Prágai Magyar Hirlap, 1925. január (4. évfolyam, 1-25 / 744-768. szám)

1925-01-18 / 14. (757.) szám

i? ra m m m a a $ ta a w ci W 53 Ü K ia B B w B « SS «9 « a u a a » w « « ■ fi 01 y°/Ü(rMJfa(WlR7ftRMP Vasárnap, január Í8. olyanok, mint a vízesés: fehéren, zölden, fe­ketéin csobognak-csevegnek. Nagyany aktéi örökölt egyszerű kendő, melyet könnyedén vetnek át a vállon, egészíti ki az idei bál- modeleket. Prémek és bundák — a legs eb- bek, amiket Berlin valaha látott. Mégis: min­denki, még az is. aki páholyban ül, a ruha­tárban hagyja eket. Szerényen meghúzódnak a nagy pompában. . ' xx Parfümök és Eau de Cologne a PRO- HASKA parfümériában, Prága, floiesovice 700. szám alatt a legpompásabb illatnak és nemzetközileg elismertek s kedveltek. Súlyos konfliktus az Egyesük Államok és Mexikó között Páris, január 17. A Maiin new-yorki jelentése szerint a mexikói Progreso kikötő­jében zátonyra futott egy amerikai vitorlás csónak, melyen Wiskonzin állam ellenőrző bizottságának elnöke Lorenz dr. is utazott. A mexikói hatóságok letartóztatták tiltott fegyverkereskedés cimén a legénységet és Lorenz dr.-t. Az Egyesült Államok tiltakozá­sát nem vették tekintetbe. Úgy hírlik, hogy az Egyesült Államok emiatt energikus rend­szabályokhoz lép és több hadihajót küld a mexikói vizekre. — (Elmaradt fogadás.) Mark ovics dr. is­kolaügyi miniszter szerdán, f. hó 21-én nem fogad. — (Tilos a magyar nemzeti szín.) Ru­szinszkói szerkesztőségünk jelenti: Eddig csak a magyaroknak volt tilos a magyar nemzeti szín. Az ungvári rendőrség azonban az ukránoknak is megtiltotta annak viselését, mánt ahogy az ukrán Proszbita színtársulat előadásán a Cigánybáróban történt. Veér Imre szólt és Danton szobra belereszketett... — A P. M. H. párisi tudósítójának jelentése az emberi jogokat védő liga párisi üléséről — 83ffiSrJC5eSSC!SéSOBŰHEa;«fiHSSH0BaRaBBBa»ESi­A világ legjobb gyáitmáirya f a REM1NGTON STANDARD írógépek § legújabb, majdnem teljesen zajtalanul működő XTI tnnrfplüp BS ja Kérjen árajánlatot' » és vételkényszer n nélküli .bemutatást. g Kémington Írógép- « társaság k. f Praga »9 I. Celetna35Pulvev- g turmmal szemben Fiókok: m Brünn, Panska 12/11 ® Pilsen Jnngmanno-' n va lp. Reichenberg * Sehlossgasse & pi w ySEDEWEsaasiiESíBSBZSnesaB AAAé «sj 3 A legmegbízhatóbb | test- és szépségápolási cikkek, arckrémek, 2 puderek, szappanok, Í stb, a j Sifsí Faríoieriabii < Ko§ice-Kassa, Fő-utca 49, szám. ^ Valódi kölni vizek és francia illatszerek ^ Postai szétküldés. C Paris, január közepe. A francia politikai gyűléseken háromféle megszólítást szokás használni: Uraim! vagy pedig: Polgártársak! illetve: Elvtársak! Az Emberi Jogokat Védő Francia Liga a .Pol­gártársakénál. a pbrygiai sipkánál és a nagy forradalom hagyományainál tart. Súrolja a szocializmust, de nem kommunista — annyira nem, hogy Moszkva pápái kiátkoztak minden elvtársat, aki a Liga tagja maradt. A Liga a minap megpróbálta a vörös pbrygiai sap­kát egy kis piros-fehér-zölddel vonni be. A gyűlés a párisi magyarok házi ünnep­ségévé zsugorodott össze. Lehet, hogy a hall­gatóság között akadt egy-két francia is; azonkívül volt pár japán és kínai diák s a Quartier Latin törzstagjai, Baseli Viktor egyetemi tanárnak — aki különben az eszté­tika tanára — Ilii tanítványai. Azonkívül pe­dig mindenféle magyarok. A terem minden sarkában jóhiszemű magyar munkásöklök he­lyezkedtek el s amidőn a gyűlés megnyitása alkalmával egy meggondolatlan magyar diák Károlyit á bas-ni, lehurrogni kezdte, a vak­merőt a vasasok egymás feje fölött tolták ki a teremből. Miután a véleményszabadságot és az egyhangúságot ily módon biztosították, Baseli elnök nyugodtan folytathatta tovább megnyitó beszédét. Szó sincs róla, a professzor ur nagyon jó szónoknak bizonyult. Került minden felesle­ges körülírást. A legenyhébb jelző, amit a mai magyar rendszer államiérfiái kiérdemel­tek: a bandita volt. Minden áron banditának akart bélyegezni egy volt magyar külügymi­nisztert — csakhogy a neve nem jutott ha­marjában eszébe. Hiába ajánlott a mellette ülő Szende több volt magyar külügyminisz­tert, a professzor ur egyiket sem tartotta mél­tónak erre az elnevezésre. Bocsássa meg ne­künk Friedrich István azt a feltevésünket, hogy Baseli Viktor az ő nevét kereste. Mi­ntán azonban az ő neve nem jutott eszébe, megállapodott Szende ajánlatára egy másik külügyminiszteri névnél, amelynek első há­rom betűje teljesen azonos a ,,bandita" első szó tagjával Sokkal közvetlenebbül hatott Szende Pál­nak tősgyökeres debreceni kiejtésű francia szónoklata, aki Károlyi Mihályról és felesé­géről beszélt. Egy nyelvbotlás révén a fele­ség szót állandóan többesszámban használta, amivel nagy hatást ért el a hallgatóság fran­ciául értő része között. Károlyi Mihály szen­vedéseinek ecsetelésével igyekezett a hallga­tóságra hatni A gyűlés legjobban ünnepelt szónoka Lebas-Fouques asszon.' volt. Különösen a férfihallgatóságra volt lebilincselő hatással, öri-agyságia beszédében panaszkodott arról, hogy a jelenlegi magyar rendszer a legna­gyobb propagandatevékenységet fejti ki Franciaországban. Az egész magyar propa­gandatevékenység azonban összetörpiil ama propagandatevékenység előtt, amit önagy- sága különösen a más nembeli közönségre már puszta megjelenésével is gyakorol. Tisz­ta és nemes szépsége hódolatot teremt mi­előtt még beszélne; éppen ezért 5 volt az a francia szónok, akit a magyar munkások leg­jobban megértettek és megtapsoltak — még mielőtt felszólalt volna. A programon még Franciaország máso­dik Dantonja: Paul Boncour szerepelt. Dan­ton azonban nem jött el és helyette Montét képviselő, Caillaux egyik híve szólalt fel. — Károlyi nevével — mondotta Moutet — a Caillaux-per dossier-jában találkoztam először, mint Caillaux védője. Károlyi 1917- ben egy békeközvetitési tervvel közeledett a francia diplomáciához. Mint Caillaux védője, kivántam, hogy Károlyit a francia szenátus hallgassa meg. Kérésemet azonban elutasítot­ták s elítélték Caillaux-t ugyanazok, akik le­hetetlenné tették Károlyi terveit. Utánuk a B etil len-kormány követte el ellene a legna­gyobb igazságtalanságot — Moutet szerint Amikor Bethlen Parisban járt azzal a céllal, hogy Franciaországot is rábírják a magyar kölcsönben való részvételre, akkor Moutet és társai közbeléptek és tiltakoztak az ellen, hogy francia állampolgárok pénzével készítse elő Magyarország az ő revánsháboruját. Saj­nos, Magyarországnak hatalmas pro lektorai akadtak. — Le Angliával! — süvítette közbe egy francia. Moutet nyilait Veér Imre ágyú bömböl és e váltotta fel. A bekötött szemű republikánus megköszönte a Ligának, hogy az ő segítségé­vel sikerült a magyar börtönök nyirkából ki­menekülnie. Egyesüljünk — mondotta a pá­risi magyaroknak — a ligában a magyar re­akció megbuktatására. Erre igen buzdította önmagát és amikor már mindenki kifelé tó­dult a teremből, még egyszer odakiáltotta a hallgatóságnak, mintha szuggerálni akarná őket : — Éljen a magyar köztársaság! Danton szobra belereszketett a közeli téren. Parittya ~ Apró szatírák és ötletek — Irta: Palágyi Lajos10 Meddig élünk Ember addig é£, amíg a Sors akarja. Némáéit addig, -míg a sorstól Kicsikarja. Uj tudós Neves tudós? Nem. Csak fóré vezeti Felfedező? Nem. Csak fölfedezett. Van-é? Van-é, aki az embert szereti? Van egy. Az eb. Az ember eteiti És meg nem eheti. A polc Nem válik e3 a polctól- Oda nőtt. A poccal együtt dobjátok ki őt *A szerzőnek most megjelent Parittya című kis kötetéből. iáik abba a'mélységibe, ahol minden fekete és fe­hér. Most, mikor búcsúzom, nem dobom el a szí­neiket mart nem lehet eldobni önmagunkat: szív puha szavát magáinkhoz, a szomomkodás szürke kodén át szűrődő, színesedő színeit az‘élet nap­ién yenek. Nem lehet rázámii a hangok messze- csendülésére a zongora koporsófedelét, csak a pe­dált engedem el, csak egy percre legyen csendes­ség, amiben bujkál az eljátszott melódia, bujkál, •mint ahogy percek csendessége következik az­után, ha megfogom valakinek a kezét, azt mon­dom: szeretem és ez a szó végigrezeg előbb a szíven s csak azután enged levegőt más sza­vaknak. Most mikor búcsúzom, még ruhát sem cseré­lek. Osaik más nyakkendőt keresők a szekrényem ajtajának belső részéről,, más színű és más, se­lyembe csókolt virágtu nyakkendőt, de se a szín, se a virág nem változtat azon, and van, ami va­gyok, nem feszi élőbbé a szemem, frissebbé az arcom, nem csalja rám a vigság huncutszemű lá­nyának szemét, csak az őszt érző, utolsó csóko­kat az élettől zsaroló asszonyok rámmos oly®: á sát Egy mosolyt, amiben benne van ez: te is éltél és téged is cserbenhagy a hűtlen barát az élet. Csák ezzel búcsúzom és köszönöm azoknak, akik berámázták a paszteljeimet az érzésükbe, akik ráteregették az írásomat a lelkűkre s amit a lelkűk mondott azt felém küldték sóhajtások le­velében és levetek fojtptt sóhajtásaiban. Ezeket a leveleket én a telkembe párnáztam s a m"1 ~ Mi­miikre rámosolyog a paszteles szemem f" — (Uj tizkoronás bankjegyek lesznek.) A P. M. H. arról értesül, hogy ez év vége felé uj tizikoronás papírpénzt hoznak forgalomba. — (Beteg a vasutiigyi miniszter.) A vasutügyi miniszter szlovenszkói útja alkal­mával megbetegedett, úgyhogy kedden f. h. 20-án nem fogadhat. — (Táncestély Érsekujvárott.) Az érsekui­vári keresztény egyetemi hallgatók január 22-én az Arany oroszlán-szálló, nagy termében zártkörű táncestélyt rendeznek, te) — (Halál a vonatban.) Kassáról távira- tozza tudósitónk: Tegnap délben a Prága fe­lől érkező gyorsvonaton Abos közelében Feuer Tibor szentesi tüdőbeteg földbirtokos meghalt. — (Öngyilkossági kísérlet.) Ruszinsizkói szerkesztőségünk jelenti: Paulovecz Franti- sek ungvári detektívet nemrégiben „saját ké­relmére" elbocsátották a szolgálatból. Az el­bocsátás kulisszatitkait senki sem sejtette, mig most a detektív ungvári lakásán meg­mérgezte magát. Belső sérüléseivel az ung­vári közkórházba szállították, ahol gyomor- mosást alkalmaztak rajta és igy megmentet­ték. Az öngyilkosság okát abban találják, hogy Paulovecz Frantisek, aki a rendőrigaz- gatósághoz volt beosztva, a kezére bízott mintegy tízezer korona hivatalos pénzt elsik­kasztotta. Miikor tette kiderült, Huber rend­őrprefektus mint földijét, feltűnés nélkül elbo­csátotta állásából, (x) — (Eljegyzés.) PoHák Rózsi (Le vice) és Műnk László (Kreninlca) jegyesek (Min­den külön értesítés helyett). — (Aprópénz tiz millióért.) Az állami pénzverde ebben az évben 10 millió korona értékű ötven-, tíz-, öt- és kétfiiléres ércpénzt fog verni, (w.) — (Köztársasági zsidópárt alakul.) Ruszin­szkói szerkesztőségünk jelenti: Ungváron akció indult meg egy köztársasági zsidópárt megalakítása érdekében. Hir szerint a'párt országos jellegű lenne s igy a hasonló ákciók az egész köztársaság területén megindulnak. — (Holota érsekujvári városbiró ünnep­lése.) Érsekújvár! tudósítónk jelenti: Megható ünneplésben részesítette január 15én Érsek­im ár magyar társadalma Holota János dr. város-bírót. A keresztényszocialista és ma­gyar kisgazda'kisiparospárt választmánya együttes ülést tartott, melyen egyhangú lel­kesedéssel szavazóit hálás köszönetét Ho­lota János dr. városbír ónak a magyarság ér­dekében kifejtett odaadó és eredményes munkásságáért. Egyben elhatározta, hogy el­ismerését okirat alakjában, ünnepélyes for­mák között küldöttség utján juttatja el hozzá. A küldöttséget Ozorai József dr. ügyvéd ve­zette. meiyben a város magyar társadalmá­nak vezető személyiségei, Kukán Béla dr., Hangos István d:. Meder János stb. vettek részt A küldöttség szónoka meleg szavakkal köszöntötte az ünnepeltet és azután átnyúj­totta a művészi ki ritelü elismerő okiratot (x) — Csökkenő árak a hentesiparban Komá­rom és környékén. Komáromi tudósítónk ír­ja: A hentes iparosok a hatósággal egyetértve leszállították a hentesárakat. Minden cikk egy koronával csökkent. Hús 15, zsír 17, háj 15, zsirszalonna 15, füstölt- és csemege sza­lonna 17, füstölt sonka 23, szelt sonka 26, prágai 50, kolbász 17, füstölt kolbász 21 K. A vidéken ezek az árak is csökkentek kilónként 1 K-val. — A rimaszombati izraelita ncíegylet köz­gyűlése.) Rimaszombati tudósitónk j elten ti: A Ri­maszombati Izraelita Nöegylet január 15-én tar­totta meg Rimaszombatban tisztújító közgyűlését. A közgyűlés igaz sajnálattal vette tudomásul, hogy az eddigi elnöknő: Jelűnek Bertalanná tiszt­ségét továbbra vállalni nem akarja- A nőegylet köszönetét és elismerését nyilvánította ki volt agilis elnökének. Ezután egyhangúlag megválasz­tották a választmányt és az uj tisztikart, mely következőképpen alakult: Elnök: Lefkovits Fe- rencné, alelnök: Witt Sándorné, titkár: Weinber- ger Rezső, pénztárnok: Fischer Bertalanná és el­lenőr: Haász Andorné. — (A bombamerénylő Kiss Ferenc Bu­dapesten.) Budapesti szerkesztőségünk jelen­ti telefonon: Kiss Ferenc, a bombavetések egyik híres szereplője, akit annak idején le­tartóztattak, majd megszökött, tegnap megér­kezett külföldről és jelentkezett a főkapitány­ságon. — (A román földreform furcsa követ­kezmény ei.) Bukarest bő1 jelentik: A kormány kénytelen volt rendeletet kibocsátani a föld­reform következtében fölosztott földnek el­adhatósága ellen. E rendelet előzményei köz4 tartozik, hogy Besszarábiában a parasztok, akik a földhöz jutottak a földreform által, hal­latlanul olcsó pénzen kótyavetélték el kapott birtokaikat. xx (Készül a Splendid bar. A Splendid parkszálló, Prága VII., Letna. legközelebb megnyitja fényesen berendezett bárját- The dansant és esti tánc mindennap. Kitűnő ká­véház. étterem és Prága egyetlen oarkszál- lodája. Magyarok kedvenc találkozóhelye. xx Fővárosi nívójú uriszabóság MAR- KOVICS és S A KULIN Kosice, Fö-utca 48. Telefon 697 sz. xx Angol import férfiszövetek ENGLÁN- DER és MARKOVICS cégnél. Kosice. Fő- utca 48. Telefon 697. sz xx (Mauthner Frigyes dr. ügyvéd), tör­vényszéki hites magyar tolmács, Prága II., L.ützowova (Marianská) ul. 43. sz. — Tele­fon 46—08. Vállal fordításokat a magyar nyelvből német és cseh nyelvre és megfor­dítva. v Ezzel a kis dülöngélő kettős vonalú kérészi tel búcsúztatom el minden Írásomat. Ez a kis je önkéntelenül óriászaiad a kéz'ira/tpapir közepén mikor leírom az utolsó szót, a szavaikba fogda' életem végső napi sóhajtását. Ezzel kell ©Ibucsuztatnoin hónapok vasárnap iáin itt megszólalt hangomat — mához egy hétor ic-m fesz már paszlek mart ahogy változtatja a ember a ruhát, úgy nem szabad az írást sem a malom kopottságáig, a sablónosság kirój tozódá sáig nyitni­Miikor az első szót ez aíiá a cilm alá írtam agy éreztem, hogy az Írásomba lágy szintek harmóniáját be® vegyítenem, hogy bele ne zuhan

Next

/
Oldalképek
Tartalom