Prágai Magyar Hirlap, 1926. április (5. évfolyam, 76-99 / 1114-1137. szám)

1926-04-01 / 76. (1114.) szám

^ évf. 76. szám ■ Csütörtök • 1926 1 Előfizetési ár: évente 300, félévre 150, negyedévre 76, havonta 26 Kő ; külföldre: évente 400, félévre 200, negyedévre 100, havonta 34 Ke. Egyes szám ára 1*20 K5 Független politikai napilap Felelős főszerkesztő: DZUBANY1 LÁSZLÓ Szerkesztőség: Prága II., Panská ulice 12, II. emelet. Telefon: 30311 — Kiadó­hivatal: Prága II., Panská ul 12/111. —Te­lefon: 30311.— Sürgönyeim: Hírlap, Praha Visszaállítják a kettős ünnepeket A tegnapi minisztertanács az ünneprendexési törvény módosítását és a tisztviselőjavaslatot tárgyalta Prága, március 31. A kormány tegnap este tartotta meg a husvét előtti utolsó minisz­tertanácsát. Elsősorban az állami tisztviselők törvényjavaslata volt napirenden és részle­tesen tárgyalták a tisztviselők szervezetének követeléseit. A minisztertanács még az ünnepek rendezésének módosító javaslatával is foglalko­zott, amelyet, mint ismeretes, a cseh nemzeti szocialisták nyújtottak be a parlamentnek. A kormány elmééit szándéka visszaállítani a kettős ünnepnapokat, azaz husvét hétfőjét, pünkösd hétfőjét és karácsony másodnapját. Ezen törvény módosításának sorsa azonban még teljesen bizonytalan. A szocialista pártok ugyanis csak abban az esetben hajlandó i a kettős ünnepnap visszaállítását el­fogadni, ha több Mária-ünnepet törölnek az állami ünnep- és munkaszüneti napok sorá- bd. Ez ellen természetesen tiltakoznak a cseh néppártiak, akik a törvény életbeléptetése előtti auapot visszaállítását követelik. A kormány, értesülésünk szerint, az ünnepek rendezésének módosító javaslatát a 1: z.i szünidő utáni plenáris ülések valamelyikén a nemzetgyűlés elé terjeszti. A volt koalíciós pártok marakodása a földhivatal birtokáért Az állami tisztviselők megkapják a szokásos rendkívüli segélyt — Két minisztérium megünnepli husvét hétfőjét Ramek látogatása és a lengyel sertések Észszerű viszony — ez az a kifejezés, mellyel a ma reggeli bécsi lapok az osztrák­csehszlovák viszonyt jellemzik. S e megál­lapításnak fontossága akkor tűnik teljes mér­tékben elénk, ha összehasonlítjuk az osztrák- német érintkezésről szóló bécsi sajtóhangok­kal, e meleg és lelkes ünnepléssel, mely szin­te emlékeztet két régen elválasztott szerel­mes találkozásának tónusára. Tagadhatat­lan, hogy minden diplomáciai parádé, sok bók és kézszoritás dacára Ramek tizenkét- órás prágai tartózkodása hideg volt s a mo­solyok, a nagyon ékes és a nagyon szüksé­ges mosolyok, nem a szívből, hanem az agy­velőből kerültek a frakkos urak arcára. Szinte nincs kedvezőbb alkalom két tel­jesen különböző minőségű miniszterlátoga­tást leírni, mint összehasonlítani Ramek ber­lini tartózkodását a prágai tartózkodással. Berlinben a diplomáciát a sarokba vágták, otthoni hangon, mindenki a saját nyelvén (mely ugye egyforma) beszéltek, Hinder burgnál „Bierabend“ volt s Ramek, amikor elhagyta a birodalom területét, olyan köszö­nő táviratot menesztett Luther kancellárhoz, amelyet csak felejthetetlen vendégségi napok után szokás a szives házigazdához intézni. Az újságok pedig úgy üdvözölték egymás állam- férfiait, mint testvéreket szokás s egyetlen „de“, egyetlen „azonban'4 sem keverődött a cikkekbe. Itt, Prágában sem zavarta semmi a láto­gatást. Korrektül, percről-percre kiszámítva, disszonáns hangok nélkül múlt el a nap, de milyen különbség mégis. A tegnapi bécsi sajtó igyekezett erős argumentumokkal be­bizonyítani, hogy Ausztria és Csehszlovákia kölcsönös jóviszonyára szükség van — tehát legyen meg az a jóviszony, a prágai lapok pedig, ámbár belátták, hogy naivitás léimé egyforma melegnek mondani a német-osz­trák és a csehszlovák-osztrák viszonyt, mégis minden erejükkel a régi rossz emlékek le­gyűrésén és a zsenge barátság erősítésén fá­radoztak. Mondanunk sem kell, hogy Prá­gában is csak észérvek hajtják a nagy barát­ságot: hiszen bizonyos, hogy a kisantant köte­lékének lazulása után, Bratianu bukásakor, Jugoszlávia balkáni, meg római orientálódá­sa, a lengyel-csehszlovák kereskedelmi szer­ződés csődje idején, igen fontos Prága részé­re Ausztriának, ennek a tranzitó országnak a tüntető barátsága. Szóval: Ausztriának lanatnyilag szüksége van Csehszlovákiára, Csehszlovákjának pedig pillanatnyilag Ausz­triára, innen a jó barátság. Mennyire időtle­nebb és függetlenebb holmi pillanatnyi és nagyon múló szük>égl bektől a német-osztrák örök testvériség! S mintha Bécs és Prága cözeledése már­is túlhaladta volna a deleiét. Tegnap a bécsi lapok a szükségszetőség jegyében még barát­ságról írtak, ma. reggel már nagyfokú hideg­ség és türelmetlenség keveredik a sajtó hang­jaiba. Egy apró incidens megmutatta, meny­nyire cserépanyagból van e jóviszony. Cseh­szlovákia megtiltotta a lengyel sertéseknek a területén való átszállítását. Ez a tilalom re­torzió a lengyel-csehszlovák gazdasági élet­ben s azért keletkezett mert Lengyelország a közelmúlt kereskedelmi tárgyalások alatt nem éppen a legkedvezményesebb körülmények között lett volna hajlandó a csehszlovák ipar­cikkek bevitelét megengedni. A tárgyalás megszakadt, Prága retorzióval élt. Nos, begy a lengyel sertések nem kerülhetnek Ausztriá­ba, ezt elsősorban Bécs érzi meg, mert eddig hetenkint 12—15 ezer olcsó lengyel sertés érkezett az osztrák fővárosba. A csehszlovák tranzitó tilalom miatt ez az áru most elesik, Prága, március 3$. Cserny miniszterelnök a hét két elmúlt napjában folytatta tanácskozásait a volt koa­líciós pártok képviselőivel! Ezen tárgyalások előterében a tisztviselő javaslat kérdése áll, mert a kormány intenciója szerint ezt a ja­vaslatot a szociálpolitikai bizottságnak köz­vetlen husvét után le kell tárgyalnia. Ha elfo­gadják a cukoradó emelését/ amely 350 millió korona bevételtöbbletet jelent, úgy a tisztvi­selőjavaslat letárgyalása már csak rövid idő kérdése. Egyes lapok azt a hirt közölték, hogy a minisztertanács április elsejével rend­kívüli előleget folyósittat az állami tiszt­viselőknek. Ez pedig a főiskolát végzet­teknek az alapfizetésük húsz százalékát, a többi hivatalnokoknak és alkalmazottak­nak a helyi pótlék húsz százalékát. Ezt a rendkívüli segélyt az ínban nem a fizetésrendezéssel kapcsolatban fizetik ki, ha­nem ez a kormány rendes pénzügyi intézke­dése, amilyen már az elmúlt években is volt. Ha a fizetésrendezési törvény január elsejé­vel visszamenő hatályú lesz, úgy természete­sen ezt a rendkívüli segélyt majd az általános fizetésrendezésnél levonják. Elhalasztották a földhivatal átszervezését Az elmúlt napokban sokat foglalkozott a cseh sajtó azzal, hogy a földhivatal vezetősé­gében nagy változások történnek. A földhiva- tl átszervezésével kapcsolatban a pártok a következő álláspontot foglalják el: Az agrá­riusok szinleg követelik az uj elnök kineve­zését, jóllehet mindenki tudja, hogy az ő ke­zükben van a döntés kulcsa. A jelenlegi elnö­köt, Vikovskyt kellene elsősorban resztrin- gálni. A cseh nemzeti szocialisták követelik az elnökség kibővítését, mert Svorü távozásával annakidején elvesztették képviseletüket az drágábbal kell pótolni s a hús ára tetemesen föl fog szállni Becsben. A szép pohárköszöntőknél pedig stkkal mélyebben reagál a derék bécsi nép a gyom­rára s mnen magyarázható, hogy Ramek jó­formán még le sem tette az ünnepi evőesz­közt a Hradsin termében, máris fellegek tor­nyosulnak a mesterséges barátság 'gé:e. A kis incidensről a csehszlovák-elleuségeske- déssel valóban meg nem vádolható Arbeiter­'rtttökségbem Továbbá a végrehajtó ottság reorganizálására is törekszenek, amelyben ugyancsak nincsenek képviselve, mivel Laube kgpviselő az elnökségről lemondott. A nem­zetidemokraták is igényt tartanak egy elnök­ségi helyre. Ugyanezt kívánják a néppártiak is, akik ,a reorganizálást abban az értelemben követelik, hogy az úgynevezett földhivatc sesztka vegye át az intézkedést. Mindezeket a javaslatokat csakis parlamentáris utón le életbeléptetni, azaz a földhivatali törvény módosításával Éppen ezért előrelátható, hogy a földhivatal reorganizálását elhalaszt­ják mindaddigra, amig a politikai válság el nem simul. Játék az eltörölt ünnepekkel Néhány nap múlva ismét husvét hétfőjét érjük el, amely a tavalyi ünneprendezési tör­vény értelmében csak közönséges hétköznap­nak tekintendő. Az állam maga azonban a legjobban mu­tatja, hegy hogyan lehet a törvényeket a leg­feltűnőbben szabotálni. A vasutügyi minisztérium elrendelte, hogy husvét hétfőjén a munkásvonatok ne köz­lekedjenek. Ennek következtében a gyárak, melyek a törvényt respektálva ezt a napot munkanap­nak tekintik és dolgozni akarnak, a munkások távolmaradása következtében nem tudnak majd dolgozni. A postaügyi minisztérium ugyancsak el­rendelte, hogy husvét hétfőjén csakis ün­nepi szolgálatot teljesítsenek a postahi­vatalok. Ha két minisztérium jár elől jó példával a törvényellenes ünneplésben, nem lehet cso­dálkozni, ha magánvállalatok és magánembe­rek gondolkodóba esnek. Mert a helyzet ma olyan, hogy husvét hétfője ünnep is, nem is. Zeitung már nagy, keményhangu cikket ir s a többi bécsi lap — nem is említve a nemzeti orgánumokat — siet a hasonló nyilatk tatok­kal. A Hradsin és a Burg békéje nem lehet örök, ha egy ilyesfajta sertés-véletlen már elégséges megingatására. Svajjon mi ’enne a híres barátsággal, ha egyszer lengyel serté­sek helyett az itteni szudétanémetek sor>a ke-, rül a két állam érdekeinek ütközőpontjába? Odáig jutottunk, hogy az egyes minisztériu­mok határozzák el esetről-esetre, hogy a tör­vényt be kell-e tartani, vagy sem. A lakos­ság sohasem kívánta az ünnepek törlését és mindég ünnepnek tekintette husvét hétfőjét és törvényellenesen bár, de most már aligha­nem követni fogja a két minisztérium példá­ját. Kállay májusban veszi át a budapesti csehszlovák követség vezetését Bécs, március 31. (A Prágai Magyar Hirlap bécsi tudósító­jától.) Kállay József dr., a pozsonyi szloven- szüói teljhatalmú minisztérium vezetője —i diplomáciai körökből nyert értesüléseink szerint — májusban kiválik a csehszlovák kormányból és átveszi á budapesti csehszlo­vák követség vezetését. Kállay miniszter bu- dr^ :ti követségének hire már többször fel- bu-^.ant, most azonban a prágai kormánynak sikerült állítólag Hlinkáékkal megegyezésre jutni a szlovenszkói minisztérium betöltését illetőleg és igy Kállay távozásának már sem­mi akadálya nincsen. Kállay követté való ki­nevezésével egyidejűleg a budapesti cseh­szlovák követség összeállításában más válto­zásom is várhatók. Briand sikere biztos Páris, március 31. A sajtó általános véleménye szerint Briandnak sikerült a parlament hangulatát ismét maga felé orientálnia. A pénzügyminiszter tegnapi beszéde igen kedvező benyomást keltett az országban. A lapok, a Petit Parisientől kezdve egé­szen a Quotidienig és az Avenirig, az utolsó sza­nálási terv győzelmét jósolják. Az bizonyos, hogy a kormány többsége nem lesz nagy, de mivel a baloldali pártok egy ré­sze tartózkodni • fog a szavazástól, a többség mégis tetemes lesz. Beavatott körök szerint ma már a szocialista kö­rök sem ellenzik annyira a forgalmi adó emelését, mint néhány nappal ezelőtt. A Quotidien szerint a szocialisták csak alkalomra, vagy jogcímre várnak (olyanra, mint amilyen például a Malvy-féle eset volt), hogy a kabinet mellett szavazhassanak. A tegnapi pénzügyi vitával kapcsolatban a la­pok kiemelik Peret pénzügyminiszter beszédének sikerét. Az a katasztrofális helyzet, amelyet a pénz­ügyminiszter, a kitűnő szónok, vázolt, moly benyo­mást keltett mindenütt. A baloldali lapok is a kor­mány győzelmét várják. Herriot, a kamara elnöke és a baloldal kimondott vezére, tegnap azt ajánlotta a radikálisoknak, hogy tegyenek engedményeket és szavazzanak a kormány mellett. A kínai tábornokok Peking alatt A nemzeti sereg visszavonult — Repülőgépek a város fölött London, március 31. Őráról-órára várható, hogy a kínai tábornokok hadseregei küzdelem nél­kül bevonulnak Pekingbe. A nemzeti hadsereg csapatai elvonultak a városból és a kalgani ut mentén szétoszlottak. A nagyhatalmak követei kénytelenek voltak a kínai kormánynak pénzügyi előleget adni, hogy a legveszedelmesebb radikális csapatok zsoldját sürgősen kifizethessék s igy a za­vargásokat megakadályozzák. A nankaui szűk szo­roson át igen nehéz a közlekedés s ennek követ­keztében a tábornokok csapatai csak lassan nyo­mulhatnak elő. Vupejfu és Csangszolin minden ösz- szeütközést ki akarnak kerülni a nemzeti hadsereg­gel s ezért erős repülőgéprajok állandóan földerítő munkát végeznek s ellenőrzik, vájjon a nemzeti hadsereg már elvonult-e. Peking fölöti reggeltől estig idegen repülőgépek cirkálnak. A repülőgépek megjelenése a város lakossága közt nagy nyugta­lanságot okoz, mert nem tudható, melyik pillanat­ban hull le néhány bomba a védtelen s még ellen­séges kézen lévő városra. A pekingi fehér lakosság is tiltakozott a repülőgépek állandó jelenléte ellen. ti

Next

/
Oldalképek
Tartalom