Prágai Magyar Hirlap, 1924. május (3. évfolyam, 99-122 / 547-570. szám)

1924-05-21 / 114. (562.) szám

2 Szerda, május 21. k'^k«UtW96MaUBtfQ Impozáns kisgazdapárti gyűlés Somaiján i'A Prágai Magyar Hírlap komáromi tudó­sítójától Komárom, május 18. Az Országos Magyar Kisgazda-, Fölid- mí'ves- és Kisiparos Párt Csa'llóközsomorjá'n impozáns gyűlést tartott vasárnap. A gyűlé­sen résztvett Fiissy Kálmán nemzetgyűlési képviselő, Lukovics Ferenc központi igaz­gató, Kárpáty Béla dr. pozsonyi főtitkár és Méhes Rudolf du na szerdahelyi osztálytitkár. A gyűlés 11 óraikor vette kezdetéi Somorja főterén, ahol mintegy 2000 hallgató jelent meg. A gyűlést Rock Ernő dr. soimorjai párt­elnök nyitotta meg s felkérte Fiissy Kálmán nemzetgyűlési képviselőt beszámolójának megtartására. Fiissy Kálmán nemzetgyűlési képviselő tartalmas beszédben vázolta a párt parlamenti működését. Rámutatott a kormány magyarellenes működésére, az an­tidemokratikus törvényhozásra s fejtegette a földlbirtokreforimnak végrehajtását, mely nem egyéb, mint a magyarság tönkretétele. Lelkes éljenzéssel fogadott beszéde után Lu­kovics Ferenc központi igazgató fejtette ki, hogy miért kellett a magyar kisgazdapártnak megalakulnia és mik a politikai feladata a jövőben. Éljenzéssel és tetszéssel fogadott beszéde után Kárpáty Béla dr. pozsonyi fő­titkár tartott magas nívójú beszédet, ahol az iskolapolitikát ostorozta s kimutatta annak .a magyarság elleni élét. A népgyűlés mind­végig lelkes hangulatban folyt le. A gyűlés után a helyi szervezet látta vendégül a ven­dégeket, ahol Vörös Vince ármentesitő tár­sulati igaizgató föimérnök köszöntötte fel ,a vendégeket, vázolta azt a nehéz és görön­gyös utat, amelyen a köztársaságban a ma­gyar politikusoknak haladnia kell és kitar­tásra, további lankadatlan munkára szólítot­ta fel a vezéreket és biztosította őket a so- morjad polgárság szeretetéről és ragaszko­dásáról és a párt'odaadó támogatásáról. A párt kiküldöttei délután a polgárság lelkes óvádiöja között elutaztak Somorjáról. Kommunisták és szociál­demokraták együttes tüntető gyűlése Iglón A hallgatóság a szidalmazott ker^ztényszo- ciaiistákból és Hlhika-pártiakból került ki. Igló, május 20. (Szlovenszkói szerkesztőségünktől.) Szaj­kó módijára betanult, rég elnyűtt frázisokkal dobálódzott vasárnap délben Igló főterén Klein Károly kommunista titkár, aki tün­tető gyűlést hívott össze a jelenlegi városi rezsim ellen, melyben a szövetségre lépett ker esztény szocial isták és Hiinka-pá.rtiak vannak többségben, „Horthy-banda**, ke­resztényszocialista . banda", „Hlinika-banida", ,jburzs:mj-banda“ kifejezések csak úgy röp­ködtek a levegőben. A komolytalan handa- bandázás nevetségbe fullasztotta a kommu­nista titkár erőlködését, melyet a hallgató­ság soraiból gyakran felhangzó eilenmondá- sok és tiltakozások is kellő értékére szállí­tottak le. A „Prágai Magyar Hírlap" is megkapta Klein úrtól a reprodukálhatatlan jelzőket a helyi Szepesi Hírlappal együtt. A jelentéktelen gyűléssel csak azért fog­lalkozunk, mert ennek kapcsán leszögezhet­jük azt a tényt, hogy a félrevezetett töme­gek kiábrándulása a hangos ellenmondásoik- ban nyílt kifejezésre jutott. Több volt a tiltakozás, mint a helyeslés. Mikor a kommunista titkár Koromizay György gyárost kezdte kritizálni, egy szlo­vák paraszt kalapját levéve harsogta oda: „Ezt az urat meg ne bántsa, mert ez életé­ben máir annyi jót tett, mint amennyit maga elgondolni sem képes." Neim is. bántotta többé Karomzayt, mert a jó szlovák lerámcigálta volna a pódiumról. Harsogó hahotával végződött a kom­munisták és szocialisták nélkül lefolyt gyű­lés, mert mikor.Klein a pódiumról le akart ugrani, hasravágódva kalimpáló zott egy da­rabig a földön. Heves cseh támadás Benes eiSen Benes mindent fordítva csinál — „Hallgass és fizess!" Prága, május 20­Amig a cseh-szlovák sajtóiroda mindent elkövet, hogy Benes olaszországi útjához a sajtóreklám nagydobja hangosan szolgáltassa a cseh-szlovákiai közvélemény kíséretét, ad­dig a koalíciós pártok lapjai rendivül tartóz­kodó hangon foglalkoznak Benes akciójával, sőt a Cech egyenesen támadást intéz a kül­ügyminiszter ellen. A lap rámutat arra, hogy Benes politikai szerződés megkötése végett utazott Olaszországba, mert hisz a gazdasá­gi és kereskedelmi szerződés Olaszországgal már régebben elkészült s egyetlen szépség­hibája az, hogy a törvényhozás még nem járult hozzá. Benes mindent fordítva csinál — állapítja meg a lap. Minden más állam előbb köt politikai szerződéseket és csak az­után gazdaságiakat és pedig mindig csak a parlament előzetes tájékoztatása után. A cseh-szlovák köztársaságban azonban e té­ren is a legégbekiáltóbb abszolutizmus vert gyökeret. A külügyminiszter egyáltalában nem törődik a parlamenttel, azt csinálja, ami neki jól esik. Ausztriában ez volt a közmon­dás: „Fizess és hallgass", itt ezt mondhat­juk: „hallgass és fizess". ISázkySafésok voltak Besztercebányán A nagyzsiapán védnöksége alatt folytak a kutatások — Fényképek után házkuíattak a csendőrök és detektívek — A P. M. H. besztercebányai tudósitójától — Besztercebánya, május 20. [ Ugylátszik, a cseh-szlovák hatóságok j határidő-naplójában május hónapra elő van | jegyezve, hogy Besztercebányán házkutatá­sokat kell tartani. Az elmúlt évben ugyan­csak május hónapban látogattak el a házku­tató detektívek Besztercebányára. Azóta egy esztendő telt. el s most ismét május virágía- kadásába borult Besztercebánya s a május hónap meghozta a városra ismét a házkutató detektívek légióját. A házkutatásokat szom­baton végezték a csendőrök és állami detek­tívek s az utóbbiak külön e célból jöttek Besztercebányára vendégszerepelni. Az ün­nepi aktusokhoz megérkezett székhelyéről Besztercebányára Szlávik György dr. nagy­zsupán is. Hogy voltaképpen mi után kutat­tak,"mit kerestek és mit akartak ismét lefog­lalni, azt nem árulták el a házkutatást végző állami közegek. Tény azonban az, hogy ház­kutatást tartottak a következőknél: Peierber­ger Alajos építész, a Borosznó fürdő tulajdo­nosa, Holesch építész és fürészgyártulajdonos, Méhesi mechanikus, Kiss Sándor cipészmes­ter, Komlós József soffőr, továbbá Hegedűs alezredes nejénél és Hill ezredes özvegyénél. A csendőrök és detektívek mindenütt fény­képek után kutattak. A legerősebben érdek­lődtek Kiss Sándor cipészmester leányánál, aki a besztercebányai Alpár-müteremben mint fényképésznö dolgozik. Itt a detektívek lefoglalták egy fiatalember fényképét. Vala­mennyi helyen az után érdeklődtek, hogy hol tartják a besztercebányai ébredő magyarok titkos összejöveteleiket, a Borgár-féle vagy a Stajvnicska nyári vendéglőben? A kérdés­re senkisem tudott felvilágositást adni, mert az említett két vendéglőben ilyenkor, május hónapban nem ébredő magyarok titkos gyű­lései folynak le, hanem szerelmes párok ta­lálkoznak és élvezik a májust és szerelmet Kaluzsay Emil. ===== Cipőt == CSAK NAL VEGYEN í KASSA. FÖ-UTCA 25. 1779 j Nem sikerült Délszlovenszkó telepesi- íése. A Národni Politika egyik legutóbbi szá­mában cikket irt a kivándorlás problémája- - ról és a szlovenszkói telepesitő. akcióról a kő- vetkezőket írja: „A szlovákok nem szívesen \ telepednek le a síkságon, hanem inkább arra , törekszenek, hogy szükebb hazájukban sze- . rezzenek földet, amelyért rendszerint arány- : talanul nagy árat kell fizetniük. De ha már j elhatározták magukat rá, hogy az úgyneve­zett buzaszigeten letelepedjenek, akkor erre a kérdésre a legnagyobb gondot kellene fordí­tani. Ma, amikor a telepesek lakáshiány miatt marhájukkal kénytelenek lakni és élelmezési cikkeiket a telepitő szövetkezetektől uzsora­áron vásárolni, amikor száz meg száz gyer­meket magyar iskolába kell küldeniök és amikor a fölépített gazdasági épületek hasz­navehetetlenek (a burgonya a betonirozott pinoékben már az ősszel megrothadt), szük­séges, hogy a szakkörök nagyobb gondot fordítsanak erre a problémára. Ennek a tizen­öt kolóniának sorsát kell mértékadónak te­kinteni a további szükséges telepítési mun­kálatokra nézve. Ha ez a vállalkozás fiaskó­val végződnék, nem igen fognak találni na­gyobb számú érdeklődőt, akiket, mivel anya­giakban gyöngék, a kormány kis segéllyel nem fog1 tudni eltartani. Sokkal kényesebb kérdés — írja a Národni Politika —, hogy mi történjék a történelmi országokból elvándorló munkásokkal. A nehéziparnak az egész vi­lágra kiterjedő válsága lehetetlenné teszi az üzemek teljes foglalkoztatását és arra kény­szeríti a kormányokat, hogy a lehetőség sze­rint szabaduljanak az idegen munkaerőktől. Ez a politika vált szükségessé a köztársaság­ban is, amelynek gyáripara átlag csupán 60—70 százalékig van foglalkoztatva." A Ná­rodni Politikának abból a megállapításából, hogy a kormány telepítő akciója nem sike­rült, kidomborodik az a tény is, hogy a föld- birtokreform müve el van hibázva, mivel, amire ismételten rámutattunk, semmi szük­ség nem volt arra, hogy a szlovenszkói sík­ságokra hegyvidéki lakosokat telepítsenek, akik ott boldogulni nem tudnak. Ezzel szem­ben számos olyan embert ütöttek el a jogo­sult földigényétől, akik már évszázadok óta lakják azt a vidéket. Az aranylakodalom — A Prágai Magyar Hírlap eredeti tárcája — Irta: Kortsák Jenő. A fehérhaju házaspár az asztalfőn ült. A vendégek: a fiuk és a lányok, azok gyermekei és a dédunokák a rokonokkal és jóbarátokkal együtt koszorúban vették kö­rül őket s az ünneplés lázától kipirult arc­cal, meghatottan és gyöngéd szeretettel les­ték minden mozdulatukat. Az öregek még mindig a templomi szer­tartás hatása alatt megilletődötten és elfogó- dottan szinte kábultan válaszoltak a feléjük özönlő kérdésekre, kedveskedésekre. Furcsának és érthetetlennek találták, hogy a gyermekeik, az unokáik és a többiek is, de különösen a társaság fiatalabbik része valami különös kedveskedő, szinte gügyögő hizelkedéssel beszéltek hozzájuk, mint ahogy gyermekekhez szokás szólni. Mintha megfor­dult volna a világ, mintha a gyermekek megöregedtek és ők megfiatalodtak volna. De e furcsa érzés dacára meginditóan, föl- emelően szép volt minden. Majdnem olyan szép volt minden, mint akkor, ötven évvel ezelőtt. Most is orgonavirággal van beborít­va az asztal, virágillattól szagos a szoba le­vegője, az ablakon besüt a tavaszi nap s a napsugarak táncoló fényében csillog minden: a hófehér abrosz, az ezüst asztaldíszek, a piroskepü almák a karcsú gyümölcstartó­kon és az édesen mosolygó torták a finom üvegtálakon. És a hangulat is ugyanaz — nem ugyan­az, de hasonló: akkor — ötven évvel ezelőtt — egy hosszú élet állott előttük, tele rózsás reményekkel, most mögöttük áll ugyan az ötven esztendő, de tele a valóra vált rózsás reményekkel: gyermekekkel, unokákkal, dédunokákkal és egészségben megtartott atyafiakkal, jóbarátokkal. A két öreg merengő szeme végigfutott a két terített asztalt összekötő hosszú időn s boldog megnyugvás töltötte el a szivüket. A férj fölemelte sárga borral teli met­szett poharát s a féleségűéhez értetve így szólt: — Ha elölről kezdeném, megint téged választanálak! Az öregasszony hamiskásan elmosolyo­dott s igy felelt: — Kérdés, hogy másodszor is olyan hü feleséged lennék-e, mint amilyen az első öt­ven esztendőben voltam. Nevettek s jókedvűen összecsenditették a poharukat. Ekkor megszűnt a zsongás az asztal körül s szemközt velük felállott Rieger ka­pitány, aki ma ötven éve fiatal hadnagy volt és akkor is felköszöntötte őket. A kapitány meghatottan sodorintott a bajuszán, azán egyet-kettőt köhintve meg­szólalt: — Uraim és hölgyeim! Ne vegyék zokon tőlem, hogy én, a vén Rieger kapitány, aki egész életemet a kaszárnyában töltöttem nyers katonák között, akiknek vajmi kevés a mondanivalójuk az életről, a családi bol­dogságról, hogy én, „dér tolle Rieger", most beállók ünnepi szónoknak s feljcöszöntőt mondok a házasélet e két ünnepeidére. Nem is azért akarok beszélni, mert értek hozzá, vagy mert különösen szép mondásokat gyűj­töttem a mai alkalomra, hanem azért, mert azt hiszem, hogy ebben a társaságban, mint legöregebbet engem illet meg a jog, hogy az én kedves öreg barátaim családi életé­nek ez iinnepies pihenőpontján poharat ürít­sek az egészségükre. A vendégek helyeslőleg ingatták a fe­jüket s megcsörrentették a poharakat; a ka­pitány pedig bátorságot merítve vidáman folytatta 'és harsány hangja jóleső meleg­séggel töltötte cl a hallgatók szivét: — Nos igen, több mint negyven eszten­deje, amióta ebbe a garnizonba vezényeltek, ennél az asztalnál, ezen a helyen költőin el ebédutáni kapucinereimet s itt fogyasztottam el a legpompásabb háziasszony legizesebb vasárnapi ebédéit, — a kapitány halkan ősz- szependitette a sarkantyúit s gálánsán meg­hajtotta rokkant derekát a mosolygó házi­asszony felé. — Igen, uraim , és hölgyeim, életem legboldogabb órái azok, amelyeket én, a fázós, öreg agglegény — a következő mondást egy könyvből tanultam — a családi élet e tiszteltjénél melegedve eltöltöttem. Ezért a sok kedves óráért hálával tartozom és ez az egyetlen tartozásom, amelyet teljes értékében nem fogok bánni soha, hacsak nem sikerül az az egyezség, melyet az én kedves öreg barátaimnak azonnal felajánlok. — A kapitány ur itt magasra emelte pezs­gés poharát. — Fogadjátok el továbbra is az én igaz barátságomat s engedjétek meg nekem, hogy én, aki több mint negyven esz­tendeje a ti zavartalan boldogságtok melegé­ből táplálkoztam, a ti barátságos házitüze- teknél fogyaszthassam el életem hátralevő — kapucinereit! A kapitány erősen megsodorta galamb­fehér bajuszát, köhintett egyet-kettőt és le­ült. Az öreg házaspár köszönetét intett neki a kezével, a vendégek, rokonok, gyermekek és unokák könnyezve mosolyogtak, aztán teli pohárral a kezükben, odascrcglettek az öregekhez és koccintottak velük. A lakoma ünnepélyes hangulatban folyt le mindvégig. A boldogság látása meleggel töltötte el a vendégeknek a mindennapi élet egyformaságában már-már elfásult szivét, a házaspárok meghatottan gondoltak az ö el­jövendő aranylakodalmukra s reményektől csillogó szemek tekintettek a jövőbe, a fiatal párok pedig, akik még a házasságon innen állottak, titkos, forró kézszoritásokat váltot­tak s most még türelmetlenebbül várták az esküvőjük napját. Aztán búcsút vettek a vendégek. Tárcarovatunk: Csütörtök: Majthényi Mária: Egy elfelejtett zene­költő. Péntek: Falu Tamás: Kilakoltatás. „ Szombat: Urr Ida: Virágillatok ölében (vers). — Nagy István: A légy. Vasárnap: Kállay Miklós: A régi ház (vers). — Rabindranath Tagore: Megkérés .—• Lakatos László: Bruihaha. T yukodi pajtás Ami mienk volt, minden a másé, Csak a sóhaj még Esze Tamásé; Gyalog botorkál koldus-levente, Nincs egy ezüst gomb, rongyos a mente. Idegen lakó: hámlik a házunk, Lapu nagyra nő, benne tanyázunk. Színét se látjuk ezüst-aranynak, Vize keserű a kék Garamnak. Hírét se halljuk nagy magyaroknak, Gyászvitézek, kik itt csavarognak. Híres kurucok nemes vezéri, Nyomotok utói a szél sem éri. Üres toronynak bús ablakából Nagy, fekete csend szájtátva bámul. Tyukodl pajtás, hires gavallér, Már fillérünk sincs, nem még hogy tallér. Gsztövér öklök égnek merednek: Isten, vége nincs magyar perednek? Nem lesz ez másként? Elfordult orcád? Imádkozni sem szabad már hozzád? Nincs számunkra hely e nagy világon: Anyám bölcsője, sírját Itt látom. Nem megyek innen. Nem én: hiában. Anyám sírjánál megvetem lábam. Izmos karomon leltiiröm ingem: Uj, nemes tornán dőljön el minden. Aztán hajrá, Sorsi Gyerünk bírókra: Kié lesz e sír rozmarin-bokra? Kürsék János.

Next

/
Oldalképek
Tartalom