Prágai Magyar Hirlap, 1926. október (5. évfolyam, 223-248 / 1261-1286. szám)

1926-10-01 / 223. (1261.) szám

Chamberlain és Mussolini titokzatos találkozója . A két államférfit! jachtjai a livornói öbölben — Yorpédóüldöxők raja a Giulliana és a Delphin körűi — Az olasz-angol és a német- francia eiienbiokkok — Thoiry és a Giulliana — Miről tanács­kozott a két miniszter? Róma, szeptember 30. Hetekig tartó titkolódzás és számos ellentétes jelentés után végre bebizonyosodott, hogy Mussolini és Chamberlain tényleg találkoztak. Olaszország­ban is, Angliában is a legnagyobb titokban folytak e találkozás előkészületei. Sem olasz, sem angol, de még csak nem is semleges területen találkozott a két államférfiu, hanem a nyilt tengeren, az olasz miniszterelnök yachtján. A titok ma délelőtt került napvilágra. A duce tegnap este különvonaton Livornóba utazott, de nem ment a városba, hanem két-három állomással Livorno előtt egy jelentéktelen falucskában töltötte az éjjelt, hogy feltűnést se keltsen utazásával. A livornói hatóságok is csak a késő éjjeli órákban sze­reztek tudomást Mussolini megérkezéséről. A reggeli órákban Mussolini a Giulliana nevű kormányyachtra szállt és kifutott a nyilt tengerre, ahol csakhamar észrevették a Delphint, Chamberlain angol külügyi államtitkár yachtját. A két hajó körül a tengert 20 kilométer körzetben olasz torpedÓTombolók zárták el, hogy avatatlan hajók ne férkőz­zenek a két kormányyacht közeiébe. A Tigre nevű angol torpedóromboló is a közelben cirkált. Tíz óra tájban Chamberlain egy villamos bárkán átment a Giulliana fedélzetére^ ahol Mussolini a kapitány szalonjában fogadta. A tanácskozások csak a késő délutáni órákban értek véget. A találkozás jelentősége már Mussolini kísérőinek nagy számából és fontosságából is kitűnik. Ott volt Grandi, a duoe népszövetségi bizalmasa, Psolucci, Mussolini magántitkára és Capesso, az olasz külügyi hivatal sajtófőnöke. 'Zí&myof, hegy a találkozáson elsősorban a taugeri kérdésre! volt szó, Anglia min­den tekintetben támogatja Olaszország afrikai igényeit e az uj tangeri statútum megszer­kesztésénél ugyanazt az álláspontot képviseli, mint Olaszország. Ezenkívül a német-fran­cia közeledés is szóba került, s mintegy ennek a kontinentális blokknak egyensúlyozása­képpen megbeszélték egy legalább is olyan szoros angol-olasz közeledés módozatait is. Anglia és Olaszország barátsága, amelyről az utóbbi hétlapokban annyi szó volt, ez után a találkozás után befejezett ténynek tekinthető. Anglia szabad kezet biztosit Rómának a Balkánon, viszont megköveteli, hogy a kontinensen egyre tekintélyesebbé váló német- francia blokkal szemben Olaszország Anglia érdekeit képviselje. Róma számos előnyt kap a Földközi tengeren, amely előnyök elsősorban Franciaországot érintik érzékenyen, viszont az angol ipar, különösen a bányaipar, messzemenő koncessziókat kap a szén­szegény Olaszországban. Olaszország és Anglia ezek után legalább is oly erőblokkot jelentenek, mint Németország és Franciaország s mig ez utóbbit Belgium és az európai vaskartell többi államai, elsősorban Csehszlovákia, valamint a skandináv blokk és Svájc támogatják, addig az előbbi oldalán ott találjuk a balkáni államokat, Romániát, Jugo­szláviát, esetleg Görögországot és még néhány középeurópai államot. Törökország sze­repe még nem biztos, de Angóra úgy látszik közelebb áll a francia érdekcsoporthoz, mint az angolhoz. Oroszország és a Moszkvához mindinkább közeledő balti határálla­mok külön csoportot alkotnak, melynek különösen a távoli Keleten vannak jelentős hívei. Pillanatnyilag Európában három nagy érdekcsoportot különböztethetünk meg: a német franciát, az angol-olaszt és az oroszt. Ezek után az európai sajtó nyugodtan állapíthatja meg, hogy a Livorno melletti találkozás legalább is olyan jelentőségű, mint a thoiryi volt s mintegy ennek a pandan­ját alkotja. A Giulliana vacht szalonjában ugyanolyan fontos tanácskozások folytak, mint a thoiryi kis szálloda kiilönszobájában. Ott Sl%esemann és Briand egyeztek meg, itt pedig Chamberlain és Mussolini. A téli esték elé Munkács, szeptember végén Szeretem a gyermekeket. Szeretek velük fog­lalkozni. Úgy nézem őket, mint a jövő csemetéit, a magyarság jövő reménységeit. Az ő tudásuktól, lelkesedésüktől, az ő óletirányukitód függ a ma­gyarság sorsa és boldogulása. Nemrégen nagyobb csoport iskolásgyerekkel kerültem össze. Mindnyájan elvégezték már az iskolák alsóbb fokait s a mai kőmáli érettség mel­lett már komoly tanulószámba vettem öltét. Úgy ás beszéltem velük s értelmes feleleteik, komoly beszéd ült elárulta, hogy, ha tudásuk kissé fogya­tékos is, élettapasztalatuk, italőképességük, a helyzettel való tájókoződoiteáguk általában kielé­gítő. Egy azonban annál jobban megdöbbentett. A magyar történelem és a magyar irodalom, ál­talában a magyar múlt terén abszolút tájékozat­lanságot árultak el. Ezek a magyar gyerekek te­hát leélték életük) legkedvesebb korát, a gyérmek­és ifjuiéveket anélkül, hogy fantáziájukat gazdagí­tották, tudásukat gyarapították s lelkűket megter­mékenyítették volna a dicsőséges múlt gyönyörű mondái, a világtörténelem előtt is tündöklő hősök dicső tetted, hazaszeretetük és hősi önfeláldozásuk. Ezek a gyermekek a nevét is alig hallották a cso­daszarvas regéjének, a kalandozások korának, a korona és kard, a búvár Kund mondáinak s Lo- sonczy, vagy Szondy önfeláldozásáról éppen olyan hiányos ismereteik voltak, mint akár a Rákóczi, vagy Kossuth szabadságharcainak lélekemelő rósz Heteiről. Sajnos, ezek tények, nincs rajtuk mit szépí­teni s ez mutatja, hogy ha nem teszünk valamit, akkor lassan ki vész az uj generációból a magyar múlt ismerete s akkor a magyarság védővárának legerősebb bástyáját s ezzel a magyarság szent ügyét másodszor is elvesztjük. Borzasztó még ró ás gondolni. Mint ahogy régen a kereszténység behozatala alkalmával sikerült gyorsan elvágni, megsemiroisi- teni minden kapcsolatot, amely őseinket a po­gány múlthoz fűzte, most is egész úgy, ha nem védekezünk céltudatosan és tervszerűen, sikerülni fog mihamarabb elszakítani azokat a szálaikat és gyökereket, amelyek a ml uj magyar nemzedé­künket a magyar nemzethez fűzik s enélkül vi­szont kiszolgáltatjuk őket fegyvertelenül a jelen hazug frázisainak, a nemzetköziség áramlatainak és fogékonnyá tesszük lelkűket minden erkölcste­len és nemtelen cselekedetre. Uram Istenem, miit is várhatunk mii attól a magyar ifjúságitól, amely nem történelmünk nagy alakijaitól merít lelkesedést és péüdaadást, ame­lyik nem a Rákócziak és Kossuthak önzetlenségé­ből nyer hitet s nem a dicsőségesre forduló korok eseményeiből szerez önbizalmat és erőt egy jobb jövőre nézve? A cseh is megtanul magyarul, ha érdekei úgy kívánják, s a magyar is megtanul Amerikában angolul, de azért sem a cseh nem lesz magyar, seim a magyar nem lesz angollá. Hiába, az Isten nem egyfajtajuafcnafc terem­tette az embereket. Az egyikmiek szőke a haja, a másiknak barna, az egyik zömök és termetes, a másik nyurga és véfconypénzü, az egyik borot­vált, mert bajusza riíkásan nő, a másik büszke kipedrett bajuszára. A japánt, kínait ferde sze­méről száz 'között is meg lehet ismerni. íme tehát, ahogyan különbözünk egymástól külsőleg, fajilag, éppen úgy van különbség köz­tünk jellembelileg, belsőleg is. Más benyomások­kal, más érzésekkel jövünk a világra. Örökölünk szüléinktől külső és belső tulajdonságokat, hagyo­mányokat, érzéseket, gondolkozást.. Más vidéknek fogúink örülni, más környezetre fogunk vágyni, mint a többi, örülni fogunk, ha például idegen­ben fajtánkkal találkozunk, ha zengő nyelvünket halljuk, ha nemzeti viseletűnkre, zászlóinkra, álla­tainkra, vagy ismert növényeinkre valahol ráis­merünk. Mi szeretjük a falu kétszer nyíló álcác- lombját, kalapunk mellett a szerény árvalányha- jat, ahilalíiunkban a szép piros muskátlit, mert igy nőttünk fel, igy éltek régen a mi elődeink s az ő örömeik, az ő multjuik, az ő nehéz sorsúit volt a prienk is és lett a mienk is. Mi teszi tehát szeműinkben kedvessé a fajtán­kat? Mi kapcsol vélük szorosan éts eHválasathatat- ianul össze? Könnyű kitalálni már most, hogy a közös múlt és a közös jövő. A közös mull, melyet együtt éltünk át s a közős jövő, mely reánk lesel­kedik bárhol, a világ bármelyik táján éljünk is. Az Amerikában, vagy Berlinben élő magyar ép­pen úgy, minit az, amelyik most a Duna és a Tisza közén lakik, egyformán érzi, hogy testvér, hogy tagja egy testvér télén fajnak, amelynek sorsa kö­zös az övével. A kis Rákóczi Ferencet elvitték idegenbe. Idegen nyelvre tanították, idegen eisziuékkel töm­ték meg a fejét, idegen tárgyú mesékkel altatták el, mert igy remélték, hogy elfelejti a magyarsá­gát, de mikor a szobájában meglátta Európa tér­képét, mégis csak Magyarországhoz szaladt oda s azon keresi© meg kedves munkácsi várát, „gyer­mek reményei s bánáti tanyáját". Hiába, a múltat nem lehet már tőlünk elven­ni, nem lehet a lelkűinkből kitörölni. A múlt ott ól és erősödik bennünk, miint a fába vésett betű, jobban tetsző nézetei következtében. Ma a két régi vezér a kompromisszum mellett fog­lalt állást s a szakszervezetek inkább ezt a kompromisszumot akarjált elfogadni, mely az egyes szérkerületekben szavazást rendel el a kormányjavaslat elfogadásának, vagy visz- szautasitásának kérdésében. Ha ez a szavazás megtörtért, amire pozitív kilátás van, akitor a jövő héten uj konferencia lesz, amelyben megadják a szakszervezetek vezetőinek a tár­gyalások folytatására följogosító mandátumo­kat amely a fával együtt nő és vastagodik. Szeret­nünk, tam^nunk kell tehát ezt a múltait, mert et­től függ a jövőnk, a boldogságunk. Miniéi töibb lel­kesedést, erőt, bizodalmát merítünk múltúnkból, szenvedésekből, annál töibb sikerünk és örömünk lesz a jövőben. Azért mondja a költő: „Akit a múlt nem érdekel, az jobb jövőt nem érdemel." Tanuljátok ezért kedves fialta! magyar testvé­reim a magyar történelmet. Az öregek figyelmez­tessék a fiatalokat a történetünkben lévő erkölcsi tanulságokra és erőforrásokra. Ha nem tanítják az iskolákban, ha nem hallhatjátok tanítóitok aj­káról., tanuljátok mieg önszorgalomból, egyedül szüléitektől. Jönnek a tlélli, hosszú esték. Jön a reánkkényszeritett szobafogság. Ne töltsétek az időt haszontalanul soha. Forgassátok a múlt lap­Seipel visszatér a kancellárságba Bécs, szeptember 30. Ma délelőtt a parlament épületiében Seipel őr. éis Kienbödk. dr. képviselőik, Rintelen dr. közoktatásügyi miniszter és a nagy­néniét párt elnöke között, jelentős tanácskozás folyt le. Parlamenti körökben azt hiszik, hogy a mai megbeszéléisen elhatározták a R-amek-kormány lemondását és az uj Seipel-kormány megalakítását. Ugyanekkor szóba került a stájer tartományfő- nökeég kérdése is. Mint ismeretes, a stájerországi tartamányfönök lemondása nagyban hozzájári’lt a kormónykrizis kiéleződéséhez. Beavatott körök szerint Rintelen dr. kultuszminiszter lemond ál­lásáról és újra átveszi Stájerország tartományifő- nöksiégét. A nagynémetok a közoktatásügyi miniszté­riumban történt események miatt követelik, hogy a közoktatásügyi miniszteri tárcát az el­jövendő Seipel-kormányhan nagynémet képvi­selő kapja meg. A minisztériumban állítólag a koalíciós politika lényegével ellentétes dolgok történtek s a nagy- mémetek csak ngy érvényesíthetik befolyásukat, ha önmaguk veszik át ezt a tárcát. Ezek szerint a nagynémetek az uj kormányban három miniszté­riumot igényelnek. Ez a probléma az uj Seipel- kormiány egyetlen nehézsége, de valószínű, hogy a mai tóirgyaláson e kérdésben is megegyezés tör­ténik. jait, nyissátok fel az ezer esztendő szenvedéseiről szóló könyvet és emlékezzetek. Régen a magyar­nak egyik kezében kard volt, amellyel a nyugati államokat védte, a másikban könyv, amellyel ön­magát művelte. Ma kiütötték a kézből a kardot, vegyük tehát helyette kezünkbe a történ elmet és látni fogjuk, hogy kardnál is erősebb fegyvert ta­lálunk benne. Egyik kezében a bibliával, másik kezében ezeréves történelmével, amely azt bizo­nyítja, hogy sohasem bántott senkit és mindig csak az igazságért küzdött, vissza fogja szerezni a nlépek sorában a magyarságnak azt a szerepet, amelytől a világháború megfosztotta. Apák és anyák a legnagyobb bitet követitek el, ha meg nem ismertetitek gyermekeitekkel a magyarság történjelmét!. Előfizetési ár: évente 300 félévre 150, A szlovenszkói es mszinszkói ellenzéki pártok Szerkesztőség: Prága H, Panská uHce negyedévre 76, havonta 26 Ke; külföldre: r 12, II. emelet Telefon: 30311 — Kiado­évente 400, félévre 200, negyedévre 100, Főszerkesztő: politikai napilapja Felelős szerkesztő: * hivatal : Prága II„ Panská ul 12/III. — Te­havonta 34 Ké. Egyes szám ára 1*20 Ke DZTJRANYI LÁSZLÓ FORGÁCS GÉZA Iefon:30311.—Sürgönyeim: Hírlap, Praha fák Mai ssMhaink 1© oMaul Cook és Smith helyett Hartshom és Smillo az angol bányamunkások élén London, szeptember 30. A bányászszak­szervezet tegnapi üléséből kiviláglik, hogy Cook, meg Smith, a bányamunkások két ve­zérének népszerűsége mindinkább háttérbe szorul Martshorn és Smillo volt vezérek nép­szerűsége és jelentősége mögött. Harlshorn és Smillo, akik mindig mérsékelt és okos po­litikát folytattak, körülbelül két évvel ezelőtt megbuktak Cook és Smith radikálisabb és igy Ferdinánd román király lemond ? Páris, szeptember 30. A New-York He- rald-Lloyd jelenti Londonból, hogy Ferdi­nánd román király lemondása befejezett ténynek tekinthető. Ferdinánd király lemon­dása állítólag azon a napon fog megtörténni, amikor Mária királynő, Amerikába érke­zik. (?) v

Next

/
Oldalképek
Tartalom