Prágai Magyar Hirlap, 1925. június (4. évfolyam, 123-144 / 866-887. szám)

1925-06-03 / 123. (866.) szám

Ausztria felosztása Prága, junius 2. A Laibachban megjelenő „Jutro“ élesen támadja Ausztriát Benes bé­csi látogatásának elhalasztásával kapcsolat- bap. Ausztria — a lap szerint — csak addig tartotta fenn a jó viszonyt a kisantanttal, amíg pénzügyi segélyt nem kapott. Most már egyaránt propagálja a dunai konföderációt és a Németországhoz való csatlakozást. Ha Becs azt hiszi, hogy a kampóskeresztesekkel meg tudja fölemlíteni a többi államot, téved. A lap szerint legajánlatosabb volna Ausztriát a szomszé­dos államok között felosztani. A prágai Reforma a felosztási tervet még korainak tartja, de szerinte jó már most Bé­cset figyelmeztetni arra, hogy Csehszlovákia mindig meg fogja védeni érdekeit, ha kell a legerélyesebb eszközökkel is. Leleplezett kommunista összeesküvések Egyiptomban és Palesztinában London, junius 2. Vasárnap és hétfőn Kairóban számos kommunistát tartóztattak le, köztük a Daily Telegraph értesülései szerint Zaglul pasa újságjának és néhány más nacionalista orgánumnak szerkesztőit is. A rendőrség állítólag különböző okiratot kerített kezébe, köztük egyet, mely a szovjetkormányt is kompromiíáíja « pro­paganda ügyében. A Daily Mail értesülései szerint a kairói kommunista összeesküvést Moszkva pénzel­te egy angol kommunistán keresztül. A Daily Chronicle úgy tudja, hogy az angol hatósá­gok Palesztináiban is rendkívül sok kommu­nistát fogtak el, akik az ottani helyzetet igye­keztek fölborítani. Nem lesz adésságkoiaferencia Londonban London, junius 2. Számos európai lap azt a1 hirt közölte, hogy Coolidge elnök Lon­donba konferenciát szándékozik egybehívni, melyen a szövetséges hatalmak amerikai adó- ságainak végleges rendezéséről lesz szó. Ez a híradás igen kellemetlenül érintette az an­gol beavatott köröket, mert a jelen pillana­tokban nem volt szándékuk az adósági kér­déssel konferencia alakjában foglalkozni. Most Washingtonból érkezett hivatalos jelen­tések megcáfolják Coolidge állítólagos tervét és Amerikában a konferencia helyett azt vár­ják, hogy az érdekelt államok Washingtonba megbízottakat neveznek ki, melyekkel egyen­ként fogiák rendezni az adósságok ügyét. Turkmán fölkelés Perzsiában Konstantinápoly, junius 2. Ideérkező je­lentések szerint a perzsiai turkmán felkelés óriási méreteket ölt. A perzsa kormánynak bizonyítékai vannak arra nézve, hogy a fel­kelést a teheráni orosz konzul támogatja. Tömeges osztrák kivándorlás az Ural-begység aljába Bécs, junius 2. Ausztria kedvezőtlen gazdasági körülményei mindinkább élesztik az osztrák népben a kivándorlási vágyakat és napirenden vannak az újabb kivándorlási csoportok keletkezései. Néhány hét előtt nagy port vert föl az a hír, hogy 50.000 osztrák állampolgár Délamerikában, vagy Észak- amerikába vándorol ki, mert nem bírja már a bécsi életet. Most a „Morgen“ jelentése sze­rint a háborús résztvevők egy csoportja’, mely többnyire volt oroszországi hadifolyokból áll, s mely már egy évvel ezelőtt keletkezett pusztán azért, hogy tömörülten könnyebben érje el a kivándorlás lehetőségét, előkészítő munkálataiban anyira jutott, hogy végre gon­dolhat a kiutazásra. Sikerült ugyanis az orosz kormánnyal megállapodni abban, hogy egy 600 ember-1 böl álló kivándorló csoportnak Orenburg közelében az Ural hegység alján, 6000 hol­dat utal ki Moszkva megművelés céljából. Egyúttal a kivándorlók rendelkezésére bo- csájtják a közeli erdőségeket is, ahol elég fát találnak majd a lakásépítésre. Budapest, junius 2. Beniczky Ödön volt magyar belügymi­niszter, akinek minisztersége idejében Somo­gyi és Bacsó szerkesztőket megölték s aki annak idején maga vezette a nyomozást a tettesek ellen, szombaton — miután a hiva­tali titoktartás kötelezettsége alól hivatalos fölmenté st nyert — térj ed rímes vallomást terjesztett elő, amelyben a Népszava szer­kesztőinek gyilkossága ügyében merész vá­dakat emelt Horthy kormányzó személye el­len. Beniczky kijelentéseit a budapesti „Az Ujság“ pünkösdi számában is leközölte, az államügyészség azonban a lapot elkoboztatta s felelős szerkesztője, valamint Beniczky el­len az eljárást megindította. Hivatalos helyen az esetről a következő kommünikét adták ki: — A rendőrség Beniczky Ödön volt belügyminisztert ma letartóztatta és az ügyészségre szállította. Letartóztatására Horthy kormányzó személyét sértő, rágal­mazó kijelentéseivel adott okot, valamint azzal, hogy a hivatalos titoktartás kötele­zettségét megszegte. Beniczky a kormány­zó a titoktartás kötelezettsége alól csak a hadbiróság előtt a Somogyi és Bacsó-ügy­ben teendő vallomására mentette föl. Be­niczky vallomását írásba foglalta s ebből egy példányt a hadosztálybirósághoz nyúj­tott be, másolatát pedig az „Az Ujság“ szerkesztőségéhez juttatta, amely azt a lap pünkösdi számában kilenchasábos cikkben ismertette. A lap ellen, minthogy a törvény a folyamatban lévő eljárás aktáinak nyilvá- nosságrahozatalát tiltja, tiltott közlés miatt eljárás indult meg. Beniczky az Az Újságban megjelent in­kriminált kijelentéseiben elmondja, hogy még 1919 szeptemberében, amikor Budapest ro­mán megszállás alatt volt, ő a nemzeti had­sereg siófoki főhadiszállására utazott, hogy Horthy főparancsnoknál a fehér tisztek bor­zalmas tettei ellen fölszólaljon s azoknak megtorlását kieszközölje. Horthy tisztázni akarta tisztjeinek cselekedeteit s Beniczky egy kérdésére kijelentette, hogy „pogrom ugyan nem lesz, de egyesek fürödni fognak". A Somogyi és Bacsó-gyilkosság ügyé­ben vezetett nyomozásáról kijelenti, hogy Nagy detektív jelentése alapján a Népszava szerkesztőit katonai automobilokon szállítot­ták el, de a katonai hatóságok hamis útra akarták terelni a nyomozást s azért azt kö­zölték, hogy abban az időben egy katonai automobil sem hagyta el Budapest területét. Később Osztenburg kérte őt, hogy a nyomo­zást ne folytassa olyan erélyel, mert tudo­mása szerint teljhatalommal fölruházott tit­kos szerv alakult, amely nem riadna vissza attól sem, hogy Beniczkyt is, ha viselkedése szemükben veszedelmesnek látszanék, elte­gyék láb alól. Sőt ugyanezen sors várna Osztenburgra is. A rendőrségi nyomozásról kijelentette, hogy amikor Somogyi cikkét a tiszti kaszinóban Horthy jelenlétében fölol­vasták, a tisztek között az nagy konsterná- ció't okozott s többen azt a kijelentést tették, hogy ideje volna már Somogyival egyszer végezni. Horthy ekkor állítólag azt mondotta, hogy nem beszélni, hanem tenni kell. Erre az Osztenburg- és Prónay-különitmények tiszt­jei között versengés indult meg a főparancs­nok kívánságának teljesítésére. Beniczky arról is tud, hogy Nagyatádi A kivándorló csoport Bécsben már tel­jesen együtt van s 5 milliárd osztrák koro­nával is rendelkezik, de még 5 milliárd kell, hogy az ut keresztülvehető legyen. A csoport azt várja, hogy a hiányzó összeget az osz­trák kormány rendelkezésére fogja? bocsáj- tani. Szabó István elhunyt volt földmivelésügyi mi­niszter személye sem volt biztonságban, mert Horthy többször olyan kijelentést tett, hogy ha Nagyatádi nem akarna parírozni, akkor — s olyan kézmozdulatot tett, mint ahogyan há­tulról késit szúrnának valakinek hátába. Beniezkynek az Az Újságban megjelent cikke nagy konsternációt okozott Budapes­ten s az egész ország politikai közvélemé­nyében. Hivatalosan, de a közönség nagy rétegeiben is úgy tudják, hogy az egész akció mögött erős legitimista moz­galom van, amelynek főcélja Horthy kor­mányzó személyét ily módon befeketíteni. A vallomás egyoldalú propagandísztikus célokat szolgál s valótlan dolgokat állít. A cikknek vakmerő tendenciózus rágalmazó tartalma a legnagyobb fölháborodást keltette -és az illetékes hatóságok a megtorlásra szük­séges törvényes intézkedéseket azonnal fo- ganatositották. Beniczky Ödön volt belügy­miniszter ellen hamis vádaskodás, kormány- zóséntés, valamint a hivatalos titoktartás megsértésének vétsége miatt, az Az Újság ellen pedig tiltott közlés vétsége miatt eljá­rás indult meg. A mai napi sajtó és a politikai körök is Beniczky megmagyarázhatatlan kirohanásai­val foglalkoznak és azt a legegyöntetübben elítélik. Az Uj Nemzedék kijelenti, hogy Be­niczky politikai kirohanása nem csak a mai politikai szellem, de az egész keresztény szellem ellen irányul. Beniczky kijelentései­vel kormányválságot akart előidézni, mert azt éppen abban az időben tette, amikor a miniszterelnök Magyarországtól távol van. Beniezkynek tendenciózus vádaskodásaival és annak nyers, meggondolatlan taktikájával a higgadt, megfontolt legitimista körök sem azonosítják: magukat. Beniczky letartóztatása nem ezzel az üggyel kapcsolatban történt. Sréter volt hon­védelmi miniszter elleni rágalmazásai miatt jogerősen kétheti fegyházra volt Ítélve és hétfő reggelre kapott idézést büntetésének letöltése céljából. Minthogy Beniczky nem jelentkezett, elővezették az államügyészségre. Sztraoha Gusztáv államügyész újságírók előtt odanyilatkozott, hogy az ügyészség indítványozta Beniezkynek előzetes letartóztatását, ezt azonban, ha a vizsgálóbíró teljesítené is a letartóztatás iránti kérést, csak azután le­hetne fogantosdtani, ha Beniczky a jogérvé- nyesen kiszabott kétheti fogházat, valamint a párbajvétségért kapott kétnapi fogházbün­tetést letölti. A magyar parlamenti ellenzék azzal a tervvel foglalkozott, hogy az ügyet a nemzetgyűlés elé viszi, eddig azonban az interpellációs könyvbe nem jegyezték be kí­vánságukat. Napirend előtti íölszólalásra pedig va­lószínűen nem kapnak engedélyt. Apponyi is nyilatkozott a nagy konster- nációt okozó ügyben s kijelentette, hogy a le­gitimisták holnap ülnek össze, hogy maguk- tartásáról döntsenek. Andrássy, Pallavicini őrgróf, valamint Friedrich István a budapesti Reggeil munkatársának kijelentették, hogy ha tőlük is tanúvallomást kérnének, hajlandók erre. Vass József miniszterelnökhelyettes a nemzetgyűlés holnapi ülésén beszélni fog az ügyről s a kormány álláspontját fogja ismertetni. Válságok Irta: Fleischmann Gyula dr. Kassa, junius 2. Az évek óta húzódó szociális és gazda­sági válságok után, úgy látszik, most a poli­tikai válságok korszakához értünk. Mert az, ami a mi egész belpolitikai életünkben né­hány hónap óta lejátszódik, nem elszigetelt, itt-ott fölbukkanó jelenségek sora, hanem egy lélektani tömegjelenség, amelynek nem­csak egyes pártvezérek esnek áldozatul, ha­nem fölborulással fenyegeti egész tömegek lelki egyensúlyát. Ennek a betegségnek sok­kal mélyebb okai vannak, hogysem azt egy­szerű személyi differenciákból meg lehetne fejteni. Nem Prásek, nemi Bubnik, sem pedig Koz,a Matejov uraikról van itt szó — hogy tovább ne menjünk —, nem is egyes pártok­ban fölmerült programbeli ellentétekről —, hanem egész politikai életünk jutott válságba. Hat év alatt mérhetetlen anyagi és szel­lemi energiát emésztett föl a köztársaság po­litikai élete és az eredmény se a kormány, se az ellenzék részén távolról sem áll arány­ban a hozott áldozatokkal. Osztályok, nemzetiségek, gazdasági ér­dekeltségek és politikai pártok nehéz csatá­kat vívtak egymással és ez a hat év minden­kire veszteséggel zárult. S nemcsak a pártvezérek, de a tömegek is elégedetlenek, amelyekben jelszavakkal és Ígéretekkel tartották a lelket mostanáig és ma őszintén be kell vallani minden részen a sikertelenséget. Mert ki beszélhet ma itt sikerekről? Ta­lán az agráriusok, vagy a szociáldemokraták — a kormány két leghatalmasabb pártja? Talán a koalíció többi része? Vagy az ellen­zék, — amely az utóbbi években egyszerűen lehetetlenné volt téve? A kormánypártok ijedten látják, hogy nemcsak eredménytelen volt a sok csatáro­zás, hanem az államgépezetre gyakorolható befolyásuk is csökkent, amely gépezet az utóbbi években annyira megerősödött és függetleniteitite magát, hogy ma már dacolni mer a pártokkal, sőt az egész parlamenttel is. A referensek befolyása nagyobb, mint a minisztereké és az osztálytanácsosok ellen­állásán megtörik minden képviselői befolyás. Az idő megviselte a pártvezérek idegeit, a sok munka kifárasztotta, a sok sikertelen­ség pedig elkedvetlenítette őket. És ugyanezt a jelenséget tapasztaljuk a pártok hozzátartozóinál is. Akik eddig azt hitték, hogy a pártvezér követése, a párthüség és pártszolidaritás azok a tényezők, amelyek a választó boldo­gulásiához vezetnek, azok ma csalódottan lát­ják, hogy ezen az utón sem az egyéni célok, sem a pártprogram meg nem valósíthatók és vannak titkos, eddig eléggé nem méltatott, vagy észre sem vett erők, amelyek minden törekvést meg tudnak akadályozni. És az az öt hosszú év, amely oly rette­netes súllyal nehezedett reánk, azok a gaz­dasági megpróbáltatások, amelyek mindenkit szegénnyé tettek, azok a hasztalan remény­kedések, hogy egyszer mégis javulni fog a helyzet, mély nyomokat kellett, hogy hagy­janak mindnyájunk lelkében. Idegesek, türel­metlenek, elégedetlenek és fáradtak lettünk valamennyien. Amig a helyzetünk, sorsunk megjavításán dolgoztunk s ezért annyi áldo­zatot is hoztunk, most íme a szörnyű való­ságot látjuk magunk előtt, hogy semmit se jutottunk előre, sőt — lecsúsztunk. Az erőink fogytán és a céljaink messze vannak előttünk. Ezeknek előrebocsátása után egész nyu­godtan megállapíthatjuk, hogy itt nem egy­szerű politikai válságokról, hanem hatalmas lelki megrendülésekről kell beszélni, amelye­ket a gazdasági lemorzsolódás és sikertelen­ség idézett elő s amely most vagy hatalmas kitörésekben, vagy pedig egy teljes apátiá­ban készül megnyilvánulni. Botiam voli magyar miniszter rddashodása isortiiy ellen J )rtÁrzr Jr Előfizetési árak belföldön: évente 300, Qfcíiár1 _______ _ félévre ISO, negyedévre 76, havonta f 2 6 Kís külföldre: évente 450, félévre YMíIP* & Ma (w Üf Szerkesztőség: Prága, U„ Stépánská JWjp Jif mW £&£ JBW JSff 'Kgl jfff JT ulice 16/III. Telefon: 30-3-49. Kiadó­id M fi hivatal: Prága, L, Uliová ullce 18. Tej.: 67-37. Sürgönyeim: Hirlap, Praha. A Sxtovensxkói és Stuszinszkói Szövetkezett ítíenzéki Sártök politikai napilapja ?eíel®s szerkesztő: ©áf István

Next

/
Oldalképek
Tartalom