Prágai Magyar Hirlap, 1926. március (5. évfolyam, 50-75 / 1088-1113. szám)

1926-03-28 / 73. (1111.) szám

V Mai számunk 16 oldal 73. (1111) Síim a Vasárnap • 1926 március 28 Előfizetési ár: évente 300, félévre 150, negyedévre 76, havonta 26 Ké; külföldre: évente 400, félévre 200, negyedévre 100, havonta 34 Ke. Egyes szám ára 1*20 Ke Független politikai napilap Felelős főszerkesztő: DZURANY1 LÁSZLÓ Szerkesztőség: Prága II., Panská ulice 12, II. emelet. Telefon: 30311 — Kiadó- hivatal: Prága II., Panská ul 12/111. —Te­lefon: 30311.—Sürgönyeim: Hírlap, Praha A nagyszombati gazdák tiltakozása A régi magyar Kisalföld gazdag és föld­jei messze a világon hiresek. Jó, fekete, sima humusz, amig a szem ellát s a vonat ablakából nézni szinte fizikai kéj, amint a megművelt egyenes táblák biztos csatasor­ban tovaszaladnak a nyugodalmas némaság­ban És e síkot egészséges, szorgalmas nép lakja, józanul gondolkodó nép, amely talán a kelleténél többet áldoz nyugalomért, pénz­ért, földi gyönyörökért. Itt, három kait. -a viaskodó szögében, ahol németek, ma; :, szlávok keverednek, nincs helye illúzióknak va^y rosszaságoknak, itt hidegen ítélnek, nem tűrnek igazságtalanságot és az egészség egyetlen nagy bástyává forr, ha olyan dol­gok történnek, amelyek befolyásolnak em­beri életet, nekimennek fejlődésnek, vim- lásnak, vagy különösen amelyek meggátol­ják a legprimerebb életszükségleteket. Itt ritkán vannak forradalmak. S ha egyszer ez a szorgalmas, tulreális nép tilta­kozik és tüntet, akkor már komoly dolgok­nak kellett történniük. Most arról ad jelen­tést a telefon, hogy a Kisalföld gazdái Nagy­szombatban, e síkság szivében, hatalmas manifesztációban fordultak az adók ellen és mindent átgázoló eréllyel hajlandók a har­cot élethalálig folytatni, ha az emberek foj- togatása, az élet elrablása, ha a könyörtelen és monstruózus jövedelmi adó továbbra is szedi áldozatait. E népet igazán nem vezeti politikai .elvakultság, ez a tegnap összegyűlt ezer gazda tényleg csak a kenyérért küzd s ha Prága folyatja a hajszát, egyszerűen összedől minden, ami élet és életlehetőség odalent. Hiszen itt Csehországban is vannak adók, ugyanazok az adók, mondják, és a nép mégsem okvetetlenkedik. A nagyszombati gazdák most megadták a választ: ebben a szlovenszkói esetben nem maga a törvény­ben biztosított adó a baj, hanem az a kegyet­len os cinikus végrehajtás, amellyel ismeret­lenek és hozzá nem értők kezéTe bízzák a jövedelem nagyságának s igy az adó nagy­ságának megállapítását. Megtörtént például az az eset, hogy egy cseh hivatalnok, aki né­hány évvel ezelőtt maga végezte a jövedel­mek nagyságának megállapítását, most — mivel közben nyugdíjba ment és házat vett magának Pozsonyban — pénzért önmaga ad tanácsot ugyanazoknak a gazdáknak, akik­nek pénzét ő becsülte meg, hogy miként le­hetne bebizonyítani a becsülés tulmagas voltát. A kivitel rossz s könnyelmű, hangoztat­ják a gazdák. Olyan személyek sáfárkodnak a földbirtokok fölött, akiknek fogalmuk sincs, hogy mi a földmivelés, milyen volt az utóbbi évek konjunktúrája s miként számítható föl a föld jövedelme. S ez az! Szlovenszkó a mos­tohagyermek, ott nem kell komolyan törődni az emberekkel, az ottani lakosság csak fizet és meg nem kérdezte tik. Látjuk a nagyszom­bati gazdák komor arcát, amint haragra gyűl, mert tűrni kénytelen, hogy idegenek, kétíye- kedvre, cinikusan, felelőtlenül megfosszák az egyszerű életlehetőségektől és kicsavarják ke­zükből a drága-drága, évszázadok óta egyfor­ma békében, nyugalomban müveit fekete hu­muszt. Lehetetlen, hogy azok a táviratok, melye­ket a kétségbeesett gazdák az illetékesekhez küldtek, ne találjanak meghallgatásra. Egész Szlovenszkón nyög a gazdatársadalom, egész Szlovenszkón hozzánemértő idegenek kezelik az adókivetést s uj emberek Ítélkeznek az ősi birtokosok fölött. Kiáltó vétó a nagyszombati gazdáknak, e szorgalmas, rendes, politikával alig törődő népnek tiltakozása, mert ha már ezek a közismerten békések, lojálisok és op­portunisták is fojtogatásról beszélnek, akkor tényleg rossz lehet az a módszer, amellyel Prágából Szlovenszkót, ezt a távoli és felelős­ségre nem kényszerítő gyarmatot kezelik. Haniu lesz Bratianu utóda Bratianu ma délután lemondott — A nemzeti párt és az agrárok koalie ós kormánya Bukarest, március 27- A minisztertanács elhatározta, hogy Bratianu. miniszterelnök ma délután négy órakor a képviselőházban felolvassa a parlament ülésszakának bere­kesztéséről szóló királyi okiratot és hosszabb beszédben fogja méltatni kormányának ed­digi munkásságát. Utána hat órakor a királynak benyújtja az összkorinány lemondását. Ezzel egyidejűleg egy programot terjeszt a király elé, melyben felsorolja a következendő kormány legsürgősebb teendőit Politikai körök valószínűnek tartják, hogy a király va­sárnap délelőtt Maniu Gyulának, a nemzeti párt fejének ad majd megbízatást az uj kor­mány megalakítására. Maniu a nemzeti és az agrárius párt koalíciójára fog támaszkodni. Maniu megbízatásának egyik érdekessége az, hogy az ő személyében kerül először erdélyi politikus a bukaresti kormány élére. A hadügyminiszter előreláthatólag Averoscu lesz. Bukarest, március 27. Daca kuliig) miniszter és Wielowieyski lengyel követ tegnap aláírták a román—lengyel szövotségi szerződést Ez volt az uralmon levő Kormány utolsó fontos ténykedése, — Ha a felelősségérzet megvolna minden pártban, akkor koalíció nélkül is lehetne ered­ményesen dolgozni. Minthogy ez a főkellék azonban a cseh politikában nincsen meg, szük­séges egy uj koalíció alakulását előkészíteni. Marnék dr. Berlinben ünnepélyes fogadtatás — A csatlakozás eszméjének megerősödése Berlin, március 27. Ramek dr. osztrák szövetségi kancellár ma reggel Peter osz­tályfőnökkel, a külügyi hivatal főtitkárával és Schiller dr. osztályfőnökkel Berlinbe ér­kezett Hindenburg elnök délelőtt fél 11 óra­kor reggelin fogadta az osztrák államfér­fiakat. Bériig március 27. A lapok sokat fog­lalkoznak Ramek dr. berlini utazásával s megállapítják, hogy ez az utazás ismét tetemes mértékben elősegíti a csatlakozás gondolatát. A Vorwaerts kiemeli, hogy a hatmilliós osztrák népnek még mindig nem adták meg az önrendelkezési jogot. Németország és Ausztria között annyira eljutottak már, hogy a vízumkényszer megszűnt s itt is meg ott is csöndes előkészületeket tesznek a tör­vények és a berendezések későbbi egysé­gesítésére. — Benes dr. csehszlovák külügyminisz­ter röviddel ezelőtt Bécsben volt és az akkor elhangzott nyilatkozatok melegsége jóval túl­haladja a megszokott mértéket. Méltán sej­tik Európában, hogy Benesnek ez a föltűnő közeledése összefüggésben áll a kisantant szervezetében történt megrázkódtatásokkal s Prága szívesen látná, ha az eddigi csapáso­kat Ausztria belépésével paralizálhatná. Az osztrák nép azonban sohasem tűr meg olyan politikát, amely, akár a legtávolabb per­spektívából is, de azt mutatná, hogy Német­ország ellen irányul. A Deutsche Allgemeine Zeitung, a jobb­oldal orgánuma, szintén melegen fogadja Rameket s szintén Ausztria meg Németor­szág csatlakozási gondolatának megerősödé­sét látja a látogatásban. Minden politikai in­trikát előbb-utóbb meg fog szüntetni a két törzs kulturális és fajbeli egysége, úgy hogy belátható időn belül meggátolhatatlanná vá­lik a teljes politikai egyesülés. Tizenkétójrás ülések a magyar parlamentben Budapest, március 27. (Budapesti szer­kesztőségünk telefonjelentése.) A nemzet­gyűlés mai ülésén folytatták Pallavicini György őrgróf mentelmi ügyének tárgyalását. Propper szocialista az első szónok. Tá­madja a kormányt, amely a képviselők men­telmi jogát darabonként akarja lefaragni. Pallavicini a kormány nemzetgyűlési beszé­dében és a sajtóban megjelent nyilatkozatá­ban azzal a súlyos váddal illette a kormányt, hogy már hónapok óta tudott a készülő frank­hamisításról. A kormány azonban Pallavici- nit eme súlyos kijelentései miatt egyáltalán nem perelte be* hanem tanúvallomásra akar­ta kényszeríteni. Pedig köztudomás szerint tanúvallomást a bíróság szabadon mérlegel­het. Utána még Rakovszky István beszélt. Majd a Ház megszavazta hétfőtől kezdve a 12 órás üléseket a mentelmi ügyek leíárgyalásá- ra. Az ülések délelőtt 10 órától este 10 óráig fognak tartani­Feloszlatás előtt a porosz országgyűlés Fehrenbach halála — Az adókompromisszum sorsa Cserny engedményei Hlinkának Visszaadják a három katolikus szlovák gimnáziumot — „A cseh pártokban nincs felelősségérzet1* - A tisztviselőkormány fedezet nélkül is törvényerőre emeli a tisztviselőjavaslatot Prága, március 27. Parlamenti tudósítónk jelenti: A hivatalnokkcr.mány minden lehetőt megtesz abban az irányban, hogy a pozitív munkához megnyerje a parlament támogatá­sát. Alkalmunk volt a mai napon két befolyá­sos politikussal beszélgetni a politikai hely­zetről. Cserny miniszterelnök tárgyalásai a szlo­vák néppárttal nagyon kedvezően halad­nak előre. A kormány nagy engedményeket tesz a Hlinka-pártnak. Elsősorban visszaadja a három katolikus gimnáziumot s a szemé­lyi kérdésekben is hajlandó a szlovák néppárt követeléseit teljesíteni. Ennek természetes következménye, hogy a szlo­vák néppárt belép a leendő parlamentá­ris kormányba. Cserny minden törekvése arra irányul, hogy egy kibővített koalíciós kormány meg­alakítását lehetővé tegye. A szociáldemokra­tákkal is oly mederben folynak a tárgyalások, hogy azok hajlandók legyenek olyan koalíció­ba belépni, melyben a régi koalíciós pártokon kívül Hlinkáék is helyet foglalnának. Ez optimista nyilatkozattal szemben tel­jesen sötétnek látja a politikai helyzetet a má­sodik informátorunk. Cserny miniszterelnök eddigi tárgyalásai — mondotta — nem vezettek eredményre. — A szociáldemokraták ugyanis ahhoz ragaszkodnak^ hogy a kormányelnök minden esetben minden párttal külön-külön tárgyal­jon. Ez pedig a parlamenti munka lehetősé­gét erősen megneheziti. — Az. úgynevezett államalkotó pártokból hiányzik a felelősségérzet s továbbra is a li­citálás alapján akarnak dolgozni. Mindegyik „adni akar valamit a választóinak". A mai parlamentünkben minden törvény megszava­zásához legalább 5—6 pártra van szükség. A sok tárgyalásnál? és licitálásnak az eredmé­nye aztán, hogy jó törvény helyett, csak hasznavehetetlen javaslat kerül a ház asztalára. — A szociáldemokraták merev elutasító álláspontja a fixgabonavámoknál teljesen helytelen és logikátlan. Nem szabad ugyanis elfelejteniük, hogy vannak javaslatok, amelyek megszavazd- sánál a szociáldemokratáknak nagyon is szükségük lesz a polgári pártok nagy jó­akaratára. — Feltűnő, hogy a hivatalnokkovmány ennyire sietteti a tisztviselőjavaslat letárgya- lását, anélkül, hogy a fedezetről gondoskod­na. Azonban bizonyára úgy gondolkozik, hogy ez évben könnyen fedezheti a kiadásokat, az állampénztárból s a jövő évi fedezet biztosítását már az uj koalícióra hagyja. A hivatalnokkormány tehát a leendő par­lamentáris kormány nyakára zúdítaná a leg­nehezebb feladatot — az adókérdést S amel­lett van még sok égető probléma, mint a tény­leges szolgálati idő, a'választási reform, ame­lyek rendkívül komplikálják a helyzetet. Berlin, március 27. Akármennyire szí­vesen venné is a kormány, hogy a birodalmi gyűlés ma elfogadja a második és a harma­dik olvasásban az adóügyi kompromisszumot, nem látszik valószínűnek, hogy sikerülni fog a parlament husvételőtti ülésszakát még ma befejezni. A harmadik olvasást csak úgy le­het keresztülvinni, ha egyetlen szónok sem jelentkezik szólásra. Azaz egyetlen kommu­nista vagy német fajvédő elérheti, hogy a harmadik olvasást hétfőre vagy keddre ha­lasszák. A halasztás nagyon kellemetlenül érintené a centrumpártot. E párt elnöke: Fehrenbach volt birodalmi kancellár tegnap meghalt Freiburgban és a centrum összes képviselője le akar utazni az elhunyt pártve­zér temetésére. Ennek következtében azt re­mélik, hogy senki nem gáncsolja el az amúgy is elfogadtott adóügyi kompromisszum mai becikkelyezését. Ha minden sikerül, akkor a kormány nagy parlamenti sikert könyvelhet el, mivel eddig egyetlen évben sem történt meg, hogy a költségvetést a kellő ideig be­fejezték volna. Berlin, március 27. Tegnap a porosz or­szággyűlésen a többség elvetette a kormány­nak a házbéradókra vonatkozó indítványát. Mivel a kormány kisebbségben maradt, na­gyon valószínűnek látszott, hogy a kabinet lemond, ami viszont a porosz országgyűlés feloszlatását vonta volna maga után. Mai je­lentések szerint, ez az újabb parlamenti föl- oszlatás egyelőre még nem következik be, mert julius 1-ig érvényben van a lakbéradó egy előbb elhatározott provizóriuma, amely lehetővé teszi eddig az időpontig a kormány belyénmaradását. Mindennek dacára jófor­mán kikerülheíetlennek látszik a parlament föloszlatása- ősszel vagy télen okvetlenül uj választások lesznek. A fejedelmek végkielé­gítése kérdésében a népszavazás kérése be­bizonyította, hogy az ország hangulata ismét tetemesen balfelé tolódott, azaz az uj válasz­tásokon ismét csak a mai kormánypártok fog­nak előreláthatólag megerősödni. qH*AAiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAáAli££ S0r$icif€l€i mindenki csak Gabiéit és Tsa vesz, Bratlsiava, RasSRtfná ul. Telefon 1020 és 230i.

Next

/
Oldalképek
Tartalom