Prágai Magyar Hirlap, 1926. október (5. évfolyam, 223-248 / 1261-1286. szám)

1926-10-20 / 239. (1277.) szám

1926 október 20, szerda. "PKA3(xMi '* ItAfó £A&*££I RíiAÜ —9 jSport­)( Olaszország válogatott csapata október 28- án Prágában a csehszl. vál. ellen a következő felállításban szerepel: Combi, Rosseta (Juventus), Caligaris (Casale), Janni (Turin), Bernardini (Róma), Bigató (Juventqs), Conti (Internationale), Boloncieri (Turin), Della Valié (Bologna), Mag­nón (Livorno) és Levrato (Helas) )( Slavia Pozsony—SK Nagyszombat 2:1 (2:0). Nagyszombati tudósítónk jelenti: A hazai csapat annak ellenére, hogy a pozsonyi Slavia tartalék­játékosokkal szerepelt, vereséget szenvedett. A Slavia gyengén játszott, de még igy is felülmúlta ellenfelét, melynek határozottan gyenge napja volt. A vendégcsapat az első percekben megszerzi a vezetést és egy újabb gól után már csalt a po­zíciója megtartásán fárad. A nagyszombatiak ti­zenegyesből érik el Chalupka révén egyetlen gól­jukat. Slaviánál jó volt Silberhorn és Gozsinec, a nagyszombati csapatban Chalupka, a mezőny leg­jobb embere mellett, Potisk és Ciszár kapus. Fritz bíró körültekintéssel és biztosan vezette a mind­végig fair keretekben mozgó játékot. )( Érsekújvárt SE—Donaustadt 7:0 (3:0). I. oszt. bajnoki mérkőzés Érsekujvárott. A gyenge játékerőt képviselő Donaustadt súlyos vereséget szenvedett a jó kondícióban levő ÉSE-től, amely­ben különösen a csatársor játszott imponáló stí­lusban. A csapat s az egész mezőny legjobb em­bere az elsőizben jobbszélen szerepeltetett Kompi* volt, aki ötletesen s rendkívül eredményesen ját­szott. Szigethy és Lackó is jó formát mutattak s ki­tünően megállotta a helyét a Néder I.—Molnár— Svidrony halfsor is. ÉSE állandó fölényben volt. Góllövők: Kompig (3), Szigeth (2), Lackó és Zsar- nóczay. — Feuer Gábor mindkét fél megelégedé­sére vezette le a mérkőzést. )( A Teplilzer FK, amely az utóbbi időben szebbnél-szebb sikereket ért el, kéz’ keresett kül­földi márkává válni. A Bánással és Neugebauer- rel rendkívül megerősödött vidéki együttes októ­ber 31-én a prágai Slaviát látja vendégül. Novem­berre meghívást kapott Budapestre a Hungáriától és Leipzigből is. )( Az olasz—csehszlovák válogatott mérkőzés előkészítésére a CsAF vasárnap tréningmérkőzést tart, amelyen a válogatott keret a komplett Vik­tória Zs'zskov ellen áll ki: )( Borotra angol fbdett-pálya bajnok■ Lon­donból jelentik: A francia Borotra Donald Grey feletti győzelmével megnyerte Anglia fedett- ten­iszpálya bajnokságát. , )( Rapid Nagyszombat—Pozsonyi TE 2:0 (1:0). Nagyszombati tudósítónk jelenti: Vasárnap a PTE komplett csapatával szerepelt Nagyszom­batban, ahol a Rapidtói veréséget szenvedett- Az első félidőben a vendégcsapat elég jól tartotta ma­gát, a mérkőzés 20. percéig a . két csapat változa­tos mezőnyjátékkal egyenrangúnak bizonyul, azon­ban a 20. perc után Nagyszombat felnyomul és állandó fölény után Bunta gyönyörű beadásából Ludwig révén megszerzi a vezetést. A második félidőben még jobban érvényre jut a hazai csapat technikai és taktikai felkészültsége és valósággal ostrom alá fogja a vendégcsapat kapuját. Brolly kapus pompás védéseket produkál és nem rajta múlott, hogy a hazaiak a 20. percben újból gólt rúgnak, ezúttal a kitűnő balszélső, Maszarovics révén. Ezután Nagyszombat több gólhelyzetet ki­aknázatlanul hagy, a vendégek kiegyenlítésre tö­rekednek, de a Rapid védelmén minden támadá­suk meghiúsul. A vendégcsapatban a kitűnő Brolly mellett Tauber, Knlís és Fink játéka elé­gített ki, a Rapidnél Tomecsek, Maszarovics és Ciszár centerhali, aki a mezőny legjobb embere volt. Jó volt még a közvetlen védelem: Hotropa kapus és Kozma, Schieverth bekkpár. Modronka bíró gyengén látta el tisztjét. Az élvezetes mécs­esét nagyszámú közönség nézte végig. A mérkőzés eredménye újból igazolta a Rapid fejlődőképes­ségét, mely egy döntetlen eredménytől eltekintve, sorra verte a pozsonyi vendégcsapatokat. )( Magyarországi futballeredmények. Közép- magyarország—Keletmagyarország 3:1. — II. profiliga: Pesterzsébet—Erzsébetváros 1:1, Rákos­palota—Kossuth 3:2, BAK—Attila 2:2, Húsos— Soroksár 2:2, Bocskay—Városi AC 7:1, Turul— Ékszerész 4:2, Somogy—Terézváros 7:1. — Ama­tőrliga: URAK—BEAC 4:2, TTC—ETSC 4:0, BRSC—BAK 3:0, MAC—Húsos 4:2, FTC—OTE 2:0, UMTE—33 FC 4:1, BTC—Főv. TK 2:1, UTE —Testvériség 5:1, BSE—Postás 2:1, Ékszerész— RÁC 3:2, Vasas—Zugló 4:2, III. kér.—MTK 7:1, KAOE—Törekvés 2:2, MAFC—UTSE 1:0, MÁV— ETC 3:1, Kelenföld—Kispesti AC 3:1. — Vidéki eredmények: Szombathelyi AK—SzSE 2:1, Mis­kolci VSC—Sátoraljaújhelyi ESP 7:0, Diósgyőri VTK—Miskolci MTE 4:1, Győri ETO—SVSE 2:1, Debreceni KSE—DTE 1:0. )( A budapesti I. osztályú profiligában a Va­sas 5 játékkal és 7 ponttal vezet, 2. Ferencváros 6 j. 7 p., 3. Hungária 4 j. 6 p., 4. Újpest 6 j. 6 p., 5. Budai 33-as 6 j. 6 p., 6. Sabária 4 j. 5 p., 7. Bástya 5 j. 5 p., 8. III. kér- 5 j. 5 p., 9. Nem­zeti 5 j. 3 p., 10. Kispest 5 j. 2 pont. — A II. osz­tályban Rákospalota 10 ponttal áll az élen. Utána Bocskay, Soroksár, BAK 9—9, Somogy, Attila 8—8 és Pesterzsébet 7 ponttal következnek. — Az nmatfírliga Springer-csoportjában az URAK 12 ponttal vezet. 10 pontja van az UMTE-nak és a Testvériségnek. A BRSC és MAC 9—9, az FTC és 33-as 8—8 pontot szereztek. — Az Opreé-cso- portban 12 ponttal vezet a BSE, utána a MÁV és Vasas 9—9, a Postás 8, a Törekvés és III. kér. 7—7, a MAFC, RÁC és Kelenföld 4—3 pontot sze­reztek. )( A magyarországi, kerékpáros hegyibajnok­ságot ifj. Lovasa Károly (Világosság) nverle 10 p. 45 mp. alatt. A juniorok között Horváth, a senio- rok sorában Litter győzött. )( Rímaszoiabati POS—Rimaszombati ME 3:3. Biró: Eszter. A két rivális rimaszombati csapat ezidei második találkozása eldöntetlen eredmény­nyel végződött. RPOS szép kombinációkkal dolgo­zott, a nagyobb nyerserőt reprezentáló RME azon­ban jobban belefeküdt a játékba és a durva rá­menősektől sem tartózkodott, A mérkőzés külön­ben magán viselte a szezonvég unalmasságát. Biró igen gyenge. )( Breitenstraeter nem tudta, legyőzni Hay- mannt. Dortmundból jelentik: A német nehéz­súlyú bordás bajnokságában Breitenstraeter és Haymann 15.000 ember jelenlétében eldöntetlenül mérkőzött. — Breitenstraeter valamikor Németor­szág legnépszerűbb bokszolója volt, mig ellenfele, A világkereskedelem a háború előtt és után A német Industriellenbund érdekes ki­mutatása Berlin október 19. (A P. M. H. berlini tudósítójától.) A né­met Industriellenbund az amerikai és német összeállítások alapján kiadványában érdekes adatokat közöl a behozatalról és a kivitelről. 1925-ben érte el a világkereskedelem első ízben a háború óta a háború előtti idők nívóját, 55 államban, amelyek körülbelül 0 világkereskedelem kilenctizedrészét tüntetik fel. A fontosabb államok közül Mexikó, Hol- land-India és Kína hiányzik. 1925-ben a for­galom 58.5 milliárd dollár értékű volt, az >1018. évi 37.9 milliárd dollárral és 1924. évi 51.6 milliárd dollárral szemben. Az abszolút növekedés 1925-ben 1913-mal szemben 54.3 százalék, amely meglehetős pontosan az in­dexszámok nemzetközi drágulásának felel meg. A kimutatásból kitűnik, mely országok és földrészek tekinthetők, külkereskedelmük alapján hitelzőknek és adósoknak. Az Észak- ameTikai Egyesült Államokban a külkeres­kedelem jelentékeny növekedése ismeretes. 1925 összéforgalma 1913-mal szemben 113.6 százalékkal növekedett. Azután Kanada kö­vetkezik (plusz 94 százalék). A délamerikai államok, továbbá a távol Kelet nagyobb ál­lamai (pl. Japánnál plusz 194.8 százalék) és végül Ausztrália. Az európai semleges álla­mok általában forgalom szempontjából a háboruelőtti nívón állanak (Svédországnál a növekedés plusz 68.44 százalék, Svájcnál plusz 39.9 százalék, ugyanez mondható Nagy- Britanniáról (plusz 59.5 százalék), Francia- országról (plusz 44.3 százalék) és Olasz­országról (plusz 48.8 százalék). A Német- birodalom 1.6 százalékos forgalmi emelkedé­sével körülbelül a háboruelőtti nívón áll, amely azonban az árdrágulást tekintve pasz- sziv mérleget mutat. Az európai államok forgalmának össze­hasonlításánál kitűnik, hogy Amerikával szemben Európa egészbenvéve legyőzöttnek mondható; kereskedelme 1925-ben 1913-mal szemben abszolút véve csak 29.1 százalékkal emelkedett, mig Amerika forgalma 95.3 szá­zalékkal, Ázsiáé 155.8 százalékkal, Afrikáé 70.7 százalékkal és Ausztráliáé 109.1 száza­lékkal növekedett. A bankjegyforgalom módiéra 7 milliárd- ra csökkent. A Nemzeti Bank médiókimuta- tása további pémzvisszaözönlést mutat ki, még pedig 252 millió koronát, úgy hogy a bankjegyforgalom 7 milliárdra esett. Tavaly- lyal szemben 412 millió koronával kisebb a forgalom. Az őszi idény pénzszükséglete még most sem mutatkozik teljesen, sőt ellenkező­leg a Nemzeti Bankkal szemben támasztott igények aránytalanul kisebbek, mint a pénz visszaözönlése, minek folytán a váltóállo­mány 8 millióval, a lombard két millióval csökkent. Az értékeszkompt a kimutatásból teljesen eltűnik. A Jegybank egész tőkebe­fektetése 190 millió (130 millió váltó és 60 millió lombard.) A magánbankokkal szemben támasztott köve telisek szintén igen szűk ke­retek között mozogtak é«> igy a zsirószámlát 236 millióval emelhették. E hónap 15-én a zsirószámla 1330 millió korona veit, tehát 615 millióval több. mint tavaly. Október második hetében az idegen fizetési eszközök is gya­Lucbvig Haymann, müncheni főiskolás, az uj csil­lagok közé tartozik. )( A MAC jánoshegyi automobilver senyének hőse Delmár Waller volt, aki Stever-kocsiján 3 p. 33.4 mp. alatt a nap legjobb idejét érle el. A tura- automobilok kategóriájában Delmár Walterné győzött a legjobb idő alatt, 4:33.8 időt érvén el. A motorkerékpárversenyeken Puch János és Ur- bach László értek el respektábilis eredményeket. X Az FTC örökös atlétikai klubbajnokságát, amint Budapestről jelentik, Hajdú Sándor nyerte, aki a 202 méteres síkfutást 22.9 alatt harmadszor nyerte. A versenyen Toldi diszkosszal 43.83 mé­tert ért el, mig Hóra a 3000 méteres gyaloglást 14:15 egyéni rekorddal nyerte. rapodtak és a devizakészlet 28 millióval 1550 millióra emelkedett, ami 830 millióval több. mint tavalv. A nemesfémkészlet 2.5 millióval gyarapodott. Vagyonleadúsra eddig 4876 mil­lió koronát fizettek be s ebből a pénztárje­gyek honorálására 152 milliót-tartalékoltak. A valutáris fedezet 70.9 százalék. A cukortárgyalások. A cukoripar képvi­selői tegnap ülést tartottak, amelyen megint a kormány javaslatával foglalkoztak és állás­pontjukat újra leszögezték. Elhatározták, hogv az eddigi állásponton maradnak tovább­ra is. A miniszterközi tanácskozásokat ma folytatni fogják. Mezőgazdasági gépek exportja Oroszor­szágba. A prágai orosz kereskedelmi képvi­selet ama hírünkhöz, mely szerint Oroszor­szág számára igen nagy mezőgazdasági gép- szállitásokkal lehet számolni, arról értesít, hogy az 5 millió koronát kitevő végösszeg, amelyről a.napilapok adtak hirt, csak azokra a megrendelésekre vonatkozik, melyekről je­lenlég tárgyalnák. Ama gazdasági gépmeg­rendelések értéke, amelyeket Oroszország a jövő gazdasági évben akar a csehszlovák iparnál tenni, 25—30 millió koronára tehető. A csehszlovák vasművek és a nyersacél- kartell. Berlinből jelentik: A csehszlovák vasmüveknek a nemzetközi nyersacélkartell- ben való részesedése kérdésével foglalkozva, & Berliner Börsenzeitung azt jelenti, hogy a csoport két irányban folytatja a tárgyaláso­kat. Mikor a nemzetközi nyersacéltröszt ala­pításáról tárgyaltak, a csehszlovák müvek ama óhajuknak adtak kifejezést, hogy belép­nének a nemzetközi kartellbe, ha a részese­dést illetőleg követeléseiket teljesítik. Köz­ben azonban keleti csoportokkal is tárgyalá­sokat kezdtek és pedig oly irányban, hogy ezek a csoportok szintén kartellbe tömörül­jenek és mint keleti nyersacélkartell szinte szembehelyezkedjenek a nyugati kartellel. Ezen tárgyalások kimenetelétől lesz függővé téve, hogv a csehszlovák müvek be fognak-e lépni a nyugati inemzetközi nyersacélkartell- be, vagy pedig más irány felé fognak-e orien­tálódni. Aláírták a nemzetközi sinszerződést. Lu­xemburgból jelentik: Londonban tegnap alá­írták a nemzetközi sinszerződést. A német bizottság meggondolási időt kért, mert oda­haza információkat akar még szerezni. Azon­ban bizonyosra veszik, hogy a német delegá­ció is alá fogja írni a nemzetközi egyez­ményt. Nosztrifikálások. A nosztrifikálő bizott­ság szombati ülésén elhatározta, hogy a nosztrifikálásra a következő társaságokat fogja felszólítani: A Kassa—tornai helyiérde­kű vasúti társaságot Budapesten és a Schön- brunner sely em szövődé r.-t.-ot Bécsben. Ezenkívül az Első Brünni Gépgyár, az Egye­sült Festékmüvek r.-t. és a Glin r.-t., vala­mint a Stölzle fiai r.-t. nosztrifikálási kérdé­seivel foglalkoztak. A szlovenszkói Fleischl-malmokat a Back-koncern vásárolta meg. Nyitrai tudósí­tónk jelenti: A Back malomkoncern, melynek többek között Nyitrán és Verebélyen is*van malma, a legutóbbi párokban megvásárolta a megszűnt Fleischl-féle érdekeltséghez tar­tozott trencséni és nagyszombati malomvái- laíatokat. Svédország a nemzetközi acélkartell el­len. Berlinből jelentik: Mayrisch, a nyugat- európai nemzetközi acélkartell elnöke Svéd­országot meghívta hegy lépjen be a kartell­be, Svédország a meghívást visszautasította. A svédek meg akarják várni a kartell fejlő­dését és ezért a csatlakozás kérdését függő­ben tartják. Lj p:váí.0rí*.,us --via,0ize.si.w*„ó,Áes Törökországgal. 1926 szeptember oQ-án An- górában a csehszlovák köztársaság és a török köztársaság kereskedelmi viszonyait ideig­lenes jegyzékkel intézték el. Ez a megegye­zés az 1926 április 11-iki provizórikus szer­ződést váltja fel. Az uj szabályozás Törökor­szágnak azt garantálja, hogv7 úgy mint eddig, a legtöbb kedvezményt biztositó klauzula ér­vényben marad és Törökország a csehszlovák árukat ugyanilyen bánásmódban fogja része­síteni. Az uj szabályozás 1927 április 17-ig tart. A provizórikus egyezményt a kormány a parlamentnek még e szezonban benyúj­totta. Mi lesz a rézkartell hatása. Londonból jelentik: Az uj rézszindikátus első hatása kétségtelenül az lesz, hogy a réz európai árát az amerikai árhoz viszonyítva megszilárdít­ják. Azt vették tervbe hogv Európa számára az árat az összes a szindikátusban részesedő, vagy érdekelt termelőkkel egységesen álla­pítják meg, úgy henry az európai vásárló csak a meglevő egységes áron vásárolhat. Legna­gyobbrészt a vezetőségtől függ majd, hogy a rézpiac eme legújabb kartellirozása hosszabb tartamú lesz-e, vagy sem. A magyar bankok osztalékai. Budapest­ről jelentik: A bankok az év második feléről most adták ki üzleti jelentéseiket, melyek alapján a tőzsdén a részvénytársaságok szel­vényeivel élénk üzlet kezdődött. Mivel felté­telezik, hogv a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank magas osztalékot fog fizetni, e bank 1926-os szelvényeit 60.000 koronával vásárol­lak. A Salgótarjáni részvények szelvényeivel 40.000 koronás áron kereskedtek. A munkácsi iparürsutát scgcdíelava/tó ünnep­sége. Munkácsi tudósítónk jelenti: A munkácsi ipartársulal vasárnap tartotta meg az első segéd- felavató ünnepséget, amelyen mintegy kétszáz ipa­ros és kereskedő jelenlétében huszonöt tanoncot avattak fel. Az ünnepi gyűlési Klein István ipar- társulati főnök nyitotta meg, majd Munkács városa nevében Popovits Jenő üdvözölte a felavaíandó- kat. Engel Dipól kereskedelmi tanácsos a keres­kedőik, Víg János az iparoskor, Keírics József az ipnrtársulal, R. Vozári Aladár a magyar sajtó ne­vében szólaltak felt • • A newyorki tőzsde feketenapja. A gyapotvál­ság okozta bessz hihetetlen méretben robbant ki a tőzsdén. A termés, olyan rekordot jelent, amire alig van példa és a gyapotkészletek is igen na­gyok. A kormány '.ugyan külön bizottságot neve­zett ki, de éppen ez volt a besszirányzat előidé­zője. A közönség rendkívül izgatott magatartást ta­núsított és ez az értéktőzsdére is á/tt erjedt- A disz­kontot a kormány nem akarja felemelni, mert semmit sem akar termi, ami a republikánus elv­nek meg nem felelne és igy a pénzpiacon nem akar feszültséget teremteni. Egyébként a fekete nap elmúltával az optimizmus kezd felülkereked­ni és egyes csoportok az árfolyamveszteségeket már részben be is hozták. Az irányzat a tőzsdén egyelőre nem fog változni ée newyorki szakembe­rek ítélete szerint az. alapirányzat bár nem egy­séges, de tartott lesz. * 15-f Szilárd a prágai értéktőzsde. A beruházási piacon folytatódott a hossz és tekintettel a várható di szkon-tl eszáilitásra, a többi kategória is szilárd irányzatú volt. Egyes papírok hirtelen ugrássá! a magosba szöktek. A- kulísz általában tartott volt. A barátságos hangulat mindvégig tartott. Az jpnr- rószvénypiiaoon emelkedtek: Berg -és Hűtlen 60, Nordbahn 55, Prágai Vas 37, Cseh Kereskedelmi 15, Nyugateseh Szén -5, Solo 335 Pozsonyi Kábel 15, Königshofer 13, Aussigi Vegyi 6, Söhoeller 5, Iíor- vát Cukor 3 koronával. Estek: Cseh—Morva és Marschner 20, Tejipari és Auseigi Finomító 15, Cseh Cukor 11, Kolind Szesz és Deli 10, Inwald 9, Egyesült Villany 1 koronával, A bankpiacon nincs változás. A beruházási piacon emelkedtek: 3'A %- os IV. államkölcsön 1%, a 6 és 4A%-os államköl­csön %%, 1923-as beruházási, a lisztből esőn és konszolidációs kölcsön % %, .beruházási-forgalmi és az 0% % -os IV.; államkölcsön /%o és a pré- mdumkclcsön 15 fillérrel. Az Á- és L-jáiradéfe 5%- kal. A 4%-os pót járadék; 50 fillérrel, a 4.2%-os 10 fillérrel. A népszövetségi kölcsön is 90 fillérrel emelkedett. Az exötápiacon a Stég-prioritások szilárdak voltak. + A prágai devizapiacon Paris 1.50. Brüsszel 0.75, Milánó 5.275, Varsó 0.50 koronával javult. + Szilárd a prágai gabonatőzsde. A mai prá­gai termiénytőzsde őrleménymagvakban tovább is szilárd volt. A cseh malomipar aránylag tartózko­dott, d© búzában 3, rozsban pedig 3—5 koronával drágábban kötöttek [ üzletekét. Árpa jóminőségben tartott, silányabb kissé gyengült. Zab tartott, ten­geri 2 koronával szilárdult, á többi áru válto­zatlan. + A bradfordi gyapjupiáccm a helyzet nem változott. Keresztfajtáik szilárdak voltak. Gyapjú- fonál tartott. — A barrel gyapjupiacon az októ­ber—decemberi árut 23.80-nal, a január—áprilisi árut 23.75-íel jegyezték. + Barátságos a budapesti értéktőzsde. Xye- reségrealizációk árfolyamlemorzsclódá.hoz vezet­tek, de az értékek a veszteséget behozták. A mon- tárupiacon lanyhulás mutatkozott- A kuliszbnn csen­des volt az üzlet. Nova 15.000 koronát veszte::;. A bankpiac barátságos volt. Az üzlet és a forgalom mindvégig élénk veit. Egyes, a CsTK-lrn nem jegyzett értékek kürti a Úckfér ,1f3. Pca'lő­rinci 71, F.ősz.vétnyspr S£9, Fcl:?n 1370 ezer ma­gyar koronát értek el. . tOkZtíA'ZBűí StÁST' ­Szóljunk hozzá az adóreformja vaslathoz! ** Prága, október 19. A magvar nemzeti párt parlamenti kép viselete rendkívül nagy súlyt fektet az adó- reformtörvénynek parlamenti kritikájára s a nagy horderejű javaslat fölötti vita során számos olyan kiegészítést és módosítást készül a háznak beterjeszteni, melyek a speciális szlovenszkói gazdasági és exigztenciális érdekeket lesznek hivatva a törvény keretén be­lül érvényre juttatni és megvédelmezni. Hogy ebben a tárgyi munkában a párt a szloven­szkói magyarság minden érdekcsoportjának szolgálatában és óhajai szerint fejthesse ki a maga kifogásait, illetve kívánságait, szükséges, hogy az érdekelt csoportok és magáno­sok a nérttal közöljék a reformra vonatkozó megjegyzéseiket és javaslataikat. A párt fel­kéri tehát úgy a magánosokat, mint a szervezeteket és korporációkat, hogy ezen Írásbeli hozzászólásaikat november első hetének végéig küldjék be Nitsch Andor nemzetgyűlési kép­viselőhöz, (Velká Lomnica, z. Podtatranská.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom