Prágai Magyar Hirlap, 1923. június (2. évfolyam, 122-145 / 275-298. szám)

1923-06-06 / 125. (278.) szám

Szerda, .június 6. A prágai német kis.színpad műsora: Csütörtök: A zsidók. Reicher vendégjátéka, i Péntek: Az apa. Reicher vendégjátéka. Szombat: A szőke angyal. Vasárnap: A szőke angyal. A pozsonyi magyar színház masora: Szerda: Ördög. Gsü tö rtök: Cse rebere. Az ungvári magyar színház műsora: Szerda: RUR. Csütörtök délután: Huncut kéményseprő. Ifjú­sági és gyermekelőadás. Csütörtök este: Szláv előadás. Péntek: Ady-est. Szombat: Asszonyiaió. Vasárnap délután: Mágnás Miska. Vasárnap este: Asszonyfaló. Basch Tivadar utóda órás és ékszerész Prága, Jiadrisska 6. szám 1038 SPOItl Sglói sporttevéi. Sport és politika. — A futballsport fejlődése. — Igló nem vesz részt a szolvák bajnokságban. Igló, junius 5. Igló az egyedüli szepesi véiros, ahol ma in­tenzív sportot űznek. Fővárosba' illő sporttelep­pel rendelkezik az igJói sportegyesület amely a régi ISE és a forradalom irtán alakult Tátrán egyesület fuzionálásálból alakult. Az újonnan lete­lepedett cseh-szilovák sportemberek ügyes poli­tikával ragadták magukhoz a város sportéleté­nek a vezetését Amikor a Tátrán megalakult, nem éppen sportszerűen ,Jóényszeritették‘‘ az ISE ama tag­jait, alkik a városnál vagy állami lávataloíflban vannak alkalmazva, hogy az uj egyesületbe Lép­jenek be. Az ISE-t meggyengítették ezzel. Az első taktikai lépést követte a második: a sportpálya' építése. Az őslakosság nem támogatta kellően a régi anyaegyletet s így kénytelen volt az ISE a Tátrámnál fuzionálni. Molly eseti mérnök, a város kinevezett polgár mestere elnöke lett az uj egye­sületnek, az AC Nova Vésnék s nagy agilitással hozzáfogott a sporttelep építéséhez. A város és a katonaság támogatásával gyönyörű pálya épült s írna a futball pályán kívül a telepen négy temnisz- páilya és egy futópálya is van. Terv szerint még egy modern strandfürdőt és uszodát is fognak építeni, a mai gazdasági krízis miatt azonban ezt nem tudják egyelőre végrehajtani. A magyar szó még a sportban is eltűnt, Molly mérnök valóban fáradhatatlanul dolgo­zott s mint sportember minden dicséretet meg­érdemel. Nem hal Iga tihatiuik el azonban azt a szo­morú tényt, hogy Iglón a szlovákositást a leg­radikálisabb eszközökké' hajtják végre. Még a.’ politikamentes sport terén is a szlovákositás volt a főcél. Amikor a két egyesület fuzionált, benne volt a szerződésben, hogy a magyar nyelv hasz­nálata meg van engedve, E'' azonban csak papi­roson van meg. A valóság ma az, hogy a magyar nyelvet nagyon ügyes taktikával kiküszöbölték. A régi egyesület vezetősége aktive nem is vesz részt a sportéletben s csupán a statiszta szerepét játssza. Futball, tennísz, atlétika. A sportembereket a fenti tény azonban nem riasztotta vissza a sportélettől Iglón ma' igen szép és tevékeny sportot űznek A futbaülsport terén a Szép ességen a legjobb játékerőkkel ren­delkezik Igló s a nyár folyamán amikor a régi, kipróbált játékosok visszatérnek, méltón fölvehet! a'z első csapat a versenyt Kass? bármely csapa­tával. Szomorúan konstatáljuk azonban, hogy Ig- ló teljesen elidegenedett a többi szepesi sport- egyesülettől s még a Dvorák-serlegm é rkőzésen sem vesz részt. Tavaly Keletszlovenszkó szlovák bajnokcsapata volt. Ezévben azonban ebbe sem nevezett be, mert kiakarja kerülni a veszekedést, a durva játékot. Értesülésünk szerint egy-két trial-mérkőzést terveznek még a nyári szezon alatt megrendezni. A térniiszsport igen szép fejlődés* mutat Ig- Tón. A régi tenniszezőkön kívül hatalmas uj ten- niszgárda alakult, úgy hogy a négy pálya is ke­vésnek bizonyult. Az atlétika terén is látható nyomok vehetők észre. Kornhauser Miklós, a régi jó atléta, gerely- súly- és diszkoszdobó. valamint futó, újból a ke­zébe vette az atlétika vezetését s az ig’ói ifjak kedvvel és örömmel treníroznak s ma-holnap háziversenyt fognak rendezni Ezáltal csak növe­lik az atléták kedvét cs ambícióját s idővel le is hogy az uszodát és strandfürdőt felépíthesse. Az úszásról ez idén még le kellett morrdaniok az úszóknak, mivel sem a város, sem pedig az egyesület nincsen abban az anyagi helyzetben, hogy az uszodát és strandfürdőt felépíthesse. Ha a magyar sportvilág „hivatalosan* el is vesztette Igíót. még is örömmel adunk hírt a vá­rosi sportéletről, mert a mai jó futballisták, at­léták még is csak a "égi világ tanítványai = a régi nevek, uj színekben is, a régi sport hírnökei maradnak, m-) La wn-Temt.-ő A prágai tenniszversenyek befejezése. A prá­gai német tenniszklub nemzetközi versenyeit a kedvezőtlen időjárás miatt nem fejezhették be a kitűzött időpontra s igy azok csak ma nyertek be­fejezést. A magyar versenyzők közül Kehriing Béla, miután az előmérkőzésaket könnyű szerre letudta, a Wessely-díj győztese lett. Kenrling győ­zelme annál értékesebb, mivel az élőm ér kő zések során olyan kitűnő ellenfelei akadtak, mint a német Kreuzer, Kileiniscbroth és a bajnok Derna- sL-us. A vegyes párosban a Kehriing—Várady-pár lett a bajnokság győztese, a döntőben a Wertrand —Amiende-pápt 6:3, 10:8 arányban Legyőzve. Ke­vesebb szerencsével szerepelt Kehriing a férfi egyes bajnokságban, ahol a német bajnok Klein- schroth-tal kerülve össze a döntő settet. amelyet késő este játszottak, a göteborgi, budapesti és berlini versenyektől fáradt Kehriing elvesztette. Kehriing a We&sely-dijban revánsot vett legyő­zőjén. Várady Ili második helyezésit ért el a női egyes bajnokságban Friedleben asszony, a kiváló német bajnoknő mögött Labaárugás. Biróvizsgák Kassán. Kassai tudósítónk jelen­ti: A CsAF-MLSz hirótestivletének központja — tekintettel a kassai brrójelöltek nagy számára — junius 2. és 3-ra tűzte ki a bitó vizsgálatok meg­tartását. A vizsgabizottság összeállítása után azonban a 30 jelentkező 17-re olvadt le a vizsgá­latok megkezdésének időpontjában. Vámay Ernő elnök és helyettese Wildmamn Ernő dr. öt tagú . .^.uviggai szombat este megtartották a félórás írásbelit, melynek befejeztével 3 jelöltet a további vizsgálattól visszautasítottak. Utána három és fél órás szóbeli vizsgálat folyamán győződtek meg a jelöltek elméleti készültségéről, kik között ott láttuk Schütze József dr. orvost, a Saibinovi AC ■tiszteskoru ősz elnökét, Ladányi Jenő dr. ügy­védet, a MLSz kassai kerületének elnökét és egy jelöltet Munkáosról, ki átesett már a sportrova- tuníkban jogos kritika tárgyává tett Feuer- féie ruszinszkói biróvizsgálaton is. Az eredmény a következő: III. fokai képesítést nyert Ladányi Jenő dr. (KAC), Schütze József dr. (Szebeni AC) ad honorem és Goldiberger Jenő (Munkácsi TE). Gyakorlati vizsgára bocsáttattak: Nagy Bertalan (KAC), Szilágyi Ernő és Molnár János (KSC- tagok) és Lippmer Miksa (E. Tör.) Gyakorlati iga­zolványt nyernek: Bohmosák Lajos és LusetSg Pál (K. Tör. tagjai), Toporcsáik István és Varga János (K. Vasas). Hat jelölt uj vizsga tételére uta- sittatott. Teljes mértékben helyeseljük a vizsgáz­tató bizottság felfogását az alkalmazott rigorozítás dolgában, mert legtöbbször a brró kézéiben van letéve a játékosok testi épségének sorsa, a ta­pasztalat pedig eléggé beigazolta már, hogy a képesített bírák közül is csak igen kevesen állják meg hely őket a gyakorta libám. Boxolás. Az amerikai boxderby. Newyorkból jelentik: A Criqui és Kilbane boxbainokok közötti mérkő­zés Criqui fölényes győzelmével végződött. Kil- banet a hatodik fordulóban győzte le a nagyszerű technikával dolgozó ellenfele. <3 — Szlovenszkói vállalatok mesterséges mér­legei. Munkácsi tudósítónk jelenti: A „Kárpáthia“ petroleunifinomitó r.-t. (Munkács) idei közgyűlése junius Ó-én lesz, amelyen a 1922-ik iizletév mér­legét be fogják mutatni. A mérleg 93.06? korona veszteséggel zárul, amelynek eliminálására fel­használják az előző év 82.819 koronát kitevő nye­reséget. A részvénytársaság alaptőkéje 600.000 korona, az ingatlanok 1,037.000 koronát érnek. — A fel nem használt szesztermelési jogosít­ványok. A mezőgazdasági szeszgyárak a pénz­ügy mim iszterium 1922 november 4-ik.i rendeiete értelmében kötelesek az 1922/23-ik idényre ka­pott, de fel nem használt szeszfőző jogosítványo­kat a szeszfőzés befejezése után hatom napon belül az elsőfokú pénzügyi hatóságoknak beje­lenteni. Ezeket a fel nem használt jogosítv anyó­kát a pénzügyminisztérium esetleg még más. mű­ködésben levő szeszfőzőiknek oszthatja ki Olyan szeszfőzdék, amelyek már befejezték a főzést, utólag nem kaphatnak szeszfőző jogosítványt a többietíözés fedezésére. — A földbirtokreform is oka a munkanéíkiiH- ségnek. A Tribuna egyik legutóbbi számában egy nagy gépgyári vállalat évi jelentését közli, amely­ben a többi között ezeket írja: „A cég elégtelen foglalkoztatásának egyik oka a földbírtokreform- törvény és ennek végrehajtása. Ez egészen ter­mészetes, mert a nagybirtokosok és nagyiparosok nem egészíthetik ki és nem tökéletesíthetik gép- berendezéseiket, mivel nem biztosak birtoklásuk­ban. Az egyéb a köznek okozott hátrányain kívül ez a törvény növeli a mezőgazdasági és ipari munkásság munkanélküliségét is. — Feloszlik a keletszlovenszkói gyáripari szövetség? A „Pr. Pr.“ értesülése szerint a hárim év előtt Kassán létesített keletszfiovems<zkóí gyár­ipari szövetség — a tagok részvétlensége miatt — fel fog osztani. Ez a szervezet szoros össze­köttetésiben állott ugyan a pozsonyi gyáripari szövetséggé!], de minit önálló érdekképviselet mű­ködött és az lett volna a feladata, hogy a keiet- szloverfszikói gyáiripar érdekeit megvédje. — A magyar kormány megengedte a sajt és vaj kivitelét. A Közélelmezési Tanács import-ex­port bizottsága legutóbb tartott ülésén a va.iter- melő érdekeltségek bejelentették, hogy a belföldi fogyasztás csökkenése miatt rendkívül nagy kész­letek gyűltek össze és ugyanez vonatkozik a sajt­ra is, mert a rendkívül elszaporodott sajtgyáralc a drága sajtokat nem tudják a belföldön eladni. Az import-export bizottság bizonyos kontingenst hajlandó kiengedni az országból. A gazdatársada- lom képviselői természetesen erélyesen követel­ték a kivitel megengedését, mert az nem befolyá­solná a főváros tejellátását. Vannak egyes tejter­melő vidékek, ahonnan a szállítási nehézségek miatt a tej nem tud édes állapotban a fővárosba eljutni és ezért vajat és sajtot csinálnak belőle, amit viszont a belföldi piac nem tud felvenni. Kétszázezer liternél többre szaporodott fel a bu­dapesti teifelhozatal, ami a múlt esztendei száz­ezer literes átlaggal szemben számottevő ered­mény, tehát Budapest nem is kíván több tejet. A bizottság a gazdák álláspontéit tette magáévá és a kivitelt (külön vaj- és külön sa’tkontingenst ál­lapítva meg) megengedte. — A mezőgazdasági munkások gabonájának elszámolási árai. Az országos középponti munka­hivatal a mezőgazdasági munkások gabonájának júniusi elszámolási árait a májusi tőzsdei átlag­árak alapján a következőképpen állapította meg: búza 170 korona, rozs 113 korona, árpa 131 ko­rona. A csehországi munkások szerződés-s ga­bona-elszámolásainál ezeket az árakat kell szem előtt tartani, ha a piaci áron alapul a szerződés. — A prágai mintavásár sorsjátéka. A kormány megengedte a második prágai vásársorsjátékot és a sorsjegyek számát 300.000 darabban állapí­totta meg. A sorsjegy 5 koronába kerül. Első fő­nyeremény egy brilliáns ékszer, értéke 150 ezer korona, második főnyeremény egy pár ló és a hozzávaló hintó. A kisebb nyereményeknek ér­téke 10—10.000 korona között váltakozik és álta­lában közhasználatú tárgyakból tevődnek össze. — A magyar földreformalaptörvényt érintet­lenül akarja az Országos Mezőgazdasági Kamara- Budapesti szerkesztőségünk jelenti: Az Országos Mezőgazdasági Kamara igazgaíóválasztmányi ülé­sén foglalkozott a földbirtokreformtörvény kiegé­szítéséről szóló javaslattal. Az ülésen, amelyen Almássy Imre gróf elnökölt, részívett az igazgató- választmánynak úgyszólván valamennyi tagja, akik a gazdatársadalom összes rétegeit és a me­zőgazdasági munkásságot képviselik. Beható tár­gyalás után abban történt megállapodás, hogy mi­vel valóban szükség van olyan intézkedésekre, amik a föidbirtokreform gyorsabb és szabatos végrehajtását elősegítik, az Országos Mezőgazda­sági Kamara megokoltnak véli a törvénynek ily célból való kiegészítését, de érintetlenül fentartan- dónak tartja az alaptörvénynek mindazokat a ren­delkezéseit, amelyek alkotmányos biztosítékokat szolgáltatnak az egész birtokreformnak a törvény szellemében való keresztülvitelére. Ilyen biztosí­tékoknak tekinti az Országos Mezőgazdasági Ka­mara azt, hogy csak a törvényben megielö’t cé­lokra és csak az Országos Földbirtokrendező Bí­róság válthasson meg ingatlanokat: a megváltási ár úgy állapi+tassék meg, hogy az telies kártala­nítást nyújtson. A törvényben megállapított öt év elteltével ne lehessen megváltást kimondani A törvény végrehajtása körül minden lényeges kér­désben bíróságnak tartassák fenn a döntő ellrtá- rozás. A különböző módosítások mellett a IX sza­kaszt az O. M. K. a javaslatból töröltetni kivárna, mert ez feladná a kis- és középbirtokok eddigi védelmét. KÖZGAZDASÁG A szlovenszkói szeszgyárosok közgyűlése* Pöstyén, junius 5. (Saját tudósítónktól.) A Szlovenszkói Mezőgazdasági Szeszgyárosok Egyesülete junius 3-án tartotta rendkívüli közgyűlését Pöstyénben. A közgyűlésen különösen a vá­lasztásokról és a mezőgazdasági szeszipart érdeklő általános kérdésekről volt szó. Hogy úgy a rendkívüli közgyűlés, mint az ezt meg­előző értekezletek sima lefolyásnak voltak, ez elsősorban Bujanovich Gyula, a kelet­szlovenszkói mezőgazdák vezérének kö­szönhető, aki tapintatos vezetéssel mindig ki tudta egyeztetni az ellentéteket. Bujanovich, a keletszlovenszkói gazda- szövetség elnöke megnyitotta az ülést, mire Herzka Gyula dr. egyesületi igazgató be­számolt az egyesület működéséről. A tárgy- sorozat legfontosabb pontja az volt, hogy az újonnan megalakított szeszértékesitő kar- íellbe hat igazgatósági tagot választottak. E fontos helyekre a következőket jelölték: Sá­ros- és Abaujmegye Schwartz Izsó somosi földbirtokost, Szepesmegye Nits Andor kakas- lomnici földbirtokost, Liptó- és Turócmegye Pruzsinszky Miklós dr.-t, a nyugati gazdák pedig Schlesinger rülöpöt, Diamant Samut, Elek Bélát és Melcsinszky József szeszgyá­rost jelölték. A titkos választás a következő eredménnyel végződött: a keleti gazdák je­löltjei közül megválasztották Schwartz Izsót és Nits Andort rendes tagnak, Pruzsinszky Miklós dr.-t póttagnak; a nyugati gazdák közül pedig Diamant Samut és Schlesinger Fülöpöt rendes tagnak és Melcsinszky Jó­zsefet póttagnak. A megválasztottakat, akik a mezőgazdasági szeszipar neves képviselői, a közgyűlés rendkívül meleg ovációban ré­szesítette. — Cseh lapok a cseh-szlovák—magyar gazdasági, kapcsolatról. A Venkov cikket irt a Národni Listynek azon jelentéséről, hogy a magyar kormány rendeletét készít elő, amelynek érteimében minden külföldi szállító 1921-től kezdve 5 százalékos beviteli adót kell, hogy beszolgáltasson a számlázott ösz- szegekből. A Venkov a rendelet okát abban látja, hogy a cseh-szlovák határok megnyíl­tak és megengedték a magyar mezőgazdasá­gi termékek vámmentes bevitelét a köztár­saságba. Ennek alapján követeli a gabona- és lisztvámok rendszeresítését, mivel ma is, amikor a behozatal vámmentes, a magyar exportőr exportilletéket kell, hogy fizessen ál­lamának, a vámot tehát megszüntették, de ennek jövedelmei a budapesti állampénz­tárba folynak. — Cukorgyárosok gyűlése Marienbadban. A cseh-szlovákiai cukorfinomitók egyesülete Man- delik elnök vezetésével ma tartotta negyedik rendes közgyűlését Marienbadban. amelyen negyvenöt cukorfinomitó képviselője jelent meg. A közgyűlésen megvitatták a cukorgyári iparnak a kormánnyal való nézeteltéréseit és kifejtették, hogy a cukorgyári iparban meg van a jóakarat arra nézve, hogy a belföldi piac ellátását bizto­sítsa ami a belföldi szükséglet kontingenszámai- nak 58 százalékával elérhető. Ezt azonban a kor­mány és a nyilvánosság nem méltányolta. Szóvá tették még a nyerscukor-vásárlások engedélyhez kötöttségét is, ami ellen az egyesület tiltakozik. A cukorgyárak szövetkezetének ma tartott köz­gyűlésén megállapították, hogy a cukorgyárak a répavásárlásnál egymásra licitáltak, amit most már a cukorgyári ügynökségek egyesületé­nek megalakításával el fognak kerülni. Ezek ugyanis kölcsönösen biztosítják répaállományu­kat, A szerződés 1931-ig szel, amivel a répaára­kat sikerült stabilizálni. — A Bankhivatal kimutatása. A Bank­hivatal május 31-iki kimutatása szerint a Banklhivatalnalk úgy devizakészlete, mint árufedezete emeUkedett. A devizakészlet 78 millióval 1534 millióra, az aranykészlet 45 és fél millióval 950 és fél millió koronával emel­kedett. E szerint az egész bankjegyforgalom fedezete meghaladja a 25 százalékot és meg­közelíti az aranyvalutáiu országok szokásos egyharmad fedezetét. A bankjegyforgalom 440 millióval 9327 millióm emelkedett, a kihelyezések csupán 383 millió koronát tettek ki. A váltótárca 11 millióval, a lombard 78 millióval szaporodott, viszont az értékpapír leszámítolásban 67 milliós csökkenést mutat ki a Bankhivatal. A vangyonadóra május utolsó hetében 25 millió koronát fizettek be. A fedezet kiadatlan bankjegyek összege 372 millióval csökkent, de még mindig 2093 millió koronát tesz ki. — Jugoszlávia kereskedelmi forgalma Ma­gyarországgal. Jugoszláviai szerkesztőségünk je­lenti: Az S. H. S. királyság és Magyarország múlt évi kereskedelmi forgalmát a következő hivata­los adatok ismertetik: Kivittek az S. H. S. király­ságból Magyarországba: 427.000 métermázsa kén­ércet, 80.000 métermázsa fát. 13.000 métermázsa kendermagot, 9000 métermázsa tengerit, 9000 mé­termázsa aszaltszilvát, 4000 métermázsa csont- iisztet, 5000 métermázsa répaszeletet, 1200 méter­mázsa szódát, 1200 métermázsa keményítőt stb. Magyarországból behoztak az S. Ii. S. királyság­ba; 27.000 métermázsa gépet és gépalkatrészt. 2000 métermázsa búza- és rozslisztet. 6500 méter­mázsa vasárut, 2800 métermázsa elektrotechnikai cikket, 2000 métermázsa fémet, 2200 métermázsa hordót, 1500 métermázsa bútort, 250 métermázsa keréksajtot stb. — Tejtermékgyár alakul Magyarorszá­gon. Budapesti szerkesztőségünk jelenti: A Magyar Általános Hitelbank nagy moder­nül berendezett sajt és vajgyárat létesít Ka­posváron. Magyarországon nem volt olyan vállalat, amely ezt a két cikket nagyban elő­állította volna és ezért haitározta el a Hitel­bank, hogy a termelésnek ezt a nemét bele­vonja érdekkörébe. A vajgyár nemcsak a bel­földi szükségletet fogja fedezni, hanem ex­portra is termelnek. Ha a vajnak kiviteli le­hetőséget tudnak szerezni, naponként egy millió liter tejet lehetne vajnak feldolgozni, ami négyszáz métermázsát tesz ki. A gyárat a legmodernebb gépekkel szerelik föl és a dán földolgozási rendszert vezetik be, hogy a vajtermékek tartósabbak és minőség dol­gában a dán termékekkel egyenértékűek le­gyenek, Ezen a téren a Hitelbank a Pesti Ke­reskedelmi Bankkal kerül versenybe, mivel Magyarországnak jóformán egész tejterme­lése az utóbbi kezében összpontosul. — A Birodalmi Bank felemelte az arany be­váltási árát. Berlini szerkesztőségünk jelenti: Ju­nius 4-től kezdődően a Birodalmi Bank és a pos­tahivatalok egy huszmárkás aranyért 260.000 már­kát, egy tizmárkás aranyért 130.000 márkát fizet­nek. Az ezüstpénzt a névleges érték ötezerszere- scvel váltják be.

Next

/
Oldalképek
Tartalom