Prágai Magyar Hirlap, 1925. január (4. évfolyam, 1-25 / 744-768. szám)

1925-01-29 / 23. (766.) szám

Csütörtök, január 29. _ (Károlyi Mihály Amerikában.) Buda­pesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Károlyi Mihály gróf beteg felesége látogatá­sára Amerikába érkezett. A Héráid Tribüné értesülése szerint Károlyinak jugoszláv út­levele volt. Megérkezésekor néhány hive fogadta, akiknek kijelentette, hogy faja na­gyon ellene fordult. A Világ tudósítója sze­rint Károlyi nagyon megöregedett, kopaszodó ősz. A régi arisztokratikus magatartásából már csak a monoklija maradt meg. — (A birói függetlenség.) A Lidové No- viny kormányellenes cikkeinek során leg­utóbb a birói függetlenséggel foglalkozott. A cikk szerint a demokratikus köztársaság fennállása óta talán egyedül a birói függet­lenség demokratikus eszméje volt az, ame­lyet minden párt egyformán a magáénak val­lott. Az olyan állam, amelynek birói kara a kormánytól függ. nem tekinthető demok­ratikusnak. Ezt az elvet a csehszlovák al­kotmánytörvény is magáévá tette. Annak ellenére ,hogy a birói függetlenséget az ösz- szes politikai pártok, még az ellenzékiek is, zászlajukra írták, a kormány mégis felrúgta ezt az elvet, amidőn a petka kényszerének engedve, megalkotta a bírák áthelyezéséről szóló törvényt. Ennek káros hatásai máris mutatkoznak. Ez a rövid vázlata a Lidové Noviny cikkének, amelyhez csak az a meg­jegyzésünk van, hogy ugyanezeket a gondo­latokat előadta Körmendy-Ékes Lajos dr. képviselő a bírák áthelyezéséről szóló tör­vényjavaslat tárgyalásánál, meghallgatásra azonban nem talált. A Lidové Noviny is he­lyesebben tenné, ha már az egyes törvény- javaslatok ellen foglalna állást, akkor talán meg volna a kellő hatás, mert akkor, amidőn már meg van alkotva a törvény, hiába ir el­lene. a kormány legfeljebb megmosolyogja hiábavaló erőlködését­— (Népgyiüés Honiban.) Az Országos Ma­gyar Kisgazda, Fölémdves és Kisgazdapárt e hó 25-én Ipolybalogon jól sikerült gyűlést tartott. Gyurász István 'helyi szervezeti e'lnök megnyitója után Sallkovszky Jenő dr. ügyvezető igazgató vázolta a mai lehetetlen helyzetet. Majd beszélt a földreformról. Ezután Beinxohr Dezső beszélt a siralmas gazdasági helyzetről s vele kapcsolatban a többtenmelésről. Hegedűs Balázs a szervezke­dés szükségességét vázolta. Gyurász István el­nök szép szavakkal köszönte meg a beszédeket. — (Kommunisták Len’ngyülése Komá­romban.) Komáromi tudósítónk jelenti: A komáromi kommunista párt vasárnap nagy népgyülést rendezett Lenin halála évfordu­lója alkalmából, melyen Gáborek Károly vá- rosbiróhelyettes elnökölt. Major István po­zsonyi párttitkár mondott alkalmi beszédet Leninről, de egyúttal a mai kormányt is éles támadásban részesítette. — (A nagyváradi mühelyfó’nök „közgazda- sági tevékenysége4*.) Nagyváradró' jelentik: A C. F. R. körüli tBagyoibbarányu panamák bünlkró- niíkájá rövid szünet után ismét maggyarapodott. A panama hőse Visel escu műhely főnök, aki egy egész vagon a C. F. R. tulajdonában levő üveget és hatvan hordó olajat egyszerűen ellopott és kereskedőknek eladott. A nagyarányú vissza­élésre Vásárhelyi Ferenc, a C- F. R. kolozsvári üzletvezetőségéhez beosztott ellenőr jött rá, megállapítván, hogy a rakodó munkások hat hor­dó olajat kaptak hallgatási dij fejében a jeles Vi­selésen mü)hel yf önöktől. — (Az orosz légi „rombolók".) Lenin­grádból jelentik: Tegnap adták át a lenin­grádi katonai hatóságoknak azt a 18 uj repülőgépet, melyet különleges erős fegy­verekkel láttak el s melyek arra szolgálnak majd, hogy az ellenséges repülőgépeket szét­rombolják. Mint a torpedó naszádok üldö­zőit „torpedó rombolóknak hívják, úgy eze­ket a repülőgépeket „repülőgéprombolók- nak“. A hatalmas és rendkívül erős gépek Oroszországban épültek. Az a repülőgép osztag, melybe beosztják őket, a Lenina nevet fogja viselni. — (Uj magyar határáltomás.) Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: á bel­ügyminiszter uj határállomást állított föl a román határ mentén fekvő Apátfalván és a határvizsgálattal a vámőrséget bízta meg, amelynek rendőri jelleget adományozott. — '(Ledobta a feleségét a második emeletről.) Budapesti szerkesztőségünk je­lenti telefonon: Tegnap délután három órakor a Kecskeméti-utca 9. sz. házában borzalmas családi katasztrófa történt Kákái József 29 éves pincér 23 éves feleségével szóváltásba elegyedett, majd megragadta az asszonyt és a második emelet folyosójáról az udvarra ha­jította és maga is utána ugrott. Kókai nyom­ban meghalt, míg feleségét haldokolva szállí­tották a Rókus-kórházba. — (Kassa birtokai és a csehszlovák pártok.) A város magyarországi birtokainak eladását sürgető csehszlovák pártok — mint kassai tudósitónk jelenti — még a kassai ‘ magyar sajtót is úgy informálják, hogy a városi birtokok eladásának elodázása a város anyagi helyzetét felbonthatja, amennyiben a város hitelezőinek sorában levő két pénzin­tézet máris felszólítást intézett az adósságok rendezése miatt s tartani lehet attól, hogy a bankok felmondják a hiteleket. Ez a hír­adás nem egyéb, mint az eladást sürgető ér­dekeltségek utolsó próbálkozása. Közismert dolog, hogy a város financiális helyzete ne­héz, de korántsem olyan katasztrófáiig, ahogy azt bizonyos körök feltüntetni sze­retnék. —- (Holttestek a síneken.) Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Ma éjsza­ka Budafokon Kenyeres József villamos­vasúti szolgálatvezető Budapest felé indulva észrevette, hogy a sínek közt élettelen em­beri testek feküsznek. Azonnal visszarendelte a kocsit, hogy a talán Szerencsétlenüljártak segítségére siessen. A helyszínen irtózatos vértócsában egy férfi és egy nő élettelennek látszó teste feküdt. A nő már halott vök a férfi azonban még lélegzett. A férfit rögtön feltették a villamosra, hogy a városba szál­lítsák, útközben azonban Budafok határában ez is kiszenvedett. A zsebében talált Írások­ból megállapították, hogy neve Szohurek Antal, 34 éves tartalékos főhadnagy, bank- tisztviselő. A nőnél semmiféle Írást nem ta­láltak. A nyomozást megindították, de eddig semmi eredményre nem vezetett. A környék lakói a szerencsétlenül jártakat nem ismerik. Ma délben megállapították, hogy a szeren­csétlenül járt nő Kutsel Jakabn'é, Szohurek Antónia. Bátyjával együtt egy budafoki is­merősüknél volt látogatóban és mikor haza­falé igyekeztek, fel akartak ugrani a már mozgásban lévő villamosra. Azonban meg­csúsztak és a kerekek alá kerültek, amelyek valósággal szétroncsolták koponyájukat. A villamosvezető nem vette észre a szerencsét­lenséget és ezért továbbhajtott és csak per­cek múlva találtak rá a szerencsétlenekre. — (Akció indult az ungvári tulmagas vi­galmi adók ellen.) Ruszinszkói szerkesztősé­günk jelenti: Az ungvári városi tanács az 1925. esztendőre jövedelmeinek fokozása ér­dekében a vigalmi adót lényegesen felemelte. Az adóalapot különböző osztályokba sorolta, úgy, hogy van osztály, ahol a jegy árának ötven százalékát veszi el a város adóba. A kulturális és társadalmi egyesületek akciót indítottak, hogy a horribilis vigalmi adó alól bizonyos kedvezményekkel mentesüljenek. — (Minden áron szenzáció.) A prágai la­pokat egy UTK nevű sajtóiroda látja el a legfrissebb szenzációkkal. Minthogy minden napra van két-három elsőrendű értesülése, nem csoda, ha néha ostobaságot mond. így a legutóbb a szlovenszkói református egyház­ról van egy kitűnő értesülése, amely szerint ez az egyház ma is a magyarországi refor­mátus egyház statútumai szerint él s csak a legutóbbi időben tesz előkészületeket az uj egyházi alkotmánytörvények elkészítésére, amelyeket a kormánynak kell jóváhagyni. Nem tudjuk, hogy rosszakarat, vagy tudat­lanság eredménye-e az ilyen beállítás. — (Diákkongresszus és zászlószentelés Budapesten.) Budapesti szerkesztőségünk je­lenti telefonon: A MEFHOSz hatodik nem­zetközi diákkongresszusa ma délután nyílik meg Horthy Miklós kormányzó jelenlétében. Az angol, bajor, észt, olasz, finn, lengyel, török, spanyol és japán diákszervezetek meg­bízottai ma délelőtt megérkeztek Budapest­re. Az ünneplés zászlószentelés holnap dél­előtt lesz és a zászlóanyai tisztet ~ kormány­zó felesége tölti be. — (Jogrend Romániában.) Marosvásárhelyről jelentik: Bgy bécsi cég följelentésére a múlt év­ben letartóztatták Teutsch Gyula és Hirsch Vil­mos miarosvásárfielyi kereskedőket másfélmül’iárd osztrák korona elsikkasztása miatt. A kereskedők hozzátartozói a letartóztatás után elutaztak Szo- vátára s magukkal hozták az ott nyaraló Dra- gicescu ügyészt, ki a vasúti állomásról egyenesen a törvényszékre ment és anélkül, hogy az akták­ba betekintett volna, elrendelte Teutsoh és Hirsch szabadlábra helyezését és a további eljárást is megszüntette ellenük Miután a bécsi károsult cég hiába próbálkozott a román jogrend keretén belül az ügy ujrafelvételével, bejelentette a botrányos esetet az osztrák külügyminisztériumnak, amely­nek utasítására Knoblooh bukaresti osztrák követ nyomban közölte a dolgot a román igazságügy- miniszterrel, aki uj eljárást helyezett kilátásba. A bécsi cég nem sóik reményt táplálhat a román Jusztioia pártatlansága iránt, miután az eljárás során kiderült, hogy a snájdig ügyész rokona az \ varescu-Aormánv be'ügymiuSszterének. i------------------------------------------------------­Ké rjük barátainkat és olvasóinkat, hogy minden kávéházban és étte­remben erélyesen követeljék la­punkat, a Prágai Magyar Hírlapot i — (Markovics iskotoügyi miniszter uj nyelvi harcot provokált.) Ruszinszkói szer­kesztőségünk jelenti: Markovics iskolaiigyi miniszter ruszinszkói látogatása alkalmával olyan kijelent és eket tett, amik alkalmasak arra, hogy az utóbbi időben nyugvópontra jutott nyelvi harcot felélénkítsék. Ruszinszkó közönségének az a benyomása, hogy Marko­vics miniszter útja nem volt szerencsés, mert sok oly seb gyógyítását tette reménytelenné, amelyeknek javulásában pedig bíztak. így a magyar középiskolai oktatás kérdésében is a legmerevebb elutasító álláspontra helyezke­dett, ami csak újabb tápot adott a ruszinszkói magyarság ellenzéki magatartásának. — (Becka nem hagyja el a pénzügymi­nisztériumot.) Néhány nap előtt regisztrál­tuk a cseh-lapok ama jelentését, hogy Becka pénzügyminiszter közvétlenül újév után hosz- szabb szabadságra távozott és hogy szabad­ságáról visszatérve nem fogja már átvenni a pénzügyminisztérium vezetését. Alig hagyta el a sajtót ez a közlemény, Bccka miniszter haladéktalanul visszatért szabadságáról s habarni sem akar a tárcája átadásáról. Ennek kapcsán megjegyezzük, hogy Svehla beteg- szabadságát is a legnagyobb titokzatosság veszi körül. A Vecer jelentése szerint Svehla miniszterelnök már tegnap utazott el délvi­dékre, mig a Lid. Listy értesülése szerint csak február elsején fogja megkezdeni sza­badságát. — (A burgonya jubi'euma.) A jövő évben lesz a háromszázö'tvaniedik évfordulója an­nak, hogy Drahe angol tengerész Európába hozta a burgonyát. A francia király annak idején a szegény nép kenyerének nevezte el a burgonyát s a névben nem is csalódott. — (Egy uj klub különös ünnepsége.) A The People nevű londoni újság jelenti, hogy egy Londonban újonnan megalakult klub, amelyet egy fiatal gazdag amerikai alapított, legközelebb nagy propaganda ünnepséget fog rendezni. A magát „napsugár klubnak" neve­ző egyesület olyan alapszabályokat dolgo­zott ki, amelyek minden erkölcsi elv elveté­sét célozzák. A londoni társaságnak a klub céljai annyira tetszenek, hogy igen sok tagja van. Hoppkims un, az amerikai milliomos jö­vő vasárnap a Hydeparkban a napsugár klub kiválasztott tagjaival nagy ünnepséget ren­dez. A tagok anyaszüz meztelenen fognak megjelenni és azért választották ezt a parkot, mert ez az angol király tulajdona és ide rend­őrség nem teheti be a lábát. A londoni lap jentése szerint 50 ur és 50 hölgy fog Ádám- kosztümben megjelenni. — (Ládában akartak Szófiába szöktetni egy belgrádi uriasszonyt.) Bdarádból jelentik: Rajics Gavro újvidéki kereskedő tegnap megjelent a bel­grádi áillamügyésznél és feljelentésit tett, hogy fe­leségét négy bolgár ládába csomagolva el akarta rabolni. A kereskedő előadta az asszonyrablás előzményeit, amelyek szerint feleségét leány- koráiban egy gazdag szófiai kereskedőhöz akar­ták férjhez adni, ő azonban hallani sem akart er­ről a házasságról és szüleinek ellenzéséé dacára mást választott. Az utóbbi időben sűrűn hallotta felesége szüleinek környezetéből, hogy a szófiai kereskedő többször Belgrádiban j-árt és kijelen­tette, hogy ha a feleségét nem tudja magának végre megszerezni, .akkor elrabolja. Szándékát tegnap végre is hajtotta- A férj tegnap üzleti ügy­ben elment hazulról és ezt az időt az asszony­rablók felhasználták arra, hogy narkotizáhálk a feleségét és amikor sikerült elaltatni, egy ládába zárták és a ládát a fiatalemberek feladták a top- csideri vasútállomáson. Rajics, amikor értesült a történtekről, a vasútállomásra sietett s sikerült megakadályoznia a rablást. A bolgároknak nyo­ma veszett. A rendőrség megindította a nyomo­zást. — (Súlyos autóbaleset Kuníraticenél.) Tegnap este Kunratice közelében a Benesov felé vezető utón súlyos autószerencsétlenség történt. Egy privátautó, amely Benesov felé haladt és amelynek Struppel kisasszony volt a vezetője, a Jezenicéből Prágába haladé postautóval ütközött össze. Struppel kisasz- szony koponyatörést szenvedett és röviddel utána egy prágai szanatóriumban meghajt. Az autó tulajdonosa egy Doerr nevű svájci ember szintén súlyosan megsebesült. A sof- főrt súlyos sebekkel eszméletlen állapotban a szanatóriumba szállították. A szerencsétlen­séget Struppel kisasszony maga okozta, mert az előírás ellenére az irt jobb oldalán haladt az autóval. — (A kötségvetés végrehajtási rendele­tének jóváhagyása.) A minisztertanács leg­utóbbi értekezletén jóváhagyta az állami költségvetés és a pénzügyi törvény végre­hajtási rendeletét. Ez a végrehajtási rende­let annyiban is érdekes, hogy az állami üzemek gazdálkodására is figyelemmel van. Ezek az állami üzemek három hónapon be­lül kötelesek kimutatni azt, hogy az egész előirányzatból miennyi esik reájuk. Az egyes szakminisztériumok a jövőben havonkint kö­telesek részletes jelentést tenni a kezelésük­ben levő üzemek gazdálkodásáról, hogy a pénzügyminisztériumnak állandó áttekintése legyen arról.-r- (Az ő’emi és polgári iskolai tanerők képesítése.) A koalíciós pártok szenátusi ti­zes bizottsága tegnap délután foglagkozott az elemi és polgári iskolai tanítók képesíté­séről szóló törvényjavaslattal, amely a sze­nátus legközelebbi teljes ülésének napirend­jére kerül. JKaégar társaséig A szlovenszkói és ruszinszkói magyarság erejét a társasélet lükteti mint látható és érezhető jelenséget. A magyarság társadalmi élete jelenti a nomzet minden rétegének összetorrását, ez kapcsolja össze a nemzet kebelében tagozódott osztályokat, ebben ól a magyar élet, ebből fakad a kulturális erő és a társadalmi megértés. Ez a nagy jelentőség adta azt az elhatározásunkat, hogy megnyitjuk a Magyar társasélet rovatát, melyben rövid megnyilatkozását adjuk a magyar társadalom mozgalmainak, összejöveteleinek, jó- tékonycélu, humanitárius és kulturális életmozgal- tuainak. A rovatot a magyar társaséletet reprezen­táló egyesületek szives figyelmébe ajánljuk. 0 Dal- és müvészestély Rimaszombatban. Tudósítónk jelenti: A Polgári Kör dalárdába február 7-én a Tátra-száüó nagy termőben válto­zatos és nívós műsorral dal- és müvészestólyt rendez, (o) 0 Ipartestületi bál Füleken. Fülek és vidéke partéit illaté február 1-én a katolikus Olvasókör összes helyiségelben zártkörű bálit rendez. 0 A komáromi Jókai-bál- Komáromi tudósí­tónk jelenti: Az országos Jókai-ünnepség befejező része a február 22-6n a komáromi kultúrpalota helyiségeiben rendezendő Jókai-bál, melyre nagy­ban készül az egyesület. A bál előrelátható tö­meges látogatása rendkívüli intézkedéseket tesz S'züksétgessé, me'yekct a jól megszervezett bár­bizottság fog megoldani, amelynek élén Bálint István, a Komáromi Kaszinó és Geöbe! Károly dr. a Sportegylet igazgatói állanak. A bálon részt­vevő, nemzeti viseletibe és magyar díszbe öltö­zött hölgyek és urak palotással nyitják miéig a Jókai-bálé. () Jókal-vigjátékok műkedvelők számára. Komáromi tudósítónk jelenti: A Jókai-Egyesiilet kiadáséiban három kis színpadi jelenet, Illetve vígjáték jelent meg, amelyek kiválóan alkalma­sak müfeedve’ők számára a Jókai-ünnepélyeken való előadásra. Jókai Mór legpompásabb humor­ral megirt elbeszéléseit alkalmazta színre Sziljó Ferenc dr., a Jókai-Egyesület elnöke, az ismert nevű szFmüfró: „A kötél áztatva jó“ és „Melyi­ket a kilenc közül?" oLmü vig jeleneteikben; Alaipy Gyula dr., a Jókai-centennáriumbizot'tsá.g főtitkára pedig „A hazajáró lélek" című, humor­tól gyöngyöző komáromi történetéből irt kacag­tató Vígjátékot. A darabok előadási jogát a Jó- kai-Egyesüíetnél (Komárom, Kultúrpalota) lehet megszerezni darabonlkint 10 K ellenében, melyet a Jókai-szobor javára szed az egyesület. Már csaknem húsz helyen készülnek a kis színdarabok előadására, melyeik hálás szerepeket és feladatott nyújtanak a műkedvelők részére­0 Tüzoltómulatség. Az ungvári önkéntes tűzoltó-testület január 31-én az ungvári Tár­saskör nagytermében zártkörű tüzoltómukt- ságot rendez, (o) ‘líe várd mi& /«fs*óíífunft, ftoö*# eVöfíxessf Diplomáciai idény Washingtonban Washington, január hó. A diplomáciai idény kezdetét december 18-ra tették. A régi szokáshoz hiven hivatalos ebéd fogja megnyitni, amelyet a kabinet el­nöke rendez. Mivel Coolidge elnök a repre- zentálás't nem kedveli, a nyilvánosságra ho­zott program rendkívül egyszerű: négy ebéd és négy fogadóest (hideg büffével): ez min­den. Az újévi fogadóest a legnagyobb szen­záció, mert ezen az estén a diplomaták fele­ségeikkel nagy gálában szoktak megjelenni. Ezen a napon a fehér ház a szó leg­szorosabb értelmében Amerika minden polgárának nyitva áll és mindenki, akinek valamely kérése, vagy kívánsága van, az elnök elé járulhat. Nem követelnek tőle semmiféle legitimációt. A tö­meg a kapuk előtt nyugodtan várakozik, amig a diplomáciai fogadóestének vége van és ő kerül sorra. Előbb úgy volt, hogy az elnök sok ezer emberrel kezet fogott. Ma már csak a diplomaták részesülnek ebben a megtisztel­tetésben. Azt azonban az amerikai népszokás meg­kívánja, hogy az elnök és felesége a tömeg sok ezer emberét állva fogadja, úgy, hogy az elnök és a felesége órákon keresztül a tribünökön mozdulatlanul állnak. Ezen a napon a törpe köztársaságok kül­döttei arany-ezüsttel diszitelt gálaruhájukkal túlragyogják az egyszerű amerikai követe­ket; akik fekete frakkban jelennek meg. Ja­nuár 8-án szokták megtartani a diplomáciai

Next

/
Oldalképek
Tartalom