Prágai Magyar Hirlap, 1924. május (3. évfolyam, 99-122 / 547-570. szám)

1924-05-07 / 103. (551.) szám

Masaryk; a csehek nem akarnak csehesiteni 'A köztársaság elnöke a német kérdésről Minden háborús hír abszurdum Prága, május 6. A Polüiken eimü dán lap egyik szer­kesztője, Blaedel, Masaryk elutazása előtt audiencián jelent meg az elnöknél. A köztár­saság elnöke a cseli-szlovákiai német, nem­zeti kisebbség kérdéséről nyilatkozott s a többek között a következőket mondotta: — A bábom előtt csel] részről fölvető­dött az a javaslat, hogy azokat a területeket, amelyeken csak jelentéktelen számú cseh él, engedjék át Németországnak. Ma egy ilyen terv keresztülvitelére csak a nacionalista né­metek törekszenek. Ezzel a Cseli-Szlovnkiá- ban élő németek fele Németországnak, vagy (Ausztriának jutna, a másik fele pedig a váro­sokban rendkívül gyöngülne jelentőségében. Ezzel Cseh-Szlovákiának gazdaságilag fontos területei vesznének el. Ebből a cseh-szlová- kiai németség számára is -hátrányok szár­maznának. A németeknek tehát sokkal inkább az az érdekük, hogy a köztársaságban ma­radjanak és a közös célokra törekedjenek. Én azt állítom, éppen úgy, mint a háború előtt, hogy a csehek és a németek a cseh-szlovák határon belül, mint a múlt­ban, most is együttműködhetnek. A néme­teknek itt nincs okuk arra, hogy elégedet­lenek legyenek, A csehek néni akarnak el- csehesiiem; meg vagyok győződve arról, hogy e két ncp között lehetséges a meg­értés és hogy egy idő múlva a két nép nyugodt politikai együttműködését fogjuk megélni. Az európai béke és háború kérdéséről a köztársasági elnöknek az a véleménye, hogy minden hír, amely jövőbeni háborúról szól, abszurdum. Uj szociálisa internacionálé alakul Róma, május 6. A Tribuna jelenti, hogy az olasz maxi- milista szocialisták egy írj útomuoiouálé ala­kításán fáradoznak, mivel a Honidon! itíterm- •coasálé- egérre erősebben szociáldemokrata és ■Macdianald politikáiig. Indiával szemben nem védelmezhető, másrészt a moszkvai intenfia- ciouáíé egyre erősebben vesz fői orosz nem­zeti jelleget, lamúit észt a besszaíábia-i kérdés fejlődésié teljesen igazolja. Az uj szocialista toternaciomiéhoz csatlakoznának .az olasz maximálisak, a németországi független szo­cialisták, élükön Ledebourral, Francia ország szocialista kommunistái Frossart vezetése alatt, a lengyel fogadalmi szövetség, az orosz maximalisták, a norvégiai disszidens ikomimu- nistóák és egy svájci erős szocialista csoport Ausztriában -is erős baloldali imozgalom 1 észlel­hető a Londonhoz csatlakozott szociáldemo- kratáik körében, ennek vezetője Aidifer dr. Ame­rikában is sok híve van az nő intemacio.rj-álé- irak amely -az olasz maximalisták véleménye szerint hamarosan létrejön. Mussolini nem hagyja elaludni a szövetségközi adósság kérdését Paris, május 6. Az Echo de Paris brüsszeli tudósi tója jelenti, hogy a belga miniszterek és Mussolini között Milánóban lefolytatandó tanács­kozás különösen a szövetségközi adósságok és a Spaaban megállapított jóvátétel) elosztási arány- szám módosításának kérdésével fog foglalkozni. Az orosz-német konfliktus Berlin, május 6. A berlini orosz kereske­delmi képviselet letartóztatott személyzete közül a vizsgálóbíró kettőt szabadon bocsá­tott, míg ötnek letairtózitatását elrendelte. A német nemzeti Deutsche Tageszeitung kije­lenti, hogy a német rendőrhatóságoknak sú­lyos okaik lehetek a letartóztatásra s hogy a bolsevikleknek semmi esetre sincs joguk arra, hogy a magas lóra üljenek. A. Rőtbe Fajhőé szerint az eset a szociáldemokrata ikonmányférfiak gyűiöleiéniek megnyilatkozá­sa. amellyel az orosz munkássággal szentben viseltetnek és amely párosul a Po in-cáré nem­zeti politikájával szemben tanúsított szol­gain s Sággal. A német szakszervezetek nem ■tűrhetik azt, — írja a la.p — hogy az orosz néppel való viszony megzavartass ék. Krestinsky nem utazóit el Berlin május ti. Krestinsky beriini. orosz Szagban? KOtv el t.;gn p Moszkvába, ka­part hozzájárd, 'kotta útját. Ebből arra le­ni, hogy a moszkvai kor­Szerda, május 7. mány nem akarja a konfliktust eimérgesiteni, lía a berlini kereskedelmi képviselet ham- j burgi és litpesei fiókjainak bezárása és az összes német cégekkel folytatott kereskedel­mi tárgyalások megsz. kitása be nem követ­kezett volna. A német kormány nem tehet eleget az eifogottak szabadónbocsátá,sára irá­nyuló kérésnek, mert a házkutatásnál röpcédulákat találtak, amelyek arra szólítják föl a katonaságot és rendőrséget, hogy csatlakozzék a kommu­nista párthoz. Homosexuális botrány Nyitrán Letartóztattak egy butorkeres kedöt — Az öngyilkos katona Pozsony, május 6. ■{Pozsonyi tudósítónk telefciiDielemitése,) Néhány nap óta egy homoszexuális botrány tartja izgalomban Nyitna 'lakosságát, amely­nek során egy öngyilkosság és egy letartóz­tatás történt. A katonai hatóságok április 25- é>n letartóztatták Fodor Vilmos jómódú bú­torkereskedőt és a polgári ügyészség foghá­zába szállitotóták. Az eset előzményei a követ­kezők: .Fodorról már régebben suttogták a vá­rosiban, hogy természetellenes hajlamai van­nak és különösen a fiatal fi.uk barátságát ke­resi. Állandóan volt egy-két barátja, akikkel nagyon intim viszonyt tartott fönn. Legutóbb Hajdúk Vilmos lms>z önné gye vés továbbszoL- gáló altiszttel volt föltűnően jóban. Hajdúk április 24-én öngyilkosságot követett el, szol­gálati fegyveréivel főbelőtte magát és nyom­ban kiszeuved'ett. Levelet hagyott hátra, amelyben rendkí­vül kompromittáló adatok voltak Fodor el­len, akit a katonai hatóságok április 25-én le is tartóztattak és a nyitrai ügyészség fogházába szállították. A vizsgálat még nem fejeződött be. Fodorí az ügyészség a bün- tetötörvénykönyv 241. és 242. szakaszába ütköző fajtalanság bünteti ével vádolja. A vizsgálat eddigi adataiból kiderült, hogy Fodor állandóan négy-öt fiúval, nagyob­bá ra. katonákkal volt jóban és főleg azoknak a barátságát kereste, akik szegényeik voltak és akikről azt hiltlte, hogy pénzért nem fogják öt elárulna. Ezeket lakásán vendégül látta, va­csoráit .adott nekik, sőt bárba is elvitte őket. A szerencsétlenül járt Hajdúk Vilmossal hosszabb ideig volt jóban és arra is rábírta, Siogy hagyja ott a katonaságot, ahol Hajdúk továbbszolgáló altiszt volt, mert ő majd al­kalmazni lógja. Hajdúk megfogadta Fodor tanácsát, aki azonban ígéretét nem tartotta be. Ennek oka a vizsgálat szerint azt volt, hogy Hajdúk szerelmes volt egy lányba, akit feleségül akart venni és Fodor emiatt féltékenykedeít. A nyomozásnak még szenzációs fejlemé­nyei várhatók. Vádirat Iár@IH és társai cici Szó sincs az emigráció likvidálásáról — Könnyítések a kisebb bűncselekmények elkövetői részére Budapest, május 6. (Budapesti szerkesztőségünk telefonje­lentése.) Károlyi Mihály és nyolc társa ellen az ügyészség benyújtotta a vádiratot a buda­pesti bftntetötörvériyszékhez. Az ügyészség Károlyi Mihályt, Garami Ernőt, Buchinger Manót, Hatvány Lajost, Hoclí Jánost, Jászi Oszkárt, Lovászy Már­tont, Linder Bélát és Szende Pált sajtó ut­ján elkövetett haza- és nemzetellenes bűn­cselekményekkel vádolja. A vádirat rész­letesen foglalkozik a vádlottak négyéves külföldi szereplésével, állam- és nemzetel­lenes ténykedésükkel. Ezek a bűncselek­mények, amelyeket Magyarország ellen a legválságosabb helyzetben és időkben kö­vettek el, nemcsak a büntetőtörvény- könyvbe ütköznek, de megnehezítették a külföld előtt Magyarország helyzetét, ami által megszigorították a békeföltételeket. A sajtó * utján elkövetett bűncselekmények miatt az ügyészség vádat emel Garami, Hatvány, Buchmger, Szende, Lovászy, Hock. Jászi és Linder ellen a külföldön el­hangzott magyargyalázó beszédeik miatt is. A főtárgyalást valószínűen május 20-án tartják meg, miután megelőzően valamennyi vádlottat a hivatalos lapban .megidéznek. Amennyiben, a vádlottak nem jelennek meg a főtárgyaláson, a bíróság in contumatiam fog fölöttük Ítélkezni. Az egyéb bűncselekmények elkövetői ügyében az igazságügyminiszter úgy intéz­kedett, hogy abban az esetben, ha a ter­heltek a nyomozóiévá! visszavonása után legkésőbb három hónappal a budapesti ügyészségen jelentkeznek és számot adnak viselt dolgaikról, enyhébben fogják őket kezelni, Ez a rendelkezés nőm vonatkozik Károlyira és társaira. Az eljárás gyorsabb lefolytatása érdekében ezekben a büntető­ügyekben a teljhatalmú intézkedés jogával az igazságügy miniszter a budapesti királyi főügyészséget ruházta föl. Félhivatalos helyen megcáfolják azokat a külföldi lapokban megjelent híreket, ame­lyek arról szólnak, hogy a kormány az emigráció likvidálását tervezi. Hangoztatják, hogy Magyarországon nincsen száműzetés! törvény és Magyarországra mindenki vissza­térhet, aki hajlandó bíróság elé állni és ott felelni tetteiért. Az emigráció likvidálásáról szóló hirek csattanós cáfolata éppen a ma benyújtott vádiratban rejlik. iAPIBlRlM — (A prágai meteorológiai intézet idojóslása.) Május 7-ére változóan felhős, melegebb, nyugodt időjárás várható jelentősebb csapadékok nélkül. * — (Regényrovatunk lapunk mai számá­ból) anyagtorlódás miatt (kimaradt, miért is olvasóink szives elnézését kérjük. — (Tizenöt koronával váltják be a hadi­kölesöní?) Mayer József német agrárius kép­viselő, .akinek Komotauban tartott beszédét Lapunk vezető helyén Ismert etjük, (beszédéiben! a had-iikölcsönfcérdés jelenlegi álláséról iis be­számolt. A képviselő értesülése szerint a ha- diköiicsön száz koronás címleteit tizenöt ko­ronás áron fogják beváltani, ami természete­sen a leiginiaigyoibibfoku igazsáigitalanisáig volna, miivel ez egyértelmű leninié a hadiköicsöuök teljes clértéktetenitésével. Egy ilyen megol­dás ellen már eleve is 'tiltakoznunk kel. Az 'államinak magának érdekében áll, hogy a ha- dikölcsönökct méltányos áron beváltsa, egy­részt akért, Fogy hitele a belföldön helyreáll­jon, másrészt pedig azért, hogy jóvátételi adósságainak égy részétől mente süljön. Műi­den más megoíd’ás a legnagyobb bűn volna az állam érdekei ellen. — (Astrenberg bárónőt szabadlábra he­lyezik?) Astrenlbecg Dóra bárónő, akit a prá­gai büntetőbíróság egy szenzációs pör során harmadtól évi börtönre ítélt kisfiának haíálra- kinzása miatt, nagyobb óvadékot ajánlott föl a lúrósúgnak, hogy a semmiséig! panasszal megtámadott Ítélet jogerőre emelkedéséig szabadlábra helyezzék. A bíróság még nőin határozott kérése fölött. — (Hanika Hilda ismét a fogházban van.) Brünuből jelentik: Hanika Hilda, -aki leányá­nak megszületése után a brünui bünite'tőbiró- siáig kórházában vérmérgezésbieh és gyermiek- ágy.L lázban nreigibétoge.dett, teljesem meggyó­gyult, úgy, hogy tegnap ismét vissza lelhetett szállítani a büntetőbíróság fogházába- Brünm- hen áltálában annak lehetőségével számolnak, hogy a bíróság elrendeli a pör ujúaifbli vétódé ti — (Fölelemeltók a budapesti lapok árát.) Budapesti szerke sztős égünk jelenti telefonon.: .Mia vaJiatmiemnyi lap megtieíenit. Az egyes pél-, dáinyok árát héitközniapomkíimt kétezer, vasár­nap pediig háromezer koronára emelték föl. Rövidesen újból emelni fogják a lapok árát. — (Vallott a Tárnok-utcai feleséggyilkos.) Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Forró István tárnok-utcai házmester, akit fe- ieségjgyilkosság gyanúja miatt létartóztattak, bevallotta tettét. Kihallgatása miéig tart. — (Felekezeti együttműködés Losoncon.) Losonci tudósítónk jelenti.: A losonci ágostai evangélikus egyházközség vasárnap délelőtt tartotta rendid váll közgyűlését, amelynek egyetlen tárgya, volt a helyibeli zsidó hitköz­ségnek aniia kérelme, hogy az evangélikus egyházközség ingatlanai közelében épülő uj zsidó imaház külső érvényesüléséhez szük­séges 18 négyszögölnyi telekrészt a zsidó hit­községnek az egyházközség engedje át. Ku- szy Emil lelkésznek és az egyháztanácsnak javaslata értelmiében a közgyűlés a telek át- emgedlésíéhez vita nélkül egyflianguiarj hozzá­járult. E határozat újabb megerősítése airnnak a zavartalan egyetértésnek 'és testvéri szél­iemnek, mely mlnJdienkor jellemzője volt Lo­soncon. a vallásfelekezetek közötti' viszony­nak — (Letartóztatott magyar vámtiszt ) Bu­dapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: A rendőrség Szabó Zoltán vámtisztei', a-xi a nemzetközi Verátokon az utasoktól elkobzott Idegen vahitákat elsikkasztotta, letartóztat­ták. Szabó a bécsi gyorsvonatnál ieJR. iteit szolgálatot és ott több .millió koronái sikkasz­tott. — (Kinevezések.) Losonci tudósi rönk je­lenti: Pötykó Kálmán losonci kerületi főnököt a pozsonyi teiiüiaía.kiiti min isitor inamhoz osz­tálytanácsossá nevezi ók ki. Utódjául a . oson - ci kerületi hivatal élére Csicsman.cz Lakos bireznóbanyai kerületi főnők- volt Inul ni-bá­nyai ágostai evangélikus lelkész kérik. Brez- nób árnyára kerületi főnöknek M imánk lózser ••dr-'-ti a losonci kerületi fonok helyetesjf ne­vezték ki, míg ennek helyébe Losoncra Her­cegül József d r. Ipolysági referenst hely ez au; úti Végül Konipis Jánost, az állanirendörség losonci kirendeltségének vezeőjét a k 111. fize­tési o-Siztályb.a sorozott álla.mrendőrségi fő­biztossá nevezték ki. — (Halálozás.) Komáromi tudósítónk je­lenti: Alapy Gáspár, Komárom iparos tár­sadalmának egyik nesztora, életének nyolc­vanharmadik évében május 2-án elhunyt. Benne gyermekei: Alapy Gyula dr. nyugal­mazott fölevéltárnok, író, Alapy Gáspár Ko- márom-Ujváros polgármestere és Alapy Jú­lia komáromi tanítónő szerető édesatyjukat vesztették el. Temetése vasárnap délután ment végbe több ezer ember részvétele mel­lett. — (Magyar művészek sikere Velencében.) Budapesti szerkes^jtöségünkitöl: Április utol­só napjaiban nyílt meg ünneplés formák között a velencei kiállítás, amelyen megjeüieant az olasz király is, aki megtekiütete a magyar paviltont. A királyt P-etry Pál és Kertész K. Róbert kulitus zmitnisfztteri államit'fileárok kaiaoi- zolták. A király nagy elragadtatással nézte a magyar müvésizek festményeit és így szólt: „Tudöm, hogy a magyar művészek Velencé­ben eddig rnhulig első helyen voltak, örülök, hogy mo'Sít is Így van.“ A pavilonban Csók, Vaszary, Rippl-Rónay, Fényes, Rudnyay és mások képei vannak kiállítva. — (A komáromi pénzügyigazgatóság fel­oszlatása-) Komáromi tudósítónk jelenti: A komáromi pénzügyigazgatóság május 15-én feloszlik, amiről már hirt adtunk. Az igazga­tóság alkalmazottait a szélrózsa minden irá­nyába szétszórták. így Jurecska János pénz­ügyigazgató és Mérő Bernát irodafőtiszt, Liptószentmiklósra, Jelenek Pál pénzügyi ta­nácsos kirendeltségi főnöknek és Fábián Ma­riska kezelőnő Galántára, Spindler József dr. titkár, Gregorits József számtanácsos, Mó­rává Alajos és Mahács József előadók Tren- csénbe, Boross Gyula számvevőségi főtaná­csos, Starek Károly számvizsgáló és Olgyai Ferenc számtiszt Pozsonyba, Tolnai Dénes adóügyi előadó Losoncra, Hegedűs Jenő dr. titkár Nyálára, Fenyvesi Miksa irodatiszt Kassára, Kálmán Gizella kezelőnő Nagyszom­batba, Szolnoki Margit kezelőnő pedig Pár­kányba kerülnek. A komáromi kirendeltség uj vezetője magyarul egy szót sem tud, mert Komáromba magyar tisztviselőket nem he­lyeznek. — (Menetrendváltozás.) A kassai áham- vasuitigaíZigaitóság közlése szerion május 15-'tői: kezdődően a Zsolna-najeci vonalon -az 1014. számú vonait inidul Rajecről 21 ó. 28 p-, érke­zik Zsolnára 22 ó. 23 p. Az 1013. szálmu vonató pedig Indul Zsolnátrói 23 ó. 10 p., érkezik Ra- jeefürdőne 0 ó. 11 peirckw. — A Szepesoiaszi- szepesváTaliai vonalon május 18-tól kezdő­dően mindérj vasárnapon és szerdán az 1895. számú vonató inidál Szepesvár alj áról 20 ó. 59 p., érkezik Szepesolaszira 21 ó. 30 p., az 1860. számú vonató pediig indul Szepcsoiaszvról 21 ó. 55 p., érkezik SzepesváTáljára 22 ó. 33 p.-kor. ' Kftlfee Juliiis Meinl T E E KAKAÓ SCHOKOLADEN MARMEEADEN NANDELN, ROSINEN W E I N E und E I K ö R E

Next

/
Oldalképek
Tartalom