Prágai Magyar Hirlap, 1926. augusztus (5. évfolyam, 172-197 / 1210-1235. szám)

1926-08-11 / 180. (1218.) szám

1926 augusztus 11, szerda. 8 ■Bssuiicxragc GR1G0RIJ RASZPUTIN OROSZORSZÁG TITKOS CÁRJA IVÁN NASIV1N REGÉNYE Grigorij halála Rövid tanácskozás után elhatározták, hogy Puriskievics fogja leütni vasboxerrel. Minden eshetőségre számítva, jLazavert dok­tor kezébe is nyomott Juszupov herceg egy gumijaival bevont ökölgyürüt. Ez szintén Mak- lakov ajándéka volt erre a célra. Az orvos bizonytalan hangon kijelentette, hogy egé­szen odavan s aligha tud valamit is tenni. Purikieviccsel az élükön lassan leeresz­kedtek a lépcsőn. Már majdnem leértek, amikor a herceg megérinti Puriskievics vál­lát: — Attendez un moment! Mindketten visszaindultak. A többiek utánuk. Juszupov néhány szót vált a nagyhercég­gel s Puriskievicshez fordul: — Wladimir Mitrofánovics, nem lesz ki­fogása az ellen, ha lelövöm? — Kérem, — feleli emez. — Nem az a fontos, hogy ki végez vele, hanem csak az, hogy annak ma meg kell történnie. Juszupov elhatározottan odalép az Író­asztalához, oldalfiókjából kivesz egy kis browningot, megfordul és határozott léptek­kel elindul a lépcsőn lefelé- A többi összees­küvő visszafojtott lélekzettel vár a lépcsőn. Elmúlik öt perc. Revolverlövés. — Jaj . . . jaaj ... — üvölti hosszan Raszputin. Egy test zuhanását hallani. Az összeesküvők egy szökéssel berohan­nak. Látják, hogy Grigorij a medvebőrön fet- reng. Fölötte nyugodt tekintettel a herceg. Kezében a füstölgő revolver. Arcán- kimond­hatatlan undor. Nézi a haldokló muzsik arcát. Nehány pillanatig ünnepélyes csönd. Mindnyájan valami megkönnyebbülést ereznek. Végre valahára ... De most mi le­gyen tovább?. — Huzzuk le a szőnyegről — szólt a nagyherceg. — Különben tele lesz a medve­bőr vérrel. Azzal megfogta a haldokló vállát, Puris- kievics a két lábát s óvatosan rátették a pad­ló kőkockáira. Grigorij még lélekzett. Jobb kezével eiföldte szemét, a másik kezét elnyújtotta maga mellett. Melle heve­sen zihált. Teste görcsösen rángatózott. Puriskievics magábamélyedt. — Nos, Uraim, menjünk föl — szólt a nagyherceg nyugodtan. — Amit megkezdtünk, azt most be is kell fejeznünk. Lecsavarták a villanyt. Becsukták maguk . után az ajtót és ismét fölvonultak a vendégszo­bába. Mindannyian üdvözölték a herceget, mint aki Oroszországot legnagyobb átkától mentette meg. Éjfél után három óra. A megállapodás szerint Lwow hadnagy katonaköpenye fölé magára öltötte Raszputin drága, prémjét, föhuzta annak sárcipőjét és kezébe vette a kezíyüjét. Lazavert doktor, ki már ismét ura lett idegeinek, újból felöltö­zött soffőrnek. Hozzájuk csatlakozott a nagy­herceg s hármasban Puriskievics kórházvo­natához robogtak. Itt kellett eltüntetni minden nyomot Raszputin után. Ennek elvégeztével hármójuknak az volt a föladata, hogy bérko­csin a nagyherceg palotájába hajtassanak s a nagyherceg autóján jöjjenek vissza a hul­láért. Puriskievics és Juszupov az emeleti dol­gozó szobában ült és cigarettázott. A herceg hirtelen felállt és azt mondotta, át kell men­nie egy pillanatra atyja lakosztályába, amely a ház másik végében volt. De nem oda ment, hanem a hall lépcsőjén leereszkedve kerülőt tett és ismét az alsó emeletre tartott. Titok­zatos sejtelem vonzotta arrafelé Belépett a 'dolgozószobájába és felcsavarta a villanyt. Grigorij mozdulatlanul feküdt a padlón. 'A herceg mellétérdelt. Megtapogatja üterét. A pulzus nem ver. Fülét rászorítja Grigorij mel­lére. A szív nem dohog. Ekkor azonban hirtelen Felnyílik Grigorij szeme, a mély örvénylő szem s megtört üveg­fénnyel mered reá. Hirtelen vak gyűlölet lángja lobban fel a szemben. — Félix, Félix! Grigorij felugrik s a hercegre veti ma­gát . . . A borzalomtól megrettenve szalad ki Ju- '■»?npov a szobából. Puriskievics, l'Tjje le. lőjje le! . . . Ll . . . Elszalad . , , Ijedt arccal, tágranyilt szemmel rohant fel az ifjú herceg a lépcsőn és vadul zihálva fut a ház másik részébe, ahol a szülei laknak. Alul nehéz, támolygó lépések zaja. Va­laki a kijárat felé siet. Puriskievics felnyitja revolvere závárját és fejvesztetten rohan le a lépcsőn a sötét udvarra. Előtte a havon Gri­gorij. Mikor ez hallja üldözője lépteit, meg­fordul és igy kiált: — Félix, Félix! Mmdent megmondok a cárnénak. Tovább próbált szaladni. Puriskievics vadul rálő az utcai lámpás­tól megvilágított alakra. Célt tévesztett. Grigo­rij végső erejével meggyorsítja lépőt. Puriski­evics ismét lő. Megint nem talál, őrült szenve­déllyel beleharap a balkezébe, harmadszor is, negyedszer is lő. Grigorij lezuhan a földre. Feje görcsösen vonaglik. Purisievics rárohan és teljes erővel be­lerúg a halántékába. Grigorij Raszputin a földet harapja. Karjai szétterjesztve. Ujjai görcsösen a havat markolják, mintha tova akar­na csúszni. Fogai összeverődnek és rémesen csikorognak. Az utcán az utolsó lövés hallatára két fér­fi ijedten rohan tova a homályban. Puriskievics nem tudja mitévő legyen. Ju­szupov magán kivül van és beszámíthatatlan. A többiek elvannak. Erre oda ment a kapuhoz, ahol tudomása szerint állandóan két gárdista őrködött. A két őr Puriskievics láttára tisztelgésbe vágja magát. — Fiuk, — mondta Puriskievics, egész közel lépve hozzájuk — lelőttem Raszputin Grisát, Oroszország és a cár ellenségét. Az egyik gárdista keresztet vetett és ör­vendve szólt: — Hála a jő Istennek! . , . Már régen kellett volna. A másik egy pillanatnyi habozás után a nyakába ugrik Puriskievicsnek s megcsókolja. — Barátaim, Félix Félixovics herceg és én számítunk a teljes titoktartástokra. Meg­érthetitek, hogy ha a dolog kitudódik, akkor a cárré nem igen lesz hálás nekünk érte. Tud­tok hallgatni? — Kegyelmes Ur, — mondták mindket­ten némi szemrehányással — mi oroszok va­gyunk. Legyen nyugodt, mi nem áruljuk el! (Folytatjuk.) JSport- . ^ssBSBSSBBSSBBSBaBasaa ........... A reichenbergi Menzel Szlovenszkó tenniszbajnoka A besztercebányai nemzetközi tenniazver- senyt a közönség állandó érdeklődése mellett fe­jezték be. A döntő nap legszebb küzdelmét a Soyka—Hercog és Menzel—Janota kettős vegyes­páros játszma nyújtotta. A csehnómeí ifjúsági bajnok: Menzel a verseny tartama alatt élete legszebb játékát produkálta és megnyerte Szlo- venszkó bajnokságát is. Főleg elsőrangú hálójá­tékával tűnt ki. A döntő nap részletes eredmé­nyei: Férfi-egyes Szlovenszkó bajnokságáért: Nedbalek—Csermák 6:1, 8:10, 6:4, Nedbalek— Bárczy 6:3, 7:5, Menzel—Soyka 6:1, 3:6 6:3, 1:6, 6:3. — így Szlovenszkó ez évi bajnoka Men­zel (Reichenberg) lett. 2. Soyka F. 3. Nedbalek és Bárczy. — Női-egyes Szlovenszkó bajnokságá­ért: Janotta (Troppau)—Perháosné 6:2, 6:2, Ko- rotvieskáné—Bárczyné 6:0, 6:3. Bajnoknő: Janot­ta (Troppau). — Vegyes páros Szlovenszkó baj­nokságáért: Menzel-Janotta—Soyka-Hercog Mar­git 6:2, 6:2, 6:4. — A besztercebányai baj­nokságok eredményei: Férfi-egyes: Győztes Bár­czy Oszkár, aki a döntőben 8:6, 6:3, 7:5 arányban győzött a pozsonyi Nedbalek ellen. Harmadikok: Hecht (Zsolna) és Vajda (Kassa). — Női-egyes: 1, Korotvicsháné, 2. Perhácsné. — Férfi-páros: 1. Bárczy—Nedbalek, 2. Dohnányi—Somogyi, 3. Gottesmann—Vajda és Kiimo—Lányi. — Ve­gyes-páros: Bárczy és Bárczyné, 2. Herzog—Ned­balek. )( Érsekújvárt SE—Pozsonyi Dunaváros 6:1 (5:0). Barátságos mérkőzés Érsekújváron. — A hazai csapat fölényes játék után imponáló stílus­ban győz a szívósan védekező pozsonyiak ellen. Az ÉSE-ben főleg a Zsarnóczay—Szigetin—Le­hoczky csatártrió tűnt ki lendületes és precíz össz- játélcával. Az első három gélt Zsarnóczay hat- trickje szerzi meg, melyet Szigethi újabb két. gól­lal tetéz. Szünet után a játék ellanyhul és a Du­naváros Féderman révén gólhoz jut. A 20. perc­ben Feuer Benő nézeteltérésbe keveredik az ÉSE kapitányával, Kesslerrel és lefuja a mérkőzést. Nagy ka pacit álás után azonban ismét to­vábbvezeti a meccset. A játék ezután már telje­sen kodvtelenné válik és Lackó megszerzi az ÉSE hatodik gólját. A hazai csapatban a fent említet­teken kívül kivált még Svidrony és Hochfela II. A vendégcsapatban a védelem, különösen Mina- rik játszott jól. A bíró elfogulatlanul működött. ÉSE I. b—Nagysurányi FC 7:1. — ÉSE II.— MTE Érsekújvár 4:0. — ÉSE ifj.—Tótmegyer 3:0. )( Komáromi FC—Tatabányai FC 4:4. Komá­romi tudósítónk jelenti: Rendkívüli nagy érdek­lődés előzte meg a KFC mérkőzését a Tatabányai FC csapatával, mely Magyarország első osztályú csapatai közé tartozik. A tatabányai csapat erős ellenfele volt mindvégig a komáromi csapatnak és hogy eldöntetlent volt képes kicsikarni, az a komáromi csapat rendkívül jó formáján múlott. A küzdelem mindvégig magas színvonalon állott és a tatabányaiak valóságos iskolajátékot produ­káltak, de csatársora gyengébbnek bizonyult a komáromiénál, melyben Gallé I. kapus és Krausz center feladatuk magaslatán állottak, Fodor bekk és Gallé II. balszélső áldozatosan szép játékot produkáltak és általában a komáromi csapat pompás összjátéka klasZisokkal volt jobb tavaszi formájánál. A beavatottakat is meglepte a komá­romi csapat nagy formája, mert 2—3 gólkülömb- ségre számítottak. így az augusztus 22-én az ÉSE csapatával megkezdendő bajnoki küzdelem sem látszik kilátástalannak a komáromi csapat részé­re, mely a múltban Érsekújvár felett oly sok győ­zelmet aratott. )( Az aranyserleg átadása a győztes DFC- nak tegnap este folyt le a Paris szállóban ünne­pélyes keretek között. Az átadásnál jelen voltak az összes résztvevő egyletek képviselői, a CsAF részéről Fanta elnök és Krausz Ede szövetségi kapitány. Fanta elnök az értékes trófeát rendkí­vül elismerő szavak kíséretében nyújtotta át a DFC csapatkapitányának, azon reményének adva kifejezést, hogy a német, csapat a jövő évi ser­legmérkőzésen is részt fog venni. Az elnök és az egyletek üdvözlését Karst igazgató és Jimmy csa­patkapitány köszönték meg. Az egész aktus a bé­ke jegyében folyt le és reményt nyújtott arra, hogy az egyetértés a cseh és a nemzetiségi sport között mégis visszatérésre talál. X Az Amerikába távozott bécsi játékosok el­ső szereplése a teljes siker jegyében járt. Csa­patjuk, a Brooklyn Wanderers New Yorkban a States Association ellen játszott és azt 10:1 arányban fölényesen legyőzte. A gólokat Schön- fcld (3), Einsenhofer, Nemes és Konrád Kálmán felváltva rúgták. )( Lenglen iskolát csinált. Rvandem Elza, ka­liforniai tenniszbajnoknő profivá vált és 20.000 fontos szerződést kötött. )( A budapesti VÁC Rigában zz országos bajnok FC-ot 6:0 arányban legyőzte. A Rigai FC-ot a bécsi Hakoah nemrég csak 2:1 arányban tudta megverni. )( Magyarország képviselői az európai uszó- versenyeken. Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Ma tették közzé a budapesti Európa- uszóbajnokságok magyar résztvevőinek névsorát. A válogatottak a következők: 100 m.: Bárány, Gáborffy, 400 m.: Wannie II., Fehér II., 1500 m.: Halassy, Pállok, 200 m. mellúszás: Jung, Bicskey Aladár. 100 m. hátuszás: Barta, Bicskey II. Mű­ugrás: Vajda és Nagy Károly. Toronyugrás: Vajda. Staféta: Bárány, Gáborffy, Wannie test­vérek. Vizipóló csapat: Barta, Fazekas, Homon- nay II., Wenk, Vértessy és Keserű I. ' )( Németország kerékpáros nagydiját a han­noveri Möller nyerte Brunier és Krupát előtt. X Az osztrák uszóbajnokságokon Löioy Frici (Ilakoah) a 400 m. női szabaduszás rekordját 6:27.4-re javította meg. Rödiger viszont a férfi 400 méteres úszásban állított fel 5:43.4 uj re­kordtelj esitményt. X A prágai Spárta ma a párisi expresszel útra kelt. Amerikába. A cseh csapat augusztus 14. és 15-én még Barcelonában játszik a DC Eu­rópa ellen. A csapat 20 játékosból áll és kíséreté­ben Fanta elnök és Scheinost nemzetközi előadó is elutaznak a tengerentúlra. X Csehország—Morvaország—Szlovenszkó at­létikai viadala vasárnap folyik le Besztercebá­nyán. X A 10 kilométeres országúti versenyt Chru- dim és Pardubiiz között Nedobity (Sparta) 35:22 rekord idő alatt nyerte. )( Magyarország vszóbajnokságait szerdán bonyolítják le a Csillaghegyen, miután a Csá­szár-uszoda még nem készült el teljesen.-A ver­seny érdekessége, hogy Bárány István először találkozik a jelenleg nagy formában lévő szegedi Wannievel, aki tegnap a 400 méteres válogató versenyt 5:42.8 alatt nyerte Halasy és Fehér élőit. A bajnokságok utolsó próbaversenyei lesznek az európai bajnokságoknak. X A lesvári istálló Guzmavja nyerte vasár­nap Budapesten az Istvánteleki-dijat Rajna és Csavargó II. élőit. Guzman jogos favorit ja a Szent István dijnak is. X Huszonnégy és félóra alatt Parisba autón. A brünni Soffer Bedric'- a Brünni Fegyvergyár kocsiján több utassal Prágából 24 és félóra re­kord idő alatt ért el Párisba. Soffer vasárnap reggel nyolc órakor indult el Prágából a Wilson pályaudvar előtti térx'ől és egyetlen deffekt nél­kül érkezett Párisba. Átlagsebessége 55, leggyor­sabb pedig 90 kilométer volt. X A Viktória Zsizskov a jövő vasárnap Po­zsonyban a Bratislava ellen vendégszerepei. — Szombaton a zsizskoviak Becsben a BÁC ellen játszanak­. KőiZCgAZD-3. iSl&SP . A szlovenszkó! magyar ipar követelései A Komáromi Járási Ipatrápsulat közgyűlése — A komáromi ipar elszigeteltsége — Legtöbb ked­vezményes szerződést Magyarországgal Komárom, augusztus 10. (Saját tudósítónktól.) A Komáromi Járási Általános Ipartársulat most tartotta I. évi rendes közgyűlését a mintegy 2200 tagot számláló társu­lat tagjainak élénk érdeklődése mellett. A közgyűlést Botdoghy Gyula társulati elnök vezette, az iparhatóságot Oltinger Kálmán ipar­hatósági biztos képviselte. Elnöki megnyitójában Boldogliy Gyula jelentőségteljesnek tartja a tár­sulat I. évi közgyűlését, mert ez az első alkalom arra, hogy a társulat tagjai számára a társulati szervezet első, bár csonkaévre vonatkozó műkö­dését a társulat vezetősége ismertethesse, s egy­úttal megtehesse azokat a szükséges intézkedése­ket, amelyek a társulati szervezet további kiépí­tésére a tagok érdekeinek megvédelmezése cél­jából kívánatosak. Az általános gazdasági helyzetet s a társulat működését ismertető elnöki jelentést Gaál Gyula dr. 'társulati jogtanácsos adta elő. E jelentés be­hatóan és széles keretekben foglalkozik a kéz­művesipari s kereskedelmi helyzettel, s megállapítja, hogy az egyre növekvő köz­terhek, s másrészt a munka, a kereseti alkalmak hiánya az 1025. évben is súlyo­san éreztették hatásukat. Az adózási ter­hek melleit különösen érzékenyen sújt­ják a kereskedő és iparos társadalmat az egyre szaporodó u. n. szociális intéz­mények követelte anyagi áldozatok, amelyek ma már nemcsak az egyébként is na­gyon szűkre szabott polgári keresetet s jövedel­met, hanem már magát az üzleti tőkót támadják meg. Statisztikai adatokkal igazolja, hogy a béke­évekhez képest mily pusztítást vitt végbe az ipar és kereskedelem terén a nagy munkanélküliség, s a nagy fogyasztó publikum vásárló erejének napról-napra emelkedő csökkenése. Mig a gazda­ságilag konszolidált években iparos és kereskedő számtalan alkalmazottnak tudott keresetet adni, ma ott tart ez a fontos gazdasági társadalom, hogy a maga mindennapi betevő falatját is nehezen tudja megkeresni. Foglalkozik a jelentés Komá­romnak, mint határvárosnak speciális helyzeté­vel, amely az uj határok következtében régi fo­gyasztó közönségét és elhelyező piacait veszítette el. Szükségesnek tartja ezért a kereskedelem és ipar számára a legteljesebb szabadságot biztosí­tani, kereskedelmi szerződésekkel a szomszé­dos államokkal való gazdasági kapcsola­tot megteremteni és kimélyiteni, az adó­kérdésben a régi, az egész gazdasági éle­tet megbénító adóhátralékok méltányos liquidálását, a, magán-építkezési kedv fel­keltését, a tisztán egyoldalúan szociális és rengeteg kártékony hatást keltő lak- bértörvények megszüntetéséi, a közszál- litásokban az ipar és kereskedelem helyi részeUetését, a szakképzett iparosok és kereskedők hatékonyabb védelmét a jo­gosulatlan iparüzökkel szemben, a keres­kedelem terén a tisztességes verseny el­lenőrzéséi, s általában azoknak az adó­nemeknek (pl. forgalmi adó) eltörlését, amelyek fennállása az államot alkotó s annak gazdasági éleiét jelentő középosz­tályit iparos és kereskedő társadalmai egyoldalúan sújtja. De fel kell emelnie szavát az iparos és kereske­dő társadalomnak a túlhajtott szociális kívánsá­gokkal szemben is. A termelő és közvetítő egyéni munka részt kér magának s részt vállal az egész államgépezet tevékenységében, de ugyanúgy kí­vánja, hogy szava és elhatározása ott és akkor, amikor az állam érdekét is védeni akarja, a kor­mányzat részéről a polgári munkát megillető meg­hallgatásra, érdekei érezhető s jövő fejlődésére garanciát nyújtó támogatást fog találni. Az évi jelentéshez Fried Jenő társulati társ­elnök szól. Kijelenti, hogy az egész ipari és ke­reskedelmi helyzetet komoly, valóságos helyzet­képet egész Szlovenszkóra is adó jelentést hall­gató közgyűlés figyelmét lekötő, valamennyi ipa­ros és kereskedő lelkében élő panaszokat komoly megfontolással tárgyaló, a .szükséges mentőesz­közökre nyílt őszinteséggel és önérzettel rámu­tató előadáshoz alig van hozzátenni valója, s csak azt sajnálja, hogy ezt nem többen hallgathatták, mert ez a jelentés a társulatot legközelebbről érintő kérdésekben egész Szlovenszkó s az egész állam gazdasági helyzetének méltó keretben való megvilágítását látja. Az előadott jelentés össze­állításáért, amidőn elismerését fejezi ki Ivánfy Géza társulati litkárnak, gazdasági helyzetet oly behatóan ismertető jelentést a kereskedelmi ka­marákhoz s egyéb érdekképviseletekhez valamint az összes többi testvértársulatokhoz, az érdek­képviseleti szövetségekhez megküldeni java­solja. A gazdasági illetve kereskedelmi szerző­désekre vonatkozó előterjesztése kapcsán pedig indítványozza, hogy írjon fel a társulat a többi érdekképviseletek megkeresésével is a kereske­delmi kormányzathoz, hogy a most Magyarországgal folyó gazdasági, kereskedelmi szerződés kötésére vonat­kozó tárgyalásoknál a csehszlovák állam (29)

Next

/
Oldalképek
Tartalom