Prágai Magyar Hirlap, 1925. december (4. évfolyam, 272-295 / 1015-1038. szám)

1925-12-01 / 272. (1015.) szám

8 Kedd, december 1. — (Fedezet nélkül nincs jótékonyság.) A göl­nidxáiryai ev- nöegyesüilet választmánya a minap elhatározta, hogy az ezidei karácsonyünn&pen ajándékot nem oszt ki a szegénysorsu gyerme­keknek, mert erre a célra nem talált fedezetet. — (Gyermek szinielöadás Göinicbányán.) Tu­dósítónk írja: A gölnicbányai polgári iskola tan­testülete december hó 6-án gyermek színlelő ad ást rendez az Iparosok Társasköre nagytermében. Kát darab kerül előadásra- Itt említjük meg, hogy. karácsonyra a helybeli német kuiturszövetség készül egy műkedvelői színiéiőadásra. — (A kassai tábla uj döntése a lakbér­csökkentésről.) Annak idején feltűnést kel­tett a beregszászi és kassai törvényszékek­nek lakbórügyekben történt állásfoglalása, mely szerint a kikötött lakbér, ha az a bér­leti törvényekben megállapított összeget meghaladja, leszállítható. Ezen határozatok alapján rengeteg lakó kérte a bérösszeg le­szállítását. Most azonban az ítélőtábla egyik határozatában kimondotta, hogy a két fél ál­tal közösen megállapított bér. hacsak az nem nyilvánvaló uzsora, továbbra is csupán egyöntetű megállapodás alapján mérsékel­hető. — (Götuör mulat-) Rimaszombati tnidósitójik Jelenti: A műkedvelői színpadokon egész Gömör- rtiegyében megindult a szezon. Rimaszombatban vasárnap zsúfolt ház előtt adtáik elő a RME sportklub műkedvelői Pa ál Gyula nagysikerű, Ciné mirrtye cimü háromíeívonásos népszínművét. Csehieken szombat este az ottani műkedvelő ifjúság a városháza nagytermében rendezett si­kerüli előadást. December ötöd:kén Dobsinán az állami kereskedelmi iskola önképzőköre rendez az iskola helyiségeiben nagyszabású Mikulás- estélyt. Ugyanaz nap Rimaszombatban a kom­munisták párthelyiségükben tartanaik kabaréval és táncmulatsággal egybekötött teaestélyt. A rimaszombati Sokol-egylet pedig a megyeházán rendez ugyanakkor Mikulás-estét. Az egész me­gyéből csomagszámra érkeznek mindenfelől a meghívók a legkülönfélébb mulatságokra. Az el­lenzéki Gömör a kormányra csúfosan végződött választás után boldogan mulat az egész vonalon­— (Munkásbizíositó pénztárak egyesítése.) Késmárki tudósítónk jelenti: Megbízható értesülés szerint az országos munkásbiztositó hivatal, amely a julius 1-ével életbe lépő szociális bizto­sítási törvény alapján kerületi biztosítási hivata­lokat készül felállítani, meg akarja szüntetni a késmárki és iglói betegsegélyző pénztárakat és az uj hivatalnak uj székhelyet is keres. Az érdekel­tek megmozdultak a sérelmes terv megakadá­lyozására. xx (Karácsonyi ajándéknak) vegye meg a Moravetz karácsonyi zenealbumot, ez a legszebb. — (Újabb fordulat a borzsavölgyi vasút el­bocsátott magyar tisztviselőinek ügyében-) Be­regszászi tudósítónk írja: A Beregszászon székelő borzsavölgyi vasút nemrégiben elbocsátott ma­gyar tisztviselőkara panaszt emelt a vasutigaz- gatóság eljárása ellen a közigazgatási bíróságnál. Ez azonban elutasította a panaszt, azzal az indo­kolással, hogy igényeik elbírálására a rendes bíróság illetékes, mert semmit sem változtat a munkaadó és alkalmazott viszonyán az, hogy a borzsavölgyi vasút részvényeit az állam vette át. A legfelsőbb közigazgatási bíróság állásfoglalása után a siker jegyében indíthatják meg a tisztvise­lők a vasút ellen a pert, mivel a legfelsőbb bíró­ság határozata szerint a nyugdijazásra törvényes ok nem volt, azok a vasutasok tehát, akik már nyugdíjazva leitek, pert indítanak, mig a többiek ügyét, akiket csak felszólítottak a nyugdíjaztatási kérvények benyújtására, a vasutügyi miniszté­rium bírálja el, mely minden valószínűség szerint az uniíikálást fogja elrendelni és csak akkor fog­ja a resztrinkciót végrehajtani, ha a borzsavölgyi személyzetét az államvasutasok állományába át­veszik. — (A XIII. osztály-sorsjáték) szombati húzásán a 28 és 74-es a’apszámok nyertek. — A mai sorsoláson a 40 és 77-es alap számokat húzták ki. 20.000 koronát nyert a 72640-es sorsjegy. xx (A Stridonal-fontsine Pozsonyban.) Mint értesülünk, a művészies fontaine jelenleg út­ban van Prágából Pozsony felé. A fontaimé Kodét, az ismert mester jól sikerült müve cs a kitűnő S t r i d o n a 1, a prágai hajszanató­rium készítményeinek propagálására szolgál. A fontamét a Zemská Banka palota passzá­zsában állítják tel és bizonyos, hogy Pozsony­ban is a szenzáció erejével fog hatni. Örven­detes eseménynek lehet tekinteni, hogy a szép Stridonal-íontaine először a mi városunkban kerül felállításra. 3456 Faragó Ödön Színtársulatának műsora Losoncon: Kedd: Árvácska. Operett­Szerda: Arany Tilla bemutatkozása. Éva. Operett. Csütörtök: Csibi. Vígjáték, újdonság. Faragó ö. fellépte­Péntek: Huncut a lány. Operett. Szombat: Postás Katica. Operett, újdonság. Vasárnap délután: Kis huncut. Vasárnap este: Postás Katica. Hétfő délután: Ifjúsági előadás: A Gyurkovics- leányok. Hétfő este: A kaméliás hölgy- Színmű. A ■ /intársulat legközelebbi pozsonyi vendég­játéka december 9-én cs 10-én lesz. Színre kerül­nek az Arany kakas és a Csibi vígjátékok, mind­kettőben Faragó Igazgatóval a főszerepekben. — (A Losonci AFC jelniezestélye.J Tu­dósítóink jelein ti: A LAFC Cseh Lajos és G&rö Gusztáv festőművészek közreműködé­sé vei január 9-én a Vigadó nagy termében jelmezes táncestélyt rendez. A nagyszabású jelmezbál előkészületei már javában folynak. Több eredeti jelmezkép mellett különböző losonci cégek jelmezreklámjai képez'k az es­te látványosságát. Az előkészítés szálai Cseh Lajos (Losonc, Köztársaság-tér 11.) fes.őirü- vész kezében futnak össze, aki szívesen áll az érdeklődők rendelkezésére. A hirtelen beállott tél rendkívül meghendi- kepeite a vasárnap sporteredményeit. Buda­pesten a nagy hóesés miatt az összes bajnoki mérkőzések elmaradtak, Prágában is az ir­reális talaj befolyásolta az eredményeket, ame­lyek azonban papírforma szerint folytak le. Nagyobb érdeklődést keltett a csehszlovák fővárosban a Lawn Tennisz Szövetség köz­gyűlése és az országos vivóbajnokságok. — Kiemelendő a prágai DFC fényes győzelme (Kiküldött tudósítónktól.) Tegnap dél­előtt folyt le a Csehszlovák Lawn Tennisz Szövetség rendes évi közgyűlése, amelyen 120 klub képviseltette magát. A közgyűlést Just dr. egyetemi tanár nyitotta meg. Mykis- ka dr. titkár évi jelentésében kifejtette, hogy az asszociáció keretében 7000 tenniszjátékos működik, az elmúlt szezonban az országban 30 nemzetközi versenyt rendeztek. Beszá­molt a szövetség nemzetközi szerepléséről: a Davis Cup és országközti mérkőzésekről. Skalicka dr. nemzetközi előadó szomorúan állapította meg, hogy 120 egyesület részéről csupán 10 teljesitette fizetési kötelezettségeit Ezután elfogadták a zárszámadást és rátér­tek a tisztviselöválasztásokra. A választáso­kat heves vita előzte meg, miután 5 lista is forgalomban volt. Miután kompromisszumra sor nem került, megejtették a szavazást és az eredmény az I. Cseh Tennis Club listáját vitte győzelemre. Elnök egyhangúlag Just dr. lett. A tanács tagjai lettek: Bures dr., Mykiska dr., Gerke, Kíepelka dr., Zalabsky, Morvaország részéről Dolánsky dr. és Szlovenszkó részéről Klyka J. dr. (Pozsony), a Német Tennisz Szövetség részéről Bert- rand A. dr., Wuffka és Magnstein dr. $ A Csehszlovák Lawn Tennisz Szövet­ség közgyűlése szomorú tanulságot hozott a szlovenszkói és ruszinszkói magyar tennisz- sportra. Egy héttel ezelőtt ezen a helyen föl­tűnő módon figyelmeztettük az egyleteket arra a fogásra, amellyel a cseh klubok sza­vazataikat gyarapítani igyekeztek. Figyel­meztetésünk süket fülekre talált és igy a magyar tenniszsport a szövetség tegnapi közgyűlésén az Ungvári SC és a Lévai SC kivételével — nem is volt képviselve. Fájdul-, másán éreztük a vezető magyar egyletek: a KSC, KAC, PTF hiányát, mig a többi ma­gyar egyesületek beugrottak egy jól meg­szervezett érdekszféra akciójának, amely az I. Cseh Lawn Tenniszklub győzelmét segí­tette diadalra. — A választás ugyanis a két prágai vezető cseh egylet: a Lawn Tennis Club Praha és I. Cesky Lawn Tennis Club küzdelme volt. — A Csehszlovák Lawn Ten­nisz Szövetség ezúttal először juttatott helyet a tanács­ban Szlovenszkó képviselőjének, amely a számarányt tekintve, joggal a magyar egyleteket illette volna meg. Miután azonban a magyar egyletek szavaza­tai a már föntemlitett érdekeltség kezébe ke­rültek, Szlovenszkó képviselőjeként a pozso­nyi Lawn Tennis Club megbízottja: Klyka dr. jutott be. Az ungvári és lévai egyletek képviselői: JeFinek Ferenc és F'Ioch István, valamint a kassai Hakoali és a pozsonyi Makkabea megbízottja Gottesmann Sándor, a szlo­venszkói tanácstag megválasztásához nem járultak hozzá és abba csak azzal az elvi feutartással egyeztek bele, hogy — (Uj legényotthont építenek Pozsony­ban.) Pozsonyi tudósítónk jelenti: A pozso­nyi lakásínség leküzdésében elöljáró Magán- alkalmazottak Épitőszövetkezete, az úgyne­vezett Dopsz, elhatározta, hogy a Zucker- mandlin egy uj négyemeletes palotát épit, amelyben csupa egy-kétszobás kgénylaká- sok lesznek, előszobával és fürdőhelyiséggel. A palotát angol mintára valósággal klub­életre rendezik be. A házban torna- és játék­termek is lesznek. A legényotthon építését már tavasszal megkezdik. Belgrádbari. A német csapat — úgy látszik — csak idegenben tudja formáját kifejteni. A bécsi derby az Amateurök győzelmével vég­ződött. Schlosser csapata a WAC 3:0-ás vereséget szenvedett tőlük. Újból két pontot veszi tett a bécsi cseh csapat: a Slován is. Berlinben az IFC Nürnberg szenvedett vere­séget helyi riválisától, egyébként az európai sportesemények is szenzációmentesen folytak le. Szlovenszkó tenniszsportjának immár hi­vatalos képviselője azonnal lépéseket tesz az irányban, hogy Szlovenszkó ten- niszsportja, a német szövetség mintájára, te'jes autonómiát kapjon. A magyar képviselők határozott ígéretét vet­ték Klyka dr.-nak, hogy tisztét minden klub- érdektől és sovinizmustól menten fogja el­látni és befolyásos helyét tisztán a szloven­szkói tenniszsport fejlődése és érdekei meg­védésére fogja betölteni. A szlovenszkói magyar tenniszsport a közgyűlésen kirívó bizonyságát adta annak, hogy szervezetlensége révén nem találhatja meg helyét az országos tenniszéletben úgy, amint az őt súlyánál és jelentőségénél fogva méltán megilleti. Alkalomadtán rá fogunk mutatni a különben hatalmas fejlődésnek in­dult magyar tenniszsport hibáira és bajaira, amelyek egyedüli orvossága gyanánt az ön­álló magyar szövetség megalakulását tartjuk. if. Pozsonyi eredmények- Bratislava—Rapid (serlegdönitő) 4:0 (1:0). Biró: Cejnar, Prága. A fa­vorit Bratislava biztos győzelmet aratott a ma­gyar csapaton, amelyben Nagy középfedezet hiányzott. A magyar csapat balszerencs-ével küz­dött- A mécs elején mindjárt a 2. percben Koczika és Szloboda csatárok megsérültek, úgy hogy Ra­pid tulajdonképpen csak 9 emberrel játszotta vé­gig a mérkőzést. Ehhez még azt a végzetes hibát is elkövették, hogy mig a balszárnyi, amelyen a megsérült Koczka játszott, labdákkal agyontámo­gatták, addig a fitt jobbszárny tétlenségre volt kárhoztatva s csak itt-ott gondoltak a teljesen szabadon álló jobbszéltsöre. A magyar csapat leg­jobb embere Molnár centerhali volt, aki óriási munkát fejtett ki. Jobb- és baloldali partnere mél­tóan végezte feladatát. Nagyjában jól tartotta magát a védelem is. Dvorálk kapus — egy-kát hibától eltekintve — megfeleli. A csatársor volt a csapat leggyengébb része. Mig a mezőnyben elég becületesen játszottak, addig a kapu előtt teljes gól képtelenséget árultak el a számos gól­helyzet dacára- A lövésekkel fuikárkodtak s igy magyarázható, hogy egyetlen gólt sem tudtak rúgni. Az első gól a lí- percben Brabec szép lö­véséből esik, majd félidő végéig változatos me­zőnyjáték következik. A második félidő Brati­slava fölény jegyében folyik le, amelynek során Cabelka (2) és Brabec további gólokat rúgnak. Cejnar prágai biró kitünően bíráskodott. — Vas— PTE 4:3 (2:2). SerJegmérkőzés- Biró: Németh. Egyforma erők küzdelme, amelyben Vas a fizikai­lag erősebb és áttörőképesebb csapat volt. A gól­lövők a Vas részéről Kertész (2), Túrna és Step- kó, a PTE részéről Szalay (2) és Kralliuger vol­tak. A győztes csapatban Kertész Kálmán és Siklússy voltak a legjobbak. A PTE-ben Földessy és Szalay elégítettek ki. — Slavia—Cérnagyár 3:2 (2:1). Biró: Grünlberg. Serlegimérkőzés, amelyben mindkét csapat kemény, de fair futballt játszott- — Virágvölgy—Makkabea 2:2 (1:1). Serlegmérkőzés. Biró: Feuer G. Az eredmény a nap meglepetése. Makkabea blztós favoritként in­dult a küzdelembe, de a lelkesen játszó Virág- völgy ellen boldogulni nem tudott. Az első fél­időben egyforma erők játékát kaptuk. Helycsere után hatalmas Maklkabea-fölény, de Virágvölgy védelme résen volt. A mezőny legjobb embere Federicz, a Virágvölgy kapusa volt, aki bravúro­san védett. Prágai ligabajnokságok. Slavia—Csechie VIII. 6:3 (2:2). — A kemény talajon lefolyt mérkőzés a házigazda bajnokcsapat nehéz győzelmével végződött A ligabajnokságok utolsó helyzetije meglehetős durván védeke­zett a különben nem a legjobb formába* lévő Slávia legénység technikai és tudásbeli fölé­nye ellen. A gyengén működő Sejk biró a Csechiéből 4 embert állított ki és két tizen­egyest ítélt. A Slávia góljait Pucs, (3), Podra- zil (2) és Kratoclwill lőtték, mig a Csechie gólszerzői Masat és Burda voltak. — Sparta —AFK Vrsovice 2:1 (1:1). A Schaffer nélkül szereplő Sparta csak szerencsével szerezte meg a m'nimális győzelmet a nagy lelkese­déssel játszó vTSoviciek felett. Az első gólt Sima lövi, amelyet Vrsovice Hruby révén azonnal kiegyenlít. — A második félidőben a vrsovic:ek 10 emberrel játszanak, amikor Cservénynek sikerül a győztes gólt megsze­rezni. A Vrsovice legjobb embere Tichay hát­véd volt, akit a biró a második félidőben ért­hetetlen okokból kiállított. A Sparta csatár­sora ezúttal csődöt mondott. — CsAF—Cse­chie Kariin 2:1 (0:1). — Vikoria Zsizskov— SK Nuselsky 2:0 (1:0). — L’beny—Kladno 3:1. Meteor Vili. — Slavoy Zsizskov 9:1 (5:1). — Barátságos mérkőzések: Slávia—Csecho- slován Kosire 3:2 (3:1). Az amatör csapat tetszetős játékot produkált és méltó ellenfele volt a cseh bajnoknak. — Deutsche Sportbrü- der—DBC Sturm 6:3 (3:3). — Rapid komb. Sparta Körire 4:3 (l :2). Union VII.—Praha VII. 3:2 (0:2). DFC Prága—Jugoszlávia Belgrád 11:0 (6:0). Hatezer néző előtt a prágai német csapat otvan játékot produkált, amelyre a leghívebb fanatiku­sai sem voltak elkészülve. A DFC úgyszólván le­hengerelte a délszlávokat, akik képtelenek vo- tak a német csapat gyönyörű kombinációit parí­rozni. A gólokon Kanháuser (4), .Szec'lacsek (3), Patek (2), Less és Bobor 1—1 osztozkodtak A közönség melegen ünnepelte a vendeket. A meccs jó biró kezében mindvég'g fairen folyt le. A DFC ma a Belgrader SK-va! játszik Esett a hó Budapesten, elmaradtak a mérkő­zések. Budapesti szerkesztőségünk jelenti t leio- non: Tegnap a magyar fővárosban oly h. talmas hóvihar állott be, hogy az összes sportesem 'ny^k elmaradtak. A hóesés miatt Belgiumban sem vol­tak mérkőzések. Belfö’dl futball. Viktória Pilsen —Slovan il- sen 3:1 (0:1). — Brünn: Moravska Slva — Husovlce 5:2. Zsideníce—Trebics SK 110. Franciaország: Red Star Paris—CA Vltry 6:2, US Suise—CA Paris 31, CASG Pár s—S ade Francais 1:1, SR Colmar—FC Bischwiller 2 2, AS Strassbourg—Mars Bischheim 4:1, FC St. Louis—SS Mulhouse Dornach 5:2, AS Münlhausen —FC Mühlhausen 2:7. Angol liga: Arsenal—Sunderland 2.0, Aston Villa—Manchester City 3:1, Bolton Wandercrs— Cardiff City 0:1, Leeds Utd.—West Bromwich Albion 0:1, Leicester City—Ey^erton 1:1, L vcr- pool—Bury 0:1, Manchester United—Blackburu Rovers 2:0, Notts County—Totenhum Hatspurs 4:2, West Ham Utd.—Huddersfield 2:3. Skót liga: Airdrienonians—St. Mirren 2 1, Clydebank—QueeiTs Park 3:0, Dundee Utd.—Hi- bernians 2:2. Hamilton Academicals -Cowden- beath 2:1, Heart of M.—Kilmarnock 1:0, Mor:on —Dundee 3:0, Partick Thistle—Motherwell 2.1, Raith Rovers—Aberdeen 0:1, Rangers—Falkirk 2:3, St. Johnstone—Celtic 0:3. Svájc. Winterthur—Blue Star 3:7, Nordstern —Grenchen 5:0, Old Boys—Solotliurn 2:4, Etoile Carouge—Cantonal 1:1, Fribourg—Chaux de Fonds 2:1. Bécsi futball. Amateur—WAC 3.1, Simmering —Slovan 5:1, Admira—Rapid 2:0, Floridsdori— Sportclub 3:1, Vienna—Wacker 4:2, Hakoah— Rudolfshügel 4:0. Német futball. ASV Nürnberg—IFC Nürn­berg 4:2. Nagy meglepetés. Sp. Fürth—VER Fürth 6:0, München 1860—Wacker 2:1. Ham­burg: Aítona—Union 4:3, Hamburger SV— Wandsbeck 5:1. Berlin: Tennis Borussia— Weissensee 11:1. Leipzig: Fortuna—VFB 0:2, SpV—Sportfreunde 3:1. Spanyolország: Martinenc—Európa 1:1, Es- pagnol komb.—Sabadell 5:3, Gracia—UE Sans 3:2. Dánia. Koepenhager FŰM—Boldkluben 93 2:1, Boldkluben 03—Koepnhager Boldkluben 3:0. Csehszlovákia vlvóbajnokságal. Tegnap esfe. népes mezőny indult küzdelembe a köztársaság vivóbajnokságaiért. A versenyen a legjobb cseh vivők és Klein (KAC) szlovenszkói vívó vett részt. A törbajnokság győztese: Tvrzsky. a Cseh vivóklub tagja lett 6 győzelemmel. 2. Lada dr. SK Slavia 6 győzelen‘1, rosszabb tusarány. 3 La- butka 4 győzelem. 4. Javurek 4 győzelem. 5. Je- sensky 3 győzelem. 6. Csernohorsky 3 győzelem. 7. B’eznoska 2 győzelem. 8 Jungmann — győze­lem. Indult 24 vívó. Az epébajnokságot Jungmann 6 győzelemmel nyerte Csernohorsky dr. előtt. 3. Krizs 5 győzelemmel. 4. Tille dr. 3 győzelemmel. 5. Lada dr. 3 győzelemmel. A kardbainok'ág Svorcsik birtokába jutott a favorit Ttin^mainal szemben. 3. Lada dr. 5 győzelemmel. 4. Hr,,íi :k 4 győzelem. 5. Klein Sándor, Kassa 3 győzelem. A kassai Klein indlszponáltan vívott Dvorak vá­ratlanul elfogultan bíráskodott., Jéghockey. Slavia—Vysehrad 6:1 (4:0). Vik­tória Vinohrady—Lawtt Tennis Cerkl 6:6. Fantflcln" Vuliii'iü Prá$a» Palah Rokoko ^ in Bt $5*1 iw SSiS US® " A l“!ílobb mairyar tá emuvá nfik ellppie !! —-H «€ aa sr mra «sE5S5*«BB*:.S!PwSiíaz S « * * « er * B A Csehszlovák Lawn Tennisz Szövetség közgyűlése Szlovenszkó helyet kapott a tanácsban — A magyar klubok gyöngén képviseltették magukat Tél a sportban

Next

/
Oldalképek
Tartalom