Prágai Magyar Hirlap, 1924. október (3. évfolyam, 223-248 / 671-696. szám)

1924-10-02 / 224. (672.) szám

2 Csütörtök, október 2. Székács zsupán nem engedi Hűnkét üdvözölni Lipíószentmiklós, október 1. A tátraaljai nagymegye hétfői tanácsko­zása alkalmával — amelyről lapunk tegnapi számában már megemlékeztünk — folytató­lagosan a pénzügyi bizottság határozatairól tanácskozott. Elhatározták azután, hogy a kormánytól kérni fogják, hogy a nagymegye három városában és községében gazdasági szakiskolákat létesítsen. Majd egy indítványt fogadtak el, amelyben azt követelik a kor­mánytól, hogy a szlovenszkói polgári iskolá­kat emelje arra a nívóra, amelyen a cseh- és morvaországi polgári iskolák vannak. Egy vasúti vonal építését is fontosnak tartja a bizottság, amely Gömört és Szepesi kötné össze egymással. A gyűlés végén a szlovák néppárti Stefcek azt indítványozta, hogy a közgyűlés üdvözölje Hlinkát, a szlovák néppárt vezérét hatvanadik születésnapja alkalmából. Ezt az indítványt az elnöklő Székács János dr. nagyzsupán, mint olyat, amelyről nem lehet tanácskozni, mert nem tartozik a megyei képviselőtestület hatás- körébe, visszautasította. A komáromi járási bizottság illése Komárom, október 1. (Saját tudósítónktól.) A komáromi járási bizottság tegnap ülést tartott, amelynek tárgysorozatán Komárom város és több köz­ség zárszámadásai és költségvetései szere­peltek. Az elnöki bejelentések során a cseh-szlo- vák vöröskereszt támogatása ügyében a bi­zottság tekintettel a járás lakosságának rossz anyagi helyzetére, pénzbeli hozzájárulást nem szavazott meg. Tudomásul vette a bi­zottság. hogy három telepes község: Zsem- lékes, Rakottyás és Tőröm egy községgé egyesülnek. Komárom költségvetésének tár­gyalása során a bizottság elvetette a költ­ségvetés ellen beadott felebbezést. Mészáros Károly (egyes, ellenz.) kifogásolja, hogy a város költségvetésében személyi kiadás­ként szerepel a szociális ügyosztály vezető­jének fizetése. Egyébként is tudtával a szo­ciális ügyosztály személyi és dologi kiadásai körülbelül 40—50 ezer koronára rúgnak s mivel a költségvetés az ügyosztály öss?es személyi kiadásait csak 8600 koronával sze­repelteti, joggal merül fel az a vélemény, hogy a tekintélyes összeget kitevő kiadások a bizottság tagjait megtévesztő célzattal más címeken számoltatnak el. Javasolja, hogy a város 1924. évi költségvetése utasittassék el, adassék vissza a városnak azzal, hogy a költségvetést készítse cl akként, hogy a já­rási bizottságnak módjában álljon a város gazdálkodásának minden részébe beletekin­teni. Mohácsy János dr. (egyes, ellenzéki) hasonló értelmű felszólalása után a járási bizottság Mészáros Károly javaslatát egy­hangúan elfogadta. A bizottság több felebbe- zcst tárgyalt, amelyet Keszegfalva község lakosai adtak be értéknövekedési adó kive­tése ellen. A bizottság, tekintettel arra,..hogy az értéknövekedési adó az eladott ingatlanok után szabályszerűen vettetett ki. a felebbezé- seket elutasította. Komáromi plébánosnak a várost terhelő patronátusi járandóságai meg állapítására' vo­natkozó városi határozatot a bizottság a já­rásfőnök javaslatára .jóváhagyta. A jóváha­gyó határozat megállapítja, hogy a királyi adománylevél, amellyel Komárom város bő­séges anyagi javakhoz jutott, a mindenkori plébános tisztességes ellátására kötelezi a várost s a város ama határozata, mely sze­rint a plébánosnak az állami tisztviselői stá­tus VII. fizetési osztályára megállapított fi­zetést, magasabb egyházi méltóságban (apát s hasonló) levő plébános részére pedig a VI. fizetési osztálynak megfelelő fizetést ad, tel­jesen megfelel az adománylevél szellemével és vállalt kötelezettségeknek. Hasonlóan jó­váhagyta a bizottság a városnak a káplán­tartással felmerült kiadásoknak a patronátusi ■kötelezettségekre Való hivatkozással hozott határozatát. A városi gázgyár vezetőjének, Drélich Jánosnak a városi képviselőtestület elbocsátó határozata ellen beadott felebbezésének helyt adott a bizottság. A járási pénzügyi bizottság megalakulására és működésére vonatkozó szabá y.rendelet elfogadása után a bizottság ülése véget ért. H Kyriyák-pöri nyíltan RacBics mellé áll Ruszinszkó politikájának nagy eseménye —Kurtyák szerint lehetetlen a parlamenti munka — Vissza a cseh legionistákkal! A Prágai Magyar Hírlap eredeti tudósítása Munkács, október 1. Óriási jelentőségű esemény játszódott le vasárnap két ruszinszkói népgyülésen: a ruszin eilenzék nyíltan Radics mellé ál­lott és ezzel teljesen uj mederbe terelte a ruszin politikát. A népgyüléseken különösen elkeseredett liangcm emlékeztek meg a parlamenti munka kilátástalan voltáról és a földreformmal kap­csolatosan azt követelik, hogy az éhező ruszin nép rovására Ruszinszkó- ba telepített cseh iegionstákat haladékta­lanul telepítsék vissza hazájukba. A két ellenzéki ruszin népgyülés a bereg- megyei Duszina és Sztrojna nevű falvakban folyt le a környék népének példátlan nagy részvéte mellett. Mintegy 36 falu parasztsá­ga vett részt a népgyüléseken, amelyek valóban izgalmas hangulatban folytak le. A jelenlevő tárgyilagos szemlélő megálla­píthatta, hogy micsoda elkeseredés fűti a ru­szin népet Prága ellen. Ez az elkeseredés ele­mentáris erővel készül most kirobban!. A gyűlések első szónoka Kurtyák Já­nos pátvezér volt, aki beszédében a paraszt­mozgalmak történeti fejlődését fejtegette. Majd beszámolt parlamenti tevékenységéről és megállapította, hogy a jelenlegi rendszer­ben céltalan minden parlamenti munka, mive! a legjobb ellenzéki javaslatokat is elvetik.' A hatalom urai a mai parlamentből sza­vazógépet csináltak, ahol lehetetlen a ruszin nép igazi érdekeit megvédeni. Ezért más útra kell terelni az ellenzéki ruszin politikát: össze kei! kötni a nemzetközi parasztmoz- galomma!. Radics az az ember, aki felé te­kint ina a szabadságot sóvárgó ruszin nép, A Radics eszméinek kell termő talajra ta­lálni Ruszinszkóban, ha a boldogulás útjára akarunk lépni. Ezért a ruszin nép hitvallást tesz Radics eszméi melieíí, testvéri kézszoritással igyekszik kiharcolni igazát. Ruszinszkón csak az segit, ha vallás •ás nemezetiségi különbség nélkül összefog a parasztság a polgársággal és munkássággal és a Radics nyomdokain haladva megvalósít­ja áhított autonómiáját. Az idők teljessége már közel van, Ruszinszkónak önállónak keli lenni minden áron. Meg kell szervezni a parasztság hatal­mas frontját, de ez csak a testvér Radics- párt támogatása mellett lehetséges. Csakis ezen az utón juthat Ruszinszkó au­tonómiához, nyugalomhoz és munkához. Éles szavakkal ostorozta azután Kurtyák a kormány kolonizáló politikáját- A ruszin éhen hal saját országában, de azért rengeteg cseh telepest hoznak ebbe a szegény ország­ba. Itt „áiljt“ kell mondani a hatalomnak. Követeljük, hogy a cseh legionistákat vigyék vissza saját ha­zájukba. Kurtyák után Demkó Mihály főtitkár számolt be a Kurtyák-pártnak Radicsékkal lefolytatott tárgyalásairól és alaposan meg­ismertette az egybegyűltekkel a horvát au­tonómista párt szervezetét és céljait. A Kur- tyák-párt hatalmas támogatót fog találni Rá­diósban, aki a ruszin testvérek igaz barátja. A Kurtyák-párt ezentúl a parasztinternacionálé- val együtt fog dolgozni. Indítványára elhatá­rozták, hogy a gyűlések üdvözlő táviratot küldenek Radiesnak. Mocskos Iván pártelnök a földreform égbekiáltó igazságtalanságairól számolt be a népnek. Beszédét többször szakították meg a legelkeseredettebb közbekiáltások. Mocskos tiltakozott a legionisták idetelepítésének azon ürügye ellen, mintha a nyomorgó ruszin nép nem akarna földet déli Ruszinszkóban. In­dítványára kimondották, hogy hajlandók a földosztásból Ruszinszkó bármely részén ré­szesedni és követelik a cseh legionisták visszatelepíté­sét Ruszinszkóbó!. A lelkes hangulatú gyűléseket a ruszin nép ezrei hallgatták végig. Az amerikajáró Zeppelin október 6-án indul Berlin, október 1. A iakehursti (Amerika) léghajóki'kötő hivata­los közegeit értesítették, hogy a R. Z. III. ameri­kai útját hétfőn, október 6-án kezdi meg. A lég­hajó személyzete 28 emberből áll, akikhez még az amerikai vizsgáló bizottság 3 tagja és Steel, a lég­hajó amerikai kapitánya, csati akoznak. A Zeppelin menetiránya még nincs megállapítva. A friedrichs- hafeni nagy Zeppcíin-csarnokot még ezidén le kell bontani s csak a ki's csarnok, melyben legföljebb 30.000 köbméter gáztartalmu 'hajókat lehet építeni maradhat meg. Október közepén Friedrichshafenből 12 mér­nök utazik az Egyesült Államokba, hogy ott a Good Year Zeppelin Company által építendő hatal­mas léghajók munkálatait vezessék. Ha. az R- Z. III. útja sikerül, akkor Spanyolországban is alakul egy társaság, mely az állam szubvenciójával szin­tén léghajókat fog építeni. Amerikában' is, Spanyol- országban is 100.000 köbméternél nagyobb gáztar­talmu Zeppelineket készítenek maid, melyek egy­részt a New York—Buenos-Aires, másrészt a New York—London és Madrid—Buenos-Aires vo­nalakon fognak közlekedni. Tűrhetetlen állapotok az Ungvár—-bánéci vasútvonalon Hogyan késettek le a vasúti tisztviselők csatlakozásokat? Nagykapos, október 1. . .. a balsors egyszer az ungvár—bá­nóéi vasútra vet, megátkozza még a vasúti mozdony egykori föltalálőját i9, mert ez a vas ulti szakasz igazán nem szolgál mást, mint az utazó közönség haM'lrabO'Sszantását. Számtalanszor előfordul, hogy aiz utaAok a tolatásnak nevezett ácsorgások miatt nem kapnak csatlakozást a Kassára menő vonat­hoz s igy lekésik a bírósági tárgyalásokat, arról nem is beszélve, hogy üzleti ügyeikben is mérhetetlen károk érik őket. Legutóbb is szeptember 22-én szándékos an-c, vagy vé­letlenül — ezt a vizsgálat fogja eldönteni — .lekésették az utasokat a Kassára induló személy- és gyorsvonatról is. Deregnyőröl a vonat pontosan indult el 12 óra 54 perckor és a vonaton utazott öt református egyházkerület! tag is, akiknek este 6 órakor Kassán kellett • volna lenniök, hogy részt vegyenek az egyházkerületi kongresszuson. Deregnyő és Butka között azonban a vonat nyilt pályán megállóit és huszonhat kocsit vett föl. A kocsik átvétele félóráig tartott. Ez még nem lett volna olyan nagy baj, mert e késés miatt még el lehetett volna érni a Bánóéról 14 óra 03 perckor in­duló vonatot, amelynek Legenyemihályiban három vonathoz van csatlakozása. A Butkáii folgálatot teljesítő tisztviselő azonban az utasok minden kérése ellenére egy félórás tolatást rendezett, aminek az lett a követ­kezménye, hogy a vonat minden csatlakozást lekésett. Az utazó közönség rendkívül föl volt háborodva és elhatározta, hogy kártérí­tési igénnyel fordul a vasutigazgatósághoz, minthogy kétségkívül a vasutasok voltak hi­básak abban, hogy a csatlakozást lekéstek. Péntek: Ifj. INCZINGER FERENC: Dalok. (Vers.) Szombat: NYÁRY ANDOR: A malac ára. Vasárnap: URR IDA: Sóhajos ének. (Vers.) — ÜLVEDÍ LÁSZLÓ: Favágónak szegődöm. (Vers.) — MARÓTHY JENŐ: Justitia sarka alatt. Muzsikaszó A Prágai Magyiar Hírlap eredeti tárcája — Irta: Lázár István. Álmosan pislogott a gázfény a Rozma- ring-kávéházban, ködösen hunyorgott, mint a kifáradt bandita szeme. A kávés unottan kártyázott egy tözsvendéggei, hátul a sarok­ban. Golyók csörögtek a szakadozott billiárd- asztalon, még mindig játszott a két urihajla- mu borbély legény; a kaszirnő harisnyát stoppolt a kasszában, a gyűrött ingü pincér ásitozott, a cigányok is pihentették a hang­szert, tokban volt a hegedű, a cimbalmon meg a takaró. Meghalt a iókedv! A prímás rágyújtott, utolsó cigarettájára es a cimbal­mosra nézett, ki a barbulás (nagybőgős) szö­kése óta egymaga alkotja a teljes zenekart. — Mehetünk aludni, — szólt a cimbal- oos. — A kutya sem jön . . . — Bár jönne valaki! — sóhajtott a prí­más. — Nagybeteg a fiam. Kenyér sincs, or­vosság sincs, semmi sincs. Tán reggelre meg is hal . • • — Dehogy hal, dehogy hal! — vigasztal­ta a cimbalmos. Kigyulladt a tüdeje . . * — Fiatal. Kibirja ... — Nem a, Bámbó! Nagy dolog, amikor meggyül a tüdő. Ez a mi veszedelmünk. Ez a cigányhalál . . . Hej, pedig mekkora mű­vész vesz el Gyuricában! Bámbó csendesen bólongatott­—■ Emlékszel-e, hogy sirt a hegedű a ke­zében, amikor utoljára játszott a bandában? — homályositotta el a könny a prímás fekete s'zemét. — Mintha az ő pusztuló élete jajga­tott volna az é-hurban! Piros volt az arca. ragyogott a szeme, táncot járt a lába, neve­tett, csak a hegedűje sirt. Most is látom, hogy mennyi jégbehütött sört ivott szegény. — Ez ártott meg, — diinnyögte Bámbó. — Most ott fekszik, magáról se tud. Irt patikát a doktor, de nincs pénz a receptre, zá­logba ment minden és vendég sincs, Bámbó.., — Nincs, nincs . . . — A kávés nem ad már előleget- Neki sincs. Csak jönne valaki! Egy kis pénz se­gítene . . . Ásitott Bámbó, sötét arcát karjára haj­totta és szunyókálni, kezdett, hogy legalább annyi haszna legyen az elveszett estéből, a prímás pedig fekete, fényes szemét a hu­nyod gázlángra emelte. Istenem, olyan ez. mint a cigány szeme. Este fÖIgyul, ragyog egész éjjel és hajnalban kialszik. És megint eszébe jutott az ő szép, fekete fia. Kialszik annak is a szeme örökre . . . Ripacsos arcát elöntötte a könny. Szilaj kurjantás harsant az éjszakába s egy pillanat alatt talpon volt az egész kávé- ház. A kávés lecsapta a kártyát s kiment az ajtóba, mint a lélekváró halál, a kaszirnő fiók­ba dugta a harisnyát, a pincér izgatottan ren­dezte a gyufatartókat, Bámbó is fölriadt, a cimbalomról a takarót lerántotta és a hurok közé hatalmas futamot csörditett. — Rájtá! Csináld á zájt . . , Verte Bámbó a rézhurokat, mint a jég a határt- Aztán megszólalt a hegedű is: Siras­satok orogonavirágok ... kávéház ajtaja hirtelen hátravágódott s belépett három má­moros Mák. Garral telepedtek a szélső asz­talhoz, hogy a nádszékek recsegtek bele. — P'rancsol k‘rem ‘ássan? — hajlongott a pincér. — Sört! — kiáltotta az első vendég, egy hatalmas, atlétatermetü, körszakállas ur. — Báró raj (nagy ur), — súgta a prímás. — Húzd! — ütött a körs ;akállas az asz­talba. — „Vékony deszka kerítés . . — Nincs lóvé, csak nyerítés, — duruzsol­ta rá Bámbó a rímet. — Vigyázat - • , A kaszirnő szendén mosolygott a kasz- szában, mint Hófehérke. A kávés elégedetten dörzsölgette a kezét. Jól indul. Fölvette leg­finomabb modorát és a vendégekhez lépett. — Talán a szeparéba máltóztatnának át­fáradni ... ^ A szeparéban már égett a gázláng, bo­ros palackok sorakoztak az asztalon. A ré­szegség három királya betámolygott s a ci­gányok is besuhantak. A kávés cs a pincér hozta a cimbalmot s csakhamar dáridóba len­dült, a hangulat- A palaokok gyorsan ürültek- Bámbó gyanakvó lelke is fölengedett a bor­ban, csak a primás maradt szomorú. Lelke otthon volt a kicsi szobában, hol az ő sze­gény asszonya bánatbasiilyedten virraszt Gyurica ágyánál, aki se nem él. se nem ha), csak piheg, hörög és félrebeszél: hazaszállt lélekben a. külvárosi vityillóba, leborult az ágynál s bogárszemü gyermekét csókolgatta, mig keze a szomorú nótákon révedezett. Uraknak muzsikál. És lesz pénz! Lesz pénz kepvéire és patikára. Ó jöjj el, hajnal, te szép piros hajnal, mi­kor a szegény cigány tányérjába hull az élet áldása, a mag, a pénzmag, mely abból a so.k- sok érzésből hajt ki, mit a hegediihurok sír­nak el . . . Jöjj el, te gyönyörű, ezerszám hajnal, hozd meg a nyugtot a pazarló ré­szegnek, te szép, pirosarcu tündér, ki re­ménységet és kenyeret adsz a szegény, szur- tos, gyüröttarcu, madárlelkü, daloskedvü. éhező cigánynak! Almok tüze fénylett a sze­mében, nagy ismeretlen rpelódiák. szálló himnuszok és zokogó rapszódiák vonaglot- tak a hegedű húrjain: himnusz a reményhez, hozsánna a hajnalhoz s rapszódiák, szakado­zott, könnyesen viharzó dalok egy kicsi vi- tyillóról, egy feketekendős asszonyról, meg a fényesszemü purdéról, mindmegannyi di­cséret, mindmegannyi könyörgés. Ne bántsd. Halál, azt, aki nekem a legkedvesebb, hagyd meg a. világ első prímásának Gyuricát, az én egyetlen, édes fiamat! Csak Bámbó hallgatta és értette meg a csodálatos fugákat, miket az apai fájdalom csalt ki az élettelen fából. A részegek za- jongtak. A körszakállas az asztalba csapott. — Féllábra! — parancsolta. — ..Elment a tyuk a vásárra . - •“ És húzta a szegény primás a kis, ostoba nótácskát, hogy elment a tyuk a vásárra . . . Csúfot űznek az ő bánatából? Mit csináljon? Tovább húzta, hogy recsegett a vonója. Mert vásár ez az élet, melyen az ember a lelkét is eladja! A palackok ürültek, felét a. föld itta meg ... A tivornya már roskadozott, a haj-

Next

/
Oldalképek
Tartalom