Prágai Magyar Hirlap, 1926. május (5. évfolyam, 100-122 / 1138-1160. szám)

1926-05-20 / 114. (1152.) szám

6-HT t*T ,aT> 1926 május 20, csütörtök. Ma este találkozunk a BA-TA-KLAN-ban Václavské oámvstí, Hotel Adria Ott játszik a híres Mózsi Károly cigányprímás Kitűnő magyar fajborok, Elsőrangú kiszolgálás. Mérsékelt árak _ A posta pünkösdhétfői szolgálata. Hivatalo­san közük: Május 24-én, pünkösdhétfőn, a posta­hivatalok ünnepnapi szolgálatot tartanak. A tele­fon- és táviródijak azonban csak a hétköznapiak. — öngyilkos asszony. Felsőéről jelenti tudósí­tónk: Henckó gömörmegyei község mellett egy is­meretlen asszony a robogó vonat alá vetette ma­gát. A kerekek mindkét lábát elvágták. A szeren­csétlen asszony egy óra alatt elvérzett. — Építkezik a rimaszombati Polgári Kör. Ri­maszombati tudósítónk jelenti: Az itteni Polgári Kör tegnap este megtartott választmányi ülésén el­intézésre került az évek óta függőben volt építke­zés problémája. A 90.000 korona erejéig megsza­vazott építkezési munkálatoflíkal Széesi Kálmán ri­maszombati építészt bízta meg a választmány és utasítást adott, hogy az építkezést a pünkösdi ün­nepek után azonnal megkezdjék. — Halálos csénakszerenosétlenség a Kisdunán. Pozsonyi tudósítónk jelenti telefonon: Farkas Pi­roska féli asszony többek társaságában, miután a komp elromlott, csónakon ment át a Kisdunán. A folyó közepén a csónak beleütközött egy fadarabba és felborult. Az utasok a Dunába estek, Farkas Pi­roska a vízbe fűlt. A csónak többi utasait kimen­tették. — Véresre verte gyermekének anyját. Pozso­nyi tudósítónk jelenti telefonon: Polakovics Antal ispácai legény hosszabb idő óta viszonyt folytatott Vavna Máriával, akit utóbb elhagyott. A viszony­nak következményei is támadtak és a leány gyer­mektartási keresetet indított a legény ellen. Pola- kovios tegnap felelősségre vonta Vavra Máriát Szóváltás keletkezett köztük és a brutális legény úgy összeverte a leányt hogy haldokolva szállítot­ták a nagyszombati kórházba. Polakovicsot a csendőrség letartóztatta és bekísérte a pozsonyi ügyészség fogházába. — Egy gzlovenszlíói drámaíró darabja Európa színpadjain. Sebesi Ernőnek, az is­mert nevű eperjesi drámaírónak „Karam­bol" cimü drámáját a bécsi Marton-cég vette meg. Most arról értesülünk, hogy a Karam­bolt már az őszi sziniszezon alatt több euró­pai színpadon bemutatják s igy Londonban, Stockholmban és a bécsi Kammerspiele-ben készülnek a darab premiérjére. Sebesi Ernő a Karambol európai színpadokon való bemu­tatásával komoly elismertetést kap irói mű­ködéséért és sikere az egész itteni magyar Írótársadalomnak komoly biztatás. A szloven- 6zkői drámairodalom az első, amelyik a sző­kébb határok közül elsőnek lépett ki a nem­zetközi fórumok elé és jelentette a világnak az itt élő magyar kultúra erejét. Spilzer Fe­renc prágai, Sándor Imre budapesti színpa­dokon szólaltak meg, most^Sebesi Ernő egy­ezerre három európai fővárosi színpadon kap íhelyet. A szlovenszkói magyar írók minden komoly sikere az itt élő magyarság előtt kul- tureseményt jelent és őszinte örömet kell hogy kiváltson. xx Újdonság! Uriasszonyok és urileányok! Ha igazán szépek és üdék óhajtanak lenni, oldassák .vasárnaponként a Prágai Magyar Hírlapban az „IZA“, pozsonyi kozmetikai intézet tanácsait. A pompás hírnek örvendő intézet diszkrét kérdésekre is szívesen felel, ha a kérdezősködő válaszbélyeget mellékel. A postacsomagok cimjelzés nélkül küldet­nek szét. A kozmetikai intézet egész nap nyitva van. Pozsony, Stefanik-utca 19/11. 5165 — A kékkői járásfőnök sajtópöre Kristóf! Sándor lötitkár ellen. Pozsonyi tudósítónk jelenti telefonon: A pozsonyi törvényszék kmettbirősága Hoffmann Adolf táblabirő eínöklete mellett ma tárgyalta Kristóf! S., a magy. nemz. párt főtitkárának eajiópörét ,amelyet Malierik Pál kékkői járásfőnök utasítására indított ellene egy, a pozsonyi Magyar Újságban megjelent cikke miatt. Kristóf! „Egy já­rásfőnök ,aki milliókat keres" cimü 1925. január 10-én megjelent Cilikében azzal vádolja meg a já- xásfőnököt, hogy hivatalos állását lőszálltási pa­namákra használja fel; földbirtokosok magtárát feltörette és abból a munkanélküli cselédséget élelmezte, Mahler József dr. szécsenyi orvost hamis bizonyitvány kiállítására akarta rávenni e végül, hogy a kékkői vár eladásából magának súlyos összegeket szerzett. A mai tárgyaláson Kristóf! Sándor a valódiság bizonyítását kérte. A kihallga­tott tanuk terhelő vallomást tettek a járásfőnök el­len. Fürst Jakab lókereskedő elmondja, hogy a já rásfőnök elhivta a lakására és a lókiviteli enge­délyekért fejenként 500 koronát fizettetett vele. Midőn az öszeg már 20.000 koronára rúgott, a fize­tést megtagadta, mire Malierik nem adta meg to­vábbi engedélyeket. Balogh Viktor kozlocsányi földbirtokos azt vallja, hogy a járásfőnök 1923-ban feltörette a raktárait és az onnan elvitt gabona- neműt kiosztotta a munkanélküli cselédség között Dortsák Lajos dr. losonci ügyvédjelölt elmondja, ho'fy Mahler József dr. a járásfőnök nővérét ke- zelTe, amiért 290 korona honoráriumot kapott. Később egy jegyző felkereste az orvost és egy 28.000 koronáról szóló nyugtát akart vele aláíratni. Az orvos természetesen megtagadta ezt. Malierik tiltakozik a vádak ellen és komplottr.ak mondja az ellene indult akciót. Kristóff Sándor fényképmá­solatot helyez a nyugtáról az elnök asztalara. A védelem kérésére a tárgyalást a bizonyítás kiegé­szítése céljából elnapolták. Á világ leggazdagabb embere Rockefeller pályafutása a tasionckortól a petróleumkirályságig Történeti feljegyzések a modern Amerika kialakulásának korából V. Jonny első „komoly4* keresete A kis John belépett az üzletbe inasnak. „A helység, melyben munkámat megkezdtem — írja önmaga később — egy sötét iroda volt, melynek ablakai az udvarra nyíltak. Az elsőház, melyen az olvashatatlanná elmosó­dott cégtábla lógott, a kikötőre nézett Az egész környéken nehéz szag ült, a kikötőben felraktározott mindenféle áru szaga. Nagyon boldog voltam, hogy főnököm helyemet az első napon egy magas for­gószéken jelölte meg. Előttem egy ócska, tintafoltos íróasztal feküdt, de éa ezt az asztalt, ahol tevékenysé­gem megkezdhettem, paradicsomnak lát­tam. Boldogan szívtam a nehéz irodai levegőt. Az, első naptól kezdve a rendes órán túl is ott maradtam az irodában, nem túlzott kö- telességteljesitésből, vagy főnököm felé való hízelgésből, csak azért, mert ott otthonosan éreztem magamat Minden, ami itt történt, felébresztette érdeklődésemet. Kiváncsi voltam mindenre, hogy olyan dolgokkal ismerkedjem meg, amelyekről ez­előtt fogalmam sem volt és megakartam ta­nulni az üzlet titkát és a kereskedői fogáso­kat, amelyekről szentül hittem, hogy egyszer felhasználom őket. Közvetlen elöljáróm a könyvelő volt: egy meglehetősen öreg ember, akit — azt hiszem — Philbin-nek hívtak. Philbin ur — nevezzük csak továbbra is igy — mestere volt a tanításnak. Nemcsak hogy kitünően értett a szakmá­hoz, de ezenfelül lelkiismeretes nagy gondot fordított arra, hogy mi inasok — rajtam kívül még két tanuló volt a cégnél — szigo­rú, de alapos kiképzést nyerjünk. Philbin ur néha munkáját megszakítva tájékoztató előadásokat tartott, melyekből sokat profilíroztam későbbi éveimre. Még; most is, 70 év elmúltával is, szívesen gondo­lok vissza ősz fejére, töpörödött görbe alak­jára és borzas szakállára, amely mindég olyan volt, mintha egerek rágták volna össze. Csütörtökön nyílik meg a lévai színházi idény !— Saját tudósítónktól — Léva, május 19. Csütörtökön, május 20-án nyitja meg Faragó Ödön színtársulata a lévai sziniszezőnt. Amíg a társulat operettegyüttese Prágában vendégszere­pei, addig Léván csupán prózai darabokat adnak elő mérsékeltebben megállapított helyárak mel­lett. Kisebbségi sorsunk közepette a magyar kul­túrának jelentős tényezője a szlovenszkói magyar színészet, a Léva és vidékének közönsége bizonyá­ra az idén is azzal a szeretettel övezi körül a ma­gyar színtársulatot, mely a lévaiaknak régi sa­játsága. Annál is inkább elvárható ez a- támogatás, mert fővárosi színvonalon álló kipróbált színtár­sulatról van szó. A kapunyitás Dario Nikodemi színmüvével: Az árnyékkal történik. Úgy értesülünk, hogy az összes magyar újdonságok sorra kerülnek. Az el­ső hét műsora a következőképpen alakul: Az árnyék, Vörös ember, Aranyember( vasárnap délutáni előadásban) Pántlika, Vasgyáros, (hétfő délutáni), ötórai vendég, Ezüst lakodalom. A bérletgyüjtés folyamatban van és úgy hall­juk, hogy szép eredménnyel kecsegtet. (*) Kom Baby fellépése a Marién grófnőben. Korn Baby, a kassai származású fiatal művésznő (Guttmann Hédi), aki tavaly nagysikerű tánc­turnét tartott Csehszlovákia nagyobb városaiban és fürdőiben, ma este a Varietében lép fel a Marica grófnő operett második felvonásának bar jelenetében. A tehetséges kilenc éves gyermek- ballerina több táncbetétet ad elő: Schubert: Rosa- mondájára egy spicctáncot, majd egy groteszk sim- mit, „Jancsi és Juliska" csavargó-táncát mutatja be, majd Ákos zenéjére egy csárdás-fantáziát tán col lábujjhegyen. A szlovenszkói ma,gyár színtársulat heti műsora Prágában: Csütörtök: Marica grófnő. Péntek: Tatárjárás. Szombat: A vig özvegy. Pünkösdvasárnap délután: Csárdáskirálynő. Pünkösdvasárnap este: Marica grófnő. Pünkösdhétfő délután: Csdrdáskirálynö. Pünkösdhétfő este: Marica grófnő. De azonkívül is sok alkalom kínálkozott a tanulásra a Hewitt és Tuttle. cégnél. Én az irodában dolgoztam és fültanuja lehettem minden beszélge­tésnek, ami a firmatulajdonosok és a lár togató üzletfelek közt lefolyt. Nem tagadhatom, hogy ezek a beszélge­tések rendkívül érdekeltek. Megfigyeltem, hogy milyen ellenvetéseket tettek egymás­nak a vitatkozók és ezeket aztán magamban mindig átgondoltam. Akármilyen fiatal is voltam, a következtetéseket igyekeztem le­vonni s azután Philbin urnák elmondottam az észrevételemet ő gyakran tett irőnikus, de nem rossz­indulatú megjegyzéseket. Mikor egyszer er< sebb kritikát kockáztattam meg egy üzleti do­logban, gúnyosan felvonta az ajkát és igy szólt: „Úgy látszik, maga mindent jobban tud. Azt hiszi, hogy ezzel a módszerrel vala­ha is viheti valamire az életben?" Tizenhat éves büszkeségem nem engedte szó nélkül a megjegyzést Azt mondtam neki: „Persze, hogy akarom valamire vinni, sőt azt akarom, hogy az államokban ismerjék a nevemet.. Philbin ur végigmért, felvonta a vállát és mosolygott nem hitte, hogy ezt milyen ke­serű komolysággal gondoltam. Feszült várakozással vártam az éwégi zárlatot. Főnököm ugyan egy betűt sem szólt a fizetésről, de én mégis reménykedtem, mert bíztam abban, hogy ezt a napot azért nem engedi el anélkül, hogy ezt a kérdést valahogyan szóba ne hozza. Tényleg, Mr. Hewitt szilvesztereste oda­hívott magához, 50 dollárt tett elém s igy szólt: Nem volt kifogásunk maga ellen, Rockefeller, a 3 hónapért visszamenő­leg üt van 45 dollár és 5 dollár, hogy vig uj éve legyen. Megköszöntem a pénzt, jól emlékszem, meg voltam hatva. Ez az 50 dollár volt az első komoly keresetem. Azonkívül is na­gyon jól esett, mert benne munkám megbe­csülését láttam." <2SlK»&T­Arsenál London—Rapid Becs 3:3 (2:3) A bécsi közönségnek jő előérzet© volt, mert csak mintegy 10.000 néző gyülekezet össze az Ar­áénál bemutatkozására. Az Arsenal az osztrák fő­városban is mást mutatott, mint Budapesten és Prágában. Az angol ligacsapat ismét formáján alul szerepelt és ezt erős, sőt veszedelmesen durva já­tékkal igyekezett pótolni. Relschury birő képtelen volt az indulatokat megfékezni, úgyhogy az osztrá­kok is hasonló fegverrel éltek s igy a meccs in­kább csatamezőn, mint futballpályán folyt le. Áz első percekben az angolok vannak fölényben és Sedon révén érik el első góljukat. Két perccel ké- sőb azonban a bécsiek Wondrák góljával kiegyen­lítenek. A 21. percben az angol Brown góloz, amit viszont Kirbes egalizál. Ezután az osztrák csapat erőteljes támadásokat vezet és közvetlen a félidő vége előtt Wondrák Wessely beadásából a harma dik gólt lövi. Helycsere után Buchan 30 méterről lő, a labda a bécsiek hálójába kerüL Ettől kezdve a játék teljesen eldurvul. Buckán úgy megrugja Feigl kapust, hogy ájulton szállítják el a pályáról. Wesselik ez az angol kapuson revansálja, akit szintén a mentők visznek el. A meccs minden ér­dekességét elveszti és a Rapid kornerével fejező­dik be. Az angoloknál Sedon és Léé, az osztrákok­nál Schramseis és Wesselik tűnt ki. Nagyarányú galamblövőverse­nyek Nyitrán Nyitra, május 18. (Saját tudósítónk tói). A nyitrai vadász és ky- nológiai klub május 22-én és 23-án rendezi szoká­sos évenkinti nagyarányú agyag és élő galamb lövő versenyét a szigeti lövőpályán Haláchy Re­zső járási főnök és Cobori Károly városbiró véd­nöksége alatt, Lóry Jenő ismert többszörös galamb­lövő bajnok főrendezésében. Már ezideig is oly nagyszámú ismert galamblövő jelentette be a ver­senyeken való részvételét, hogy annak sikere biz­tosítva van. Az egyes versenyszámok a követke­zők: Szombaton május 22-én fél 9 órai kezdettel: 1. Nyílra város dija: 15. agyaggalambra. Távol­ság 15 méter. Tét 30 korona. 2. A nyitrai vadász és kynolcgiai egylet vándordija. (Védő 1925-ben Haugvitz Henrik dr.). 1 élő galambra. Távolság 27 méter. Tét 50 korona. 3. Surányi cukorgyár tiszteletdija. Handikap 1 élő galambra. Tét 50 korona. 4. Klug testvérek tiszteletdija. 10 agyag­galambra, távolság 10 méter, — 10 agyaggalamb­ra, távolság 15 méter. Tét 40 korona. 5. A nyitrai és vidéki földbirtokosok tiszteletdija. Szloven- szkót 1926. évi agyaggalamblövő bajnoksága. Tét 50 korona. 6. A Budveisi sörgyár r.-t. tiszteletdija. nalc tiszteletdija. 1 élő galambra, távolság 27 mé­ter. Tét 50 korona. — Vasárnap május 23-án fél 9 órai kezdettel: 1. A nyi.rai atlétikai klub tisz­teletdija. 10 agyaggalambra, távolság 10 méter, 10 agyaggalambra, távolság 15 méter. Tét 50 kor. 2. A nyitrai 7. gyalogezred tisztikarának tisztelet- dija. 1 élőgalambra handikap. Tét 50 korona. 3. Sellier és Bellutt prágai tölténygyár tisztelet­dija. Handikap egy élő galambra. Tét. 50 korona. 4. Szlovenszkó élögalamblövö bajnoksága 1926. (Védi 1925. évben Haugvitz Henrik dr.) 12 élő galambra 28 méter távolságról. Tót száz korona. Az első dij nyertese kapja az aranyérmet, az ok­levelet és a tétek 30 százalékát, a második ezüst érmet és tétek 30 százalékát, a harmadik bronzér­met és a tétek 20 százalékát. 5. A nyitrai ügyvé­dek tiszteletdija. Handikap 1 élő galambra. Tét 50 korona. 6. A Budveise sörgyár r.-t. tiszteletdija. Klubbajnokság agyaggalambra. 10 galamb, táv 10 méter, 20 galamb, táv 15 méter. Tét 50 korona, (csak klubtagok részére). — A verseny iránt óriási érdeklődés nyilvánult meg. )( Argentína legyőzte a magyar Davis Cupot. Barcelonában a harmadik fordulón Kehrling győzött, Takács vereséget szenve­dett. így Argentína 3:2 pontaránnyal győzött és Madridban a spanyolokkal kerül össze. )( Prágai ezüstserleg mérkőzések. — Slavoy Zsizskov—SK Nuselsky 2:1 (2:1). A jobb csapat győzelme a tartalékos Nuselsky felett. — AFK Vr- sovice—Csechie Kariin 5:4 (0:2). A meccs mind­végig nyílt jellegű volt és érdekes küzdelmet nyújtott. )( Kassai játékos győzelme a német főiskolai tennisz bajnokságokon. A DEHG rendezésében a napokban folytak le főiskolai bajnokságok. A férfi egyes bajnokságot a kassai Vajda fölénnyel nyerte Kral előtt. — A férfi-páros bajnokságban a Vajda—Fischer pár győzött a Lőhry—Sascha ket­tős előtt. — A junior bajnokságot Steyskál nyerte a tavalyi bajnok Menzel előtt. )( Rapid Pozsony—Komáromi FC 4:0. Komá­romi tudósítónk jelenti: A pozsonyi Rapiddal ví­vott a KFC bajnoki mérkőzést, amely egyenlőtlen volt, mert a pozsonyi csapat klasszissal volt jobb a mostani gyenge formában levő komáromi csapat­nál. A támadást a KFC kezdi, de a vezetés gyorsan átsiklik a pozsonyi csapat kezébe, amely fölényét mindvégig megtartja. A komáromiak küzdelme ál­talános szimpátiái keltett, legjobb játékosai azon­ban hiányzanak. A pozsonyi csatársor azonban feladatuk magaslatán mozogtak és minden tagjuk fejlett technikát árult el, a gólhelyzeteket nagy szerencsével és ügyesen használták ki. Birő Feuer Benő nyugodtan vezette a mindvégig szép sportot nyújtó, fair mérkőzést. )( Paolinó legyőzte Spalldt, Charles Breit- státtert. Tegnap két világérdekességü boxmiting dőlt el. Az egyik Barcelonában Paolinó és az olasz Ermino Spalla között folyt le Európa-nehózsulyu- bajnokságáért. A meccs 12 menetben izgalmas küz­delmet hozott és váltakozó fölénnyel folyt. Végül is a spanyol óriást a zsűri pontgyőztesnek nyilvá­nította ki. A spanyol közönség nem fogadta ezt az Ítélkezést tetszéssel. Birő az angol Hurdmann volt. — Párisban a Velodrom de Hivrében a német Breitstatter a francia Frangis Charlessel mér­kőzött. A harc kolosszális tempóval kezdődött. Az első menetben a német volt fölényben, a második­ban azonban Charles kemény gyomorütésétől föld- reesett és vesztesnek nyilvánították. A meccs korai befejezése természetesen a francia közönséget sem elégítette ki. Az angol vidéki golfválogatott az amerikai válogatottat 5:0 arányban legyőzte. )( A bécsi nemzetközi tenniszversenyen a férfi páros döntőjébe Kozseluh—Brick és a Gott- lieb—Rohrer kettős került. A férfi egyesben és a női siügliben erősebb küzdelem folyik. A férfi egyes favoriljai Kozseluh és Brick, mig a női egyes bajnokságáért Péteryné, Rédlichnó, Friedlé- bennó és Nepachnó között lesz erős küzdelem, a- melybe a prágai Amende is beleszólhat. — A vegyes-párosban az Amende—Gotllieb pár legyőzte a Rédlichné—Winterstein kettőst. )( A rimaszombati reálgimnázium torna- versenye. Vasárnap délután 500 főnyi közönség jelenlétében tartotta meg a rimaszombati állami reálgimnázium tomaversenvét, amelyen a losonci gimnázium csapata is rósztvett. — Eredmények: Sulydobás: I. Fáykiss László Rimaszombat 12:20, II. Ferenc Lajos Rimaszombat 10.31, III. Kovács József Rimaszombat 9.98. — Magasugrás: I. Havak József Losonc 150, IL Kovács József Rimaszom­bat 141, harmadik helyen végeztek: Basa István, Rimaszombat, Goldfinger Béla, Losonc és Ragályi Nándor Rimaszombat 186. — Távol ugrás nekifu­tással: I. Goldfinger Béla, Losonc 524, II. Scliei- rich László, Losonc 518, III. Kovács István, Rima­szombat 513 cm. — Száz-yardos síkfutás: I. Winkler Oszkár, Losonc 11 mp„ II. Kubinyi Lász­ló 11.4 mp. Az atlétikai számokon kívül a rima- szombatiak tornászcsapata szabad- és szertorna- gyakorlatokat. mutatott be; volt továbbá Wolley- Ball mérkőzés is, amelyet elkeseredett küzdelem után 2:1 aránkban Losonc nyert meg. A torna- verseny pontszámeredménve Rimaszombat javá­ra 16:12. * ....- . ;'•Művészi' fényképeket,készít (I I í SS WILDT, PRflH/V I -Sál '' Ili í I - j—— '', ,v - ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom