Prágai Magyar Hirlap, 1925. január (4. évfolyam, 1-25 / 744-768. szám)

1925-01-29 / 23. (766.) szám

Csütörtök, január 29. testület nagy fogadó estélyét és egy hétre rá az idegen államok követeinek estélyét tart­ják meg. Ezenkívül még két fogadóestet tar­tanak meg a szenátus elnöke és a képviselő- ház elnöke tiszteletére, ame'yre a legfelsőbb bíróság elnöke is hivatalos. Ez az est az ame­rikai társadalmi élet csúcspontja. # Az újévi fogadtatással kapcsolatban fíugbes áll amti tkár a Fehér házba n !un ehet ad a diplomáciai testület tiszteletére, melyen Jusserand francia nagykövet utoljára fog sze­repelni mint doyen. Jusserand huszonkét év óta van Amerikában és 11 év óta ő a testü­let szónoka. Jusserand olasz kollégája, Caeta- ni herceg is utoljára vesz részt nyilvános összejövetelen. # Washington ötvenkét akreditált nagy- követséggel és követséggel világrekordot tart a fővárosokban a diplomáciai kar tekin­tetében. Ez természetesen a társadalmi élet számtlan gócpontját jelenti. A diplomaták es­télye sokkal mulatságosabb, mint a fehérházi estély. A társaság valóban színes. Habár a konyhák nem mindenütt elsőranguak, a pincék annál nagyobb hírnévnek örvendenek. Min­den túlzás nélkül meg lehet állapítani, hogy a kongresszus tagjai azon vannak, hogy kül­földi államok képviselőivel a jóviszonyt fen- tartsák, A német követség ettől a társadalmi élettől kissé távol tartja magát. Wiedfeld asszony már elutazott, úgy hogy ebben az évadban nem lesznek fogadó estélyek. Kü­lönben eddigelé is csak németeket és barát­ijait látta vendégül. Helyesnek bizonyult, hogy a németek a társadalmi életből kivonták ma­gukat, mert különböző ügynökök arra való hi­vatkozással, hogy a német gyermekek éhez­nek, ezeket az estélyeket zsarolásra használ­ták föl. Most azonban úgy látszik, hogy Né­metország újra meg fogja kezdeni a „repre- zentálást“. # A román követségnek egészen különle­ges szerep jut ebben a társadalmi életben. Asquith leánya, Bibesco hercegnő vezényli itt az estéket. Félig tréfából, félig komolyan ezt a címet adományozták neki: ,,az angol királyi fenség második követe“. öt különös dicséret illeti a washingtoni fogadóest'Iyek körül kifejtett nuukásságáért. Tégy az, hogy igen gyakran látták őt a Capitolban Borah szenátorral tárgyalni, aki tudvalévőén a há­borús készülődés és fegyverkezés wILn küzd. A hercegnő anyjától irói vénát is örökölt. Novellák és vázlatok egész serege jelent meg tőle, amelyekben a modern nő felszabadításá­ért küzd. Egyébként több nagysikerű színda­rabot is irt. Sőt még azt is megtette, hogy férjével írói társasviszonyba lépett és egyné­hány jó színdarabot produkáltak, amelyekről hozzáértők és beavatottak azt állítják, hogy csak is az asszony keze volt a dologban és a férj nem dolgozott semmit — sem az iroda­lomban, sem a politikában. Karnevál. Itt a báli évad, amikor mindenki szép akar lenni. Hölgyeknek a szépség a legfőbb kelléke s ezért nagy súlyt kell rá fektetni. Nagyon gyakori kérdés, hogy milyen vízben mosakodjunk. Ez a bőr természetétől függ. Van sápadt, száraz, zsí­ros, petyhüdt, vörös stb. arc, amely mind más és más szert kíván Ezért kérném, tessék Bizalom­mal hozzám fordulni és az aTc körülményes leírá­sa után küldök megfelelő szereket, amelyek biz­tos hatásukat már az első használat után mutat­ják. A báü évad alkalmával ajánlok azon Höl­gyeknek, akik estélyeken kiváló szépen akarnak megjelenni, „Iza“ folyékony zománcot, ameiy a bőrön mindent eltakar feltűnés nélkül és irigylés­re méltó széppé, tisztává, üdévé, puhává, bárso­nyossá teszi az arcot, kezet és karokat, a vádat és keblet. Ezen garnitúra, amely 4 szerből áll, pontos utasítással Ke 77 Szemápoló garnitúra estélyekre, amely a szemeket széppé és fiatallá változtatja, erősíti és ápolja, 4 szerből áll, ára Ke 37 Estélyekre hajápoló garnitúra 4 kiváló ezer­ből áll, hajerősitésre és növesztésre, amely kas­sá és selymessé teszi a hajat. Mellékelve angol brilliáns púder Kő 47 Kérem a hajszint és zsíros vagy száraz au- nőséget,. megjelölni. Vörös kezek és foltok elleni garnitúra pontos utasítással, 3 szerből áll, az eredmény gyors, ára Kő 37 Kebel fej! esz tő és erősítő garnitúra, 3 szerből áll, pontos utasítással Kő "7 Ezen szerekre Párlsban aranyérmet és diplomát nyertem „IZA“ KOZMETIKAI INTÉZET (Instltüt de Beauté «Iza“) BRATISLAVA, STEFANIK-OTCA 19, II. * (A prágai Mécs László-est.) Mécs László szavalóestje február hó 5-én lesz Prá­gában a német-ház tükör termében. Az est 8 órakor veszi kezdetét. Jegyek előre válthatók a P. M. H. szerkesztőségében és kiadóhiva­talánál, a Központi Iroda prágai osztályánál (Pstrosova 1. III.) és a Bohemáa jegyirodájá­nál (Grajben 26.). * (A Jókaá-klállltás Komáromban.) Komáromi tudósítónk jelenti: A komáromi országos Jókai­üruneprcek 'egyik kiemelkedő mozzanata lesz a Jókai emlékkiállítás, melynek gazdag anyaga meg fogja lepni annak szemlélőit. A kiállítás léte­sítését a Jótkai-rokonság kegyeleti tárgyainak és relikvia inaik gazdag sorozata tette lehetővé. így Jókay Gézámé, a nagy író egyetlen Komáromiban élő rokona, a család ősi bútorainak: néhány da­rabján kívül számos képet, könyvet, kéziratot, ékszert és emléktárgyat állít ki. Jókaii Mórral ro­koni viszonyban állott Feszty-családnalk Szlovén- szikóban élő tagja: Feszty Béla ógyalilai földbir­tokos, nyugalmazott miniszteri tanácsos szintén hatalmas gyűjteményt állít ki, ezek közt Jókainak három regénykéziiratát (Névtelen vár, Szeretve mind a vérpadig, Aranyember), első mandátumát, melyet Siklóson nyerít él 1865-ben Vajda János­sal, a hírneves költővel szemben, számos kézira­tát, levelét, rajzát állítja ki. Értékes dolgokat küldött S tompa el Károly pozsonyi lakos, Jókai­nak egykori kiadója is, melyek közt Jókai első ‘kiadásai, 24 levele, (képei vaunak. 'Pozsonyiból Samarjay Emil küldött érdekes tárgyakat, Rozs­nyóról Szkalos Emil kéziratokat. Komáromból Jókai Mór barátjának, Foghtíiy Dénesnek család­ja is átengedte kegyelete® emlékéit. Ebihez járul a komáromi muzeum szép Jókai-anyaga: szob­rok, képek, Jólkai elsők!adások, festmények, raj­zok, faragványok és kéziratok. Itt említjük meg, hogy Nagy Márton komáromi jeles grafikus elké­szítette Jókai arcképét, melyet rézkarcban sok­szorosít. Ugyanő az Aranyember illusztrációját albumban állítja ki. CSAK NAL VEGYEN KASSA, FÖ-UTCA 25. 1779 ndhiiiiÉTKÉi'ii -jjteácasák A Comédie Franeaise botránya —- A P. M. H. párisi tudósi tójától — Páris, január 28. Színházi körökben Párlsban most egyébről! smos 9zó, mint a Comédie Franeaise botrányáról. A „világ legelső színháza" miniden évben Moliére emlékére nagy ünnepi előadást rendez, amelyen Moliére-nek a színpadon felállított szobra körül egymásután jelennek meg a színház összes tag­jai Moliére drámáiból való szerepeikben, hogy hódolatukat bemutassák a francia vígjáték nagy mesterének és a francia zseninek. Az idén ez a díszelőadás botrányba fulladt. Mikor Sy'lvain, a színészek doyen-je, Moliére doktorának a jelmezében megjelent, a közönség féktelen lármával fogadta és Émile Faore-ral a színház igazgatójával együtt, akit a közönség egyáltalán nem kedvel, abeugohti kezdte, úgy hogy az előadást egy lélórára félbe kellett szakítani. Ennek a botránynak a gyökerei visszanyúlnak — Napóleon oroszországi hadjáratáig. Mindjárt meg is magyarázzuk ezt az állításunkat. Napokon balvégzetű oroszországi expedíciója alkalmával ©1 akarta a világgal hitetni, hogy Moszkvában a legnagyobb biztonságiban érzi magát és nagy nyugalommal néz jövője elé, annyira távol van­nak tőle a politikai gondok, hogy még olyan aprólékos kérdéssel is ráér foglalkozni, mint a Comédie Franeaise újjászervezése. Csakugyan a Comédie Franeaise még ma is azokon a rendele­teken alapszik, amiket Napokon Moszkvából kül­dött Párisba. A francia császár organizáló zsenije a Kreml egyik szobájából szervezte újjá Franciaország legelső színházát. A moszkvai ediktuimok éltei­mében a Comédie Franeaise — hogy úgy mond­juk — a színészek részvénytársasága lett. A színház jövedelmét ugyanis több .észré osztotta fel. Egy részt, amely jelenleg 50.000 frankot tesz ki évente, kap a színház mindenkori igazgatója. A színház többi tagjai, az úgynevezett sooiétai- re-ek, ennek a résznek kisebb-nagyobb hányadát kapják, aszerint, hogy mióta tagjai az intézetnek. Ezenkívül egy pár rész fölött való rendelkezés fel van tartva a francia közoktatásügyi miniszté­riumnak, amely az őt megillető részre közvetle­nül nevezhet ki sociétalre-eket- így tehát a socié- taire-ek maguk is közvetlenül érdekelve vannak a színház anyagi sikereiben. Azonkívül a sooié- taire-eknek nagy befolyásuk van az úgynevezett Comité de Lecture-re, amely az elfogadandó da­rabok fölött dönt, sőt még a szerepek kiosztásá­ra is befolyást gyakorol. A sociétaire-eknek kü­lönböző előjogaik vannak. M'imde.ikinek megvan a miaga szerepköre. Van hősszerelmes, van zsar­nok király, furfangos doktor, intrikus, coquetíe, szubrett stb. A hagyomány az, hogy minden uj diarabnál elsősorban a megfelelő szerepkörű leg­idősebb színész jut szóhoz és csak például, ha a hősszeretoesnek nem tetszik a darab, vagy be­teg, vagy más oknál fogva nem vállalja a szere­pet, csak akkor juthat szóhoz a második korosz­tályú hősszerémes. Vannak ezenkívül a színház­inak más, leginkább kezdő tagjai, akiket pensio- n.aire-éknek neveznek. Ezeknek a fiatal művé­szeknek sokszor hait-hét évig is várniok kell, miig egy sociétaire-i hely megüresedik ebben a művé­szi részvénytársaságban. Ez a szinte egyházi hierarchia nagyon meg­merevítette a színházat, uigy a színjátszás, mint a technika, minit ped'ig a színdarabok kiválasztása szempontjából is. A sociétaiire-ek doyenje pél­dául', Sylvaiin (aki különben a tavalyi sorbonues-i Petőfi-ünnepen is elszavalta, illetve feliolvasta Petőfinek egy versiét), immár 48 éve dörgn el a világot jelentő dteszkáktről hatalmas dekiliairnációit. Negyvennyolc esztendő óta az öreg Sylvain sok mindent megért a Comédie Franeaise színpadá­ról, de olyan botrányt, mint a múlt héten, még nem látott. Az öreg komédiás szeretne még két évet tölteni Moliére házában, a közönség azonban nem ismer kegyeletet és kíméletet. Mikor Moliére szobra előtt megjelent, „Le Sylvain!" 'kiáltással fogadta és szinte kiűzte .a művészet paradicsomából. A közönség Franciaország legelső színpadán uj életet, uj müvésézetet és friss erőket akar látni s a kö­zönséghez csatlakozott a miniszter. Hogyne, hiszen a jelenlegi meigimereviíetit rend­szer mellett hiába igyekszik a miniszter egy-egy befolyásos képviselőnek bájos és természetesen fiatal és tehetséges barátnőjét behozni a socíé- teiiire-ek közé. A miniszter keze is meg van kötve. Nincs hely. Az igazgató választmányi tanácsból ki kellett buktatni eígypár részvényest. A bot­ránynak az eredménye az lett, hogv Sylvain .nugal'omba megy s egy év mnlva követi őt Ma­dame Segond Weber, a „doyenné". (*) Meghalt Kertész Endre. Budapesti szer­kesztőségünk jelenti telefonon: Kertész Endre színművész, a Magyar Szinlbáz tagja, ma délelőtt összeesett az utcán és meghalt. A szerencsétlenül járt művész főleg Shakespeare- és Moliére-da- rabokban tűnt fel. (*) Schwartz Vera operaénekesnő Budapes­ten* Budapesti szerkesztőségünk tel efon jelentése: Schwartz Vera, a neves német operaénekesnő, vendégszerepeit tegnap az Operában a Troűbadur vezető szerepében. Szokatlanul nagyszámú kö­zönség jelent meg ez alkalommal az Operában s meleg szeretettel ünnepelte a művésznőt. (*) Eredeti operettbemutató Szegeden. Buda­pesti szerkesztőségünk telefoniéetntése: Csütör­tökön mutatták be Szegeden Takács Ágoston szegedi zeneköltő „Hercegnő, imádom magát!" cimü operettjét. (*) Ml az örök élet titka? Surányi Miklós február 20-án mutatkozik be a budapesti Nemzeti Színházban mftiit drámaíró. Budapesti szerkesztő­ségünk jelentése szerint Surányi nyilatkozott az Örök élet titka cimü darabjáról egy pesti újság­író előtt s kijelentette, hogy a darab cselekmé­nye 24 óra alatt zajlik le a bécsi Burg lépcső- csamokába.n és csillagvizsgáló tornyában. Egy sugárzó szépségű és démonikusan nagyszabású olasz grófnő szerelmi drámája pereg le a néző szeme előtt. A darabnak egyetlen magyar sze­replője van, a többi csupa olasz és német. Mátyás király ki sem jön a színpadra, de azért az egész atmoszféra ő vele van tele, a kulisszák mögött érte reszket a XV. század egyik legnagyobb bi­rodalma, a színpadon és remélem, a nézőit éren is a lelkeket az ő grandiózus alakja telíti meg. Ro­mantikus történet, szerelmi dráma, egyetemes emberi szenvedélyek összeütközése és mégis a mi gyönyörű nagy elveszett magyar dicsőségünk Apotheozisa- Arról van szó, mi történnék akkor, ha vall aki vissza tudná helyezni az embert a pa­radicsomi állapotnak abba a stádiumába, amikor miég Éva nem követte el az eredendő bűnt. Mi történnék? Felelet: Hát Éva újra elkövetné és mi férfiak, amilyen gyengék és esendők vagyunk a nők kezében, újra ennénk a jó és gonosz Tudás fájának édes, mérges, tragikus almájából, amint­hogy Éva óba a legnagyobb világtörténelmi krízi­sek háta megett minidig Ot't lappang az emberi lét két legnagyobb princípiuma: a Kenyér és a Sze­relem. (*) A Szulamit a Blaha Lujza Színházban. Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: A Blaha Lujza Színház legközelebb föl eleveníti a Szulaimitot. A címszerepet eredetileg Vágó Boris- kánaik szánták, de helyette e szerep lejátszására Palay Matildot, az Operaház tagját, szerződtette le a színház igazgatósága. 8 Budapest legszebb és legnagyobb | | színházi, művészeti, képes hetilapja a | | Szlovenszkóra bejár és mindenütt 3 | kapható! 3 i Ára 5 Ke 1 0©«©öö©®®e©©©©öö©©©©©o©«Q©®ooo©? A ruszinszkól magyar szintársulat eheti műsora: Péntek: Árvácska. Szombat: Árvácska. Szombat délután: Cigányszerelem. Vasárnap este: Árvácska. Faragó Ödön színtársulatának műsora Kassán: Szombat délután: Nagymama. Szombat este: Sasfiók. Vasárnap délután: Piros bugyellárls. Vasárnap este: Árvácska. (Először.) A CsAF megSeckézteti a kassai Siáviáf A CsSK—Slavia meccs utójátéka — Radacsov- szky a KAC igazolt tagja — Selmec tanár ur kizárása Prága, január 29. Kassán még miniden sporteimfoar emlékezik arra a meccsre, amelyet a CsSK játszott a Sla- viával tavaly tavasszal a vágóhídi pályán. Vesze­kedés, lárma, levonulás, mórt a Slavia Rada- csovszkyt, a RÁC játékosát, szerepeltette. Ez az eset valahogyan úgy történt, hogy Selmec tanár, a zsupa alelnöke, csak úgy suttyomban leigazolta Radiaiosovszkyt. Az eset nagy feltűnést keltett akkor, mert hiszen flyen eljárásokkal valóságos ázsiai álapotokait teremtenek a sportban. No de hát Kassán a magyar sportvezérek tehetetlenül álltak, mert hiszen a csehszlovák sport védnöke Rumam János zsupán s jaj annak, aki a sporthoz abszolúte nem értő Cseruvek nagytraifikos tény­kedései ellen 'ment vétót mondani. Radacsovszky magyar ember. Cseruvek ur aláíratott vele egy nyilatkozatot, szlovák nyel­vűt, hogy szlovák nemzetiségű s a Slaiviába óhajt belépni. Selmec tanár, a Slavia második nagy honimentője, mint a zsupa aJelnöke rögtön meg is adta a játékengedélyt. Arról természete­sen hallgatott a krónika, hogy a Slavia Rada- csovszfkynak ennék ellenértékéül — jó állást ígért­Az ügy a CsAF fegyelmi bizottságához ke­rült s az az iratok alapos áttanulmányozása után a következő ítéletet hozta: 1. A meccs két pontját, 3:2 gólaránnyal a CsSK nyerte meg. 2. A Slavtiát megbünteti 500 korona birságra, mert bajnoki mérkőzésen idegen egylebbeii játékost szerepeltetett. 3. Selmec ta­nárt szabályellenes eljárása miatt két évig nem szabad semmiféle kerületi tisztségbe beválaszta­ni. 4. A CsAF fölkéri a pozsonyi MLSz-t, hogy Radacsovszkyt (KAC) büntesse meg, mert igazo­latlanul játszott idegen egyesületben. 5. Svejdát, a Slavia kapitányát pedig két hónapra eltiltja a játéktól­A fenti adatokat a CsAF hivatalos lapjából, a Spotbovni V estelik-Ml vettem- Ezzel tehát ala­pos leckét kapott a kassai Slavia. De ez még korántsem minden! Hiszen csapatában csupa ma­gyar játszik, akiket az MLSz még a mai napig sem adott ki. Értesülésem szerint a CsAF igen hélyes módszerrel akar ennék a dzsumgeli álla­potnak véget vetni. Most kiadja az uj igazolvá­nyokat. Ezzel megsemmisülnék a régiek s a játé­kosok most már egyszer s mindenkorra bejelen­tik „állandó" nemzetiségüket. Eddig ugyanis a CsAF-nál van egy-egy Játékostól 2—3 igazolvány is s minden egyes igazolványon más-más nemze­tiségű. Végre tehát mégis csak elégtételt 'kap a ma­gyar sportíársadalom! A CsAF, mint legfelsőbb fórum, ki akarja küszöbölni a sportból a politi­kát. Csernooh ur düktatórinimánák tehát vége már s remélhető, hogy Ruman zsupán ur is be fogja látni, hogy egy sportegyesület élére sport­embert ke® állítani, nem pedig Gsemodh urait. (—per.) Vasárnapi futballprogram Prágában: Sparta —AFK Vrsoviee, Viktória 2-izkov—SK Libeft. A Slavia Nürnbergiben játszik az IFC Nürnberg ellen. WelsmüUer nem megy Budapestre, mivel a magyar uszószövetságnék — budapesti jelenté­sek szeriint — nincsen erre anyagi fedezete. Pesti csapat meghívása Briinnbe. A bruniti Slavia meghívta a Kispesti AC-ot jubiláns ün­nepségére. A kispestiek elvben elfogadták a meghívást s a brürati mérkőzést a nyári német turnéjába akarja bekapcsolni. Nemzetközi hockeytorna. Az április 9—13-ika között Géniben lebonyolítandó hockeytonnához eddig jelentkeztek: Ausztria, Belgium, Magyaror­szág, Spanyolország, Franciaország és Svájc. Magyar ember vitte el a montekarlói nem­zetközi galamblövöverseny pálmáját. Budapesti szerkesztőségünk jelent, telefonon: A most 'efolyt nemzetközi galamblövőverseny győztese Gás- pátfy Béla 1 et1:. míg a harmadik dijat szintén ma­gyar ember: Lumnltzer Sándor ár. nyerte. Mindkettőnek teljesítménye nagyon ériékes ős a magysr célii>v("sportnak újabb dicsőséget szerez­tek a külföld előtt. ■ 1 6 ______

Next

/
Oldalképek
Tartalom