vilJanyszoIgá’ltatás hosszú | vonalakon megszakadt. Hasonló jelentések j érkeznek a csatorna-vidékről is. Madrid, november 22. Egész Spanyol- j országban óriási'zivatarok voltaik. A legtöbb | folyó kilépett medréből. Szamos halászcsó-1 naivnak nyoma veszett. Kilenc kalászosomk a sanlucari parti szír teken összezuzódoii. Sok ember a vízbe hilt. Becs, november 22. Salzburg tartomány­ban tegnap orkánszerü Föhn-zivatar vonult keresztül. A vihar számos háztetőt leszakított és megrongálta a villany- és a távi Fővezeté­keket. A vonatok némely szakaszokon kény­telenek voltak útinkat megszakítani. Becs, november 22. A Salzkammerguton, valamint a Semmering és a Sdmeeberg-vi­déken óriási erdői özek voltak, melyek óriási anyagi, károkat okoztak. A tüzeket a kivonult katonaság lokalizálta. A Semmeringen ugyan­akkor végigvonult egy orkánszerü zivatar is, mely számos munkás-házait és gazdaságot el­pusztított s feldöntötte a harti kőszénbánya­üzem nagy hűtőtornyát. Paris—bécsi ex­presszvonat erős késést szenvedett. Aki Besztercebányáról Kassára jön robbanószereket lopni A magnezitgyár tolvaját még a feljelentés előtt elcsípték a kassai állomáson — Skropek Ferdinánd titokzatos eéln kassai kiszállása A húzások az 5. osztályban december 14-ig tartanak, Pót és új sorsjegyek még kaphatók' „FORTUNA** bankilsleinél. BratfsEava, Duna-u. 7. ~ xVz üngár Bank Kassa-Kosice (Malom- utca 20) közlése szerint a XV. osztálysors­játék mai húzásán a 48 és 89 alapszámokat sorsolták ki, 50.000 koronát nyert a 149089, 3Ü.000 koronát a 10.000 koronát a 152148. —■ 5000 koronát nyertek: 68048 80048 85148 83548 748 117948 46848 117089 217189 69189 138389 66989 237789. xx A 16. húzáshoz sorsjegyek már kap­hatók a szerencse által különösen látogatott KNAPP BANKHÁZÁNÁL, Komárno. Ez a bank már sok milliót kifizetett nyeremény­képpen üzletfeleinek. Ezért rendelje meg azonnal sorsjegyét! 5964 — Az erdélyi iskoláikban mindenütt magyarul tanítják a számtant. Aradról jelentik: A magyar szülők nemrégiben küldötteégileg keresték fel az illetékes köröket <s elipanaszolták, hogy iskolás gyermekeik a számtanban — a gyermekek előtt még ismerétjén román nyelven való tanítása miatt — vagy egyáltalában semmi, vagy 'csak nagyon i« '••seivély előmenetelt tanúsítanak. A közoktatásügyi -.rizler in tet a tankerületi főigazgatóknak ren- ■ Iben megengedte, hogy a polgári iskolákban ,v.< moniitt a növendékek anyanyél vén tanitíassák iiir.tematikát. A rendelet érvénybe lépett s már (>.-zes erdélyi polgári iskolákban magyarul ia- dk a számtant. \x A gyümölcsfa lombozaténak rügyfakadás utáni első ' zavartalan fejlődését biztosítanunk ke’: azáltal, hogy téli enyhe napokon DENDRIN kák'áuyiőzeüel a fa törzsét és vastagabb ágait bekenjük, koronáját pedig bepermetezzük. Már 1 kg'\-al több gyümölcstermés visszafizette egyet­len fa DENDRIN-nel való kezelését. Részletes : t- .vitással szolgál Bergfioffer János cég mag- ktuvskedése, Pozsony, Köztársaság-tér 18. sz. 5334—III. á Bi" SfilVATOn a* egyedül vastól mentési Othlum- és BornatrlunHoiTás. Természetes jjyófjyvt/. Vese-, hélyng-báiitBlmiiknál, vi­zelési- és anyageserezovtiiralmál cnkorüajobnai), véredény elme- . bitesedéseknél és rheumámál legjobb \ eredménnyel hasínólható. .íoizíf asztali viz. | Bővebb fetvitágositAísal srolgtl: ÍtmÉS * Salvaior forrás Keiké, ssss Kassa, november 22. (Kassai tudósítónk telefonjelentése.) Ma reggel jelentés érkezett a kassai rendőrségre, hogy a magnezitgyár­ból az éjjel ismeretien tettesek elloptak két kiló dinamitot a hozzá tartozó felszereléssel együtt. A rendőrség a jelentést tevő gyárigaz­gatót azonnal értesítette, hogy a tettest még a feljelentés beérkezte előtt sikerült a rendőrség embereinek elfog- niok. A kassáról hajrali négy órakor induló sze­mélyvonat indulása előtt ugyanis a pályaud­varon szolgálatot teljesítő rendőrnek feltűnt egy abnormálisán kövér s gyanúsan viselke­dő férfi, aki az oderbergi személyvonatra akart felszállni. A rendőr azonnal leigazoltaí- ta. Kitűnt, hogy az illető Skropek Ferdinánd, besztercebányai lakos. Minthogy az öltözete rendkívül duzzadt volt, a rendőr megmotoz­ta. Furcsa dolgok kerültek napfényre. Skropek derekán hat méter hosszú gyújtó­zsinór volt felcsavarva, kabátja alatt pe­dig a testén néhány kiló din-amit volt elrejtve apróbb csomagokra osztva. Á rendőr azonnal beszállította a gyanús fér­fit a rendörigazgatóságra, ahol kihallgatták. — Mit akart ezzel a reugeteg robbantó­eszközzel? — kérdezte a kihallgatást eszköz- lő rendőrtisztviselő. — Semmi különöset —• válaszolt Skro­pek. — Beszterce bányára akartam szállítani, hogy ott eladjam. A továbbiakban megvallotta, hogy a magnezitgyárban‘lopta a holmikat több egyéb különböző robbantószerrel együtt. Vallomása azonban annyira zavart és sok esetben ellent­mondó volt, hogy a rendőrségen az a véle­mény alakult ki, hogy Skropek, — aki külön­ben is többszörösen büntetett előéletű — na- gyobbszabásu titokzatos merényletet készített elő. Skropeket őrizetben tartották $ a nyomo­zást tovább folytatják.-r- VouatSsszeütközés Prágában. Szombaton este a prágai Masaryk-pályaudvaron több üres sze­mélykocsit tolattak. Az alagút mellett rossz vátiő- átiitás következtében ez a garnitúra összeütközött a 8205. számú tehervonatiéi. Két kocsi kisik’ott. Az összriitközósttél két vasutas könnyebben meg­sebesült ■■'"■mrfMMMMMnMawwMMMMtncaamaaanMaHB' 1 | „Telelőnkéit Hád'ő*‘ Breliktivitisánál fogva a világ 1 I léglökétetesebb rádiókészüléke — Szállítja és felszereli I I Oíleal Rádió Társaság, Preior»Ep«r|es J S Kérjen árailnlafot! Kérjen árajánlatot! I S*áz tonna saruét kapott nászajándékul egy ■angol hölgy — a bányászsttrájkra való tekintettél. Londoniból jelentik: Egy montreali angol szárma­zású hölgy Ostendében ólő teetvérhugának, aki a Minit hét végén ment férjhez, különös pásaajámdékot küldött, A montreali nővér 100 tonna szenet adott fel Montrealban londoni buga részére azzal az in­dokolással, hogy a báuyászsztrájkra való tekintet­tel ennél értékesebb ajándékot nem tud elképzelni. — Betörők garázdálkodása Budapesten. Buda­pesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Az elmúlt éjjel két helyen jártak betörők. Ismeretien tettesek betörtek Odescaldhy Zoárd herceg lakásába s ott mindent felforgattak, do nagyobb értéket nem tud­lak magúikkal vinni, — Jobb szerencséjük volt Mándy István ügyvéd lakásában, ahol 50 millió értéttoő hofonit vittek magukkal. A nyomozást a leg­nagyobb eréllyel megindították. Szanatórium CARITAS Bratislava, Toraa-n. 18fb | Sebészet / NbgyógyAszat 1, *«rt, napi 90—100 korosáig, II. ©art sápi 55- f 6S korosáig, Scabad orrosválaazté*. KSlSa sífilészst! ; ottUUy (Bolh dr). I. out pasas! arítt* 8 napra léOO ^ korona, II. ősit. pascal satiláa 1000 korona, Verató v orrot: FRANKENBERGF.P. dr, aíyntomi tanár. Ar. I intézet ISortoaa ! BQTH JÁNOS «, teaár- i **4ád oparatSr, REÍOCHA LAJOS ét. lg«**t*. | xx Torlódások elkerülése tégett már most szerezze be karácsonyi gyermek-játék szükségle­tét a Rózea-áruházbáU. Bratislava, Ventur-utca 11. szám. 5919 xx A szlovák nyelv gyors és könnyű elsajáti- tásához legjobb Mibál 1000 sző nyelvtana, a cseh nyelvhez Brábek 1000 szó nyelvtana. A legújabb „Academia“ magj-ar-szlovák és szlovák-magyar szótárak. Kaphatók minden könyvkereAkedésbe::. 5961. xx Mindig vígan előre! Aki becsületesen teljesiti kötelességéi, gyorsan határoz s mun­kájához jobban ért, mint társai. Minak ér­vényesülése elé semmi akadály nem léphet. ^Tessék megpróhálni. (Bat'a.) — Egy pozsonyi kereskedő tragédiája. Potbo- j nyi tudási tónk jelenti: A mai válságos gazdasági ' iszonyoknak, az életért s létért folytatott keserves küzdelemnek szomorú fináléja játszódott le szom­baton Pozsonyban. Mészáros Gyula, a városszerte közkedveltségnek örvendő irógépkereskedőt elbo­rult elmével beszállitottók az állami‘ kÓTiház elme- osztályába. Mészáros Gyulának a Ventur-utcában j van irőgépfkeredkedéee, Az üzlet azonban az utóbbi \ időben nem ment jól s ezéit az irógépkiereískedétet j lassaníkint háttérbe szorította és eutóképrinetetet 1 válMt. De a m>ég fiatal, liarmincnyoloéves, életvi- • dám embernek idegeit az anyagi gondok rövideden j felőrölték és a szerencsétlen 'kereskedő nagyzási j mániába esett. Egyeseire csak arról kezdett be- j szólni, hogy üzletéit ki fogja bőviteiti, hatalmassá, i naggyá fejleszti és száz alfeahtiazottat fog tartani. Szombaton délelőtt, idegei már végleg felmondták a szolgálatot, üzletében a feleknek feltűnt, hogy különösen viselkedik és furcsa dolgokat beszél. Azt állít ólja. hogy ő Magyarország királya és el fogja csapni a többi európai uralkodókat. Az emberek ekkor vették észre, hogy a szerencsétlen ember el­méje meghibbant ée hazaveaetiék a lakására. Mé­száros déliben dühöngeni kezdett, mire hozzátarto­zói autóba ültették, és beszállították az elmegyógy­intézetbe. Az orvosok remélik, hogy hosszas keze­lés után vissza fogják adni gyógyultan az életnek. — Kínai fogtechnikus produkciói a kassai rendőrségen. Kassai tudósítónk jelenti telefonon: Mia délelőtt megjelent a rendőrségen egy magát Aurélio T estimák nevező’ idegen és engedélyt kért arra, hogy speciális kínai és japán metódussal báj- dalom nélkül húzhasson fogakat. A foghúzást, mint mondotta, minden műszer nélkül, kezével intézi el. Rögtön ajánlkozott is, hogy mesterségét kész bemu­tatni Egy rendőr jelentkezeti. Az idegen ^aláírni folyadékkal bekente a rendőr fájó odvas fogát majd néhány perc múlva a jelenlévők nagy megle­petésére -tényleg kivette a fájós fogat minden mű­szer és minden fájdalom nélkül Hamarosan Mre j járt az épületben az esetnek és perceik alatt szá­mosam. huzatiák ki rossz fogaikat Az idegen most a produkció sikerén felbuzdulva, újból kérte a nyuwános működési engedélyt, de a rendőrség ké­rését visszautasitotba, miután nálunk törvény tiltja a kuruzélást Azt mondták neki, hogy tegye te a fcgtechnikusi vizsgát s akkor használhatja ezt. a speciális fogházáéi módszert. Aurélio Teste kéré­sének elutasítása után, kezében a kihúzott odvas fogakkal, .szomorúan hagyta el a rendőrigazga lóság épületiét s Prágába megy szerencsét próbálni. xx Krónikus )égésőmegbetegedéseknél, bron­chitisnííl o 'kűlöniböző gyógjiszertár). készitmények, köptetőpréparátunttok állandó, vagy gyakori hasz­nálattal hathat a beteg szervezetre, elrontja a be­teg gyomrát, elveszi étványáf. Sokkal nagyobb ha­tást lehet elérni megfelelő ásványriz használatával. Például a „Sálvator“-ásványvíz, amely bő szénsav- tarial niánál és ált a lában ebémi al össre lé t eléírd, ‘fogam igen kellemes ml, a légzőszentek megbete- ^edésénél igen hatásos és a gv-omor működésére is igen jótékonyan Inat­A legszebb karácsonyi ajándék a bármely : v nagyságban készült művészi fényképfelvétel, ^ 1 AHfi WILDT, PRÁGA Králodyörská 18, Jönykípétzetl mOterme. ' . i ’ A szlovenszkói és ruszinszkói szociális biztosítás Pozsony, november. 22. Szlovéné zkó és Ru­pzinszkó betegsegélyzö pénztárak vezetői Ham pl képviselőnek, a szociális biztosítási központ el­nöklete alatt vasárnap konferenciára jöttek össze Pozsonyban. Az értekezlet a személyes ügyeken kívül a szociális biztosítási törvény végrehajtá­sának acininisztrativ nehézségeiről s azok elhá­rításáról tárgyalt. Részletesen megvitatták a szociális és biztosítási illetékek behajtásának kérdéséi. A központ képviselője bejelentette, hogy Lucsivnán, Poprád mellett egy szanatórium épül beteg asszonyok és gyermekek számára. (K) Nagy tüzek Prága külvárosaiban Prága, november 22. Vasárnap éjszaka a holesowitzi gázmüvek utcájában, Pokorny Károly asztalosmester épületében tűz ütött ki, amely igen gyorsan lángokba, borította az egész épü­letet. A házban lakó emberek a tüzet nem vették észre, úgyhogy csak az elősietett rendőri ké­szültség keltette fel a lakókat s az utolsó pilla­natban ürítette ki a lakásokat. Tóbiások kárpitos 20.000 korona értékű készáruja teljesen leégett, valamint Pokorny lakása is. A tűzoltóság a rend­őrséggel együtt önfeláldozó munkát végzett, mi­közben négy rendőr megsebesült. A lakók közül Csemohörszky viílamoskalauz és Matousekné égési sebeket szenvedtek. — A michlei gázmüvek építési helyén szombatról vasárnapra virradó éjszaka kigyulladt a kovácsmühely, mely porrá égett. A kár meghaladja a 40.000 koronát. A tűz oka. ismeretlen. — A szegedi autóbusz szerencsétlensége. Sze­gedről jelentik: Vasárnap délelőtt, az egyik városi autóbusz nekiszaladt egy fának és felborult. A ko­csiban ülő utasok köziül 12 súlyosan, sokan pedig könnyebben sebesültek meg. Néhánynak állapota válságos. A vizsgálatot megindít Ottót. Erisjabú Sjalntt Josrf UltmiJl atapiina 1880-bmt. xx Ne sajnálja a költséget, mert azt bőven be­hozza, ha rádió ég rádióalikatrészek beszerzése előtt az ,.Ampére“ villamossági vállalathoz (Bra- tislava, Grö®sling-u. 16.) fordul árajánlatért. Min­dennemű felvilágosítás díjtalan. Jó anyag, biztos siker, 589-4 J>zmHta,-ZE»F,. A pozsonyi mozik műsora: Redout: Reál ezredes öröké. (Európa gyűl* togatói). Adlon: Berlichingen Gőte. (A vaékezü em­ber). Urania: Az éjféli nap. (Közkívánatra meg­hosszabbítva). Tátra: Az amerikai tónus. (Főszereplők: Mis* Amerika, Esthei* Balston). • Elité: Az éjféli nap, (TCözltivánatra meg- hosszabbitva). (*) Egyházi hangverseny KassánKassai tudósítónk jelenti: A kassai római katolikus hitközség magas nívójú egyházi, hangversenyt rendezeti szombaton délután a dómban a székes­egyházi zenekar és a kassai, művészvilág több neves képviselőjének a közreműködésével. He- merka Mary mély átérzéssel interpretálta Liszt B—a—c—b fantáziáját és fugáját. Jurák Mal­vin képzett hegedű-játékos, amit Gounod Ceciliu- himnuszának előadásával bizonyított be. A. ze- I nekart Kozák kapitány a tőle megszokott bizton- ; sággal vezényelte. A női kar Pergőiese „Stábot 1 Mater“-éböl adott elő részeket zenekari ltiséret- i tel. Haisinger Teréz Hemerka Ave Máriáját énekelte rendkívüli finomsággal. A vegyeskar : Bárdos Lajosnak, a tehetséges, magyar egyházi zeneszerzőnek Igrediente Domino c. müvét meg­lepő listással mutatta be Hemerka Dirik karnagy kiváló vezénylete alatt Lebilincselő szépségű volt Cesár Frank 150-ik Psalmusának orgona-, hárfa- és zenekarkisérettel kisért előadása. A vegyeskai- és a kíséret egyaránt brillíroztak. Paulusz Ákos kivételes művészi tehetségét a Haydn és Ecktt^ cselló-szólókban élvezte a közönség Hemerka Máry mindenben alkalmazkodó és pazarul töké­letes orgonakisérete mellett. A hangverseny Hemerka Ulriknak: „Mária az éj viharában*' sZimfőnikus erejű szerzeménye fejezte be a ve- gyeskarral és nagj* zenekarkisérettel. A hang­versenyt hatalmas közönség hallgatta végig. .4 ruszinszkói magyar színtársulat hete műsora Vasárnap d. u.: Csókos asszony. Vasárnap este: János vitéz. Hétfő: Haramiák. Kedd: KomeviUei harangok. Szerda: (Nincs előadás.) Csütörtök: Szeretek egy színésznői. Péntek: Akácfaoirág. Szombat: Akácfavirág. Vasárnap: Akácfáid rág.

Next

/
Oldalképek
Tartalom