Prágai Magyar Hirlap, 1925. január (4. évfolyam, 1-25 / 744-768. szám)

1925-01-18 / 14. (757.) szám

Vasárnap, január 18. 5 rcaovasj fin (Vasárnapi levél) Irta: Schöpflln Aladár — (Álhir a magyar miniszterelnök tátrai tartózkodásáról.) Tátrafüredrőt jelenti a P. M. H. kiküldött tudósítója: Tegnap Ilire terjedt, hogy Bethlen István gróf magyar miniszterelnök a Tátrába érkezik s később már akadtak olyanok, akik arról tudtak, hogy Bethlen már meg is érkezett és egy osztrák gróf neve alatt szerepel a vendég­listán. A hirt megerősíteni látszott egy kas­sai lapnak híradása, amely szerint Hidas­németinél minden intézkedés megtörtént atrra, hogy a magyar miniszterelnök külön- vonata zavartalanul jusson át a határon. De nem csak a közönség érdeklődése volt lázas, hanem sűrűn csilingelt a telefon a? fürdő­igazgatóságok irodáiban is s különösen a hivatalos hatóságok érdeklődtek aziránt, mit tudnak a magyar miniszterelnök érkezé­séről. Az egész hir valószínűleg onnan kelet­kezett, hogy a magyar miniszterelnök két fia, Bethlen István és Pál gróf a MAC csa­patával x KSC versenyeire tegnap este ófü- redre érkezett. — (Börtönbüntetéssel sújtott nyitrai kör­jegyző.) Nyitrai tudósítónk jelenti: Homályos hátterű sikkasztási ügyben tárgyalt tegnap a nyitrai törvényszék büntetőtanácsa. A vádlott Mittuch Nándor volt bankai jegyző volt, ki a vádirat szerint a hivatalos pénzből 21.000 koronát jogtalanul kiemelt a pénztár­ból. A vádlott a tárgyalás során elmon­dotta, hogy az államfordulat után nevezték ki Banka községbe jegyzőnek. Mikor az ál­lást elfoglalta, mintegy 40 ezer korona kész­pénze volt. A hivatal átvételekor a községek pénztára teljesen üres volt, úgy hogy a leg­kisebb számlákat sem tudták kifizetni. Saját pénzéből kölcsönözött a községeknek, me­lyek azután az év végével számoltak el, 1922 október 1-én áthelyezték egy kis falu­ba. Tekintette] betegségére, az áthelyezést nem vette tudomásul, mivel a község, aho­va mennie kellett volna, oly elhagyatott he­lyen van, hogy 20 kilométernyi távolságra nincs orvos. Ekkor elbocsátották állásából anélkül, hogy az elbocsátást fegjrelmi vizs­gálat előzte volna meg. Elbocsátása után egy fél évig folyósították fizetését, 1923 má­jus elseje óta azonban sem fizetést, sem nyugdijat nem kap. Mindezek betetőzéséül feljelentették őt hivatali sikkasztás címén. Utóda nem mutatott hajlandóságot arra, hogy megengedje az általa vezetett könyvekbe való betekintést, mely esetben módjában lett volna bizonyítani azt, hogy nem sik­kasztott. Gresso Ferenc járási könyvelő, szakértő vallomása szerint a vádlottnál sem- miesetre sem tételezhető fel a szándékos sik­kasztás, legfeljebb pontatlanság vagy fele- dékenység. Galbavy Mihály tanú semmi ter­helőt nem tudott felhozni a vádlott ellen a vád támogatására. Felolvasták a közelmúlt­ban elhalt Duibrovsky községi biró vallomá­sát, mely terhelő volt a vádlottra nézve- A biróság a perbeszédek megtartása után ma­rasztaló ítéletet hozott. A vádlottat kilenc- liavi börtönbüntetésre Ítélte és összes politi­kai jogait 3 évre felfüggesztette. Az ügyész megnyugodott az Ítéletben, a vádlott azon­ban felebbezést jelentett be. — (Halálos szerencsétlenség Farkasd mellett.) Érsckujvári tudósítónk jelenti: Anda Lajos farkasdi földműves 18 éves Juliska leá­nyával szerdán Érsekújváron járt kocsijával. Dolguk végeztéveil, késő délután indultak vissza. Vaksötét este volt, amidőn a Farkasd közelében lévő Vágtöltés mellett egy mélye­désbe hajtottak, ahol a kocsi kifordult. Anda Juliska a kocsi alá zuhant s ott szörnyethalt. A kocsi alól már csak holttestét húzták ki. Anda Lejos csaik könnyebb sérüléseket szen­vedett. (x) ŐRIÉIT RÁDIÓ TÁRSASÁG drótnélküli telefonállomások berendezésére SZÁLLÍT * Készülékeket az összes európai radiókoncert, opera, tőzsdei-, ujság- és sporthírek felvevésére Központi iroda: PreSov-Eperjes, Masarykova 37 Telefon: 71 és 71a Laboratórium: New-York, Sekond ave 1585 Eperjes, Sabinnovská 2 Rádióamatőrök részére alkatrészek állandóan raktáron Budapest, január 17. Már megint egy undorító gyilkosság! ügy, amely fölrázza a megdöbbent várost s napokra ■riadt beszélgetéseknek adja anyagát mindenütt, a jó társaságoktól kezdve a viceházmester-laká- sokig. Az ember meggyötört érzéssel olvassa az újságban a nőtte mö részleteket, de mégis elolvas­sa, mert mégis csak el kell olvasni, a nap esemé­nyeihez tartozik, tudomást kell szerezni róla. Gyalázatos, közönséges büntette egy elvetemüli emberpárnak, még fantasztikum sínes benne, még kevésbé lélektani érdekesség. Két kicsiny, hit­vány rablógyilkos, akik nagy bűntettet követnek el .az lapró csirkefogók lelki berendezésével,. a nagy bűn tragikus stílusa nélkül. Van azonban egy szempont, amely mégis gondolkodóba ejti a társadalom jelenségeinek megfigyelőjét. A gyilkos katonatiszt, utóbb csendőrt! szt volt, tehát nem valami proletár, hanem az isko- lofiíag müveit középosztály tagija. Az utolsó pilla­natig ennek az osztálynak a társadalmi levegőjé­ben élt, ur;i emberekkel érintkezett, úri emberkéik viselkedett s ha valaki megsértette volna egy nappal a gyilkosság elkövetése előtt, egész bizo­nyosan kihívta volna párbajra. Gondoljunk csak vissza: azelőtt, a régi jó időben ez majdnem el­képzelhetetlen lett volna- A legritkább esetek közé tartozott, hogy az intelligens osztályokhoz tartozó ember személyesen, sajátkezűieg követett el egy ilyen durva bűntettet. Akik ilyenekben voltak bűnösök, azok majdnem kivéted nélkül vagy hibás idegszérkézétü, eízüi'ött emberek, hi­vatásos bűnözök voltak, vagy a legalsóbb társa­dalmi osztályok Elvetemült sarjadékái. Ha mégis •elvétve ilyen durva bűntettre vetemedett intelli­gens ember, akkor vagy közvetítők, bérgyilkosok •útiján követte el tettét, vagy legalább a gyilkos­ság vértelén, közvetettebb formáját használta, amilyen például a mérgezés. Most pedig egyre- másra látunk úri embereket, akikben van kegyet­len elszántság belédöfni a kést vagy beleszalasz- fca-ní a golyót áldozatuk testébe és nem döbben­nek vissza a vértől és az áldozat haláibörgésétöl. Fr őrei eh ... a bombavetőik ... és most ez a Lederer- Hol marad itt a műveltség és a fino­mabb környezet szdiditő hatása, amelyben szen­tül' hittünk? Persze, hogy ez mind a háború számlájára írandó. A háborúban tanulták meg az emberek az ölest, a vért, a balúlhörgés látását. A legtöbben kigyógyultak belőle és visszazökkentek a müveit ember normális lelki állapotába. Maradtak azon­ban, akikben a háború kifejlesztette a műveltsé­gük ■ felszíne' ailáft szunnyadó gonosz hajlamokat és a gyilkos faeies h'ippokrattoa vonásaira torzí­totta erkölcsi ábrázatáikat. A fö1 ébredt vadállatot nem csillapította le bennük sem a békeéletbe valló visszatérés, sem annak a műveltebb levegőnek a hatása, amelyben életűiket folytatták. Azonban: nem jelenti-e mindez a középosz­tály .elprolet árosodásának egyik jelenségét? Annyi jobb helyzetre neveit ember sodródott az utóbbi években .készültségéhez képest alacso­nyabb rendű foglalkozásba, az egész osztály annyira lesüllyedt életstandard dolgában, hogy most nrár bűneiben is közeledik a proJetárüipus- hoz. Látok tanárt, miniszteri titkárt, volt újság­kiadót, akik kurtakorcsmát nyitottak és szemé­lyesen szolgálják ki vendégeiket. Láttam az autótaxi bakján soffört, aki katonatiszt volt. A minap .a nyomdaigazgató szobájában találtam egy kapitányt, aki szedőinasnak jelentkezett. És így tovább. Minden ilyen eset egy remény letörését, egy .ambíció füstté válását, egy élet összeomlá­sát jelenti és ezenkívül sok kimondhatatlan szen­vedést, amely a mostani fásult beletörődést meg­előzte­Politikusok, szociológusok eddig,, ha .a szo­ciális kérdésről beszéltek, mindig az úgynevezett alsóbb néposztáilyokra, a munkásságra és a föld­műves proletárrá tusra gondoltak. Most aztán elé- bük mered'egy félelmetes uá kérdés: a közép- osztály ■ szociális kérdése. S mivel ma még miti­— (Tisztviselői kinevezések.) A hivata­los lap legújabb száma a következő kineve­zéseket közli: Nagy Gáspár dr. gálszécsi já- rásbiró a VII. rangosztályba, Sobota Fe­renc dr. kassai járásbiró a VII. rangosztályba lépett elő. Ugyancsak a VII. rangosztályba léptek elő Bittera György dr. besztercebá­nyai és Ruttkay-Nedeckey Béla dr- turóc- szentmártoni járásbirák. — (A vllágbéke temploma-) Párisból jelentik: Franciaországban bizottság alakult, melynek az a terve, hogy alapot teremt a világbéke, illetve a béke eszméje templomának felépítésére. A bizott­ság nevezetesebb tagjai: Herriot, Painlevé, Bour- geois, Albert Thomas és León Blum. Az emlék­művet a világháború legborzalmasabb színterén akarják felépiteni. Herriot február 1-én a Troca- deróban nagy beszédet mond, melyben kérni fogja a föld összes népeit e terv támogatására. xx (Herczeg Gábor „Frakkos hiénák") cimü regénye, melynek megjelenése erede­tileg karácsonyra volt tervezve, a közbejött nyomdászsztrájk miatt csak e hó végén ke­rül a könyvpiacra. A 260 oldalas szenzációs regény a Kultúra kiadásában jelenik meg és Szlovenszkó minden jobb könyvkereskedésé­ben, valamint lapunk kiadóhivatalában kap­ható lesz dig ez a középosztály az egész kultúra hordozója, mint termelő és mint fogyasztó egyaránt — ez a kérdés a kultúra fen újításának 'kérdésévé széle­sedik. * A poliíti'kus ezt mondja: Gyermeket, gyermeket! Mennél több gyer­meket szüljetek, anyáik! Mi lesz a nemzetből, ha nem gyarapszik, sőt Inkább fogy? Elnéptelene­dünk, elgyöingüiüimk, szomszédaink, elleni súgóink martalékává leszünk. Minden meg nem született gyermek hazaárulás! A szociológus ezt mondja: A gyermektől való irtózás szociális kór- jelenség. Ki kell kutatná az okait és céltudatos orvosszerekkel küzdeni ellene. Javítsátok meg a társadalom helyzetét, s újra fötendül a születési statisztika. Nem ér itt semmit semmiféle exkortá- ció rendszeres alkotás nélkül. A társadalmi be­tegségek ellen épp úgy ikélü küzdeni, épp olyan módszeresem, mint a testi betegségeik ellen. Az orvos ezt mondja: Nekem Mvatásom parancsa, hogy az életet védjem. A megszületendő életet is, de elsősorban a már meglevő életet- Az anya életét. Ha azt lá­tóim, hogyha nem segítek én az anyán, aki irtózik a gyermektől, miért nem tudná felnevelni az álta­lános nyomorúság miatt, akkor elmegy egy kon­tárhoz, aki nagy valószínűséggel megöli egy tilos műtéttel vagy legalább egész életére nyo­morék beteggé teszi, hát akkor mit csináljak? Tehetetlenül állok az anyákkal szemben, akik el vannak szánva, hogy semmi áron sem szüteek. Az asszony ezt mondja: Mért nehezítsem meg amugyis nehéz élete­met? Nekem dolgoznom ke®, hivatalban, műhely­ben, hogy érjek rá gyermekké1 bajlódni? Pén­zünk sincs, hogy etessem, neveljem, ruházzam. Ha kis gyermekem van, nem kapóik cselédet, ki­túrnak az albérleti lakásunkból, mi lesz vélem? Mért éppen én tőlem követelnek önfeláldozást, miikor senki más nem áldozza fel magát. És amíg ezek a beszédek folynak, .a meg­születésre váró magzatok légiói állnak az élet küszöbén és várják, hasztalanul, a bebocsáttatást. * ■ Nyúlánk, magas, erőteljes férfi, éles profillal, deresedé hajjal. A modora nyugodt, bálik, előzé­keny. Egész lénye olyan, mint egy rokonszenves arisztokratáé. Egyszerű, nemes, előkelő. Száz ember között is kiválik, mert sugárzik róla a finomság és tehetség. I’ványá Grünwald Béla ez, a. magyar, tájaik festője. Semmi sem mutatja lényén, hogy ez az em­ber sokat birkózott a legnehezebben tebirható ellenfeleikkel: önmagával és a mesterségével­Pedig nagy kereső volt világéi etében, nyugtala­nul, nem egyszer izgatottan, ujjongó győzelmeik és lehangoló vereségek közben kereste a maga sajátos stílusát, amellyel legtökéletesebben tudja kifejezni a magyar táj gyönyörűséges titkait. Kezdte Nagybányán, HcOlósy mester környezeté­ben, folytatta sokfelé a világban, míg most végre megáll apód otlt a Dunántúl, a Balaton mentén vett fel magába hatásokat, félredobta őket, elszakadt a tradíciótól, hogy újra visszatérjen hozzá. Most végre teljesen kész és lehiggadt, szuverén ur a mestersége fölött, teljesen és tisztán lát mindent és teljesen és tisztán fejez ki mindent. Öröm .és vigasztalás látni ennek a fényes te­hetségnek a kibontakozását azon a retrospektív kiállításon, melyet Iványi Grünwald Béla .müvei­ből most rendezett az Ernszt-muzeum. Nagy győzelmi ünnep ez, a talentum végső diadala a természet és élet ellenállása fölött. A szivünk tele pompás, teli színekkel, gazdag formákkal, mély, ■megragadó hangulatok muzsikáinak bennünk. Mintha egy elragadó, nagy szimfóniát hallottunk volna ... Nagy bajok közt .élünk, a gazdaság, az er­kölcs beteg dekadenciájában — de a mii veszet­ten ott járunk az emberiség magos o.rmaiin­— (Elkobozták a Magyar Újságot.) Po­zsonyi tudósítónk jelenti: Amióta a pozsonyi Magyar Újságot átvette a kisgazdapárt, a cenzor éles szemmel figyeli, melyik cikk miatt iehet elkobozni. Pénteken délután ütött a várt pillanat. A cenzor a lap szombati szá­mát Törköly József dr.-nak a zsuparendszer csődjéről leadott nyilatkozata miatt elko­bozta tta. — (A vörös betörés utóhangjai.) Komáro­mi tudósítónk jelenti: Az 1919. évi vörös be­törés alkalmával Érsekújvár sőt Komárom is veszélyeztetve volt. Libád községben Takács István és Vojtek József is felbuzdultak és be­álltak a vörösek közé. Most egy korcsmái be­szélgetés közben sült ki, hogy még puskáz­tak is és egy cseh katonát agyonlőttek. Ez­ért a csendőrség letartóztatta és a párkányi járásbíróság fogházába szállították. xx Hajhullás és fejbőrbetegség, fejkorpa, bőrviszketegség, arctisztátalanság, mitesser és mindenféle szépséghibák speciális módon való kezelése. Kékfénykezelés, hajíestés bell­ii ázások és hajmunkakészités. Vidékieknek levélbem tanáccsal szolgál Béres Mihály koz­metika, Kosice, Fő-utca (Hlavná ulica) 85. sz. (Andrássy-palota.) — (Tanítói gyűlés Csuzon.) Komáromi tudósítónk jelenti: Az ógyahai járás tiz köz­ségének mintegy 40 tanítója Csuz községben tartott gyűlést, melyen Hajda Pálné, Bcnicz- kyné-Benyó Mária, Matula Domokos, Ve­szély István és Paksy Pál tanítónők és taní­tók tartottak előadásokat és prőbatanitást. A gyűlésen Vollay érsekujvári tanfelügyelő a modern rajzoktatásról és a nevelő kézi- munkatanitásról tartott előadást és azt gya­korlatilag is illusztrálta. — (Fogházra Ítélt gyermekgyilkos anya.) Pozsonyi tudósitónk jelenti: Drsek Johanna 18 éves leány Maizischof faluban újszülött gyermekét megfojtotta és elásta- A pozsonyi törvényszék Mazal tanácsa pénte­ken öthónapi fogházra Ítélte a fiatal anyát, aki a bűntény elkövetésekor még nem volt 18 éves. A büntetés végrehajtását két évre felfüggesztette. — (Kisgazda nagygyűlés Nagymegye­ren.) Komáromi tudósítónk jelenti: A kis­gazdapárt komáromi körzete Nagymegyercn jövő vasárnap, január 25-én nagygyűlést tart, amelyen Szent-Ivány József és Füssy Kálmán képviselők is megjelennek. Ifjabb Koczor Gyula ügyvezető elnök, Kárpáthy Béla dr. és Méhes Rudolf párttitkárok is mondanak beszédeket a nagygyűlésen. (*) Virágesövel köszöntötte Kassa magyarsá­ga Faragót. Kassáról távíratozza tudósi tőnk: A magyar színi évad tegnap esti megnyitása gyö­nyörű ünnepe volt a kassai magyar ku-túrának- A megnyitó előadáson a közönség pompás virág- esővel és tomboló lelkesedéssel köszöntötte Fa­ragót. Az előadás minden tekintetben kitűnő volt s arról a közönség egy sikeres szezón auspioíu- mával távozott, (x) (*) Az ungvári magyar szinház utolsó hete. (Színházi tudósítónktól.) Hétfőn, kedden a Marica grófnő folytatta sorozatos előadásait, még pedig már valamivel gördülékenyebb előadásban. Szer­dán a Forradalmi nász cimü dráma került színre T. Nagy Erzsi vendégjei lépt ével. Az előadás a jobbak közüli való volt. T. Naigy Erzsi ambícióval játszott, a zsúfolt ház melegen ünnepelte. Kiváló volt a mindig jó Zemplényi, Czakó ismételten túl­játszottá szerepét. Bende sök-sok igyekezettel játszotta meg szerepét. A többiek is ügyeskedtek kisebb szierepeiikbein. Csütörtökön délután utolsó előadásiként és a karszemélyzet jutalom játékaként a Marica grófnő ment. (*) Fazekas Imre „Altonája" a Magyar Szín­házban. Budapesti szerkesztőségünk jelenti tele­fonon: A Magyar Szinház tegnap este mutatta' be Fazekas Imre „Altona" cimü darabját, melynek tartalma erősen erotikus. Hasonlít Molnár Ferenc „Égi és földi szerelem11 cimü darabjára; anya és leány kerülnek egymással szembe a férfiért. Az egész darab rosszhirii házakban és züllött helye­ken játszódik. A kritika megoszlik. Az egyik rész túlzásnak mondja az erotikát, de megállapítja, hogy a szerző hivatottsága itt-ott felcsillan. A másik rész élesen szembehelyezkedik a darabbal, mert szerinte annak tartalmát a jobb Ízlésű kö­zönségnek el sem lehet mondani, annyira porno­grafikus. Csak a főszereplő kiválósága mentette meg az estet e kritikák szerint. Az anyát Már­kus Emma adta, a leányt Bajor Gizi, a züllött tengerészkapitányt pedig Csortos Gyula. (*) A Lengyel vér „csehszlovák" előadása Nyitrán. Mimika társunk írja Nyitráró'l: Nedbal hí­res operettét mutatja be vasárnap a nyitrai csehszlovák műkedvelők egyesülete a vármegyei színházban. (*) Uj Marslk-opera Pozsonyban. Pozsonyból jelentik: Marsiik Emánuel dr. kormány tanácsos, pozsonyi zsapáníhelyettes és zeneszerző, aki a budapesti Zeneakadémián Koessíer tanár tanítvá­nya volt, Diáksze relem címmel uj operát irt. Első operája, a Fekete tawirózsa, tavaly Pozsonyban, Brürmben és Pilzenben aratott sikert, egy szimfó­niáját Kerner karnagy játszotta Budapesten. Az nj operát a pozsonyi Szlovák Nemzeti Színház együttese Nedlbal vezénylete alatt január 16-án mutatta be aagy sikerrel, (o) (*) „A watterlól csata" a külföldön. Buda­pesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Len­gyel Menyhért „A watterlói csata" cimü vígjá­tékéra számtalan ajánlatot kapott a külföldi szín­házak igazgatóitól. Bárdos Artúr, a Renaissance szinház igazgatója Berlinben színházat szándéko­zik bérelni és ott adatja elő a müvet. A-darab főszerepét, melyet Budapesten Kabos Gyula, a Vígszínház tagja kreált, Berlinben Max Pallen- berg fogja alakítani. (*) A Renaissance-szinház jövő heti műsorát „A watterlói csata" dominálja, mely hatszor ke­rül színre a héten. Pénteken Geraldi „Szeretni" cimü darabját adják, mig vasárnap délután mér­sékelt helyárakkal a „Csókoljon meg" kerül színre.. mé c| Az időjárásban nem lesz lényegesebb változás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom