Prágai Magyar Hirlap, 1926. október (5. évfolyam, 223-248 / 1261-1286. szám)

1926-10-20 / 239. (1277.) szám

1926 október 20, szerda. 10 eEHKKtiftisseaeenmi MmaaBfetáíKSOMMii.-r- A. prágai cttkín'P'iatoa a nyersárut Alisáig loko és kiitkötő ÍSö.7i4oi j egyezőéit. + A budapesti gabonapiacon — ottani sner- keszlŐsogüinik telefonjelentéee szerint. — a barátsá­gos hangulat különösen a kenyérmagvakba n tar­tott. Az árak kissé,emelkedtek. Hivatalos jegyzé­sek: Tisaavidéki búza 372.50—380, egyéb 370— 375, roris 275—2S0, takarmányárpa 220—225, eör- árp: 270—800, zab 200—215,'' ó-tengeri 250—25ö, uj tengeri csöves 120—127, köles 155—157 ezer magyar korona. T Hossz a berlini értéktőzsdén. A nemzetközi pénz. reszt és a sin kartell alapítása újabb hossz- irányzatot idézteik elő. Az érdeklődés a mentán-, vegyi és hajózási értékeli felé fordult. A boohumi müvek 13%-os nyereséget könyveltek el. A három kategória többi értéke is 5—8%-kal emelkedett. A forgalom végig igen erős volt. + Nem egységes a berlini értéktőzsde. Az alapbangnlat nem volt barátságtalan. Magyar ér­tékek budapesti vásárlásokra megszilárdultak. Skoda gyengült, míg Poldd prágai vásárlásokra emelkedett. Államvasutak árfolyamai hullámzás­nak voltak kitéve. Járadékokat elhanyagoltak. A korlátban csendes volt az üzlet. + Igen szilárd a berlini terménytőzsde. A kő­vetkező árakat jegyezték: Búza 265—268, rozs 221 —236, árpa 220—260, zab 176—192, tengeri 195— 200, búzaliszt 36—38.75, rozsliszt 32—33 25, búza- korpa 10.25—10.50, rozskorpa 10.50, Viktória- borsó 35—38, takarmányborsó 21—34, lóbab 21— 22.50, repcepogácsa 15, lenpogácsa 20, szárazszelet 0.30— 9.40, burgonya 2—23.50. A prágai értéktőzsde árfolyamai: X/19 X/18 1923. évi kincstári utalvány ——j— 1924. évi kincstári utalvány —— —.— Nyeremény kölcsön ................. 54.15 94.­6°, o-os beruházási kölcsön . 89.- 58.75 6°'(-os lisztkölcsön................. «4.75 84.25 6°',-os Államköcsön................. 82-75 82.­Mo rvaorsz.-köles. 1311. 4'/j% 75.— 74.50 Morva orsz.-köles 1917. 5°o • 80— 8**.— Prága város 1913, köles. 5°o 81.25 £0.50 Prága város 1919. köles. 4*0 £6-75 66.25 Brünn város 192L köles. 6% — •— Pozsony város 1910. köles. 4 */» -6.— 56— Prága városi takrpt. 4 °/8 . . 67-50 87.25 Osl. vörös kereszt sorsjegy . 38.— 38.— Mavy. 5 frtos vörös kereszt. —— —— Magy. jelzálog sorsjegy . . —•— —•— .Budapesti Bazilika sorsjegy — •— — .— Agrárbank ......... — — Cseh Union Bank...... 323.50 323.50 Leszámítoló ........................... 325.50 325.5b Cs eh Iparbank ....... 351.50 351.50 Prágai Hitelbank. ..... 514.— 514.­Szlovák Bank............................ K4.- 101— 2i vnostenska................ 341— 342— An gol.-Cslov. Bank..... A'SO 43.50 Osztrák hitel............................ 67.50 68A0 Bécsi Union Bank................. 49.50 49.50 Wi ener Bankv........................... 47.50 47.50 Ju goslovenska-bank .... 53.75 53.50 Kordbahn .......... 448\— 4430. — Cseh cukor............................ 9i 0— ltii 2.50 Ho rvát cukor............................ 277.50 274.50 Ko lini műtrágya ...... 418.— 418L — Kolini kávé ......... — — —— Kolini petróleum..............* — .•** Ko lini szesz. . .....................Í585.- 1590.— Te jipar r.-t............................... 1160.- 1175.— El ső pilseni sörgyár .... 2345.— 2335— Breitfeld-Danék.................. 415.— 416.— Laurin és Klement.............. — Ei nghoffer................................ 681.- 681.­Cs eh északi szén................. -.— 2335— Cs eh nyugati szén................. 375— 369— Al pine......................................... 176.75 177 25 Po ldi . . ................................... 4£6— 487— Pr ágai vasipar..................... lf45— 986— Sk oda........................... 602.— 602— Po zsonyi kábel.................... I45'£50 143 In wald................. 180— 183.— A budapesti értéktőzsde árfolyamai: X/19 X/18 An*r -Maavar . . . . 43000 43 00 $ h£7i? .....................! 118(K0 116000 Ma ^ar Hitel ......................... »000 329 ‘Ki je ízálogH .:::: : 30000 36:00 Lesámftoió.:::::::: 8200 Magyar-Olasz......................... 24 Oi Osztrák Hitel......................... Merknr .............. 3* 0*. 5' <ö Ke reskedelmi bank..............121 000 t'^OiU Eg yesült takarékpt, .... ^oij 26t >0 Magy, ált. tkpt......................- K!S*nl 13/0-'0 El ső hazai tkpt.......................7<4 0U> Bo rsod-Miskolci.................. 168(00 161100 Co ncordia . . ....... ~ 155 0 Budapesti malom............... Gi zella malom ....... 74CÓJ 745< 0 Hungária malom ...... 386 <0 3800(0 Beocsini ..... ..... 1.80600 158,/CCO Északi szén............................ ~ — Es ztorgom-Szászvár .... ~ — Felsőm, szén......................... '80 00 27300' Drasche................................... 2480 0 '351 On Magnezit -....•»••• 1660*00 1575*10 JLngv ált kőszén. ..... 445**00:: 448 O 0 Salgó . . ....................... 646000 6460 0 Ti rikányl....................... i55000‘- 15500 0 Kó biirg........................... 335WC 32 Oflo Cs áky........................... ll/C'i 11750 Ma gyar fegyvergyár. ... 82 Óbb 61 0< 0 Ganz Danubius . ...... h-65‘0* 195 0 0 Ganz villamos.....................119 noo 119 hOi Ho fherr............................... . 16400* l6s0'0 Lá ng ............. 13300* 13:00" Ltpták...................................... 3:50 1 3o<00 Gy őri vagongyár................ >9000 'isflíd Ki ma....................................... 19300 19,500 Hc hliek ................................... 1 3(06 9900 * Te udlofT Ditrich ...... 44:)00 44600 Egyes, fa............................ • 2 00 Gu t.mann................................ 3350*0 325COO Or.sz, fa..............'................... 43 <»* 44:*0o Lí goum-tröszt................. 800 850 Maíooisnky .......... 45 0 Jíeúschloss.................... 500 5()ö Ré zbányái................................ 62000 62'< Ó Szlavónia................................ '48 00 38000 Nn-ehitzi . . ...................... 1645000 1515000 Za bolni .................................. 30C 0 SO'jríi A< iri.«...................................... - ~ At lanUka ................................ 1500'i 16000 Le van te . ............................. *74i <X> 1760 0 Kö zúti ....................................... ít éli vasút..............,............... 188000 lSíOiO Ál lam vártat............................ ;>9 *000 392000 Tr öszt......................................, 449 co 43iC:io Ma gyar cukor ....... i<j85Ói)C 1090(0* Óceán • • • • -..................... 71.00 >7000 Mn ^yar szaluin! Tzzo • • • ............................101500** 97 0(0 Gy őri olaj ................................ 29ÍOJ 3.000 Ba ráti............................... _ ........................................................ - 14 (00 Go ldberger............................ 17600/1 178 no Hr mfl 1 tini ................................... 710,>■• 7 Hu ngária inQ.rágya .... 15b,;U , í(.{j Kioldd ................................... 19 19 Gn mnu ............................ • • v7 mn -.5 cpi ic lefon................................... Jjsopo bfiOO j”,ni.......................................... 8 i'u 3700a J. 7,ir './>■............................... 49000 39 00 Ős termelő............................... 240*00 J6000 X/ 18 43 00 116000 329 ‘Ki 36: on 81(00 24 Oi 145- 00 5<ö 1.950*0 26t ‘KI 1370 0 2< 4 0( 0 161L0O 155 0 138 00 7<!5'0 3800* 0 158.CC0 Blfe 4£>,W''fism yaáimoM*. BUDAPEST BECS BERLIN ZÜRICH X19 X-18. X-19 X-18 X-19. X-18 X-19 X-18. rin„n, __ ■ _ _ -- 1.708 1.711 210.50 211­g"'°°sn^r“0l'v ............. _— 2.167 2.175 2.675 2.675 I : 345950- Wri 54.335 34.33 r0.341, 2..35S 25.1175 25.11 New-York ........... 71290— 71290— 707,3o <07.3.-* 4.19o5 4.195 J..17 J.l/5 Am sUrdiroT0. I I ! 1* I M ! 1851*0- 2852o'.~ <&3G0 <83.10 167.84 167.81 207.10 ,07— a ,l, _ _. _ 5.í4 5.19 6. A 6.30 Hd sfnríö rs................. -- -— loilhP 10.55 !ío25 líos *5-^..:::::::::: ^ s:- s ^ őoDenhá'ía*....... 18965 - 18970 - 188.30 168.3 * 111.64 111.71 137.75 137.65 oZ g * ........... 17605- 17105- 174.30 168.30 1(2.62 59.87 127.50 122.50 i­>árjs...................... a* 60 - 2020 — <0.73 20.23 12.27 12.(1 15.12 14.825 /SL...................... 2m- 2111.- 20.93 20.955 12.422 12.423 15.335 15.325 öi irich......... ,3772.- 13778.- 136.70 136.71 8t— 81.04 —— —— .................... 514- 514- 5.10 5.1025 3.037 3.04 3.74 3.75 Ma drid......::. -- -- U7.05 105.3i 63.64 62.52 78.45 11.­bt ockholid* ......MII.’ (9062— 19065- 189.2*1 169.05 112.16 .12.16 138.40 tiudancsi — ■ _ 99.05 9S.07 5.875 5.87 0.0072 0.0072 84c .1?.::::::::::: m.$i — ».i9 59.21 73.05 73.05 Varsó.................... 7820. 732u— 78.15 73.15 46.38 46/38 58- S7.50 Be rlin.................... 1697.-.- 16970.- 168.41 168.40 - — 123 20 123.29 57 1 00 7320 16970 57 A prágai tőzsde rlevizajjegyzései: október 19 október 18 Pénz Áru Pén2 Ara Amsterdam . . 1851.75 135*.75 *361.50 185/.50 Berlin . . . . 303.65 807.65 803.66 807.65 Zürich................ 652.30 655.30 652.30 655.30 Os l c (Christíauia) 833,50 841.50 813,50 81.6.50 Kopouba^en . . 8Ő8.121/! 902.12Va 893.— 902. Stockholm . . . 902.87% 006.8'/% 902.75 905.75 Maiiand .... 143.67% 145,07% 138.40 139,80 Paris.................... 93.60 100— 97.10 98.50 Lo ndon .... 163.6Ö 164.85 163.65 164.85 New York Cable 33.70 34— 33 7o 34­Brüssei .... 95,05 96.45 94.30 95.70 Madrid..... 615. - 518. 507.75 ■ 610,75 Bel órád .... S^-65 60.15 59.62 60.12 Soha.................... 24.42% z4./2% 24.40 24.70 Koustántinopel 17.80 18.20 17.55 17.9b1 Wien ..... 476.25 479.25 476.8/% 479.37% Warschau ... 372.75 378./ö 372.25 o78.25 Budapest.... 4.70%, 4.80% 4.70% 4.8Ü%‘ Buenos Aires . 1879.50 1385.60 1379.50 1385.501 Holsingtors • . 64.90 85.40 85.12*/, 85.62 % Eiga . . ... 646.50 649.50 646.50 649.5C1 Rio de Janeiro. 453.50 481.50 478.50 481.50* Alontevideó . . 34.50 34.90 34.50 34.901 Alexandria... 169.30 170.70 159.30 lvO.701 Athén................... 41.95 42.55 41.95 42.55 Bu karest .... 18.v2% 18.42y» 17.95 18.35 Kowno ..... 332.— 834. — 332. - 334.— Lissabon .... 174.80 176.20 174.80 176.20* Búval.................... 9>- Ö-20 9- 9-20 Mo ntreal. ... 33.72% 34.C21/, 83.72% 3402% Prága, október 19. Valuták: Holland 1352.50 német 80*3.90 belga 94.30 srvájoi 654 norvég 838.50 dán 897 angol 163.70 spanyol 512.50 olasz 143.30 amerikai 33.85 francia 98.30 6véd 902 jugoszláv 50.52.50 magyar 4.70.12 román 17.9G.50 lengyel 373 osztrák 475.75. PRÁGÁI MAGVAR HÍRLAP Buda pesti szerkesztő . Zólyomi Dezső. IX ^ kerü let Üllői-ut 119 szám, IV. emelet 61. Telefon: délelőtt 9-ig és délután 2 -3-ig József 39—28. Ruszinszkői szerkesztőség: Ungvár, Duchnovics­(Teleky-) utca 5. sz. Szerkesztő: Rács Pál. Kiadja: S.iilassy Béla dí. — Nyomatott Mercy Heinrioh Fia nyomdájában Prágában. ~ A nyomásért felelős: J. Charvát Legjobb alkalom könyvvásárlásra: Beniczkyné: Átültetett virág 25.— — Családi hagyomány 26.— Biró Lajos: Mária és más asszonyok 14.— — Diadalmas asszony 14.— Boutet: A vadember és Julius Pingouin 23.50 Bródy: Hercegkisasszony 17.50 Courlhs-Mahler: Anyai szív 14.— — A csillagok felé 17.50 — Éva 14.— — Végzet 17.50 — Fejedeiemasszony nyakéke 21.— Kertészék Katója 14.— — Két asszony 21.— — Tiltott szerelem 21.— — örök hűség 17.50-- Vergődő szivek 14.— — A szerelem diadala 15.80 — Egy asszony, akit nem szeretnek 21.— — A látszat csal 19.50 — A bükkös mélyén 14.— — Petzbach úrnője 19.50 — Tied vagyok! 22.80 — A Glossowi dráma 19.50 — A tengerszem tükre 17.50 — Szegény kis Anni 19.50 — Egy asszony, két férfi 21. ~ Crocker: A guruló kő 17.50 — A bűnbak 24.­— Asszony a bakon 10.50 — Bégum kincse 12.50 — Az ő családja 26.— — Barrington Diana 24.­— Családi hasonlatosság 26.— — Falu szépe 21.— — Spanyol nyakék 15.80 — Jogos büszkeség 21.­— Női diplomata 19.50 Heltai: Nyári rege 14.— 01 in: ő tudja miért 15.60 — Sphínx 13.— — A^boldogság felé 12.— Maupassant: A szép fiú 19.50 Herczeg: Fenn és lenn 26.— — Gyurkovits lányok 18.20 — Simor Zsuzsa 22.t­— Idegenek között 14.30 Ibánez: A nőgyülölők 26.— — Vérző Aréna 22.— Jack London: Farkasvér 28.— — Barna farkas 24.— — Büszkeség háza 17.50 — / z Óceán meséi 22.— — Kaland 28.60 — A beszélő kutya 26.— — Az éneklő kutya 26.— — Edén Mariin 2 kötet 62.50 — A tengeri farkas 36.50 Kaposy József: Assisi Szent Ferenc vi­rágos kertje 95.— Karlsbad és környéke útikönyve 13.— Krúdy: A vörös postakocsi 21.— Lével: A névtelen sziget 20.80 Marlitt: A vénkisasszony titka 17.50 A pusztai királykisasszony 21.— — A gránátkő-es asszony 17.50 Ohnet- A vasgyáros 24.— — Pierre lelke 17.50 Rouquette: A kóbor állat 23.50 Szederkényi: Lángok-tüzek 10,50 — Patyolat 10.50 Szomaházy: Mesék az írógépről 21.— — Csipkeverő leány 14.— Tormay: A régi ház 26.50 Crocker: Az anyahelyettes 17.50 — A vándormadár 24.50 — Angelika 17.50 — Váratlanul 14.— — Jasra gyöngyök 17.50 Courts Mahler: A tengerszem 17.50 — Loló hercegnő 14.— Csatho: Most kél a nap 22.80 — Mikor az öregek fiatalok voltak 22.80 Hatvány: Noé bárkája 7.— Herczeg: Tűz a pusztában 21.— — A költő és a halál 15.80 — Balatoni rege 17.50 — Álomország 21.— — A királyné futárja 17.50 — Fehér páva 17.50 — Magdaléna két élete 17.50 Kjrudy: Vig embei bús meséi 24.e — A podolini takácsné 24.50 — A palotai álmok 24.50 Lövik: Az aranykéz 10.50 Malonyai: A tartódi medvehajtás 10.50 Marlitt: A bagolyvár 17.50 — A tisztlaríóék szolgálója 17.50 — A kereskedelmi tanácsosék há­zánál , 17.50 — A második feleség 17.50 Ohnet: Az örvény fenekén 28.— — Sarah grófnő , 24.50 — Lise Fieuron 24.50 — A bánya 25.— Surányi: Kain és Ábel 21.— — A mindenható asszony 17.50 — A mester 14.— Szikra: A bevándorlók 14.— — Enyém? 10.50 Szini: Egy sápadt asszony 10.50 Szomaházy: A titokzatos szerző 14.­Wells: 2100 mese 10.50 Egy könyv megrendelése esetén portőköltség négy korona, több könyvnél pedig hat koro na. Megrendelhető a Prágai Magyar Hírlap kiadóhivatalában. Nagy attrakció Prágában Ü GaRfcMnvy A r»AcS és CaiMftlnl B. ; a vllágHtDrű tárasatóJAtekss j* zenekarukknl okliber 1-tól naponta han*tver»eny*znek az újonnan hercnrleze't ..Kosto- barban“ , Szabad bemenet rántök Szabad bemenet! Az ásványvizek gyöngye KQRYTNICA Etrágyg’erjesztŐ és kitűnt üdíti) asztali ital, mc'/nzünieti a gyomorégést fai WHH a Panoráma * legszebb képes hetilap. Megjelenik heten­ként 40 ó delon, pompás színes bontékben. cimlapián egy-egy nire* nrúvesz remek testménvének gyönyörű szianyomaiával. Közöl gazdaíJon illusztrált, eredeti és for­dított novellákat, a legjelesebb íróktól. Képekben számol be a sporteseményekről, az irodalom, színház és művészet neves szereplőinek arcképét hű fotográfiák re­produkciójában közli, érdekes illusztrált cík>*ekbea ismerteti a tudomány, technika és kultúra íeilődését, a leíu abb találmá­nyokat, életbe vágó társadalmi, gazdasági és családi kérdéseket (ejlegét, eredeti képes divat-tudósításokat ád, van háztar­tási, re tvényrovata stb., - szóval kiter- ieszkedik mindenre, ami a művelt közönség minden rétegét érdekli és igazi házikíncs- tára, hűséges barátia, szórakoztatója és oktatója is egyszersmind a családnak, mert az apa, az anya és a gyermekek is egyaránt megtalálják benne a nekik való szellemi szórakozást A „Panoráma" előfizetési ára negyedévre portó entes postai szállít ssal együtt: Csehszlovákiában 60 csen korona — Romániában 450 lei — Jugoszláviában 120 dinár — Mcpreíttlíí hetö a „Prágai Magyar Hírlap** kladóhlvat in útján ahonnan kívánatra ingyen mutatványszámot küldenek. Ingyen kapja előfizetve a Prápi Magyar Hírlapot, ha belép a Felicitas Bankház (Topol- cany) által létesített szerencse sorsjegy társaságba. Bővebbet: Felicitas Banküzlet 5509 Topoleany Szent Gellért gyógyfürdő és szálló Budapest. i A réjri nagyhírű Sárosfürdő radioaktív hévfor­rásai által táplált fizikoterápiás gyógyintézet Gyógyfürdők társas medencékben és külön ka­binokban. Iszapkezelések. Hőiégosztáiy. Vizgyógyintézet és napfürdő. Szénsavas, sós és pezsgő fenyőfürdők. VUlanyozó osztály. Géptoma (Zander). lnhalatorium és pneumati­kus kamra. Gyógymassage. Balterologiai és Röntgen laboratórium. Specialista szakorvosok. A fürdővel kapcsolatos szálló 180 szobája a legnagyobb kényelemmel van berendezve. Hi­deg-meleg viz az összes szobákban. 160 szoba interurban telefonnal. 50 szoba fürdővel és toilettel Gyönyörű társas helyiségek. Télikert. Saját park. A szállóvendégek részére díj­talan autóközlekedés a belvárosba és vissza. A szállóvendégek a lüidők árából 25 % kedvezményben részesülnek. Pospekiust díjtalanul küld az Igazgatóság. A téli szezon megnyitása a Tabarinban. FANTASIO A ROKOKO-PALAISBAN. Elsőrendű kiváló műsor — Karmes'er Winter- nitz — A közönség táncolhat — A legszc b magyar táncosnők — A belépés díjtalan - Igazgató: J. Náprstek „AKKORD" Haranggyár A nagyállomás meilett UlhOfOd A vasúti utcában Készít megrendelésre, a Íegelsüreníü; anyagból, bármilyen nagyságban és hangnemben öntött harango at. Elvállalja régi harangoknak átszerelését és elön­tését, továbbá vaséi'vány ok késziíésct. I t 1 A, % Ü MKRúmk. s 2 f Kívánságra a gyár szakértője szakvélemény meg;’ dása céljából barmikor n helsziné. e utazik Mág- rendelésck cszközölhctök a gyártelepen, a gyár irodájában. Sürgönyeim Akkord Uzhorod. Te e^orr 547. I „AKK •RD,i hwrr>ugpryér korlátolt j| felelősségű tár«asáw» Liberór!1. .2 jí o öc

Next

/
Oldalképek
Tartalom