Prágai Magyar Hirlap, 1923. június (2. évfolyam, 122-145 / 275-298. szám)

1923-06-06 / 125. (278.) szám

«* Szerda, őjmhis 6. — Szállítások. A nemzetvédelmi minisztérium Lrilejtést hirdet kü'önfböz’ő fal-szerelési tárgyak szál tiltására, továbbá egy vomitaitávágáiny építésére FLencsén bén, valamint nagyobb mennyiségű pait- <óik (kovácsolására. Közelebbi -részleteket a hivata- os lapok közölnek. — A prágai húspiac. A mai húspiacon a kö­vetkező árakat jegyezték: Üsző 9—14. borjú 8— 14. belföldi sertés lő—17, jugoszláv sertés 15— 16, bakonyi 15—16, dán sertés 12—18.20; belföldi marhahús: ökör eleje 12-*—15, hátulja 14—16.50, ajka 13—15, telién 10—12, hátulja 12—14, egy éven aluli üsző és tinó 12—14, vágott hús 8—10, ííilföldi marhahús elieje 9—12, hátulja 12—14 cseh corona küógrampnként. A forgalom közepes volt. — A cukortözsde. Az amerikai piacokon teg- iap csönd volt (júliusi áru 6.20, szeptemberi 6.30): Páris a gyengébb frankjegyzésre szilárdult (300 és 324), a londoni piac lanyha volt. A helyi piac jyugodt és ezeket a jegyzéseket hozta: Aussig ioko 430, Aussig átrakódé 435. Briinn, ölmütz. fiolán és Pardubitz 420 . — A prágai terménytőzsde. Gyenge látoga- iottság és teljesen lanyha irányzat fejlődött, kü- őnösen azért, mert az uj terméskilátások jók- íegyzésck: búza 160—165, rozs 92—97, árpa 115 —130, belföldi zab 130—135, román zab 128—-130: unerikai liszt 2.65, magyar liszt 2.60 ab határ- iHomások. Burma-rizs 12.45. Mulman-rizs 3.20. .^rraca 2.60 ab Prága. A kávé árai: Rio 30.50. ?antos 23. Guatencala 26; jugoszláv tengeri 1.25 ib határállomás, La Plata 1.45. Vidéken a burgo­nya 5—7; holland borsó 3.25—3.50 ab Tetschen, belföldi borsó 2.50—3.50, lencse 6.75—7, fehér bab i.50, holland mák 8.30 ab Prága, holland kömény *3.50—25, lengyel kömény 21.50; széna 100—110 tfb vasúti állomás, hosszuszáTu szalma 65—70. jrésel-t szalma 55—60: amerikai zsír 11.20 franko illőm ás: szilva 1.80. mandula 21, nagy mandula ?7, egyiptomi hagyma 1.60 és orosz lenolajmag *.50 ab határállomás. — A budapesti terménytőzsde. A tegnapi ter­ménytőzsdén a következő árakat legyezték: Bu­ja 76 kg tiszavidéki 25.750—26.000, egyéb 25.5000 —25 750, 78 kg tiszavidéki 26.000—26.250, rozs 16.750—17.000, zab 18.000—18.500. takarmányárpa 16.5000—17.500, sörárpa 16.500—17.500, tengeri 16.500—17.000, korpa 7400—7600 magyar korona oétermázsánként. — A prágai értéktőzsde. Igen élénk nyitás lián a bécsi tőzsde lanyhaságának hirére és a Ruhrvidék kérdésének kedvezőbb megoldási le- aefőségein-ek figyelembevételével az árfolyamok majdnem kivétel nélkül csökkentek. A belföldi 33nkértékek közül ennek ellenére megszilárdul­tak: a Cseh Escompte, a Cseh Iparbank, -a Szlo­vák és a Zivno. A bécsi bankok is szilárdan tar­olták árfolyamaikat, kivéve az Unionbankot k devizapiacon csak az északiak és Zürich meg kmstedarm szilárdultak, a többiek gyengültek. A sekélyebb értékűek közül szilárdult; Szófia. Belgrád, Varsó és Berlin, a többiek niind gyen­gültek. — A budapesti értéktőzsde. Élénken indult a mai tőzsde és különösen a bank ér lékek iránt ma- átkozott nagyobb érdeklődés. A bankértékek szilárdsága átragadt az ipari értékekre is és minthogy Fiécsből is kedvező hírek érkeztek, az irfolyamok 5—10 százalékkal javultak az egész vonalon. A cukor részvények is a *egnapi elha­nyagoltság után lényegesen javultak. A záró- irányzat szilárd, a forgalo mélénk. A heti pénz 1.5 százalékkal olcsóbb volt. — A bécsi tőzsde. Bár a forgalom elején több­rendbeli tehermentesítő eladás történt a kulisz- j’ah, a mai tőzsde alapiráynzata szilárd maradt. A birodalmi márkának Zürichben való jelenté­keny megerősödése kedvezően hatott a tőzsdére és csak a magyar papírok hanyatlottak valame­lyest: nagymértékű budapesti eladásokra. Ezt a sorsot osztották a cseh értékek is. A beruházási piac az állami pénzügyi javulásra való tekintettel szilárdult. Szerdán a bécsi tőzsde zárva lesz. A berlini tőzsde. A délelőtt folyamán arra a liirre, hogy a kormány fel fog iépni a jogosu­latlan devizakereskedele mellen, sok külföldi fize­tőeszközt kínáltak. A devizaárfolyamok lényege­sen csökkentek. A dollár nyitása 87.000 volt, de délig 61.000-re hanyatlott. Az értékpapírok a de­vizák ingadozásai arányában emelkedtek. Ismét nagyobb érdeklődés mutatkozott a hajózási érté­kek iránt. I Alapítva: 1321'feen ® s ® H S 1v 1 II 4 ^ P 0 i #/ i I i w a i | * ^ i I POZSONY, Vásáriéi 13J f*l I22« BBHHS0SSSSSHSSSHI Alapítva: ím-ften a #/ 0 <m, m w 0 ^ TOzsdcárfiolQameH kedden, jtimus 5-én: Prága: Értéktőzsde: Csl. vörös kér. sorsi- 29.25 Magyar 5 frtos v. kér. 4.— Magy. jelzálog sors.j. — Bp. Bazilika sorsj.. —.— Agrárbank .............. 383.— Bo hemia.................. —.— Cseh Union Bank . 362.— Leszámítoló ..... 356.— Cseh Iparbank . . . 425.— Prágai Hitelbank . 752.— Szlovák Bank . . . 155.— Zivnostenska .... 347.50 Angol-őslov. Bank . —.— Osztrák hitel . . . . 89.— Bécsi Unionbank . . 101 — Wiener Bankv.... 67.— Nordbahn ................. — C seh Cukor..............1085.— Ko iini műtrágya. . 690.— Koiini kávé .... 454.— Koiini petróleum . 375.— Koiini szesz .... 830.— Tejipar rt_ .............. —.— El ső nilseni sörgyár 2600.— Breitfeld-Danék . . 385.— Laurin és Klement 234.— Ringhoffer .............. 655.— Cs eh északi szén . . —.— Cseh nyugati szón . 476.— Alpine..................... 320.— Po ldi......................... 440.­Pr ágai vasipar . . 963.— Skoda ......................... 473.— Po zsonyi kábel. . . — .— ínwnld..................... 560.— Pr ágai papír. . . . 164-— Devizák: Június 5 Júnins 4 100 hollandi forint 1322.— 1326.— 1327-50 1331.50 100 német márka. 0.0540 0.0640 4.075 5.075 100 Buen.Alr. peso 1218.— 1222.— 1217.— 1221.— 100 belga frank . . 188.— 189 50 183-875 190.375 100 finn márka . . 93.75 94.25 93.75 94.25 100 svájci frank . 610.75 613 25 606.75 609.25 100 norvég korona 566.75 569 25 585.75 561.25 100 dán korona. . 627.50 630.50 629.50 632.50 1 font sterling . . 154.25 155.75 154.875 156.375 100 spanyol peseta 507.— 509.— 509.— 511.— K)0 olasz lira. . . 156.875 158.375 158.625 160.125 1 dollár (kábel) . . 33.80 34.20 33-80 34.20 100 francia frank. 218.25 2I9.75 2*9.25 220.75 100 svéd korona . 906-50 909 50 920.50 905.50 100 ingoszl. dinár. 41.125 41.625 41.— 41.50 100 magyar korona 0.6150 0.6550 0.615 0.655 100 román lei. . . —.— —— —— —.— I török font. . . . 21.60 22.40 21.85 22.65 100 lett lat ... . 663.50 666.50 643.50 646.50 100 bolgár leva. . 35.80 36.20 33.55 33.95 100 lengyel márka 0.0575 0.0675 5.45 6.45 100 osztrák korona 0.0459 0.0509 4.61 5.11 100 Brazil, millreis 334.— 336.— 334.— 336.— Budapest. Értéktőzsde: Magyar Hitel .... 48000 Osztrák Hitel .... 16000 Ahg-Magyar .... 8800 Leszámítoló ............... 8275 Ma gyar-Olasz .... 4700 Jelzálog................. • 8200 Ha zai bank............... 20000 Egyesült takarékpt. 10000 Földhitelbank .... 44000 Merkúr...................... 3800 Kereskedelmi bank . 84000 Magy. ált tkpt . . . 14000 Első hazai tkpt • . 135000 Salgó ......................... 109000 Bí rna..............................29000 Közúti......................... 9400 Délivasut............... 17750 Al lamvasut .... 99000 Borsod-Miskolei • • . 22000 Coneordia.................. 13200 Budapesti malom . . 60500 Gizella malom . • • 10800 Viktória...................... 37000 Hungária malom . • 26750 Beócsini ...... 148000 Északi szén ..... — Esztergom-Szászvári 72000 F elsőm, szén .... — Drasche.......................47500 Magnezit.............. 280000 Mé gy. ált kőszén . 373000 (Jríkányi ............... 203000 Adria......................... 94000 At lantika ...... 17000 Levante .................. 149000 Tr öszt ....... .24000 Csáky..........................14000 Ma gyar Fegyvergv. 240000 Ganz-Danubius . 2400000 Ganz-villamos. . . 2 90000 Győri vaggongyár . 34000 Hofherr...................... 46500 Láng............................ 44000 Li pták ........ 5990 Schlick ....... 33090 Baróti......................... 5300 Iz zó ........ 105500 Gntmanu.................. 49500 Ki otild......................... 15500 Ma gyar Cukor . . 480000 őstermelő.................. 6000Ű Gu mmi. ....... 36250 Naschitzi............... 250000 Neuschloss ..... 3025 Örsz. fa...................... 73000 Győri olaj.................. 22000 Sz lavónia.................. 14000 Te udloff-Ditrieb . . . 19000 Egyes, fa.................. 3050 Li gnum-tröst .... Í3500 Zabolai.......................31000 Papír......................... 12000 Bó ni............................ 20250 Ma lomsoky............... 4450 Rézbányái..................11750 Ég isz . .................... — Óceán...........................11700 Pálfalvai .................. 20000 Kó burg . . • .... 14500 Magyar szalámi . . 7900 Snódinm.......................48500 Hungária műtrágya 80000 Telefon .......................36000 Go ldberger............... 20740 BUDAPESTI DEVIZAÁRFOLYAMOK: 1 holland forint 2063.— I román lei. . . 28.— l dán korona . . 969.— l norvég korona 866.— 1 font sterling 24370.— 1 német márka . 0.09 1 olasz lira . . . 243.— l francia frank . 338.— 1 csehszl. korona 157.50 1 svéd korona .1401.— 1 svájci frank . 950.— 1 osztrák korona 0.0745 1 bolgár leva • • 55.50 1 iugoszl. dinár . 65 50 1 dollár............... 5290.— 1 lengyel márka 0.0930 1 belga frank . . 291.— Becs. Értéktőzsde: Magy. koronajárad.. . — Magy. aranyjáradék — Anglobank.............. 26990Q Ba nkverein Wr. . . 148500 Bodenkredit............... 260000 Kreditanstalt .... 175000 Dng. Kredit .... 490000 Lánderbank ..... 337000 Lombard......................... 37400 Me rkúr ..................... 9900C Os ztr.-Magyar Bank 335000 Union Bank Wr. . . 220000 Cseh Union............... — Zivuostenská Banka 719000 Dnnagőzhajózás . . — Kassa-Oderbergi . . 600000 FerdinandsNordb.13000000 Staatsbahn . . . 1000000 Südbahn.................. 1676Ű0 Si idbahn prioritat . 570000 Alpine ............... . .673000 Krupp ....... 428000 Poldi......................... 910000 Pr ager Eisen . . . 2000000 Rima ........ 307000 Coburg..................... 162000 Sa lgó...................... 1174000 Urikánv.............. — Sk oda..................... 9900000 Ri nghoffer .... Magyar cukor. . — Inwald.....................1150000 Dev izák: l holland forint . 27790.— l jugoszl. dinár . 869.— 1 német márka . . 1.07 1 belga frank . - 3904.— I magyar korona . 12.55 1 román lei ... • 371.— 1 norvég korona . 11835.— 1 dán korona. . .12985.— ; font sterling . 328200.— 1 spanyol peseta . 10685.— 1 olasz lira .... 3261.— 1 dollár.................. 70985.— 1 francia frank . . 4544.— 1 csehszl. korona. 2126.— 1 bolgár lóvá . . . 764.— 1 svéd korona . . 18730.— 1 lengyel márka . 1.23 l svájci frank . . 12805.— BERLINI DEVIZAÁRFOLYAMOK: i finn márka . . 1784 — I osztrák korona 0,9934 I csehszl. korona 1930.— I magyar korona 11.90 l bolgár láva . . 700.— 1 holland forint 24400.— 1 norvég koronái0355.— I dán korona. . 11425.— l svéd korona . 16600.— 1 font sterling . 285000 — 1 Buen. Air. peso22000.— I dollár .............. 62300.— 1 b elga frank . . 3130.75 1 olasz lira . . . 2900,— 1 franoia frank . 4030.— 1 svájci frank . 11435.— 1 spanyol peseta 9750.— 1 lengyel márka 1.25 A zürichi devizaárfolyamok 100 csehszl. korona . ICO magyar korona . 100 nénim márka . . 100 hollandi forint . 100 dollár.................. I font, sterling . . . 100 francia frank . . 100 olasz Ura .... 100 belga frank - . . 100 dán korona . . . 100 svéd korona • • •00 norvég korona • 100 spanyol peseta • J(X) Buen. Air. peso* !Oo jugoszláv dinár. 100 bolgár leva • . . 100 osztrák korona . 100 lengyel márka . 100 román 1M . . . • VI/5 VI/4 16.59 16.50 svájci frank 0105 0.10 0.0085 0,0008 217.- 216.85 553.50 553.50 25.65 25,63 35.50 35.85 » 25.50 25.875 30.70 30.85 102 50 101.75 147.25 147.25 93.— 9300 83.80 84.10 195.— 193 00 6.90 6 60 5.80 5.30 8 0.0078 0.007 0.00srs> 0.0058 240 2409 Szentesitől Bzemdeh. B. S. P. Kedves Írás, de nem közölhető. Job­bat kérünk! — 13071. számú előfizető. Sajnáljuk, de arra a kérdésre, hogy a Ruhrvidékre és Fran­ciaországba mily feltételek mellett szerződtetik a munkásokat, választ adni nem tudunk. A fran­ciaországi mezőgazdasági munkások szerződteté­sére nézve talán az illetékes gazdasági felügyelő­ség tudna felvilágosítást adni. A Ruhrvidékre való etszerződést semmi körülmények között sem ajánljuk magyar munkásnak. — Nem közölhető kéziratok: Modern állatmesék. Nem engedünk (vers.) Csak még egyszer. Május. Miért? A Vág partján. Hiába várlak (vers.) Mlaőéai¥alaM itzcnelch. M. A Muranská Dlhá Luka. Kérésiének ele­get teszünk és kérjük nfo. előfizetésiének megújí­tását. — W. D.-né, Kománké n. p. Butka. Ügyé- •ben szwesJkcxijék az alábbi egyesülethez fordulni: Deutsche Viereim Érámén Foirfcscibrit Ptrahia IT„ IKraikryvská ml. 21. — Seidnitzer Ignác, Nagyszöllös. (Hirdető felünk óimét alálbíb közöljük: Sebők Lász- fló. Bnidiaipest, Józseí-körut 41. szám. III. emelet Sakik, mim is fiái Minié! Megjelent az összes utódállamok területén levő községek helységnévtára betüsoros rend­ben, a régi és uj elnevezés szerint. Nélkülöz­hetetlen irodák részére. Ara 20 Ké. (portó 3 Kö) Megrendelhető a „Prágai Magyar Hírlap" kiadóhivatalában, Prága, Liliova ulice 13. sz PRÁGAI MAGYAR HÍRLAP Szlovenszikói szerkesztő: Ruszinszkói szerkesztő: TELLÉRY GYULA, RÁCZ PÁL, IGLÓ. UNGVÁR. Kiadja: Flachbartb Ernödr. — Nyomatott a Deutsche Zeltungs-Aktlen-Gesellschaft nyomdá­jában, Prágában. — A nyomásért felelős: O. Holik. KIEUZEblELLEi PRAGA II., Nekázanka. Menü 4.50 KI. [4S& í BRATISLAVA (POZSONY) j : MELY-UT 5 ► M í Elsőrangn diagnosztikus, diétás, fiziko- 3 : terápiás intézet ideg- és belbetegeknek 3 ► ◄ ► ◄ f Sebészet, nőgyógyászat, test- 3 egyenészet. Szem-, orr-, fül- és 3 ► bőrgyógyászat. — Röntgen- J l kezelés. — Vegyllaboratórium 3 : ^ J Napi pausálár K5. 55-től. I Szülési pausálár (8 nap) 1100 K5.-1 ól 1800 Ké.-lg 3 ; Szabad orvosválasztás S 3 jEÁiJuUAAAáAAÁáAAAÁÁAAáÁÁAAiláÁAAÁ4Aá4ÁÁÁáAAÁAAÁA.i iőlófGredí I Novovessfcé lupéié § |6YÓ6YfÍ)R»6Í Vizgyógyintézet — Klimatikus ® S gyógyhely ősfenyvesek közepette $3 A Subalpin éghajlat — Napiárfk: íD Q szoba 1 vagy 2 ávyas 4—18 cív. © 5 étkezés személyenként 27 6K. sun ® I és szeptemberben 25°/®-aI leszáll)- ® tott szooaárak — Szanatoriális ellátás és kezelés modern © gyógyeszközökkel — Prospektus © és szobarendelés: Iglófüred 1256 © (Novovesské Kupéié) gondnoksága © Vasúti állomás; Sp. Nova Vés (lg ö) | i Hyitva: jun.lO-töi szept. 30-ig | i Ny OOOOOOOOOOOOOGOO0OOOOOOOGOGOGOOO | LIILiriiii I I szúQsavus, Mas és lórlrilij j I megnyílik junius 15-én | x Napi penslo (lakás nélkül) négyszeri Ö 0 étkezéssel 24 K Szobák 5 K-tól ó 0 Bővebb felvilágosítást ad a fürdőgond- X G nokság KUPELE LUBOVSA iSpis) G 1274 O OOOOOGOOOOO0OGO00GOOOGOOOOOOOOOÖ | Eladó I jpeiálos binenimj Egy jókarban lévő 12 játékos, 2 ma- nuálos prolongement autorriattal ellátott pedálos orgona-harmoniuni (amerikai szerkezetű) kiutasítás és elköltözés következtében eladó. Kis templomok és kápolnák részére nagyon alkalmas. Érdeklődni lehet a kiutasított JcbKcsbéücs $óM^or kántortanitó családjánál 1295 Dnnaszerda&eBQen (CsaSSóhdz) jí e várd mi££ fclías&óSMun^t. ftflőn «?I<Sííi 2cessf APU® iiiiOÉSEM Minden szó egyszeri közlése 69 fillér, vasár- és ünnep­napokon 70 fillér. A legkisebb hirdetés ára 6 korona. A hirdetés alatt levő kis szám alapján megtudható a cim a kiadóhivatalban. — Levélbeli tudakozódásokra pontosan válaszolunk, kérjük azonban a szükséges póstabélyeget. Vidékről beküldött apróhirdetést csak a hirdetés' dijának előzetes megküldése esetén közlünk. Apróhirdetéseket postautalvánnyal is lehet feladni, a "zoveget a szelvényre lehet Írni. — Apróhirdetést felv««» n. kiadóhivatal - Práea I. TJ1'ov» is «tí^ LEVÉLTETVEK ellen rózsa vagy gyümölcsfákra és Poloskairtó literje 10.- Kő. Patkánylrtó adagja 10.— Ké- szállít Rlszdoi- fer drogéria, Komárom. 1299 LEVELEZNI óhajt jó állás­ban lévő 26 éves izr. mér­nök intelligens urileány- nyal. Levelek „a jövőért 2153“ jeligére a kiadóim kéretnek. 2153 Br. E. EMANUEL, MIHA- LOVCEI Tegnap nem történi semmi különös, de kuriózum kedvéért értesítelek, hogy Kristóf* hegyi Arankának feltűnt az angolos eltűnésed és most a kétségbeesés te­tőfokán állva, féltékeny­ségtől és dühtől áthatva rémes bosszút forral el­lened. Más újság nincs, itt hétfő d. u. óta esik az eső. Üdv. Apád, E. 2$ ívűm OYóQYrflRiö Elsőrendű panzió háromszori étkezéssel és kényelmes szobával személyenként Ke 30.— Másodrendű panzió háromszori étkezés és közös szobával Kő 20.—. Szegényebb sorsú vendégek, leik otthonról élelmezik magu­kat, közös lakásban, ágyat ágynemű nélkül naponta 3 Kő-ért kapnak. — Gyárak, testü­letek, betegsegélyző pénztárak, kik egy­szerre több beteget küldenek, kedvez­ményben részesülnek. — KITŰNŐ HÁZI­KOSZT, SAJÁT TEHENÉSZET. — Lévárt gyógyfürdő bámulatos eredménnyel gyógyít csuzos és köszvényes bajokat, zsugorodá­sok, bőrbetegség, bénulások, idegbánfcalmak, csont- és csonthártya bajokat, gőrvélyes ség, a gyulladások után visszamaradó izzwa- mányokat és aranyér-bán tataiakat. — Szak­avatott nőj és férfi masszírozó. — Lévárt 2 gyógyfürdő nyaralóknak is kedves otthon* J \ nyújt. Levegője ózondus, por- és szélrnentes, O kitűnő erdei sétányok, — ünnep- és vasár­it nap cigányzenekar áll a t. vendégeim ren- j | delkezésére. — Kiránduló társaságnak meg í i rendelésre jutányos áron készíthetek ebe- j | det vagy vacsorát. — Állandóan könnyű < > borokat és hűsítő italokat tartok. — Toi- || Halja állomásra megrendelésre kényelmes « kocsit küldök 40 Kő-ért. — Vasútállomás: I Tornaija, posta és távirda: Harkács, (1c rnerská zupa. — Naponta bármilyen meny- nyiségü fürdőt tudok adatni. — Szives tá­mogatásukat tisztelettel kéri Plachn Ycikvicí® fürdőtulajdonos. 1240 cxxxxxxxx»oocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>oooooocccc; Kérjük olvasóinkat és barátainkat, hogy vásárlás vagy rendelés alkalmával hivatkozzanak a „Prágai Magyar Hirlap“-ra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom