Prágai Magyar Hirlap, 1925. november (4. évfolyam, 247-271 / 990-1014. szám)

1925-11-29 / 271. (1014.) szám

I Vasárnap, november >0. Sáros adja Ftirópa legszebb drágakövét Élet Néha csalódik az ööá>er . . • Pesti mulató- Éjfél után. A jazz most viharzik kghareány abban, angol fiuk angolul fújják a kür­töt s peng a banjó- Vöröskabátos pincérek rohan­nak át a színen. A páholyokban nők, előttük a terem-telefon. Néhány jói öltözött bankim. Egy-két inkőgmto mágnás. Fekete kávé, trl'pie-see, sherry- brandy, pezsgő. A parketten vagy tíz pár tangó­zik. A vetítőlámpa kísérteties lilával kiséri útiakat. A terem végén két férfi. Egyikük pap- Intelli­gens, markáns fej, világlátott francia a-bbéipus. Másik: elegáns, monoídfe. cstrpaszképü, őszhaju, pirosarcii ur. Amerikai típus. AngolnyeJvű képes- lapok mutogainak ilyen kitermelt angolszászokat. Bankárnak nézem. Az abbé angolul beszél, az angol kedvéért, irtaid az angol fordítja franciára a siói- A nagy zsongásban csak eI-e?kapofc egy-egy szót. — Please, Mister . . . — Avec votre plafsir - • . -*>■ Francia abbé. Angol glóhetrotter­Néha csalódik az ember. Amerikaiak. Csak az Egyesült Államokról be­szélnek- Politika. Wilson. Roosevelt. Világos, hogy amerikaiak. De nem. ..íf De nem. A p&p most tört magyar nyelven beszél. — Regen eííeleítern madzsar — moudia a pSc- eérnek. — Kiskorban en madzsar dzserek . . • Persze. Amerikában megtelepedett magyar pap. Kalauzolja a másik amerikait. A monokMs kifogástalan németséggel ád ren­delést a pincérnek- Burgundi vörösbort kér. A jazz most vad riVaígásokba kezd. Oda kell ifigyelni. A ritmus különös tempókban ugrik elő a saxopbonból. Dzsiggelri-ek is. Két vidéki „pali" bá­tortalanul merészkedik beljebb, szürke ruhában. Virítanak­A pap s a mén ok! is rettentően kómoíy- Olyan uagyviiági spleennel, gyakorlott szemmel nézik a I- .' £ ___L ...1_________ _____t. £1 *_______- • 1.. Má s világból valók. Valahol baj vau. A m-onoklis kifogást-adan ma­gyarsággal beszél. A pap mosolyogva válaszol. Kritizálnak- Fokról-fokra éléníceb-befe:. Mosolyog­nák is. Az angolszász nyugodtságot tfezamenti temperamentum váltja fel. Úgy beszélnek magya­rul, hogy jobban sem kell. S ahogy belemeieged- nek a pesti zsargonba, úgy hull le róluk az euro­péer máz. A pap hangosan felkacag. A raönoklis kiveszi szeméből üvegét. Isznak- így sem angol, sem francia, sem német nem iszik. Csak a magyar Íz­leli így meg a bort. A pincérek velük együtt mo­solyognak diszkréten. Aztán ismét komoly arc. A monokli felkerül. A vonások megszáradtaik arcukon- Egyenesen ül­nek megint. Fölény, flegma, spleen. Angol beszéd. A jazz őrülten vágtat. A két szürkeruhás vidéki szemegoíyóiát bllliárddákóval sem lelhetne v issza- nyomogatn-i. Két lila ruhás nő táncol szmokingos fiukkal vörös-zöld fényben. Nem értem ezt az abbét, vagy reverende pá­tert s a monok üst- Ismét nevetnek, ismét isznak, ismét a pest' argot-t használják­— Főur kérem — szólok halkan a pofaszakál­las pincérhez —. ki az a két angol? $at-8a, november 24. Minden földrésznek meg vannak jellemző ás­ványkincsei. Európának a másodrendű drágakö­vekkel kell beérnie, ilyenek a tépáz, jácint., ne­mes gránát, s mindezek fölött a nemes opál. Hogy a drágakövek csillogó világában teljés legyen a tájékozottságunk, incg kell említ érni k. hogy például a tiirklszt harmadrendű, az audalu- ziiöt pedig negyedrendű igazi drágakőnek minő­sítik s csak ezek után sorakoznak a fél -drágakö­vek, mint az ametiszt, karneol, heliótrop, u.tpkö borostyánkő. A nemes opál sajátságai A nemes op.il legfeltűnőbb sajátsága, hegy szépsége csiszolatlan állapotában is szembetűnő. Ezt pedig valóban alig mondhatunk el még .az elsőrendű drágakövekről is. Természettől válto­zatos színe és utolérhetetlen színjátszása m. gya- rázza meg azt is, hogy csiszolása a lehető leg­egyszerűbb. Nem szükséges, hogy lapokat csiszol­janak rajta, elég az egyszerű domború felület is. A nemes opáJ alapszíne könnyű, tejszín, de mindig áttersző köd, amelyet itt is, ott is keresz­tültör egy-egy /öld, kék vagy piros villámsugár. Némely opálban a kődfátyol sűrűbb s art ilyennek mérsékeltebb is a tüze. Van a nyugvó naptól vö­rösen izzó égbolthoz hasonló színezetű s van vi­szont sötétkék-zöld tónusu tájképre emlékeztető opáldarab, melyen a napnak csak néhány vörös sugara tör keresztül. Általában elmondhatjuk, hogy élénk, sárga, arany és narancssárga, tüzvöros, rózsrpiros, v- lágos és sötétkék, ibolya, valamint világos és sö­tétzöld színeket láthatunk a nemes opálon. Ezek a színek a kod fátyol alapszín mérséklő hatása folytán többnyire lágyan simulnak egymásba mint a hajnali pir színskálája, de vannak olyan darabok is, melyekben a színfoltok sűrűn helyez­kednek egymás mellé és éles határnak. Ezeket el is nevezték barl-ekIneknek, ezek a legbecscseb- bek. A nemes opál a legnehezebben jellemezhető drágakő, mert minden darab egv-egy egyéniség s még ez Ls minden pillanatban, minden oldalról más színt mutat Az opál színjátszásának az a magyarázat:', hogy alapanyaga (megkeményedett kovasaves kocsonya), nem egyenletes fénytorésű, hrttem erősebb és gyengébb fény-törésű rétegek válte- ;koznak benne. Történelmi és bányászati adatok Már 500-ban Kr. e. elragadtatással ir az opál­ról Onomakrltos. írott bizonyságok szólnak arról i is, hogy ez a drágakő a rómaiak előtt is becses volt, a középkornak pedig egyenesen divatos, dé­delgetett kedvence. Érdekes, hogy a Bonaparte- dinasztia tagja! is nagyon szerették a nerrrs opált. Feltűnő szépségű volt Joserin császárné izzó vörös’ángu opálja, melyet el is neveztek „Égő Trójádnak. Murát felesége sem nyugodo'i addig, míg a világ legszebb opálékszereit magáé­nak nem mondhatta. A bécsi császári múzeumban őrzött s mind nagyságra, mind szépségre páratlan nemes opál­példányok Szlovenszkóból valók. Ezek egyike: 594 gramos, csiszolatlan példány, amelyet állító­lag egy Haupt nevű tüzkőketeskédő ajándékozott volt Mária Teréziának. Értéke legalább másfél- millió aranykorona. I A nemes opálnak immár minden szakember- | tői elismert legkiválóbb termőhelye a Sáros i és Zemplén határán fekvő Libánka begytö- meg. , A mai Vörösvágás és Opálbánya környékén legalább 800 esztendős bányászkodás nyomai lát­szanak. De az sem lehetetlen, hogy egyes f.ltü- uöbb darabok már az ókorban is eljutottak innen görög vagy római kalmárokhoz. A sárosi opá! különösen 1400-tól kezdve lett nagyon kapós, amikor a bányák 400 munkást foglalkoztattak. Érdekes, hogy akkor tőlünk az opál csiszolás végett Konstantinápolyba1 került, onnan pedig hollandus kereskedők révén keleti o p á 1 néven jutott a világpiacokra. Sóká-’g ver­senytárs nélkül állott a mi páratlan szépségű ék­kövünk s csak- újabban próbálta Mexikó, Ausz­trália és Uj-Zeeland is minőségileg Jóval gyen­gébb nemes opálját értékesíteni. Miért fegkö'öirb a sárosi nemes opál? A szaktudósok, magyarok és külföldiek egv- j uránt Európa legbecsesebb drágakövének mond- iák a szlovenszkói nemes opált. Ezt ugyanis a [ ieheletszerüen ködíáíVolos alap nagyfokú áttet- [ szősége és ebből az alapból violáskék, zöld é~ tüzespirós fénycsóvák rendkívül élénk és bar- inónikus fellöbbanásai jellemzik. Ezt a tüzes szin- szórást, a kék, zöld, piros színek és számos szín­árnyalatai együttes fellépését hiába keressük a többi opálon. A sárosi opál legszebb példányait különösen a gyöngéd rózsapiros színek gyönyörű skálája jellemzi, amit a drezdai múzeumban őr­zött csodálatos szép példányban báiuulha’u k leginkább. A színek harmonikus csoportosulása egyes esetekben vtrágbimbószorü rajzot tünteiiet fel. amint ez egy magyar nemes családban őrzött gyönyörű nyakék több opálján szem!é1heíő. Babona és üzlet Minthogy a drágakövek becsének bizonyrs fokig a „praetiuiű aífectioniéU. vagyis műkedvelő értékelés az alapja, természetes, hogy szépségü­kön és ritkaságukon kívül legfőképpen keresett­ségük szabja meg az árukat. Sajnos, ennek a tételnek igazságát legélén­kebben a sárosi nemes opállal igazolhatjuk. Mert atninö divatos és megbecsült drágakő volt a TVÍI—XIX. századokban, ma éppen annyira elhanyagoltnak kell azt mondanunk. $ hogy ennek a letörésnek mélyen fekvő okai vannak, az is igazolja, hogy ma már a leg- ‘őbb ékszer- és drágakőkereskedőnél alig talá­lunk egy-két nemes opált. Ennek okát kérdezve mindenütt egyöntetűen azt halljuk hogy viselőiére szerencsédé őségnek tartják és emiatt egészen divatját inulta. Úgy tűnik fel, mintha ennek az oktalan ba­bonának Eugénia császárné lett volna az indítója, mert ő volt az. aki erre hivatkozva, egyed-n opálós ékszert sem viselt. A sárosi nemes opál sorsa a babonától látszik függni, mert régebbi közkedveltségének szintén az a babona volt az alapja, hogy nemes opálos ékszert viselő szőke leány hajának színe állandóan megmarad. Kétségtelen, hogy az opál ellenes babona ter­jesztésének tulajdonképpen üzleti oka van. Min­den jel arra vall, hogy ez a babonaterjesztés a „London—Párisi Gyémánt Szindikátus* aknamun. kája. Mi magunk pedig az ujjúnkat sem mozdít­juk Európa legszebb drágakövének terjesztése érdekében. — (A tífuszjárvány mind hatalmasak! méreteket ölt a Verchovinán.) Uogvárról je­lenti tudósítónk: Jelentette pár nappa előbb: P. M. fi. is, hogy Verchövináról több tífusz- szál fertőzőit egyént szállítottak be az ung­vári kezkórházba. Eddig hat falu került zár lat alá s a betegek száma meghaladta a tél- százat. — (Egy szlovenszkói származása száza dós tragédiája.) Budapestről jelentik: M; réggel a szlovenszkói számazásu Varga Géz; tényleges százados Budapesten Bérkocsi: utcai lakásán öngyilkosságot követeit el. J szobalánynak feltűnt, hogy a százados szo­kása ellenőre fiz óra felé még nem jött k szobájából s erre benyitott. Borzalmas lát vány tárult a szemei elé. Az ablak mellet álló rézágyon hálóiugben hatalmas véríócs: közepén feküdt mozdulatlanul Varga Géza kezében még ott szorongatta a szolgá’at revolvert, amellyel főbelőtte magát. A szab' asztalán egy levelet hagyott, melyben beteg­ségét nevezi meg a halál okául s kéri bará­tait, hogy haláláról értesítsék Csehszlovákiá­ban lakó testvéreit. Varga évek óta vissza­vonult életei élt és zárkozott embernek is­merték. Bclbaia az utóbbi időben súlyosra fordult s ez adhatta kezébe a gyilkos revol­vert a harmincöt éves férfinak. — (Egy besztercebányai eég jubileuma.) Tudósítónk írja: Az európai hirü $ terrier és Löwy likörgyár alkalmazottai tegnap ünne­pelték meg a cég fénállásának negyedszáza­dos évfordu’óját. Ebből az alkalomból Ma- versky neves szlovák szobrász által elkészít­tették a két cégfőnöknek: St-einer Iz'dornak és Löwy Árminnak művészi kivitelű plakett­jeit. Szanatórium (Magánkórház) Léva Sebészeti, nőgyógyászati és szem betegek részére. Szakorvosok: Dr. Molnár és Dr. Löwy Operálandó betegek mérsékelt díjazás mellett felvétetnek — Röntgen laboratórium — Telei: 87. — (Ortb György a színpadon.) Komáromi tu­dósítónk jelenti: Ortb György, a népszerű Mik eeníeresatár, aki most felolvasó turnéra Indult, Komáromban kezdte meg előadását, miyet a kri­tikusan rosszra fordult időjárás miatt csak keve­sen látogattak. A felolvasást követó „Orth Gyuri* című vígjátékban ő adta 3 címszerepet és k'vüic felléptek Földes Dezső, felesége: Föidesné-Mhá- fyi Lici és Orthné-Mihályi Vilcsi. A vígjáték nem elégítette ki a hozzáfűzött várakozást. sG8QQ®®&&9Q©eQ®&Q®&9Q9&&&QQ9&&& SyfiSidoSoae Dr. Ko!S» Resanran 26 iBBiSÉfiSfllSaSL2! — Az? Az egyik egy dunántúli vigkedólyü pa-p, a másik egy civil ruhás bakaőrnagy . . . — S mért beszélnek angolul? — Muriznak csak, kérem. Nem tudnak azok többet, mint egy Bcrjttz-köny első húsz oldala. — Néha csalódik az ember ■ . , Szombaíby Viktor. — (Nagy szlovenszkói és erdélyi iroda’mi est a budapesti Zeneakadémián*) Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Január fo­lyamán a Zeneakadémia nagytermében nagy irodalmi estet rendeznek, amelyen előkelő fő­városi írók és művészek közreműködése mellett az utódállamok magyarságának neves íré- s költő-társadalma is képviselve lesz. A szlovenszkói irodaimat Mécs László, a pap- kőltő, Neubauer Pál dr-, a neves Ady-forditó és Mécs költeményeÍQie:k fordítója, valamint Tamás Lajos, a szeretet ifjú poétája fogja képviselőn* Erdélyi Remény ik-Végvári Sán­dor és Berde Maró. szólaltatják meg. A meg­nyitó beszédet Gáspár Jenő, a budapesti Pe­tőfi Társaság főtitkára mondja. Az est kere­tében fellép még Hollós Hona, a Rénesszáiiisz- szinház tagja, aki Mécs László költeményei­ből fog szavalni, Szederkényi Anna müveiből fog íelólvasni, végül Hubay Jenő hegedű- száma egésztei ki a programmot — (Arcképleleplezés a lévai katolikus kör­ben.) Léváról jelenti tudósitónk: A lévai Katoli­kus Kör díszközgyűlés keretében leplezte le Do- dek János Igazgató arcképét, amit abból az alka­lomból festettek meg, hogy húsz éve érdemes munkát fejt ki a nagy egyesület élén. Az ünnnepi beszédet Szakács Viktor pápai kamarás, plébá­nos, a kör elnöke mondotta. A lévai dalárda ki­váló szereplése nagyban emelte a díszközgyűlés ünnepélyes hangulatát. —- (Léderernét a tuárianosztrai legyház- ba szállították.) Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Az életfogytiglani fegyház­V> uv - —T-OC í ,lc)oreri14t dél­előt erős csendőrkisérettel a márianosztrai női*{egyházba szállították. — (Ipoly szak állason „csak íillnkának akar­nak adót ílzetnl"). Lévai iudósitónk jelenti: A lé­vai adóhivatal egyik végrehajtója megjelent a hontmegyei Ipolyszakállas községben az állami adóhátralék behajtása végett. A nép fenyegető magatartást tanúsított a végrehajóva.1 szemben s azt mondották, hogy adót csak Hlinkának hajlan­dók fizetni. A végrehajtó kénytelen volt a közsé­gei elhagyni. — (Ujj vasbeton Ifd a Talaboron.) Ung­várról jelenti tudósítónk: A közmunkaügyi referátusön nyert értesülés szerint kora ta­vasszal megkezdik a talabori fahíd helyébe egy vasbetonhid építését. ezelőtt s prágai, frankfarti és berlini bőrklinikák tanársegédje és másodorvosa P’s'&^ea SÍ. Wo»eaScl&e»v«B 31. ceám. Wassermanu vissgálat! *>€í©oooooooo0o©oo®ooeoo©®9©oaooí5<' — (Besztercebányán minden gyanús, ami magyar.) A mniap egy besztercebányai tiszt­viselő leánya csehországi gyárból származó kalapot vásárolt, amelyen valamelyes formá­ban feltalálható volt a magyar nemzeti szín is. A hivatalban a leány apját ezért ..magya­rónnak ós irredentának" vádolták meg. A na­pokban érkezett meg Besztercebányára a R M. H. plakátja is, amelyet természetesen a já­rásfőnök nem engedeti kifüggeszteni, miután ennek szövege magyar volt — (A budapesti Telefonhirmondó r. t kapta meg a rádiókoncessziót.) Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: A kor­mánynak minap hozott döntése értelmében a rádió-hírmondás szolgálatára és a rádió­leadásra a budapesti Telefonhírmondó r. t kapott koncessziót, A döntés folytán a Tele- fonhirmondó r. t. december elsejétől kezdve üzemét kibővíti és a dróttalan szolgálatot is bevezeti. A december elséji ünnepélyes meg­nyitás este nyolc órakor lesz változatos művészi programmal. Sándor Erzsi kamara- énekesnő operaáriákat énekel. Hubav Jenő Csárdajelenetét adja elő és több kiváló mű­vész szerepel a műsoron. A hullámhossz 542. A hírmondó ezután rendszeres rádió- szolgálatot honosít meg hangversenyekkel, íudománvns előadásokkal és tdnüondácsal. — (Szőnyeget és lakástísztító cikkeket) csakis a Fornheim különleges szönyegáoiházbaii vásároljunk, mert csak ott találunk valódi árukat, szakszerű kiszolgálást, nagy választékot legol­csóbb árakat. — (A községi képviselőtestületek figyel* mébe.) A magyar községi közkönyvtárak a még hiányzó falvak számára elkészültek. A szállítást is megkezdtük ós legkésőbb decem­ber 10-ig befejezzük. A hivatalos „Vezér­könyv", mely a könyvtárral kapcsolatos összes tudnivalókat magában foglalja, sajtó alatt van s minden falu díjmentesen fogja megkapni a könyvtár-renddel együtt. — Kultúra könyv­kiadó, Bratislava. 3472. ■m—mm1 ■iiimniiiiii miiira Éhgyomorra fél pohár SCHMIDTHAUER-féle Iemandi fii Iceserüviz jő étvágyat, kellemes kőzérzést és mimltakeővel biztosit. Az IGüANDI nem i®we®zá©m<ai«» ®*®z© m«ásfi«jisii<sa Scescrűtizzel. nm JÉjfflMK BlSSS^rf&S&SS&BSlSiSStS&SSgS&SS&SISBllSSa I M ®w«mal®es* iseiéii yplsi iipzÉliil!

Next

/
Oldalképek
Tartalom