Prágai Magyar Hirlap, 1925. április (4. évfolyam, 74-97 / 817-840. szám)

1925-04-26 / 94. (837.) szám

+ A budapesti magánforgalom — ottani szer­kesztőségünk telefonjelentése szerint — ma biza­kodó volt. + A budapesti gabonatőzsde. Budapesti szer kesztőségiink jelenti telefonon: A mai gabonapiac üzlettelen volt. A következő árakat jegyezték: tiszavidéki búza 520, rozs 455, tengeri 235—237 + Nyugodt a berlini tőzsde. A választási küzdelmek semmiféle bellátást nem gyakoroltak tőzsdére, mert az ma végig nyugodt és élénk üz- ietmenetü voli. Az értékek átlag emelkedtek, a német kölcsönök igen szilárdak voltak. DEVIZAÁRFOLYAMOK: Prága, április 25. Devizák. Amszterdam 1355 Berlin 804.87 Buenos Aires 1297.50 Brüsszel 170.75 Helsingifors 85 Zürich 655 Oslo 552.25 Ko- penhága 628.50 London 162.42 Madrid 483.50 Milá­nó 138.65 New York 33.75 Stockholm 912.75 Be-1- grád 54.30 Budapest 4.63 Bukarest 14.85 Konstan­tinápoly 17.10 Riga 653.50 Szófia 24.58 Varsó 648.87 Bécs 476.50 Rio de Janeiro 374. Prága, április 25. Valutáik. Holland 1352 né­met 7.96 belga 169.50 svájci 655 angol 162.17 olasz 138.87 amerikai 33.65 francia 175.62 jugoszláv 54 magyar 4.59 román 14.70 bolgár 24.20 lengyel 646.75 osztrák 4.66. Bécs, április 25. Devizák. Amszterdam 284 Belgrád 11.37 Berlin 168.78 Brüsszel 35.81 Buda­pest 9S.80 Bukarest 3.17 Oslo 115.70 Kopenihága 131.70 London 34.14 Madrid 101.40 Milánó 29.12 New York 409.35 Páris 36.87 Prága 21.04 Szófia 5.15 Stockholm 191.20 Varsó 136.17 Zürich 137.50. Berlin, április 25. Devizák. Buenos Aires 1.602 Konstantinápoly 2.18 London 20.20 New York 4.194 Rio de Janeiro 0.439 Amszterdam 168.04 Brüsszel 21.24 Oslo 68.58 Danzig 80.15 Hel- singfors 10.56 Róma 17.24 B'elgrád 7.20 Kopenihága 77.90 Lisszabon 20.475 Páris 21.82 Prága 12.435 Züricih 85.30 Szófia 3.072 Madrid 60.07 Stockholm 113.04 Bécs 59.07 Budapest 5.84 Varsó 80.425. Zürich, április 25. Páris 26.82 London 24.84 New York kábel 5.16.25 Brüsszel 26.10 Róma 21.18 Madrid 73.90 Amszterdam 206.60 Berlin 1.2290 Bécs 0.007270 Stockholm 139.15 Oslo 84.45 Kopenhága 95.75 Sjófia 3.77.5 Prága 15.32.5 Var­só 100 Budapest 0.0072 Belgrád 8.30 Athén 9.60 Konstantinápoly 2.70 Bukarest 2.30 Helstingfors 13 Buenos Aires kábel 207. I---------------------------------­. ' f'ruGArjmGYmfíiRTAP Vasárnap, április 26. 0OOOOGGOOOOOOOGGOOOOGQOGOOOGOOOO I Szanatórium és Pensio I | Adnaflca MA 0 0 g Gyönyörű fekvésű magyarház g g minden konforttai. Kitűnő g § konyha, kívánatra prospek- g § tust küld. g 0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ I Ostcrmasfcr l. 8 Prága, Pf8Sí©pij 2© | 8 Elsőrendű férfi és női fehérnemüek, kelen- y 8 gyék, blúzok és pongyolák. 24liy CXX>PPQCO«X*QÖÖOOOGOQPOOi^ § RnggQanlabélyegzégy&r- § 5 vésnök! müinfézel pecsét 8 | &éi®e$ címke (vignetta) 1 3 és ű0iaa®r5wíínsis©íisda. ij Művészies ki- eem&no- és >2 jí? vitelben a vés* réztáblák, r| ö nökl szakma T3& arany és ezÜ8t 3 9 minden Agába ^£=3^ vé!flését' vaIa‘ Ö § ** 5*“ 3 5 ágy acél, mint ífl.HERZűö)) nak javítását 0 S rózbélyegzőt, y ,7 a legrövidebb fi U pecsétnyomót, tdő a[att Q R elkészíti vj! jj ÜEIIZOG I. üiiWiCSiili 1 jg Praha-Vinohrady, Celakovského u. 38. 8 y Egyedüli magyar vésnök Prág&bsni N 3 ► PRÁGAI MAGYAR HÍRLAP — Szlovenszkói szerkesztő: Telléry Gyula, Igló. — Ruszinszkói szerkesztő: Rácz Pál. Ungvár. — Budapesti szerkesztő: Erdélyi Árpád, Buda­pest, VII, Damjanich-utca 25-a. telefon 174—21. Kiadja: FlacbbartbErnödr. — Nyomatott a Deutsche Zeitungs-Aktien-Geseflschaft nyomdá­jában Prágában. — A nyomásért felelős: O. Holik. 26. kgy. szám./1925. Tervpályázati hirdetmény. Tornára nagyközség (Zupa: XIX) taná­csa az építendő községháza terveinek elké­szítésére ezennel nyilvános tervpályázatot hirdet. Beadási határnap: 1925 május 31. Di­jak: I. 6000 Kcs, II. 4000 Kcs, III. 2000 Kcs. Esetleges megvételi díj: 1000 Kcs. A részle­tes tervpályázati hirdetmény, építési pro­gram és heiyszinrajz a községi jegyzői hiva­talnál szerezhető he 10 koronáért. Községi tanács. QOOGOOOQCOOCGOOOOOnOOOOOOtXXXXXXl | Lóngag §. ipolu 1 |S a magyar nyelv hites és esküdt tör- Q (5 vényszéki tolmácsa O i] Prága l., ónéin?) Srís 3. szám § Ji Okmánymásolatok és fordítások postafordultává) ö g való elkész.tése és hitelesítése. Ügyvédeknek és j ö hivataloknak árengedmény. Q \ IlilY FERENC 1 ■ • AlapiltatoSi 1793-fea n ! 1 hmnifl8Ö€j«C Pod arp, Ross j ■ KITÜNTETVE: Páris :i drt> érem, Marseille 2, J ■ Moszkva 2, líécs 2, Budmpest 4, Szeged 1, Fehér- ; • vár 4 Kecskemét 1, Péc? 1, H -M.-vasárh arany ; t oklevél, Békésm. gazdasági egyesület. Orsz gazd. \ ; egyesület. Gömörvidéki gazd. egyes.. Orsz. Ipar- 5 2 egyesület, Orsz. vas-és fémipari kiállításon disz ; ‘í érem. Ezenfelül 3 éremkoreszt. 1 a szófiai érsektő- ! 3 ... U | feii€®#5ilil€ií T készít és állandóan raktáron tart vendéglői be- 4 rendezéseket, hütő készülékeket, sörcsapokat sör- i szivattyúkat, en — és guinini c-övöket - Javi ♦ tásokat iutányosan eszközöl i neisdunann kimi, * szerelési szaküzlet Bratislava Pozsony, j Kórház-Ueea 24. Telefon 61(5. 2860 |p©©Ö©0ö©®00©00e©Ö00©0Q©0®O©00O©J íilrdöbcigcn I állást vállalna számadás és szám­vitelben, továbbá magyar, szlovák és német nyelvben jártas uriember. Cim a kiadó in „2906“ szám alatt. j>QQ 0000000000930000000®960000091' leroin iiirailliár [ > a legnagyobb és legrégibb a köztársaság- £ bán. 1790 óta kb. 15.000 harangot készített. ► Harangjai az évszázados próbát kiáüották, ► igy minőségben elismerten a legjobbak. £ Vezérképviselet Szlovenszkó és Rnszinszkó részére- £ feeipSomtoereBiisez# tetézel t Bratislava — Pozsony Stúr — Baross-utca 4. £ Levélbeli megkeresések és rendelések Po- ► zsonyba intézendök Harangszakértöt innen t küldünk ki. A zsolnai híres 6950 Kg. ha- % rang.iátékot, a dobsinai 3784 Kg. súlyú ha- £ rangokat, valamint 392 szlovenszkói község ► harangjait mi szállítottuk. Jóllehet minő- ► ségben harangjaink a legjobbak, árban t mégsem vagyunk drágábbak más gyáraknál % ^>7VVV,Í'VVVVVVTWVVVVVV7VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ Budapest, Vü. Dohány-u, 84. Telefon J 124-47. Telefon J. 124-47. Az ország legrégibb óz legismertebb előkészítő imézete. A legjobb sikerrel előkészít középiskolai magán vizsgákra, érettségire vidékieket is. Részletfizetési kedvezőién . Te3*es anyagi feJelösség. ! zEiMlBiomei ‘ I WmMmm (OIvasíiotlR íjinn ! f az eiiflülí nauöliöan...) a \ ! ROSflfllO iTango) 99 7.50 ] ! Nei jöüiieR vsssia ifir 31 Í¥8lí ,9 [| SiUSÍlfÉ (Taags) „ Í.§Ü jj 1 leiriiielgii j „PrÉB8lMaprlrtap" j ■ BRBmSSIIH*l.**l*U*.HHIIIIH*****H**l**I>l í Park-szanatdrtom! S 2 s Budapest VI.. Aréna út 84 sí ■ S A legmodernebb sebészeti, urológiai és nő­gyógyászati szanatórium. m Külön szülészeti osztály. ■ Kitűnő ellátás és legnagyobb kényelem. Mérsékelt áraik. Az intézet magánklinikai osz­tályán a napidíj teljes ellá­tással, fűtéssel, szanatóriumi orvosi dijjal együtt 65—70 Ke. m; [ . I • 5 Kimerítőbb felvilágosítás Arányi Zsig- ■ mond dr. fürdőorvos, Trenöanské Teplice utján is kapható. apró nieocicscH Minden szó egyszeri közlése 60 fiflér, vasár- és ünnep­napokon 70 fillér. A legkisebb hirdetés ára 6 Kö. A hir­detés alatt levő kis szám alapján megtudható a cím a kiadóhivatalban. — Levélbeli tudakozódásokra pontosan válaszolunk, kérjük azonban a szükséges póstabélveget. Vidékről beküldött apróhirdetést csak a hirdetés dijának előzetes megküldése esetén közlünk. — Apróhirdetéseket postautalvánnyal is lehet feladni, a szöveget a szelvényre ehet írni. — Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal: Praba I. Liliová nlice IS. szám Jeligés levelekhez a portóköltség melléklendő. Agglegény jelölttel melyik Csinos, gazdag úri leány evelezne szórakozás cél­jából? Választ „Á'om lo­vag 2580“ je igére a ki­adó továbbit. 2885 KOMOLY házassági aján lat! Sógoiom re-aére. ki gőzmalomtu ajdonos fia, keres'tény, középisko ai végzettséggel, komo y, szolid, '.'7 eves. Apja el- halá ozá>a folytán nősít lése szükségessé vál* V-ag'Ounai rendelkezik. Házias nevelésű, szolid leányt keres Ké 60 80000 bozomáanval Keszp >nz nem okvetlenül szüksé­ges. Diszkréció biztosít­va. Leveleket a ki 'dó továbbit „Pünkösd 2882 jelige alatt. .882 házasság közvetítési ügyben méltóztassék bi­zalommal Faragó Jenő budapesti irodámhoz fór dúlni, hol díjtalan felvi­lágosítással szolgálnak. Faragó Budapest, Nép- színház-utca {>>. üégjel- zésteleu levelezés, össze­köttetései Szlovenszkó- oól. Jngoszláviáuól. Ro­mániából Magyarorszá col. 3142 Intelligens 2* eves, keres'.- t nv ur ember, magán hivatalnok, me .'ismer­kedne o.y művelt, finom lel ü urileánm al, kinél töldb rtok, gyár, űz et r-ven henő-ül s lehe:sé­ges. Leveleket telje- címmel „Boldogság .8-6" jeligére >< kiadóba serek K'zvet'tők kizárva. z896 Intelligens izr. fiatalember i isméi ets-'g hianyábau ezúton óhajt Losonc, vagy ennek vidékéről, jócsalád >ól való, izr. leánnyal levelezni. Leve leket .Elsőrendű pár 28a3 jeligere a kiadoha ké rek. 28ü3 Valódi, gyönyörű mintája regi perzsaszőn eg, sez- lonra eladó. Óim Com- mercia“ hirdetési irodá­ban Koáice, Srobár-u. A 29)1 KERESEK Szlovens/kón őszi átvételre cc.a 200 holdas b rietet CimmeL ellitott ajánlatokat „Bérlet 2908" .leli éré a kiadóba. Közvetítők ki- -zár e a. 2^08 Tökéletesen borén ieze t 18 szó iás kastél y szép park­ban, hideg, in lég vízve­zeték vilianyvilágtás, h 'rneai i nyárra, avagy hosszabb időre. Megke- re,eseket „Érdé- et,“ Harne-Lefantovce, Nyit- ra megye -912 ÁRVA ur leány vállalja menyasszonyi kelengyék e- egyebe, him'.éset. Ciui a u,ad bán „ 914“ szám alatt. 29?i ^BagBRcaBBataisizieaaaaniüORRiinHRnBBarEiBasBciaoaBBaBVj viManvsrJnj jersnaszoli «*si | hentesáru nagyUan és Kicsinvssn. mii üzieiéöen líasrosl (itispir), Bozas a. 72. m w | n e:()l3SaaaanSBJ8N!*ElK)OQKDmani9aBaBS]BnBSIl!f BBBBJBSBBBBHBtk OÖOOSOGOCXXXXXXJaOCXKSOQ^CXXSOQOOO lAKAB-léle Lisel uiuliriu m. lános-u. 47. Legtökéletesebb belgyógyászati szanató­rium gyomor-, bél-, vese-, ideg-, cu­korbajosok és egyéb belbetegek részére Diagnostikai berendezése a legteljesebb, diétás konyhája elismerten a legfinomabb és legjobb állandó orvosi vezetés alatt Rön* gen-vizsgálatok és gyógykezelések Viz- gyógyintézet. Villamos kezelések. Zander- Lntézet. Vegyi és bakterológiai laboratórium Sijrenűszerül szlwlzsgáló berendezés (Cardisgrat) Mérsékelt árak. A magánklinikai osztá­lyon a napidij teljes ellátással 65—70 cs. kor. — — — Kimerítőbb felvilágosítás Arányi Zsigmond dr. fürdöorvos, Trenöanské Teplice, útján is kapható. ^iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSOGOOOOO Műegye emi hall 'ató alkal muzást keres ú -, vasút epitesu I, vagv ipartele- P'-n mint műszaki híva talnok. Esetleg magyar csandhoz nevelőnek vagy tuasuak is címen ne. Megkeresések fizetős meg-emlősével, Duzsi , István, Brzvtyn keret­nek. 2911 Sza ácsuő perfekt, ki már fürdővandégiőoeu mű­ködött. má us 15 el fel­vétetik- Ajánla ok fi e- tési igéuy megjelölésé­vel Kiírásion. Rajecke- Teplicei e keretnek, lhlo Intell. urinö a háztartás minden ágában jártas, házvezetőnői állást ke­res mielőbbi belépésre. Szives megkereséseket a kiadó továobit „Urinő 2851“ jelige alatt. 28-j1 Brünnbeu vég/ett OKLE­VELES ERDÖ.YIÉRxNÜK megfelelő állást keres Magyar, csoh, szlovák és ueinet nyelvet irásoan és szóban bírja. Ajánla­tokat „Svájc 2848" jeli­gére" a kiadóba kérek. SZARVAS- és ÖZ áGGANCS talpazatokat, fegyv- ráll- váuyokat.. képkereteket, emlékiárgyakat művészi kiáll tásban,- jutányos áron készít Jakuu.ek József műfaragó, Raiec z. Tienőianska. Képes ár­jegyzék ingyen. 27:7 GYÓGYSZERTÁRT k izép- forgttommal oérbe kere­set. Citn a Kiadóban 2.9 9 szám aiatt a Kiadóban. 2909 JÉflfek ^1 IC*! ^8 Nagyobb városban, jólmenő fűszer- és oseineg lüzlet lakással átadó. Cím 907 szám aiatt a kiadóhiva­talban. 29U7 Erős méhcsaládok 4 soros, országos egyesületi dup­lafalu kaptárakban ol­csón eladok. 2905 A háztartás minden ágában jártas Ö-.vegy nő vagy árvaleány magános úri- nőhöz vid -kre HÁZVE­ZETŐNŐNEK KERES­TETIK. Cim a kiadóban 2904 szám alatt. 2904 Állást keres nőtlen gyári tisztviselő 5-evi gyakor­lattal. keresk. érettségi­vel, magyar, nemet, gép­es gy01 sírással. Ajánla­tokat „Ónálló munkaerő 2897" jeligére a kiadóba. 2897 Szövőtanfolyaraot és négv polgárit végzett szorgal más, szerény, megbízha­tó háziasán uevelt uri- eáuy kis családnál ház­vezetőnői illáit, május l-ei belépesse! elvállal­na. Cim a kiadóban 2398 szám alatt. 2898 GŐZGÉP 4. HP ö légköri nyomásra Hofherr­Schrantz, Caytou-Schatt leworth gyártmány cs- p- lőszekréiíuyet együtt jó karban eladó, Anderle Kálmánnál, Guramszeut kereszten. 3890 ELADÓ vöröstéglából épült vízimalom, jő gabonater­mő vidékén. Toluav Ist­ván, Alsó-Szecse. 28»ö ELADÓ HAZAK. Szlovensz­kó neves fiirdótolepén tizenegvszobás lakással, gaz lasági épületek Jel, 1600 négyszögöl konvna, gyumölcsöskerttel. Azon nal beköltözhető. Ara: 180.001 Kö — Nyitráu öt­szobás utcai, kétszobás udvari lakással. Utcai lakás azonnal beköltöz­hető, udvari mai bérért kiadva. Ara. 85.000 Kő,— Ipolyságon1 Sany) barom szobás u cai, kétszobás udvari lakással, kis vi­rág- gyümölcsös- kony­hakerttel. Utoai lakas azonnal beköltözhető, udvari mai bir rt kial­va. Ara: 55.000 Ké. Citu a kiad >ban „2877“ szára alatt. 2877 fi 1500.- KC FlXET és 4>7o.ra- talékot fizet minden kinek a Kraeik cég Prága Národni 36, .'492 ÜGYVÉDEK és ÜGYVÉD- JELÖLTEK FIGYEL­MÉBE! T tr3ul foga mám azt a jómódom, if'abb kollégát, aki fo galmas irodám vezetését — tel­jes szaktudással és oda­adással — velem meg­osztaná. Anyagi bo/.zá- iárulást nem kivánok. Ámulatokat eddigi gya­korlat ps Körülmények megjelölésévrft Diszkré­ció 2875“ jelige a-att a kiadóna. 2i|5 I Ételi# i | egy Hagy forgalom | gyógysseeríár ] > Cím a kiadéhivafalban » < » < (^sississnEnssississ^^. | iiHicr fcsiiírcü | ^ harafigöntődéje, épület- g. M műfakatoseiMÜelye & Moldavskáokr.20. K03ÍC8 -ÍÍ3S83 Szepsi-körui 20 g 3 Harüíiüjas fi L® hangerősség, í.« jq hangfinomság m és tartósság te- nj kintetében ver ^ ^ senyen felül á ül m vasharang áll j 4 Anyókát | 1 C fu épület és müla ^ mJ r-> katosrnunkát. ^ Több arany é "j^ ezüst éremmc :"­kitüntetve!­^ 1 fi

Next

/
Oldalképek
Tartalom