Prágai Magyar Hirlap, 1926. június (5. évfolyam, 123-146 / 1161-1184. szám)

1926-06-05 / 126. (1164.) szám

1926 június 5, szombat. TPRa^-iVVAfitARHlRliAE 7 — Találkozás. Felkérem mindazokat, kik az 1915/16. iskolai évben a rimaszombati egyesült protestáns főgimnáziumban a nyol­cadik osztályt végezték, illetve érettségi vizs­gát tettek, bogy 10 éves találkozónknak jú­lius 3-án leendő megtartása céljából címüket velem mielőbb közöljék. — Schlosz László, Rimavská Sobota — Rimaszombat. — Harminc rendbeli csalásért elitéit ügynök. Nyitrai tudósítónk jelenti: A múlt óv végén sorra járta a nyitramegyei falvakat JLrous Károly 30 éves, cseh származású ügynök és építkezési sorsje­gyet kínált megvételre. Sorsjegy helyett prospek­tusokat adott el a hiszékeny falusiaknak, akik na­gyobb összegű előlegeket fizettek le a csaló ke­zébe. A csalásra természetesen rövidesen rájöttek es följelentés alapján Jiroust letartóztatták. Har­minc rendbeli csalás címén indult meg ellene az eljárás. A tegnapelőtti tárgyaláson a rovoüanultu vádlott beismerésben volt és azzal védekezett, hogy a csalásokat nyomorában követte el. A bíró­ság a csalót 5 havi fogházbüntetésre ítélte. — Végzetes autószerencsétlenség Kassa köze­lében. Kassáról jelenti tudósit ómik. Kedden délután végzetes autószerencsétlenség történt a Szepsi— Kassa közötti országúton. Csecs és Makramé között egy kis Tátra-kocsi 80 lcra.-es sebességgel haladt Kassa felé. Csecs közelében egyszerre eltörött a kormány összekötő csapja s a kocsi nekiszaladt egy almaiának, amelyet darabokra tört. Ruzsicska Jó­zsef kereskedelmi utazót a kocsi maga alá temette, tüdővérzést kapott, Wics Béla fölrepült a levegőibe e zuhanáskor vállpereotörést szenvedett. Kukla Jó­zsef soffőrnek nem történt semmi baja. A sebesül­teket a kassal mentőik szállították a közkórházba. — A ruszánszkói szociáldemokrata párt újjá­szervezése. Ruszinszkói szerkesztőségünk jelentése szerint a szociáldemokrata pártban uralkodó zava­rok a párt újjászervezését teszik szükségessé. Pi- cha titkárt menesztik s Ruseket helyezik a párt élére. A növekvő zavarok miatt, a párt gyűlést sem merik egybehívni. Necsasztól várják, hogy az el­lentéteket sikerül elsimítania, de ez ugyancsak gyönge reménység. — A táncosnő eltört lába. Beregszászi tudósí­tónk jelenti: Annakidején nagy port vert fel Be­regszászon az a pör, amelyet Smilovics Ilona tán­cosnő indított Donáth szállodatulajdonos Árpád nevű fia ellen a beregszászi törvényszéken. A táncosnő azzal vádolta a fiatalembert, hogy tánc köziben — amikor elcsúszott — partnere erőszak­kal rálépett lábára, amely eltörött s igy hivatását nem folytathatja. A beregszászi, törvényszék a ‘-a- muvallamások alapján a leányt keresetével elutasí­totta s igy került fellebbezés folytán az ügy a kas­sai tábla elé. Az uj tanúvallomások is mentőek voltak s igy a leány 12.000 koronás kártérítési igényét végleg elutasították, xi Figyelmeztetés! Legyen cipője minden al­kalomra és napomként váltsa őket. Megkíméli a cipőket és a lábait. Pénzben é« egészségben is so­kat nyer. (Bafa.) Vasárnapi rádióműsor Prága 9.00 Zenés mise 11.00 Matiné 17.00 ötórai hangverseny 18.00 Német aperaáriáik 20.02 Az Arlekin orosz szinház előadása 22.00 Sporthírek Brünn 19.00 Orkeszterhangverseny magyar szerzőkből 20.00 ócseh zene Budapest 10.00 Zenés mise 15.00 Gyermekmesék 17.30 Ruday Dezső sanzon-estje 19.00 A Faluszövetség előadása-20.30 Rokké Gaby és Huber István ének- estje 22.02 Tánc zene Bécs 20.00 Weber: A bűvös vadász Frankfurt 19.30 Az operettbál London 15.35 Gneg: Peer Gynt. Róma 21.40 Mascagni: Iris. Berlin 21.00 Szonáta-est Zürich 20.15 Orkeszter-est (* *) A szlovenszkói szinkerület jövő évi be­osztása. Faragó Ödön Pozsonyban tartózkodott a napokban s a minisztériummal folytatott tárgya­lások után megállapította a jövő évadra vonat­kozólag a sziniszezónnak beosztását: augusztus 1-étől október 31-ig Kassa, november Rimaszom­bat, december 1-étől január 22-éig Losonc, ja­nuár 22-étől február 28-áig Léva, március Komá­rom és Érsekújvár, április 1-étől május 15-éig Kassa, május 15-étől julius 15-éig Pozsony a színtársulat állomásai. Cigányzene! Kitűnő borok ! fl „Kreuzel Keller" kertjében (Nekazanka) Olcsó vacsora! Magyar Wayal Színházi arcfestékeket a legkiválóbb minőségben és maszkifozáshoz szükséges összes kellékeket készíti ing.chem. Antonin Franki, Praha VI. 99. Kérjen árjegyzéket! A drezdai kékszakállt többszörös hitvesgyilkossággal vádolják Az ügyészség Böhme dr. egészségügyi tanácsos ellen megindította a vizsgálatot — Egy tíz évvel ezelőtt elkövetett bűntett került a felszínre — A sógor kérlethetetlen bosszúja juttatta börtönbe a tanácsost Drezda, junius 4. Drezda egy borzalmas tragédia hatása alatt áll, amelynek titokzatos és szomorú hőse Róbert Justus Böhme dr. egészségügyi tanácsos. Nem­csak azért, mert az az ember, aki többszörös feleséggyilkosság szörnyű gyanúja alatt áll, társadalmilag is előkelő pozíciót töltött be, hiszen fivére, az elhunyt. Böhme dr. igazságügyi tanácsos általános ismert politikus és képviselő volt, ha­nem elsősorban azért, mert az 7itóbbi idők egyetlen gyilkossági. bűn­ténye sem árulja el a lelki elfajultság ennyire érthetetlen jeleit, mint a mostani. A bűnügyi rendőrség s az ügyészség lázasan dolgozik azon, hogy Böhme dr. feleségének tiz év előtti titokzatos halálát felderítse, s az összes körülményeket megvilágítsa. Azonban a gondos nyomozás, amelyet Kanzler dr. államügyész sze­mélyesen vezet, még mindig nem tudta a bűn­cselekményt a maga teljes egészében kideríteni. Böhme egészségügyi tanácsos talán még ma is nyugodtan töltené szabadságidejét grossröhrs- dorfi bitokán, ha sógora, Landrock kereskedő, Anna nővérének halála óta olyan feneketlen mély gyűlölettel nem üldözi. Landrockot nővérének hirtelen és megmagyarázhatatlan halála borzasz­tóan megrendítette. Kezdettől az volt a, gyanúja, hogy nővére nem természetes halállal mull ki. Életének most már nem volt más célja, minthogy rábizonyítsa Böhme egészségügyi tanácsosra a gyilkosságot. Landrock tíz éven át minden idejét és 1 minden vagyonát arra áldozta, hogy a nővére ellen elkövetett gyilkosság körül­ményeit felderítse, öt tanút jelentett be az ügyészségen, megtámadta nővérének végrendeletét, am.ely a szép falusi kúriái az egészségügyi tanácsosra hagyta, de minden akciója negatív eredménnyel végző­dött. Landrock azonban nem csüggedt s idők fo­lyamán egyre több és több gyanús momentumot gyűjtött össze Böhme tanácsos ellen. Böhme ta­nácsosnak házassága az özvegy Anna Tripssel igen különös fényt vet a titokzatos dráma fő­hősére. Böhme 1915-ben házassági hirdetést adott közre a Dresdener Zeitungban, amelyre Trips butorgyáros özvegye jelentkezett. A nőnek rend­kívül tekintélyes vagyona volt, ami Böhme dr.-t, aki akkoriban főtörzsorvos volt, rendkívül von­zotta. Az özvegy azonban nem volt megeléged­ve kérőjének külsejével s kosarat adott. Böhme nem nyugodott bele a dologba. Elhunyt férjének sírja mellett azt az ígé­retet csikart ki az asszonytól, hogy fe­lesége lesz. A nő betartotta adott szavát s néhány nap múlva háborús házasságot kötöttek. Később kiderült, — legalább is Landrock ezt állítja — hogy Böhme azért forszírozta ez a házasságot, mert kétségbe­ejtő anyagi helyzetben volt. Első házasságából származó leányának örökségét, 70.000 márkát el- tékozolta, amiért lánya feljelentést tett ellene. Az orvos addig ostomolta feleségét, ’ mig az asszony a tekintélyes összeget mostohaleányának kifi­zette. A szerencsétlen asszony halála olyan titok­zatos körülmények között ment végbe, hogy fel­tétlenül az erőszakos halál esete forog fenn. Az asszony koponyája teljesen szét volt roncsolva, agya nyitva. állott, de a holt­test mellett talált vadászfegyver megvizsgálása s az égési sebek az öngyilkosság látszatát kizár­ták. A drezdai vizsgálat nagy erővel folyik s talán rövidesen szenzációs eredményekre vezet. Magyar fiuk Budapest válogatott futballistái érkeznek ma újra „aranyos“ Prágába, hogy annyi sikertelen ostrom után újabb rohammal kíséreljék meg­közelíteni azt az erős várat, amelyet a csehszlo­vák futball az utóbbi években magának emelt. Több, mint egy éve már, hogy a csehszlovák­magyar sportbéke révén magyar csapatokat van szerencsének Prágában vendégszerepelni látni. Sajnos, ezen idő alatt csak csalódásban volt részünk és szemünk láttára folyt le annak a szerencsétlen visszaesési folyamatnak nagy része, amely az egyetemes magyar futballéletben a pá­risi olimpiász óta beállott. Lelkünk igy lassan­ként hozzáedződött a sikertelenségekhez és telve pesszimizmussal, a vereségekbe előre belelörö- dőlten jártunk azokra a mérkőzésekre, amelyek a csehszlovák és magyar csapatok találkozását hoz­ták. — S mégis most, hogy elérkezett a nagy revans ideje és magyar fiuk jönnek Prágába, csehszlovák legénység indul a magyar fővárosba, hogy, a világ szeme előtt a két ország színeinek) védelmében egymással két fronton viadalra kel­jenek, ff sok csalódás dacára is reménnyel telik meg a lelkünk. Hinni és remélni akarjuk, hogy a magyar futball, amelynek már a külföldön sírjál akarják megásni, a nagy feladat tudatában feléb­red bénító álmából: lelkét elszántság, izmait duzzadó erő, lábait gyorsaság, szivét lelkesedés és akaratát a gyözniákarás, tölti majd be s egy­szerre örömmel pótolja majd azt a sok keserűsé­get, amelyet négy ország magyarsága az utóbbi időben a magyar futballtól kapott. Midőn testvéri szerettei és meleg üdvözlettel köszöntjük ff Prágába uj ostromra érkezett ma­gyar fiukat, tőlük, valamint a magyar fővárosban sikraszálló Xl-től csak azt kérjük, hogy szerep­lésükkel cáfoljanak rá a sok hióbhirre és tév­hitre s becsületes harcban lelkes játékkal bi­zonyítsák be, hogy a magyar sportból nem veszett még ki az erő és a gyözhiakarás. Mutassák meg Budapest, fiai, hogy áll Buda és él még a sok diadalt elért magyar futballdicsőség! jf. * A Budapest Prága válogatott mérkőzés szombaton délután fél fél határakor kezdődik a Slavia letnai pályáján. A két várost a következő csapat, képviseli: Budapest: Szülik (UTE), — Singer (VÁC), Fogl III. (UTE), — Keleosényi (UTE), Reiner (Vasas), Müller (FTC), — Haar (VÁC), Horváth II. (3. kér.), Kautzky (Törek­vés), Schaller és Szidon (UTE). —Prága: Staplik, — Hoyer, Seifert, — Hofmann, Pleticha, Vo- dicska, — Wimmer, Knizsek, Csapek, Pucs, Si- munek. — A mérkőzést Braun bécsi biró vezeti. A meccs eredményéi holnapi számunkban még közölni fogjuk. LABDARÚGÁS )( Sparla—Vienna 4:3 (2:3). A Bécsben le­folyt mérkőzés gyönge nívón mozgott. Az első fél­időben kissé a bécsiek voltak fölényben, a má­sodikban a Sparta került frontba. A gólokat a prágaiak részéről Dworaesek (3) és Hajny lőtték, mig a Vienna góljait Siklóssy (2) és Geschiceidl szerezték. )( DFC—WAC Bécs 5:3 (1:1). A Soblosser és Kozseluh nélkül Prágában vendégszereplő bécsi csapat az utolsó percig egyenrangú ellen­fele volt a jubiláló prágai német csapatnak. A döntő két gólt a DFC az utolsó percekben érte el. A DFC-ben egyedül Bobor, Weigelhoffer és Taussig tűntek ki. A gólokat a győzök részéről Kannháuser (3), Szedlacsek és Patek 1—1, a bécsiekét Huber, Haftel és Dürsehmled érték el. Hirsch biró gyönge volt. Sparta komb.—SK Bratislava 3:1 (0:0). A pozsonyi cseh csapat erős ellenfélnek bizonyult. Legjobb tagjai Csülik és Papp voltak. Az első félidő egyenrangú játéka után a Sparta kombi­nált kerük frontba. A gólokat a Sparta részéről Rejzek, Tichy és Cservény lőtték, mig a Brat?- slava gólját Poliorsky szerezte. )( Egyéb prágai eredmények. Csechie VIII. —Meteor VIII. 3:1. — CsAFC—Liben 6:4. Ezüst serlegmérkőzések. — DBC Sturm—S pari a Smi- chov 2:0. ) ( Belföldi eredmények. DSV Brünn—Mo- ravská Slavia 7:4. — Brünner SC—Husovice 4:1. — Zsidenioe—Union Zsizskov 1:0. — Slován— Moravská Ostrava 2:0. )( Viktória Zsizskov— MTK-ETC-UTE komb. 4:1 (3:0). A tartalékolt Viktória szerencsés győ­zelmet aratott Budapesten. A magyar kombinált- ban csődöt mondott a fedgzetsor ee gyöngén működött a védelem is. A csatársor sok gól­helyzetet kiaknázatlanul hagyott Az első cseh gólt Jelinek a 23. percben a hibázó Takács (FTC) mellett elhúzva, lövi. — A magyar csatársor több­ször támad, da a jól működő Viktória védelem mindent ment. A 35. percben a magyar védelem hándset vét Novák a 11-est góllá érvényéül — Ugyancsak ő lövi a 45. percben a harmadik gólt is. — A második félidőben túlnyomó magyar fölény, balszerencsés akciókkal. A 22. percben Sztecovits a kombinált egyetlen gólját lövi, majd a 37.-ben Jelinek a védelem hibájából négyre szaporítja a Viktória góljait. )( BAC Bécs—Pozsonyi Makkabea 4:0 (1:0). A bécsi másodosztályú csapat pozsonyi játékával is bebizonyította, hogy érdemes az I. osztályba való feljutásra. Mayer II. és Csamballal (Ligeti) megerősített Makkabea csak az első félidőben volt egyenrangú ellenfél. A másodikban a két Ligeti játékos kiállott, amikor a bécsiek nagy fölénybe kerülték. A Makkabeánál Weiss és Béri tetszettek. A gólokat Kohn, Weidlinger és Wecsra lőtték. Feuer Benő jól bíráskodott. — Makkabea komb.—Dunaváro8 komb. 4:3. Egyforma erők nivotlan küzdelme. — A pozsonyi Slavia tegnap Zsolnán vendégszerepeit, ahol az SK Zsilinatól 3:2 (1:2) arányban vereséget szenvedett. A hazai csapat szép teljesítménye. )( A kassai ligaderby a KAC győzelmével végződött. Kassai tudósítónk távirat ózza: Kassai AC—Slavia 1:0 (1:0). A Slavia vehemens támadá­sokkal indul, de a KAC a tempót, átveszi. Hul­lámzó mezőnyjáték után a Slavia korúért rúg. Radapsovszky • felszabadító rúgását Kaukes át­veszi, ebből Varacskay biztos gólt helyez. A má­sodik félidőben némi fölénye után a KAC ügyes védekezéssel biztosítja magának a bajnokságot Monté Carlo, Nizza és Páris után Prágában is üvegen járják a táncujdonságokat. A prágai közönség a Cristal-Pavillonban már üvegen táncol. A Daliborka kávéház Cristai-Paviilonja Praha IV.. Badeniho tr. 290. Mindennap elsőrendű műsor Szabad bemenet — Vasárnap 5 órai tea — Szabad bemen* jelentő eedménvt. — A KAC önfeláldozó játéka nagy dicséretet érdemel. Főleg Répás tűnt ki, mig a reamatőrizált Kaukes csak az első félidőben elégített ki. A nagy publikum melegen is ünne­pelte a győztebeket. — Czink biró elfogulatlanul bíráskodott. — Húsos—KMSE 4:0 (1:0). Nivótlan játék, biztos győzelem. —• Hakoah—Eperjesi. Mak­kabea 1:1. A kassai csapat siralmas szereplése a teljesen gyönge ellenféllel szemben. )( CsSK Ungvár—SK Russ 2:0 (1:0). Az ungvári rutén csapat bemutató mérkőzése. X Osztrák futball. Bécsi liga: Amateur— Slovan 2:1 (2:0). Gyönge játék. — Rapid—Flo- ridsdorfer AC 2:0. — Admira—Sportclub 3:0. — Wacker—Liesing 13:2. — Gráz: Simmeringer FC —Sturm Graz 2:2 (1:1). )( Külföldi eredmények. — Lengyelország: Krakkovia—Wawel 3:3. — Wisla—Diana Kato- witz 2:1. — Mindkét, gólt a Csehszlovákia ellen válogatott. Reyman lőtte. — Sarajevo: Slavia— Viktória Pilzen 4:3 (1:1). — Kopenhága: Városi válogatott—Swansea Town 4:3 (3:1). — Queens Park—Larwick 3:1. X Országok közti mérkőzések. Argentinia— Paraguay 2:1. Buenos Airesben. — Anglia— Kanada 6:0. Torontóban. — Szófia—Gradjansky 4:2. Zágrábban. )( Ameika golf csapata legyőzte az angolokat. Londonból jelentik: A Walker Cupot az amerikai legénység 3:1 arányban nyerte. ATLÉTIKA )( Az olasz atléták legyőzték ff csehszlováko­kat. A Milánóban lefolyt Csehszlovákia—Olasz­ország válogatott atlétikai mérkőzés az olaszok 62:54 pontarányai győzelmével végződött. Az eléri eredmények meglehetősen közepesek voltak. X Az ESC atlétikai versenyén az 5X800 méteres stafétát a MAC csapata 10 p. 29.8 mp. alatt nyerte, második MTK, harmadik FTC. ÚSZÁS )( A középiskolai uszóversenyt a smickovi reálgimnázium 23 ponttal nyerte. X Bárány újabb rekordja. Egerből jelentik: Tegnap folyt, le az egri MOVE szezonnyitó usző- vereenye, amelyen szenzációt keltett egyrészt Báránynak újabb országos rekordja az 50 méteres gyorsuszásban. másrészt a versenyt záró vizipoló- mérkőzés eredménye, amely az egri csapat győ­zelmével végződött. Részletes eredmények a kö­vetkezők: 100 méteres hölgyuszás: 1. Ella Parik (Bécs) 1 p. 29 mp. 50 méteres gyorsuszás: 1. Bárány 26.4 mp. (országos rekord beállítva), 2. Gáborfy 27.3 mp. 100 méteres hátuszás: 1. Bics- key 1 p. 17 mp. — 100 méteres gyorsuszás 1. Bicskev 1 perc 02.7 mp.. 2. Gáborfy 1 p. 05 mp. Az egri MOVE és KISOSZ kombinált vizipoló csapata a MAC vizipoló osapatát 5:0-ra megverte. TENNISZ X Davis Cup. Londonban Svédország 4:í pontaránnyal legyőzte Délafrikát. — Madridban Spanyolország 3:1 ponttal vezet ArgentLnia ellen. X Kozseluh győzött Párisban. A páris nem­zetközi tenniszverseny első napján Kozseluh az angol Grieget, tegnap pedig a kanadai Moritzot győzte le. — Macenauer a mexikói Borbolt kész­tette megadásra. — Viszont Péteryné-Várady Ili a sorsolás kíméletlensége folytán azonnal Leng- lennal került össze, akitől 6:0, 6:0 arányban szenvedett vereséget. Wills Helén Goldingnét győzte le 6:3, 7:5 arányban. X A DEHG tenniszversenyén a német Bert- rand Zsemlát 6:4 7:5 arányban legyőzte. A junior férfi-párost a Stejskal—Hoffmann kettős nyerte. SPORTHÍREK X ítélt az UTE és MLSz a VÁC vesztegetési ügyében. Budapestről jelentik: Az UTE—VÁC vesztegetési pörben az UTE választmánya kizárta a klub sorából Törököt és Búzát, miután be­bizonyosodott, hogy a két játékos a VÁC ellen lazsált. A MLSz Breuer II-öt, a VÁC játékosát örökre eltiltotta a játéktól, miután a III. kerületet meg akarta vesztegetni. — A két Ítélet, folytán a VÁC bennmaradása az első osztályban illuzó- riussá vált, miután az ETC óvással él a könnyen szerzett eredmények ellen. LÓSPORT )(A prágai Stadionban tegnap kezdődött meg a júniusi miting. Az első osztályú versenyt Daisy könnyen nyerte Lisette, Lady Hella és Dmnherr előtt. — Az előnyverseny nagy meglepetéssel végződött, amennyiben az aufseider Dana, Lyont és Lessiet verte. A tót. 504-et fizetett. — A három évesek versenyében Hubag győzött. Axworthy és Patent előtt. — A 2. futamot az illéspusztai Anua Mária nyerte Varróleány, a.z 5-ket a letnai istálló Fritzije Tündér, a 3-kat a. Bratislava istálló Dar- lingja vitte el Ardon és Melódia előtt. — A vegyes versenyben Jung zsoké Bonnié Plungerrel a nap harmadik diját nyerte meg. )(A bécsi vensenyen a Markhof-dijal Arbogast fölényesen nyerte Sirius és Andoras előtt. — A Brigand Steeple-chaset Enhvorth nyerte Fürstra előtt s igy favoritjává vált a vasárnap eldőlő nyári Steeple-chasenak. A welter-handikapet Egon, az 1100 m. handikapet Lumpért nyerte. )( Az anol derbyt a híres epsomi pályán Cliiles zsoké által lovagolt Coronach nyerte. 2. Lauce- gaye, 3. Colorado lett. X A belga derbyt Kitty nyerte Birmingham és Jeanot előtt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom