Prágai Magyar Hirlap, 1923. november (2. évfolyam, 248-272 / 401-425. szám)

1923-11-01 / 248. (401.) szám

& Csütörtök, november 1. a kölcsön engedélyezéséhez mindaddig, amig Magyarországon nem fog egy demokratikus rezsim uralkodni. B1 a h ó (szlovák agrárpárti) teljesen egyetért a jelenlegi külpolitikával. A külügy­miniszternek Lengyelországra vonatkozó ba­rátságos (?) nyilatkozata minden irányban megnyugtatta, A lengyel nép széles rétegei­nek, a lengyel parasztnak és munkásnak nem fűződik érdeke a Javorinához, tehát föl kell hagynia a presztízs politikájával. Lengyelor­szág gazdasági tönkremenetele bennünket is fenyegetne s államunk érdekében áll, hogy ez be ne következzék. A magyar politikában változást addig várni nem lehet, amig nem változik meg a mai keleti nemesi mentalitás, amig Magyarország nem helyezkedik a béke- szerződés alapjára és amig nem számol az­zal, hogy a cseh-szlovák állam véglegesen megalakult. Ha Magyarország pénzügyi tá­mogatásban részesül, akkor szilárd biztosíté­kokat kell követelni és biztosítani kell a kis- antant ellenőrzését. Ezután az elnök 2 óra 55 perckor bere­kesztette az ülést. A következő ülés novem­ber 5-én, hétfőn délután 1 órakor lesz. A cseh szociáldemokraták támadják a kormányt a költségvetés elkésett beterjesztése miatt Prága, október 31. A költségvetési bizottság Bradács el- nökléséveil ma délelőtt ülést tartott. A jövő évi költségvetési javaslat főelőadója Srdinko lösz. Az elnök in díványára a bizottság elha­tározta, hogy a következő ülést szerdám tartja és naponta két ülést tart, nehogy az ülések az éjszakai órákba nyúljanak. A költ­ségvetés egyes fejezeteit ezután kiosztották az egyes előadóknak. Nemec képviselő a szociáldemokrata klub nevében a következő 'kijelentést tette: — A cseh-szlovák szociáldemokrata kép­viselők klubja a leghatározottabban tiltakozik az állami költségvetés elkésett beterjesztése ellen. Ez a semmivel sem megokolt eljárás leszállítja a parlament komolyságát, lehetet­lenné teszi a rendes tanácskozást és megaka­dályozza a költségvetésnek idejében való el­intézését A költségvetési bizotüság és a par­lament plénuma kénytelen lesz hosszú és fá­rasztó éjjeli üléseken foglalkozni a milliárdos költségvetési javaslattal, melynek elfogadása minden rendes parlamentnek első és legfon­tosabb kötelessége. A demokratikus köztár­saság parlamentjének elegendő lehetőséget kell nyújtani arra, hogy teljes mértékben eleget tehessen kötelességeinek és teljes mér­tékben felelősséget vállalhasson a rendes álla­mi költségvetésért. A klub továbbá kijelenti, hogy a jövőben nem vesz részt sem a költ­ségvetési bizottság, sem pedig a képviselő- ház plénumának éjjeli ülésein, hacsak azokat az elkerülhetetlen és megváltoztathatatlan szükségesség nem parancsolja. A klub a költ­ségvetési javaslat késői beterjesztését alkot­mányos jogi korlátozásnak tekinti, mert nincs módja a költségvetésről megfontoltan tár­gyalni és arról dönteni. A parlament szuve­renitásának korlátozása által nemcsak az al­kotmányosság, a köztársaság rendjének és erejének egyetlen forrása, hanem a külföldi presztízsünk is szenved. Bradács elnök .a tiltakozást tudomásul vette, bejelentette, hogy jelentést tesz róla a minisztereknek, elsősorban a pénzügymi­niszternek. Meggyőződése szerint a kormány nőm nyújthatta be előbb a költségvetést, ö is azt kivárnia, hogy éjszakai ülések ne legye­nek s kéri a bizottság tagjait, hogy a tőlük megszokott buzgalommal! vegyenek részt a nappali üléseken s ha csak elkerülhetetlenül nem szükséges!, akkor neim tartanak éjjen üléseket. S p a c s e k (cseh nemzeti demokrata): Azt véli, hogy a szociáldemokraták kifogása eziidén nem helytálló, mert az idlén jelentős lépés történt azáltal, hogy a köt t ség vetési javaslatot a képviselőül áz első ülésén nyom­tatásban kiosztották, úgy hogy azt azonnal tanulmányozni lehet. Pártja nevében elis­meri a pénzügyminiszter igyekezetét és va­lamennyi képviselőnek, akik a költségvetési javaslat elkészitésónéíl tevékenykedtek, tel­jes elismerését fejezi ki. Binovec (cseh szociáldemokrata): A munkásságnak az a reménye, hogy az élelmi­szerek árát l'e fogják szálltaim, nem vált va­lóra. Egyes minisztériumok nem értették meg az állam gazdasági érdekeit. Ez elsősor­ban a föMmívdésügyi minisztériumra vo- natkozik, amely az élelmisz erek árának emelkedését idézi ellő, a kereskedelmi minisz­térium pedig az engedélyezési rendszerrel le­hetetlenné teszi a közszükségleti cikkek árá­nak csökkenését. A „szénibárók1*, noha a kormány megígérte a szén a dó leszállítását, emelik a szén egynémely fajtájának árát. A sörgyárosok és más iparosok pedig kijelen­tették, hogy a szén árának leszállítása nem lesz hatással iparcikkeik áralakulására. Az állam nem használja föl az alkalmat a vasúti díjszabás leszállítására. Tiltakozik az elten, hogy a földművelésügyi és kereskedelemügyi minisztériumok a gabona és fezt nemű ék be­hozatalának eltiltásával lehetetlenné teszik a keresik edelimii verseny érvfényes ülését 'és az árak leszállítását, ami bizonyosan bekö­vetkeznék, ha nem volna meg a vámvédelmi intézkedés. T a u b (német szociáldemokrata) indít­ványára a bizottság elhatározta, hogy Nemec és Binovec előterjesztéseiről vitát indit. Majd Taub kijelentéseihez hozzáfűzte, hogy a költ­ségvetési javaslat tárgyalásánál egészen más rendszert kell alkalmazni, mint eddig. Ha erre nincs meg a lehetőség, akkor ennek az eddigi politikai rendszer az oka. A jelenlegi körülmények között a parlamenti vita csak szemfényvesztés, mert a javaslat már készen áll és azon lehetetlen változtatni. Ezután az elnök az ülést félbeszakította. Az ülés újból való megnyitása után Hackenberger (német szociálde­mokrata) azt indítványozta, hogy a bizottság a p lémim ülése után folytassa a vitát. Ezt az indítványt elfogadták, úgy, hogy a plenáris ülés után a költségvetési bizottság újból ösz- szeült. Az ülésen részt vettek Becska pénz­ügyi és Novak kereskedelemügyi miniszterek is, akik azonban nem válaszolhattak Nemec és Binovec előterjesztéseire, mivel ezekre nem készültek el, de a házszabályok szigorú értelmezése mellett különben sem lehet vitát indítani az egyes képviselők előterjesztései­ről. Az elnök e bejelentése után az ülés vé­get ért. A forgalmi bizottság- ülése A forgalmi bizottság ma délelőtt Votruba képviselő elnöklésével ülést tartott. Az elnök ismertette az oderi cseh-szlovák hajózási társaság létesítéséről szóló törvényjavasla­tot. A vitában Kris képviselő is részt vett, majd Neudörfer, a közmunkaügyi miniszté­rium előadója terjesztette elő jelentését. A bizottság ezután a javaslat elfogadása mel­A német munkaközösség ujj tagja Síenzel német iparospárti képviselő be­lépett a német munkaközösségbe. A lázadó görög tisztek a haditörvényszék előtt Uj összeesküvés Athén, október 31. (Havas.) A szlonik' hadbíróság tegnap kezdte meg tizenkilenc lázadó tiszt perében a főtárgyalást. A láza­dók között van Leonardopoülos és Gafgah- dis tábornok is. Metaxas tábornok felett in kontumáciam fognak ítélkezni. Athén, október 31. (Havas.) Caldaris mi­nisztert letartóztatták. Goudas volt miniszter elmenekült. A lakásán tartott házkutatásnál sok kompromittáló anyag jutott a nyomozó hatóságok kezére, melyből megállapítható, ^pgy részt vett egy messze elágazó össze­esküvésben. A török köztársaság . első kormánya Konstantinápoly, október 31. (Havas.) Az uj kormány megalakult. Miniszterelnök és külügyminiszter Izmet pasa lett, a belügymi­niszteri tárcát Fedd bej, a hadügyminiszteri tárcát Kiazim tábornok, a kereskedelmi mi­niszteri tárcát Hasszán bej kapta. A köztár­sasági elnök a miniszteri listát a nemzetgyű­lés egyhangú hozzájárulásával jóváhagyta. T árcaro vaf unk: Szombat: Győry W. Dezső verseiből. Vasárnap: Bányai Kornél: Szelid, csöndes ének a halálról. Rá ez Pál: Két temetés. Halottak estéje az erdőn — A Prágai Magyar Hírlap eredeti tárcája — Irta: Majerszky István Csendes, hoidviiágos éjszaka van. Az őszi szelek már annyira m egri tiki tották az erdő lombját, hogy a hold sárga hideg fényé­ben a lombtalan fák mint végtelen temető fejfái merednek az ég felé. Sehol semmi nesz, nem mozdul egy levél, nem mozog állat, nem hallatszik ide a távoli falni zaja sem. Oly nyo­masztó és mégis oly magasztos ez -a végtelen csend. Az egyik széles nyiladék mentén az erdő egy kis tisztásán halvány gyertyafény lát­szik. A gyertyáik fehér kök ©resztet világíta­nak meg, a név, mely a keresztre van vésve, nem látható, eltakarja a keresztre akasztott friss fenyőkoszoru, csak az évszám: 1879 rnárc. 1. A sir, melyen három szál gyertya ég, alacsony léckerítéssel van körülvéve. A tölgyes erdő mint sötét fal veszi körül a sírt. Az egyik tölgyfa alatt két férfi ül, mellettük jobbra-balra a fegyver, ölükbe fektetve a ta­risznya, rajta az ordőőri jelvény. Az egyik erdőőr öreg, de vállas ember, a másik hu- s zonh á rom-huszon né g yé vés. — Bizony rettenetes éjszaka volt az — szakítja meg az öreg a lelkűkre nehezedő végtelen csendet. — fin akkor a Mogyorós­oldal vágását kezeltem s gyakran ke’lett a főerdész úrhoz bemennem, hogy egy és mást jelentsek, vagy a mimikára nézve utasítást kérjek. Bizony megesett, hogy néha jó későn állítottam be, mert hisz estig a vágásban vol­tam elfoglalva. Éppen egy ilyen alkalommal, mikor jelentek a főerdész urnák, lé lek szak ad­va beront a Kerekes Gyuri, hogy orvvadá­szok vannak a Molnár-dűlőben, hallotta lövé­süket a Királyfa táján, A főerdész ur — az Isten nyugosztalja — szörnyen megharagudott, mert azok a gazok sok bajt csináltak és az öreg gróf ur is na­gyon kényes volt a vadra. Hátultöltő puskát Ígért mindenkinek, aki egy ilyen gazembert elcsíp, mert akikor bizony még csak elöltöltő járta nálunk. Hát mondom, a főerdész ur módfelett megharagudott, a Gyurit elszakította be­fogatni, aztán a koosiraszállás előtt még megvizsgálta mindkettőnk puskáját és hajrá ki a Molnár-dűlő felé. Holdvilág volt, afcárosak most. Ahogy kiérünk a faluból, hát csak félreugriik a kiét ló — egy nyúl szaladt át az utón. No, mondok, nc-tn jó vége lesz ennek, de hát szólni nem mertem. Mentünk egészen a keresztig, ott le­vágtunk a legelőre, azon nem zörgött a briós- ka. A záivodii elágazásnál aztán leszálltunk, a kocsit ott hagytuk s mi gyalog neki a Mol­nár-dűlőnek. Csöndesen, lassan, szó nélkül figyelve jártunk egyik útról a másikra. Sehol semmi nesz. Lehetet már éjfél, ott álltunk a Királyfa alatt, amikor a patak mentén egy s utána mingyárt egy másik lövés esik. Igyekeztünk a Kiirályfától az országúira vezető utón a ga­zok elé kerülni. Hogy utunkat megrövidítsük, átvágtunk ezen a tölgyesen átvezető Ösvé­nyen egészen idáig. Ahogy ideérünk, előttünk hirtelen roppan az ág. Gyuri meg én azonnal leguggoltunk, a főerdész ur, aki kettőnk közt haladt, szintén le alkart guggolni, die félig fel­egyenesedve maradt, hogy jobban lásson. Ekkor velünk szemben balrój két s nyomban rá jobbról még egy lövés s a főerdész ur csak azt mondja — jaj! — azzal hányát vágja magát. Többet meg se moccant. A Kerekes Gyuri még tüzelt a lövések irányába, de bizony csak a gazemberek csör- tetését hallottuk. A Gyuri látva, mi történt, csak odaszóít: várj!, azzal oldalt szintén be­leveti magát a fiatalosba. Ezalatt beborult, olyan sötét lett, hogy nem láttam semmit. Kicsiholni féltem, hátha valamelyik gazember még ott van a közel­ben. Felemeltem a főerdész ur fejét, tapogat­tam a szive táját, semmi seb, mit csináljak?! Egyszer csak érzem, hogy a térdem .nedves, ahogy a szegény főerdész ur fejét tartottam, tapogatom, hát a szeméből jön a vér. Mit tegyek? A Gyuri sincs? Otthagyni nem akartam, mert még mindig nem hittem^ hogy halott. Úgy egy óra múlva megjött a Gyuri. Hát azért szaladt el, hogy a gazok elé kerüli és ha le nem tudja lőni, legalább látja, há­nyán vannak, merre mennek. De nem látott semmit. Kicsihol tűnik. Hát egyetlen szem vágott ólom érte a bal szemén. Ha mimgyárt legug­gol szegény, nem történik semmi baj. Rette­netes éjszaka volt az! Nagy nehezen levittük az országútira, a kocsi a lövésekre már jött. Föltettük, haza- vittük. Az öreg gróf ur aztán — az Isten nyugosztalja őt is — ide temet tét te, ahol meghalt, mert családja, rokona nem volt s azt mondta: aki annyira szerette életében az erdőt, pihenjen ott halála után is. Másnap aztán megkerültek a gyilkosok is. Ahogy elszaladtak, az egyik elvesztette a dohányzacskóját s erről aztán kitudódott minden. Az is kitűnt, melyik a gyilkos, mert hárman voltak a gazemberek, azt, amelyik jobbról az utolsó lövést tette, elárulták a tár­A lengyel pénzügyminiszter expozéja Helyreállították a lengyel költségvetés egyensúlyát — Szünöben a sztrájk — Nem ratifikálják a vasúti egyezményt Cseh­szlovákiával Varsó, október 31. Kucharsky pénzügy­miniszter tegnapi pénzügyi beszámolójának bevezetésében kiemelte, hogy az 1924. évi költségvetés lesz az első Lengyelországban, amelyben a kiadások és a bevételek ellen­súlyozni fogják egymást. A kormánynak el­tökélt szándéka, hogy a jövőben az ország pénzügyi gazdálkodását szigorúan az érvé­nyes törvények keretei között vezsese. Az egyensúlyt messzemenő takarékoskodással és az összes beruházási költségek törlésével érték el. A bankóprés működését rövidesen teljesen beszüntetik. Az összes tervbevett megtakarításokat kímélet nélkül végre kellett hajtani. A takarékossági program megvalósí­tásánál eddig tizenhatezer állami hivatalno­kot bocsátottak el és a hivatalnokok számá­nak csökkentése tovább tart. Az egészség­ügyi és postaügyi minisztérium megszünte­tése után még több állami hivatalt szüntetnek meg. A költségvetés huszonhárom millió aranyfrank többletet mutat föl. A deviza- és a kiviteli politikát a pénzügyi helyzethez mérten fogják szabályozni A miniszter kije­lentette, hogy a hosszúlejáratú külföldi köl­csönt nem tagadták meg. A lengve! oénzügvi viszonyokat annyira rendezni akar PC hogy külföldi kölcsönre ne tagven szükség Varsó, október 31. A szejm közlekedés- ügyi bizottságának tegnapi ülésén a vasut- iigyi miniszter bejelentette, hogy a Cseh­szlovákiával kötött vasúti egyezmény rati­fikálásáról szóló s a bizottság elé terjesztett törvényjavaslatot visszavonták, mert Len­gyelország számára kedvezőtlen volt. — A vasutügyi miniszter a vasutassztrájk ügyé­ben benyújtott interpellációra azt a választ adta, hogy a kormány a vasutasokkal addig nem hajlandó tárgyalni, mig azok a munkát teljes egészében meg nem kezdik. A vasutas­sztrájkról tartott vitában azt hangoztatták, hogy a sztrájknak néhány gócpontban poli­tikai okai is voltak. Varsó, október 31. A vasutassztrájkot lassan, de rendszeresen likvidálják. A krak­kói vasutigazgatóság vonalain a gyorsvona­tok 60, a személyvonatok 45 és a tehervona­tok 10 százaléka közlekedik, a lembergi igaz­gatóság a személyvonatok 50 és a tehervo­natok 40 százalékát indítja, a varsói távforga­lom pedig majdnem normális. A szfcsniszlaui vasutasok sztrájkja már teljesen megszűnt. A vengyel vasutasok szövetsége tegnapi ülé­sén elhatározta, hogy tárgyalást kezd a ''or­mánnyal a sztrájk végleges megszüntetésé­ről. A postássztrájk is lém/egesen alábbha­gyott. A szénnagyiparosok szövetsége meg­egyezett a lengyelsziléziai bányászok szak- szervezetével abban, hogv a bányászok bérét 270 százalékkal fölemelik, sai, azt meg mi tudtuk, hogy a főerdész ur a harmadik lövésire vágódott el. Az öreg Koszta András volt Závodíról, ösmered talán. A .gyilkos (kapott nyolc évet, a másik kettő hatot. Hát igy volt. Majd kisvártatva folytatja: — Nem jó arra rá se gondolni. A gróf ur állíttatta ezt a keresztet is s a végrendeletében is meghagy­ta, hogy az, akinek kerületében közülünk a sir van, évenként öt forintot kapjon, amiért a sírt gondozni és ilyenkor halottak estéjén egy-két szál gyertyát égetni köteles. Eleinte a Kerekes Gyuri gondozta a sirt, mert az ő járásában volt, de aztán, hogy el­törte a lábát és én kerültem az ő helyére, hát én gondozom. Téged, öcsém, ahogy mondtam is, ma azért hittalak, hogy átadjam neked a tisztet. Én már öieg vagyok, neked meg családod még nincs s halottad sincs. Nem lesz más dolgod, miint, hogy a boldogult gróf ur aka­ratához képest, a mai napon minidig pár szál gyertyát gyújts a síron; én mindig hármat szoktam. Az irodában megkapod az öt forin­tot. A többit, a tisztántartást meg mit, elvég­zem én ezután is Majd felkel az öreg, odamegy a sírhoz, átlép az alacsony kerítésen, a már rövidre égett gyertyákat feljebb huzgálja a földiből, aztán vontatott lépésekkel visszamegy a fa alatt maradt fiatal társához. Itt az öreg rövid hallgatás után újra kezdi: — Nem történt itt azóta se soha semmi. Csak egyszer, lehet vagy tíz éve, miikor másnap reggel erre jö­vök megnézni, elégtek-e teljesen a gyertyák, hát a síron megtalálom a földben a “ három gyertyavégeit, a -kerítés mellett kívül még egy negyedüket. Én csak három gyertyát gyújtottam. Itt- hát valaki járt utánam, de hogy H »z Isten a megmondhatója.

Next

/
Oldalképek
Tartalom