Prágai Magyar Hirlap, 1923. november (2. évfolyam, 248-272 / 401-425. szám)

1923-11-01 / 248. (401.) szám

Csütörtök, november 1 m — Az uj Nemzeti Színházat nem a régi pályatervek szerint építjük fel. A gyökere­sein megváltozott gazdasági viszonyok miatt is, de nagyrészt azért, mert föl akarjuk hasz­nálni az utolsó tiz-tizenkét év tapasztalatait. Ezek arra tanítottak meg, hogy nem a szö­vevényes, tuMxiuyolult gépezetü színpad a fontos. A színpadnak egy lényeges kelléke legyen, nagynak kell lennie, minél nagyobb­nak. A nézőtér képe is más les,z, megfelelően uj beosztású. — Úgy gondolom, hogy két év alatt együtt lesz a szükséges pénzösszeg. Másik két év alatt pedig fölépüllhet az uj Nemzeti Színház. MAPIMKEK Halottak napja Az ősz a fák karjáról leringatja a sok sár­gult levelet, vastag avarba takaródznak a íáradt hegyek. Házak, az ut mentén mélyen nyakukba húzzák a tető-süveget, fehéren, didergőn. A nap most lágyan megcsókolja a láthatárt, utolsó fé­nyével megöleli a dombok vállait, megvárja még talán az estharang busuló búcsúját, azután elme­rül a mindenség mögött. A falu felöl, az országút világos ivén ■ sötét folt indul el lassan, imbolyogva. Asszonyok jön­nek. Fekete, nagy kendők ölelik a vállukat, tal­puk alatt a fehér por felcsapódik és világos, fel­hős glóriát ir mögéjük. Némán mennek. Kezükön az olvasó fekete, bánatos könnye remeg a lépé­sek ritmusával. Az egyik öregasszony fáradt hangja halk zsoltárba kezd, mormogó énekkel utána mondja miud a többi, felettük az ég gyá­sza már sötétre szürkült. Nagyot kanyarodik az országút délnek és itt, a harmatot siró füzek alatt elérik a Dunát. Remegő kezük keresztet vet, térdük lecsuklik a kavicsra, hajlott fejük kendős árnya alól törötten suttognak imák. Halottak napja van. Siratni jöt­tek szomorú asszonyok, a tengerrel ölelkező nagy, nagy temetőhöz, ki férjét, ki testvérét, ki gyermekét, ki rokont, akiket magához váltott si­kamlós karral, hullám-öleléssel a Duna. Hosszú deszkapadló' kikötve a vizen, csön­desen hintái a csobbanó áron. Ott állnak rajta, kereső, könyes szemük a messzi sötétbe réved. Szoknyák ránca közt, mély zsebekben kutat a kezük, vékony szál gyertyák kerülnek elő. Lib­ben . a láng didergő, kicsiny köre, fázósan csep­pentik az olvadó gyertyát vékony falapokra és az égő szálat ráragasztják. Hajlott arcokat sápad­tan aranyoz be a fény, azután hátára veszi őket a nagy folyó és viszi, viszi messzire. Az estében megsimult a nagy tükör, az apró lángok imbolyogva indulnak felette és hosszú,; vékony csipke-csókban végigbuknak rajta. Azt mondják, ahol a gyertya lángja csendesen el­múlik, ott halt meg valaki, akiért áldozó emléke­zéssel a messziségbe küldték a gyönge fényt Apró, világitó pontok táncolnak a sötét viz fe­lett, minden kis ráncon ezer csillogást botolva, olyan ez, mintha a Duna most millió megbánó, csillogó, fényharmatos könnyet hintene a megta- lálhatatlan sirok fölé. Mennek, mennek, úsznak a gyertyák, áhita- tos, sápadó fényük viszi a szerető emlékezést, némelyik kialszik, mások hintázva mennek egy­más felé, azután ismét messzire kerülnek és mö­göttük halványult, hosszú csikók didergőn fut­nak. Már az u.tolsó fényüket is felitta a partok kormosán fekete köze, csak az asszonykönnyek látják még sokáig, némán a hanyatlott csillogá­sokat. Harmatot sir már a fázós éjszaka, halottak- napi, halk imával, lassan mennek a falu felé, gyá­szoló, fáradt asszonyok. Streiisky József. — (Lapunk legközelebbi száma) a közbeeső iinnep miatt pénteken este a rendes időben jelenik meg. — (A pápa üdvözlete a kassai püspök­nek.) Kassáról jelentük: XI. Pilis pápa Fisdtoer-Coíbrie Ágost dr. kassai püspöknek hatvanadik születésnapja alkalmából a követ­kező levelet küldte: Tisztelendő Testvér, üdvöt és apostoli áldást. Midőn a Te papi és püspöki életed folyá­sát tekintjük, megfigyelhetjük azt az ernye- detlemséget és buzgóságot, mellyel Isten Egyházának és a lelkeknek ügyét állandóan munkáltad, akármilyen működési tér is ada­tott Neked. Tudjuk, hogy ezen működés mindmáig olyannyira leköt, hogy ügy lát­szik, mintha még azt a pihenést is elhanya­golnád és elfelednéd, melyet a munka meg­szakítására a természet is megkíván. Isme­retes, hogy csakhamar, miután Téged pappá szenteltek, arra fordítottad buzgalmadat és sokoldalú tudásodat, hogy az egyházi növen­dékeket helyesen neveljed és a szénit tudo­mányokkal áthassad. Ezt a hasznos tevé­kenységedet először mint a Szent Ágoston­ról elnevezett intézet elöljárója és a bécsi egyetem doktora végezted. Azután az esz­tergomi Pázmány kiválóan híres kollégiu­mának vezetését vetted át, ahol ifjú korod­ban Magad is dicséretesen végezted hittudo­mányi tanulmányaidat. Ez a nagyionitosságu tisztség azonban nem akadályozott abban, hogy azok munkatársa nie légy, akik Bécs városának fölvirágoztatására a közéleti és társadalmi ügyeket, amint az helyes, a kato­likus hitt és szeretet elvei szerint kívánták intézni. Midőn pedig püspökké lettél, csodá­latraméltó, mily tere nyílt pásztori munkád­nak. Úgy kezdited nyájadat a keresztény eré­nyekre ránevelni, hogy számos szentbeszé­det intéztél hozzá és meghallgattad gyóná­sait. Szentgyakori átokkal és népmisszióikkal állandóan gazdagítod egyházmegyédet. Ka­tolikus egyesületeket alapítottál, különösen az ifjúság számára: a már meglevőket pedig erősítetted, felvirágoztattad. Töíbb, saját költségen szerzett házat nyitottál gyerme­kek, rniunkásifjak és tanulók szamára. Hogy pedig Krisztus üdvös tanítása a tieidnek mintegy vérévé váljék és őket gondolkodá­sukban és cselekvésükben vezérelje, nem­csak arról gondoskodtál, hogy újságok és hírlapok nagy számban kerüljenek a közön­ség körébe, hanem azokat szinte megszám­lálhatatlan cikkel Magad is gazdagítottad. Különbem az sem ismeretlen előttünk, hogy 'súlyos köteteidet, melyek a bölcseletről és a katolikus igazság védelméről tárgyalnak, részben már eddig is kiadtad, részben pedig rövidesen kiadni készülsz. Senkii sem csodál- kozhatik, ha életed hatvanadik évének betöl­tését híveid nagy örömmel ülik meg &s ha mindnyájuknak közös Atyja azt saját szive jókiivánatával tetézi. Kívánjuk, Tisztelendő Testvér, hogy e szép eseményből még na­gyobb erőt meríts életed további folyására, melyet számodra nagyon. hosszúnak kívá­nunk és még bőségesebb jutalmat Jézus Krisztustól, a pásztorok Főnökétől. Minek zá­logául és atyai jóindulatunk tanúságaként ad­dig is Neked, Tisztelendő Testvér, Papsá­godnak és Híveidnek szeretettel küldjük apostoli áldásunkat. Kelt Rómában, Szent Péternél, az 1923. év október 2. napján, pá­paságunk második évében. XI. Pius pápa.- • Prága, október 31. A szász országgyűlés ma éjfél után egy órakor Fellisch szociáldemokrata képviselőt megválasztotta miniszterelnökké. A válasz­tást a kommunisták és a szociáldemokraták heves összecsapása előzte meg, melynek vé­gén a kommunisták s a nacionalisták elhagy­ták az üléstermet. Az uj kormány november 6-án fogja programját előterjeszteni. Berlin­ben remélik, hoy az uj szász kormány meg­alakulása a feszültség enyhülését fogja elő­idézni, továbbá hogy a szociáldemokraták nem lépnek ki a nagy koalícióból. Ennek azonban ellene szól a szociáldemokrata mi­nisztereknek pártjuk parlamenti frakciójá­nak elnökéhez intézett ama kérése, hogy en­gedjék meg nekik a kormányból való kilé­pést. Az elnök arra kérte a minisztereket, hogy a döntést bízzák a frakcióra, amihez a miniszterek hozzájárultak. Pesszimizmusra ad okot a prá tv ez e tőségnek tegnapi gyűlésén hozott ama határozata is, hogy a miniszterek azonnal lépjenek ki a kormányból, míg Ebért köztársasági elnököt zárják ki a pártból. A döntés tehát a frakció kezében van. Ha ez a kormányban való benmaradás mellett dönte­ne, akkor a szociáldemokraták egész sereg követelést fognak támasztani a kancellárral szemben, igy követelni fogják a katonai ki­vételes állapotnak azonnali megszüntetését, amit a birodalmi kancellár azonban aligha fog teljesíteni. E pillanatban nagyon valószí­nűtlen. hogy a birodalmi kormány mostani összetételében megmarad. Ha szakításra ke­rül a sor, akkor a birodalmi kancellár a bi­rodalmi gyűlést föloszlatja és az átmeneti időben hivatalnokkorrnánnyal fogja a biroda­lom ügyeit vezetni. A demokraták és cent- riunpártiak tegnapi ülésükün abbeli kívánsá­guknak adtak kifejezést, hogy a nagy koali- ció megmaradjon. A demokrata frakció tegnap elhatározta; hogy a birodalmi kancellárhoz küldöttséget meneszt, mely követelni fogja, hogy a kancellár szerezzen érvényt Bajor­országgal szemben a birodalom tekintélyé­nek. A bajor minisztertanács legutóbbi ülése után kevés remény van arra, hogy Bajoror­szág engedni fog. A bajor minisztertanács erélyesen tiltakozott az alkotmány megsérté­sének vádja ellen és megáJlapáitotta, hogy bajor felfogás szerint nem jöhet tekintetbe Lossow tábornok föláldozása. Az angol kormány párisi és brüsszeli követeit utasította, hogy közöljék a francia, illetve a belga kormánnyal, hogy Anglia nem ismeri el az ideiglenes szepa­— (Stodola Kornél dr. Prágában.) Po­zsonyból jelenti tudósítónk: Stodola Koméi dr. nemzetgyűlési képviselő, a kereskedelmi és iparkamara elnöke, két törvényjavaslatot fog benyújtani a nemzetgyűlésnek: a pozso­nyi értéktőzsde és a szabad kikötő felállítá­sára vonatkozó javaslatokat. — (A pozsonyi lakásakció.) Pozsonyból jelenti tudósítónk: A polgármester elnökleté­vel kedden este értekezlet volt a városházán, amelyen elfogadták PrechnáJ József keresz- ■tény szociálist a képviselőnek harminc pozso­nyi kislakás, építésére vonatkozó tervezetét. A kislakásokat a volt Pálffy-laktanya udva­rán sürgősen felépítik. Pénteken bizottság tekinti meg a helyet. Feígter építész készíti el a tervekét. A harminc kislakás 570,000 koronába kerül. — (Uj keresztényszociális titkárságok Ruszinsz.kóban.) Ungváriról jelentük: A közel­múltban lezajlott választások eredménye a kereszténysz'Ociálüs párt országos vezetősé­gében azt az elhatározást érlelte meg, hogy az eddig klevébbé beszervezett Ruszinszkó- ban is intenziven kiterjeszti működését. Eb­ből a célból a ruszinszkói központ mindenek­előtt ruszin titkárságot szervez, mely már rövidesen munkáihoz is lát, és pedig először Ung vármegye északi részén, a naigyberez- nai járásiban. Dgyíidtejüleg tervbe van véve uj városi titkárságok létesítése is. Legelőször Munkács és Beregszász kap uj szervezőt. Munkácsra titkárnak Szánthó László, a „Kassai Ujság“ volt munkatársa kerül. A ke- resztényszocialsta párt ruszinszkói csoport­jának ez a térhódítása szoros összefüggés­ben áll a párt keletszlovenszkói központjá­nak a nagykaposi és szobránei járásban ki­fejlett legutóbbi intenzív munkásságával, amelynek célja a két országrész egymástól eddig meglehetősen elszigetelt keresztéuy- szocialistáinak szerves egységbe való kap­csolása volt. ratista kormány törvényességét a Rajna vidékén és meg fogja akadályozni a szepa­ratista mozgalomnak az angol megszállási zónába való átcsapását. Á Havas-ügynökség a szeparatista moz­galomnak a francia megszállási zónában való további térhódításáról közöl jelentést. A hesseni helyi hatóságok elismerték a szepa­ratista kormányt. A katonai hatóságoknak alárendelt düsszeldorfi rendőrség azt a meg­bízást kapta, hogy akadályozza meg a fosz­togatásokat és tüntetéseket. — A szövetség­közi bizottságnak a rajna-westfáliai német nagyiparosokkal tartott tegnapi tanácskozá­sai eredményesek voltak. Az egyezmény alá­írása küszöbön áll. Berlin, október 31. A Vossische Zeitung párisi jelentése szerint a jóvátételi bizottság tegnapi ülésén elvben késznek nyilatkozott arra, hogy a német fizetőképesség megvizs­gálására szakértői bizottságot nevezzen ki és megállapodott abban, hogy ebben a bizott­ságban mely nemzetek lesznek képviselve. A bizottság elhatározta továbbá, hogy a bi­zottság tagjait maga nevezi ki, csupán az amerikai delegátus kinevezését bízza az ame­rikai kormányra. A jóvátételi bizottság vég­érvényesen akkor fog a szakértői bizottság­ról dönteni, ha a kormányok egymás között teljesen megegyeztek e kérdésben és erről a jóvátételi bizottságot értesítették. Paris, október 30. A' Havas-iigyökség egy tokiói jelentése szerint kijelenti, hogy Japán elfogadja Anglia ama javaslatát, hogy Ameri­kát szólítsák föl, hogy hívjon össze konferen­ciát a jóvátételi kérdés megtárgyalására. Ezen a konferencián Japán is szívesen részt venne. London, október 31. A Reuter-ügynökség po­litikai körökből azt az információt kapta, hogy az angol kormány elhatározta, hogy kitart ama tervének végrehajtása mellett, hogy a jóvátétel! bizottság vezetése mellett külön bizottságot léte­sítsenek Németország fizetőképességének a meg­vizsgálására. London, október 31. Hollandi lapok azt a hirt közük Berlinből, hogy a bajor monarchlsták no­vember 1-én készen fognak állani a Berlin ellen való vonulásra. Brüsszel, október 31. A belga szocialista párt főtanácsa határozatot hozott, melyben köve­teli, hogy hivatalosan vizsgálják meg a belga megszálló katonaság magatartását a rajnai szepa- ratista-mozgalommal szemben és tlltkozzék a belga hadvezetöségnek a német belügyekbe való minden beavatkozás ellen. lifiBIABB Ghenadiev volt bolgár minisztert meggyilkolták Szófia, október 31. (A. B.) Nicola Ghenadev dr. volt minisztert ma hazafelé menet a nyilt utcán meggyilkolták. Gesov volt berlini és konstantinápolyi bolgár kö­vet, ki a meggyilkoltat kisérte, súlyosan meg­sebesült. A nyomozást a tettesek kézrekeri- tésére megindították. — (Lemondott a lengyel hadügyminisz­ter.) Varsóból jelentük: Széptyaki lengyel hadügyminiszter lemondott, mert a költség- vetésböi törölték a hadügyi tárca egyes igényléseit. — (Az ungvári képviselőtestület rendkívüli közgyűlése.) Ruszinszkói szerkesztőségünk je­lenti: Október 29-én az ungvári képviselőtestület rendkívüli közgyűlést tartott, melyen megválasz­tották a tanácsot és a bizottságokat. A gyűlés viharos volt. Vihar tört ki akkor, amikor az előző közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése került szóba. A jegyzőkönyvet a képviselőtestület min­den tagjának alá kellene írnia, azonban többen megtagadták az aláírást azért, mivel a jegyző­könyv hiányos volt, több tényt hamisan megvi­lágítva tartalmazott. Hosszú vita után a képvi­selőtestület kimondotta, hogy a jegyzőkönyv mint fontos történelmi dokumentum a kihagyott ré­szekkel egészittessék ki. Nagy elvi jelentőségű ügyben döntött még a képviselőtestület akkor, amikor szavazattöbbséggel kimondotta, hogy a ki­nevezett szakértők a bizottságok tagjainak meg­választásánál nem szavazhatnak. Ezután meg­kezdődött a bizottságok megválasztása, melybe az egyes választói csoportok nem képviselőtestü­leti tagokat is delegáltak, hogy a munkamegosz­tás igy annál teljesebb legyen. Szóba • került még a gyűlés elején a villanytelep megváltásának íigji’e is. Az elnöklő polgármester ebben az ügyben úgy nyilatkozott, hogy a villanytelep megváltásának és a főváros tulajdonába való átadásának semmi nagyobb akadálya nincsen. Mozgalom indult meg abban az irányban is, hogy a villanyárak leszál- littassanak. — (Harangszentelós Egry Ferenc falujá­ban.) U mg várról jelenítik: A ruszroszkói ma­gyar kisgazdapárt népszerű és lelkes vezéré­inek, Egry Ferencnek a falujában, Kfegeö- cSört, az ellmnJt vasárnap a református egy­ház fényes ünnepség' keretében haramg-szen­iéiért tartptt. Az , ümfops’égie.a.. a református egyház minden.számottevőbb rirsziniszkói té­nyezőije, képviseSietterinagát. Az .= x.ud, h ar amg Egry Ferenc harangöntőmühelyében készüli. — (A Csánki-párt alakuló gyűlése Kapó­son.) Ruszinszkói szerkesztőségünk jelenti* Október 28-ám délután a Csánki-féle párt alakuló gyűlést tartott Kapósom, A gyűlés el­nöke Búza István kaposi kőmíves volt, aki a népgyülést a református templom mögötti mészárosüzlet előtt rendezte. A gyűlésre Bés Csámki-párti magyarjaiból körülbelül öt­yémét rendeltek be, akik a szónokok körül a tesüörség szerepét töltötték be. Velük együtt alig száz főre ringott a hallgatóság, mely na- gyoibbrészt fiatalkorunkból, hivatalnokokból és csendőrökből állott. A népgyülés tehát szánalmas képet nyújtott. A szónokok a mia- gyair közélet yezérférfiaít gyalázták, majd kikeltek az ellen, hogy a szlovenszkói és ru­szinszkói magyar nemzet, mint kisebbség, a . népszövetséghez feliratot , mert intézni, el­panaszolván benne nemzeti sérelmeit. Végül határozati javaslatot olvastak fel, melyre senki sem figyelt, csak a berendelt bési em­berek mondották iskolás taktussal, hogy „úgy van“, „elfogadjuk1*. — (Milliós szörmeárak Budapesten.) A „Pesti Tőzsde" munkatársa felkereste Budapest legna­gyobb szücsüzleteit és a következő tájékoztatást kapta: Egy egyszerűbb seal-elektric-bunda ára ma 3—5 millió koronáig terjed. Egy seal-pézsma 15—20 millió korona. Egy szép perzsakabát már 12—15 millióért is kapható, mig egy nutria-bunda 8—13 millió koronába kerül. A legújabb divat fel­kapta az oposszum-bundákat, amelynek árai 5— 8 millió korona között váltakoznak. A hölgykö­zönség körében erősen divik a sportkabátok vise­lése. Különösen a fekete-barna orosz csikóból előállított kabátokat favorizálják, melynek árai 5—8 millió koronáig terjednek. Igen szépek a nutria-sportkabátok, amelyek 4—7 millióig is be­szerezhetők. Vannak az efféle kabátok között azonban olcsóbbak is, bárány-, gazella-, kid-szőr- mékböl egymilliótól feljebb. Milliókon alul a szücsüzletekben úgyszólván beszélni sem lehet,« kivéve az olcsóbbíajta közönséges festett róká­kat, amik már hatszázezer koronától feljebb be­szerezhetők. Viszont a valódi rókáknál már szé­dítő árak árak tapasztalhatók. így például egy kékróka 4—8 millió, egy ezüstróka 6—10 millióba kerül. Divatosak ma a hermelinsálak, amelyek ára 3—6 millió. A férfiak részére való áruk is igen nagyok. Egy nutria városi bundabélés és egy hozzávaló sealvidragallér ára szintén 6—10 mil­lió korona. A vásárlás most arányig igen cse­kély. A szűcsök egyedüi reménysége a tőzsde, mert hossz esetén a vásárlások minden valószí­nűség szerint teljes erővel megindulnak. A bajor monardilsták november l én késien állanak az indulásra Anglia a belga és francia kormánynál tiltakozott a rajnai szeparáció ellen — Szászországban tiszta szociáldemokrata kormány alakult

Next

/
Oldalképek
Tartalom