Prágai Magyar Hirlap, 1924. november (3. évfolyam, 249-273 / 697-721. szám)

1924-11-18 / 262. (710.) szám

•1 « S^kgtrJíi^f^/ír^s Az Uvegcipő Molnár Ferenc vígjátéka a budapesti Vígszínházban Budapest, november 17­. A Vígszínház tegnap este mutatta be Molnár Ferencnek az Üvegcipő című vígját ék át. A darab konstrukciója így épül föl: Adél, az egykori grófi szerető, az igy szerzett vagyonkából penziót nyit a Józsefvárosban. Házá­ban él cseJlédsorban valami rokonság révén hozzá­tartozó törvénytelen árva leány. Nem amolyan tenyeres-talpas falusi leány, hanem formában tö­kéletes, s ki tudja, talán az ismeretlenségben ma­radt apja révén lelkében monumentális vágyakkal terhelten és szo'lgasorsáiból kifinomulni vágyó leány. Ez látja, hogy a nénije megosztja kegyét a derék, józan, pontos és kimért, öregedő Sípos La­jos, valamint a sehonnai fiatalember, a Császár között. Szerelmet lát, amely dúsan kijut a nénié­nek, de neki., akit ösztönös vágya a színház karza­tára sodor s ott ragad hozzá a csiszolt érzés — mert hogy a lelki anyaga erre alkalmas —, ebből a földi mannából nem jut. A környezete könyörte­lenül és szinte érzéketlenül döntené a pesti kis cseléd sorsába, de ő a három ember érzéki malom­köve között megőrlődik, a származása, a sorsa révén reátapadt rétegek lehatni a-nak s elöcsiRan az a finom, a hisztériáig érzékeny lélek, amelyet a költő agya igy termelt ki. Amíg tehát az Égi és földi szerelem mártírja önmagában megihasonlot- tan csak a túlvilágon találja meg üdvösségét, ez a szűz éppen a helyzet adottsága miatt jut el a ki­elégített szerelemhez. A darabról erősen megoszlik a kritika véle­ménye. Az Est-konzernbe tartozó lapok a legna­gyobb elragadtatás hangján írnak Molnár darabjá­ról és annak határozott színpadi sikert jóso'nak. A konzervatív lapok ismertetik Molnár Ferenc ré­gi munkáit is és azt mondják, hogy régi darabjai­nak fényéiből jut az uj darabnak is. A jobboldali lapok valósággal ledorongolják Molnár Ferenc legújabb alkotását­Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a kri­tika ezúttal is elfogult. Az Üvegcipő külső sikerét nem lehet kétségbe vonni. A darab miliője a Jó­zsefvárosban játszódik le, amelyet senlc sem is­mer jobban Molnár Ferencnél. Ezúttal azonban Molnár kissé túlzott képet fest a kispolgárság éle­téből és elrajzolta a miliőt is. Budapesten van sok penzió, de egy sincs olyan, amelyben csak négy­öt rendes ben’akó ienne és az asztalosok, ékszeré­szek és egyéb iparosok nem laknak penzióban. Magáról .az előadásról a sajtó a legnagyobb dicséret hangján emlékezik meg. A női főszereplők Darvas Lili és Varsányi Irén nem nagyon illettek be a miliőbe, de kifogástalanok voltak. Hegedűs Gyula és Rajnai Gábor azonban olyan nagyszerűt nyújtottak, mint eddig egyetlen szerepükben sem. (*) Kálix Jenő zongoraestélye Prágában. Ká­lix Jenő, az ismert nyitrai származású magyar zongoraművész, akinek prágai és külföldi sikerei­ről már számtalan esetben beszámolt a P. M. H- s akinek tavalyi prágai hangversenyét a kritika egy­hangú dicsérő elismeréssel fogadta, ezidén novem­ber 28-án tartja a terménytőzsde nagytermében prágai hangversenyét. A műsoron Bach—Liszt, Beethoven, Novak, Goossens, Schumann és Bartók szerepe’nek. Jegyek 8—20 koronáért Wetzlcrnél és Truliiáfnál kaphatók. (*) Nagy részvét mellett temették el Petbes Imrét. Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefo­non: Peíhes Imrét, a Nemzeti Színház örökös tag­ját, tegnap délelőtt temették el óriási részvét mel­lett a Nemzeti Színház előcsarnokából. A szertar­tást Zadraveez Isván tábori püspök végezte fé­nyes papi segédlettel, majd a gyászbeszédek kö­vetkeztek. A kormány nevében Wlassics Gyula báró főigazgató, a Nemzeti Színház igazgatósága nevében Hevesi Sándor igazgató, az Operaház ne­vében Dalnoky Viktor, a szinészszövetség nevé­ben Géczy István, a szerzőik egyesültéé nevében Vitéz Miklós, a Nemzeti Sz:nház művészei nevé­ben Géczy István, a szerzők egyesülete nevében pedig Schöpfliin Aladár búcsúztatta el a magyar művészet nagy ha’ottját. Ezután megindult a több ezer főre rugó gyászmenet a kerepe-si temetőbe, ahol a főváros által adományozott díszsírhelyen, közvetlen Gyepes László s’rja mellett, temették el A sírnál is több beszéd hangzott el. majd Zadra- vecz püspök imája után ráhulltak a göröngyök a ínissen hmto1t sírra. (*) Japán operaénekesük RtHapesíen. Buda­pesti szerkesztőségünk telén ti telefonon: Feik Tva japán énekesnő, aki telente.? BV;nben vemteg- szerenel, a napokban Rndanesbe lön. ahol az Ope- rabá^m el fogja énekelni a Pillangó kisasszony- női főszerepét. Faragó Ödön w^gyar szlntársu­xWJfcoRsr OFC—Cechoslováu Kosife 5:4 (1:2). Nemmin- üennapi látványban volt részé a közönségnek va­sárnap a DFC pályán. A cseh csapat a második fél­idő 16. percéig 4:l-re vezet. Mindenki a DFC kata­sztrofális vereségét várta. Csakhogy a DFC egy­szerre talpra áli s húsz perc alánt kiegyenlített, sőt még a győztes gólt is elérte. DFC kezd- A Patek— Sírnád jobbszárny veszélyes támadást intéz Cecho- slováin ellen. Kapu előtt azonban tehetetlen mind­kettő. A osehek szívósan védekeznek, sőt ellentá­madásba mennek át s elérik az első gólt s nemso­kára a másodikat is. Nagynehezen sikerült Lesznek is az ellenfél hálójába juttatni a labdát. Félidő után a csehek egymásután két gólt érnek el. Egyszerre fordul a kocka. Lesz gólt ér, öt perc múlva Sedla- csek lövi a harmadikat s két percre rá Lesz a pu­blikum nagy üdvrivalgása mellett lövi a kiegyenlítő gólt A 25. percben még egy büntető tizenegyest KroimbbojLz góllá értékesített. A játékot a Hakoah— Slávia meccs miatt 15 perccel megrövidítették. Spárta—Vienna 2:1 (1:0). Kada itt, Kada ott. Kada vasárnap játszotta a Spártával 400. mérkőzé­sét. Testté-lélekkel játszott s csapatát, melyben 4 tartalék játszott, győzelemre vitte az MTK-t verő bécsi Viennával szemben. A játék maga nem muta­tott semmi különöset. A Vienm-ából csupán Ostricek tűnt ki a 'kapuban- Magas labdát játszott mindkét csapat s a faultokban egyik sem maradt adósa a másiknak. Straka bíró mindkét fél rovására rosszul vezette a mérkőzést. Slávia—Hakoah Bécs 7:2 (4:1). Régen nem volt alkalmunk a prágai S’áviát olyan formában látni, mint vasárnap. A belső trió: Soltys, Silm-y és Stapl br513iróztak. A bécsiek védelme gyönge volt. A Slávia csak az e'ső 10 percben trémázott, ahogy azonban fölmelegedett, állandó fölényben volt s a második félidőben már csak vik-to Fázott a vendég­csapat kapuja előtt- Az első gólt Eisenhoffer érte dl a 19. percben gyönyörű lövéssé'1. A következő tíz percben a Slávia Stapl, Silny (2) és Soltys révén négy gólt ért el. Kapucsere után Stapl még három gólt lőtt A játék utolsó percében még egy gólhoz jutottak a bécsiek. Viktória Zizkov Hamburgban az Árminra csa­patát 2:0-ra megverte. Cseh-szlovák futbaíferedménycöc. Vrsovice— Líberí 4:1, Viktória Nusle—Nuselsky 1:1. — Karls- bad: Karlsbader FK — Spárta Kla-dno 4:1. — Brünn: Brünner SC — Brünner TV 3:2, 2idenice— Köni-ggratz 6:3. — Mahr.-Ostrau: Blue Star Brünn —Sfovan M. O. 5:0. Angol ligaeredmények. Birmingham—Sbedfield U. 1:1, Bolton Wanderers—Huddersfield 1:0, Burn- ley—Liverpool 2:1, Cardifí C.—Bury 4:1, Arsena! —Everton 3:2, Leeds U.—Noíts County 1:1, Notts C.—Aston V. 0:0, Preston N. E. Notts foreyst 3:1, Sunderland—Manchester C. 3:2, Tottenham—Bh-ok bum R. 5:0, Westbromwich A.—Wes fiiam 4:1. Pozsonyi eredmények* A Ligeti—Mor.Slavia meccsen kivüi még a következő mérkőzések voltak. Hakoah—Tőnekvés-Pozsony 2:0. Mindkét csapat nagy ambícióval játszott. Góllövő'k Leuchter és W-eisz. Előbbi a mezőny legjobb embere volt. — PÁC—PTE 1:0. A tornászok több tartalékkal és 9 emberrel álltak fel. A mérkőzés irreális volt. PÁC javuló formát mutatott — PTE—Wanderers-Do- naustadt 2:2. Ligeti SK — Moravská Slavla 3:1 (1:1). Pozso­nyi s port tudósítói,k jelenti: A pozsonyi magyar bajnokcsapat igen értékes győzelmet aratott a brünni Moravská Slavi-a fölött, amely csapat tudva­levőleg nemrég Spanyolországban nagy sikerrel turnézott. Bár a mezőnyben, egyénileg és technikai­lag a brünniek jobbak voltak, összjátékuk precízebb* mint a Ligetié, kapu előtt feltűnően bizonytalanok­nak bizonyultak és igen sok gólhelyzetet tuikombi- nálással elrontottak. A csatársoruknak — amely egyébként mestere a szép kombinativ játéknak — lövőképessége a legminimálisabb s ha ezt is meg­tanulnák. akkor eredményesség tekintetében száz százalékk-ai] növekedne értékük. Ezen a ponton szárnyalják őket túl a Ligeti SK emberei, akik ke­vésbé kombináltak, hanem minden helyzetből in­kább kapura lőttek; az eredmény nem is maradt eh mert sikerült egy jobb csapatot legyünúök. A mér­kőzés változatos volt. izgalmas momentumokban bővelkedett, csupán a sovén cseh közönség visel­kedése csendült ki disszonánsul a barmónikus ke­retből Ennek a közönségnek fáj az, hogy Pozsony­ban ma a magyar labdarúgásé a hegemónia, uem tudják elfelejteni, hogy a Ligeti SK nagyobb tudása révén háromszor egymásután legyőzte a cseh SK Bratislavát s efölötti dühükben a magyar csapatnak minden akcióját provokáló hangossággal kísérték, a bírói ítéletek ellen izgattak, egyszóval olyan sport­szerűtlen viselkedést tanúsítottak, amely után jog­gal vonhatjuk kétségbe, hogy a pozsonyi cseh pu­iblikumPam csak egy szikrányi sportfegyelem is volna. A játék elején a Ligeti erős támadást kezd s körülbelül a 20. percig erősen szorongatja ellenfele kapuját. Sok elhibázott lövés után Müller egyedül áttöri a védelmet és 16 méterről mesteri gólt rúg. Ezután a Moravska Slavia kerül túlsúlyba, szép kombinativ játékot folytat, a gólhelyzetek egész tömegét azonban kiaknázatlanul hagyják s csupám Hemala balösszekötőnek sikerül a 40. percben ki­egyenlíteni. A második félidőben már változtos já­ték folyik, amelyből a Ligetinek több része van. A 70. percben Müller hosszú saroklövéssel megszerzi csapatának a vezetést s a 80. percben May-er II fejesgóljával beállítja a végeredményt. Az utolsó pár perc veszélyes Ligeti támadások jegyében folyik le. A győztes csapat egyéni teljesítményei átlagon a'uliak voltak; Meidlmger biztonsága a vé­delemben sok veszélyes helyzetet tisztázott- A halfsor formán alul játszott. A csatársorban Mayer I! erős formajavulást mutat, Müller szokott jó volt, Mayer III csak időnkin-t mutatott elfogad­ható játékot, igen szépén játszott Moteár, aki szem­látomást fejlődik. Á brünnl-eknél nagyszerű erő a centercsatár; kár, hogy lőni nem ted. Igen jó volH a centerhalf és a jobb ossz ekötő is. Biró Feuer Benő. aki nagyszerű körül tekintéssel és objektív szigor­ral vezette a nehéz atmoszféráin mérkőzést s ezzel elejét vette minden excesszusnak. K. P. A Pozsonvl Atlétikai Club cross-cotintry-ja. Vasárnap délelőtt fél 11 órakor :kerü1t eldöntésre a PÁC oross-coumtry-ja. A futók fél 10 órakor talál­koztak a Stefánia-vámnál, ahonnan autókon vitték el őket a starthoz. Eredmény: 1. Schatzel PÁC, 2 Hullám PÁC. 3. SchlndJer VAS 10 méterrel első és 1 méterrel második. Németországi futball. Hannover: Viktoria-2iz- :kov—Armmla-Hannover 2:0. Hamburg: H. S. V.— Altona 1:1, Eimsbüttel—St. Pauli 1:0. Ottensen— Nienstadten 3:0. Berlin: Nordennordwest—Herta 1:1, Snandauer Sp. V.—Preussan 2:1, Union-Pots- ■dam—TJ non -Ob erschö-n e we :d e 1:0, Pahkow-—Luk­ken \v a Ide 2:0, Alamannia—Vorv/árts 2:0. Minerva — Brandenburg 2:2. 1. F. C- Nürnb-erg—Schwaben- Ulm 3:0, SpfeJverein-gimg Fürtb—Teutonia-Mün- chen 5:0. Wacker-Mündhen—Nürnberger F. V. 4:2, S. C. Freiburg—Pforzheóm 3:1, Hamu 93—HeVetia- Fra-nkfurt 3:0. Kickers-Of-fenbaob—Eintracht-Frarrk- furt 3:0. V. f R. Mannbeim—Dortmird 2:0. Svédország—Olaszország 2:2. Milánóból jelen­tik: Vértes budapesti biró vezetésével 2U.O00 néző előtt játszott a két ország válogatottja. A második percben Svédország gólt ér el, Olaszország rögtön kiegyenlít. A huszonkettedik percben a svédek új­ból vezetnek. A második félidőben az .olaszok vám­nak fölényben s a kilencedik percben kiegyenlít Le­nek. Ez most már a harmadik országközi mérkőzés Olasz- és Svédország között, amely eldöntetlenül végződött. Budapesti f u tbailes-edmények. Budapesti szer­kesztőségünk távirágozza: A vasárnapi futballpro- gra-mm előterében állott a III. kerület mérkőzése a bécsi Admirával, amelyet a budapestiek 1:0 arányban megnyertek. A bécsiek leülő nősen a má­sodik félidőben fölényben voltak, csatársoruk azonban a kapu előtt felmondta a szolgálatot. A kapusok kitünően védtek- Az egyetlen gólt a 27. percben lőtte Szabó. — A budapesti bajnoki mér­kőzések közül főként az MTK—Vasas (1:0) mér­kőzés keltett nagy meglepetést. Az első félidőben két egyenlő fél küzdelmét látjuk, a második félidő­ben MTK fölény s a 15. percben Orth éne el a győztes gólt. — FTC—VÁC 2:0 (1:0). A gólokat Kelemen és Tóth rúgták. — Törekvés—UTE 1:1. — A másodosztályú bajnokság: 33—Főv. 0:0. — Ékszerész—UTSE 2:3. — MAC—Terézváros 1:1. — BAK—KAOE 3:0 — Húsosok—Postások 1:0. Osztrák i u tballe r edm óny ek. Bécs: Rudolf shügei Wacker 3:1. — Amateure—Sportklub 2:1- — Rapid' —Simmeri-ng 2:0. — WAC—Ostma-rk 4:1. — Stájer; Stován Bécs — GAC 2:2. — Linz: Felsőausztria— A’sóausztria 2:0. Német csapat Elzászban. St-rassburgból jelentik: A világháború óta most játszott először német csapat Strassburgban. Az FI< Freiburg 1:1 eldön­tetlen eredménnyel játszott az Áss. S. de Stras­CIpitf === CSAK NAL VEGYE,ín HASSA, FÖ-UTCA 25. 1779 látónak trinora: Frsekujvárott: Kedden Fehér és fekete. Szerdán Bőreién Csütörtökön Imádom! Pénteken Bizánc. Szombaton Mézeskalács. Vasárnap délután Vén gazember. Vasárnap este Antónia. Komáromban: Szerdán nincs előadás. Csütörtökön Madarász. Pénteken ntecs előadás. Szombaton K!s muszkák. Vasárnap dó'nüte Dorina és a véletlen. Vasárnan este Bőregér. Kedden Dorina és a véletlen. 200000tx^xx50cxxxy^c00CO300000CXXXKxxxs30a^cü000G00n0C0ccxx: wocxxxxjo Igazgatók! Gyárosok! Nagykereskedők! Építészek! Bevásárlók! jf tí&m&v&Skms S&iticntwiis n&tp&égt a l*IOMROE Sürgönyeim: ........—y Telefon szám: í 0 800. i'...... I ftq<iPdiwi|o» I pen 6 <rn síéjvet véte'foén&SKew méBfoilt. me$lijvá$Ka A Cl IS, ffiFesfátse fi., SMa&dénú 5, mxmocxxxxxxxxxxxxxxmmxxxxxxmxxxioooooűoooooooooooooi Kedd, november 18. A köztársaság pénzügyi helyzete Prága, november 17. A Penezni Burzának legutóbbi számában figyelemreméltó módon van vázolva az ál­lam pénzügyi helyzete a jövö évi állami költ­ségvetés alapján. Az érdekes cikk részletes ismertetését az alábbiakban adjuk: Ámbár a költségvetés kiadási tételei csaknem egy milliárd megtakarítást tüntetnek fel, javulásról nem lehet beszélni, mivel a betétek is apadni fognak ugyanilyen összeggel. A gazdasági élet számára mégis csak pénzt jelent ez a megtakarítás, azonban vannak itt más oly dolgok, amelyek aggo­dalmat keltenek. Első helyen említendők az állampénztári utalványok, amelyek össszege elérte már a tizmilliárdot. Ez egyformán nyo­masztó súly az államra éppen úgy, mint a pénzpiacra nézve. December elején esedékes 1400 millió értékű állampénztári utalvány, melyet minden valószínűség szerint prolon­gálni kell. Az állampénztári jegyek sorsa a külföldi kölcsön sorsától függ, amely ezeket a rövidlejáratu utalványokat hosszabb külföldi hitelre cserélné át. A kül­földi kölcsön feltétele, a költségvetési egyen­leg adva van. Az állam megbízottai már szorgalma­san íárgya’nak Londonban az uí kölcsön­ről A kölcsön feltételei nem lehetnek olyan rosszak, hogy még jobban megkössék a gaz­dasági életet, mint amennyire most van meg­béklyózva. Teljesen nyilt kérdés, hogy kitől, mely külföldi pénzügyi érdekeltségtől fogja az ál­lam a kölcsönt felvenni. A köztársaság ipari érdekeltségei szívesen látnák, ha a hitelező az amerikai Export Company volna, amely több millió dqllár hitelt nyújtana az Ameri­kába irányuló exportnál. A pénzügyi körök azonban ellenzik ezt a megoldási módot. Egyelőre csak azt kell megállapítani, hogy a pénzügyi politikánk és a bankhivatal továbh- ra is a fizetőeszközök korlátozásában s a hi­tetnek külföldre való helyezésében látja a fő­célját. Ez az álláspont egyelőre indokolható ugyan a fölösleges gabonaimporttal, az ille­tékes körök azonban úgy látszik megíeled- eznek arról, hogy még igen nagyéríékü nyersanyagokat is kell beszereznünk az ipar számára s emellett a belföldön pénz nincs, csak állampénztári utalvány. A gabona fölös mennyiségben való beho­zatala azt jelenti, hogy azt spekulációs célok­ból importálják, vagy — ami még rosszabb — a belföldi mezőgazdasági termelés oly mértékben hanyatlott, hogy a nagyarányú import elkerülhetetlen. A Venkov a legutóbbi napokban bevallotta, hogy a földreform alkotta uj földtulajdonosok képtelenek intenzív gazdálkodás tfolytatni tőkehiány miatt. Honnan vegyenek azonban tőkét, ha pénz nincs, csak állampénztári utalvány?! Ha a mezőgazdasági termelés válsága rövi­deden nem nyer megoldást, úgy oly közgaz­dasági válságba jutunk, amilyenre még nem volt példa. Akkor aztán a cukorexport jöve­delme távolról sem lesz elegendő, hogy az export-importbam az egyensúlyt fentartsa; a szénexport jövedelmeire nem számítha­tunk, mivel a Ruhrvidék szene teljesen háttérbe szo­rítja a cseh szenet. Ha tehát megfontoljuk, hogy 1. a költségvetés teljesen megegyezik az előző évi költségvetéssel, 2. van 10 milliárd fedezetlen adósságunk, 3. a külföldi kölcsön elérése nagyon ne­héz, 4. a magánhitel lehetetlenné van téve, 5. a külföldi hitelt korlátozták, 6. a pénzforgalmat megszorítják, 7. az agrártermelés csökken és szükség van a gabonaimportra, akkor nem maradhatunk aggodalom nélkül. Aggodalmunk alaptalan volna, ha magunk nem fojtogatnánk önmagunkat oly intézkedé­sekkel, amelyek végül a közgazdasági élet teljes meggyilkolásához vezetnek. Fel kell eszmélnünk, meg kell szerveznünk a köz- gazdasági életet, mert a gazdasági prosperi­tás összes forrásainak elzárása egyértelmű a termelés megölésével.

Next

/
Oldalképek
Tartalom