Prágai Magyar Hirlap, 1923. május (2. évfolyam, 99-121 / 252-274. szám)

1923-05-02 / 100. (253.) szám

Csütörtök, május 3. Pasics többség nélkül ss kormányt alakított — A kormány sorsa Radics kezében van. — Belgrád, május 1. Homogén radikális kormány alakult. Ez volt az egyetlen kivé­tető ut Pasics számára a radikális-demok­rata koalíciós tárgyalások meghiúsulása titán s az uj választások elkerülése érdeké­ben. Noha az uj kormánynak nincs abszolút többsége, egyelőre együttmüködhetik a szkuptsinával, mert a relatív többsége meg­van s ez elegendő lesz a parlamenti tevé­kenységhez mindaddig, amíg a horvátok Ra- iics vezetése alatt távolmaradnak a parla­menttől. Egyébként a szlovén néppártiak, a boszniai mohamedánok és a németek sem fognak a kormány elé komoly akadályokat gördíteni. Ha a horvátok megjelennének a parlamentben, akkor ismét fölujitják a de­mokratákkal a tárgyalásokat s ha ez nem sikerül, kiírják az uj választásokat. * Végre megoldották a jugoszláv kor­mányválságot. Az igaz, hogy a megoldás a parlamentarizmus elvei szerint halvasziile- fett, de a balkáni káoszban mégis valame­lyes nyugvópont.A fönti híradás szerint az aj kormány sorsa Radics kezében van s ál­talában az egész jugoszláviai politikai élet­nek Radics ma a vezető tekintélye. Amikor i cseh-szlovák sajtóiroda által kiadott fönti airadás elismeri, hogy ha Radics bemegy a parlamentbe, akkor fölveszik a radikális-de­mokrata koalíció tárgyalásait s ennek meg­hiúsulása után az uj választások következ­nek, akkor nagyon valószínű, hogy az uj vá­lasztások esélyével a legközelebbi jövőbén kell számolnunk. :99©ö«ö©«®e©0©©©©©9®©©©0Ö©©®9©©C' Felmentéssel UüiMMt Ooidperger losonci polgármester fegyelmije. Losonc, május 2. (Saját tudósítónktól-) Múlt év nyarán nagy port vert fel Losonc közéletében Goldperger Viktor polgármester fegyelmi ügye, amelyről egyes napilapok is megemlékeztek s amely hosszas halogatás után csak most nyert befejezést. A fegyelmit az egyik helyi lapnak és néhány képviselő- testületi tagnak a polgármester ellen irányuló éles támadása előzte meg. A támadók sza­bálytalansággal vádolták meg az egyik városi épületben elhelyezett üzlethelyiség bérbe­adása miatt s ennek közvetlen hatása alatt a polgármester a fegyelmi eljárás megindítását kérte maga ellen. A fegyelmi eljárást Jánoska György dr. zsupán június 24-én el is rendelte. A súlyosan megvádolt polgármester fe­gyelmi ügye tíz hónapig húzódott. Végre most befejezést nyert, még pedig felmentés­sel. A fegyelmi vizsgálatot vezető hatóság végzéssel értesítette a várost és az érdekelt Goldperger Viktort, hogy a vádak a vizsgálat során nem nyertek beigazol ást s igy a fegyel­mit teljes felmentéssel megszüntetik. A város lakosságának széles rétegeiben megbecsülésnek örvendő volt polgármester felmentéséről a közvélemény nagyrésze meg­elégedéssel vett tudomást. e©©©ö©eöe©e©9@©©ö©e©sGe©öoe«öQ««. Franciaország egyre fokozódó jóindulattal van Magyarország iránt A párisi Petöfi-ünnep. — Mr. Bonnefon és Mr. Strowsky májusban Budapestre érkeznek. — A hivatalos Franciaország állásfoglalása is mind kedvezőbb — Nyilatkozat a magyar- francia viszonyról. Budapest, május 1. (Budapesti szerkesztőségünktől.) Ma­gyarországnak, mint kishatalomnak, nagy szüksége van az európai politikában döntő szerepet játszó nagyhatalmak jóindulatára, hogy politikai és gazdasági érdekeit Közép- Európában érvényre juttassa. A nagyhatal­mak politikájában irányító szerepe van Fran­ciaországnak és a magyar kisebbségek vé­delmének, a jóvátétel kedvező megoldásának életbevágó kérdése végeredményben szintén Franciország állásfoglalásától függ. Termé­szetes, hogy ilyen körülmények között nagy fontossága van annak, hogy a Franciaország és Magyarország közötti viszony hogyan alakul. Erről a kérdésről egy ismert kiilpoli- tikus, aki ismételten járt az utóbbi hetekben Parisban, a következőiket mondotta munka­társunknak: — Mióta a magyar kormány Bethlen gróf vezetése alatt többször bizonyságot tett arról, hogy legfőbb céljának tekinti a belső és külső béke biztosítását és műiden veszedelmet mely ezeket fenyegetné, erélyes kézzel hárít el, azóta úgy a francia hivatalos pohtika, mint a közélet tényezői több rokonszenvvel és bizalommal vi­seltetnek Magyarország iránt. Franciaországot középeurópai politP'iában mindenekelőtt az a szempont vezérli, hogy a kereskedelmi és gaz­dasági kapcsolatok fokozatos kiépítésével fen- tartsa és állandósítsa a békét az utódállamok között, tehát megértéssel figyeli a magyar kor­mánynak a konszolidáció érdekében kifejtett munkáját és mérsékelten lép fel a kisantant ag­resszív magatartásával szemben. Franciaor­szággal való viszonyunk javulását nagymérték­ben segíti elő az a körülmény, hogy jóvátétel­lel neki nem tartozunk, ami jogosan azt a re­ményt ébresztheti bennünk, hogy ennek az egész gazdasági életünket veszélyeztető problémának ésszerű elrendezésében segítségünkre lesz. Ugyancsak számíthatunk közbenjárására a ma­gyar kisebbségek sorsának cny hitesében is, mert ez a két kérdés veszélyezteti ma elsősor­ban a béke fenmaradását. — Óvakodnunk kell azonban a jóvátétel el­vének megtámadásától és be kell érnünk azzal- hogy a kivetett követelések katasztrofális kö­vetkezményeivel érveljünk. A Franciaországgal való érintkezésünk kivált irodalmi és társadal­mi vonatkozásokban válik mind közvetlenebbé cs sűrűbbé. — Mérhetetlen kihatásai voltak a párisi Pe- tőfi-ünnepélynek, mely a francia közvélemény figyelmét reánk irányította. Ebből az alkalom­ból kétszáznál több cikk emlékezett meg az egész párisi sajtóban legnagyobb költőnkről, úgy hogy valóban elmondhatjuk, Petőfi ünnep­lésében az egész francia nemzet osztozott ve­lünk. Az ünnepség kezdeményezője és rende­zője Mr. -Jean de Bonnefon, a kiváló francia iró és publicista, akit a Magyar Petőfi-Társaság nemrég tagjai sorába is választott, május 12-én érkezik Budapestre, ahol a Francia—Magyar Irodalmi Társaság vendége lesz cs előadást fog tartani II. Sylvester pápáról, aki a magyar szent koronát Szent Istvánnak adományozta. Mr. Bonnefon ugyanis II. Sylvester szülővárosának polgármestere. Mr. Fort. Strowsky, a Sorbonne irodalmi tanára is május elején jön Budapestre, hogy a modern francia irodalmat ismertesse né­hány előadásban és megemlékezzék atyjáról, aki Bem tábornok oldalán küzdötte végig mint őrnagy az 1848-iki magyar szabadságharcot és Petőfinek fegyvertársa volt. — Ugyancsak lényeges fordulat észlelhető a francia sajtó magatartásában is. Mr. Aulneau. a Journalnak nemrég itt járt tudósítója teljes pártatlansággal számolt be cikksorozatban Ma­gyarország belső és külső helyzetéről. — Természetes, hogy Franciaország érdek­lődését és fokozódó jóindulatát teljes bizako­dással fogadja a magyar társadalom, amely a háborún átmentette a békeévek Páris-kuUuszá- nak alapjait: a francia kultúra elismerését és a magyarral vérmérséklet, gondolkozás dolgában annyira rokon francia nép iránti barátságát. (K. E. K.) ellentétes. Valószínűen egy semleges elnököt kell fölkérni a döntésre, vagy pedig uj sem­leges bizottságot kell kiküldeni az ügy meg­vizsgálására. Egy francia lap a represszáiiákról Paris, április .30. A Hőmmé Libre hosz- szabb cikkben foglalkozik a cseh-szlovák— magyar haitárincidens ügyével. A lap rámu­tat arra. hogy Prága és Budapest között si­kerrel biztató tárgyalások indultak meg a kereskedelmi viszony helyreállítása és a bé­keszerződés végrehajtásával kapcsolatos kérdések szabályozása tárgyában. Ezeket a tárgyalásokat egy köznapi határincidens most félbeszakította. Annál sajnálatosabb ez, mert azoknak az eszmecseréknek során, amelyeket Budapest legutóbb a szövetséges fővárosokkal folytatott, a magyar kormány a legjobb akaratot mutatta az ország talpra- áliitása érdekében. A lap azután megáila- pitja, hogy a határincidens ügyében Magyar- ország a legkorrektebb magatartást tanúsí­totta és kifogásolja, hogy Cseh-Szlovákia rendszabályokat rendelt el megtorlásul. A magyar külügyminiszter nyilatkozatára a cseh-szlovák kormány azzal válaszolt, hogy főn tartja a határzár t és nem szünteti meg a megtorló rendszabályokat. Ez a kijelentés semmikép sem mondható barátságos cselek­ménynek és — a lap szerint — ellentétben áll a nemzetközi egyezmények szellemével. A Magyar Távirati iroda a himi határvizsgálatról. Hol a határvonal? — Szedlácsek az össze­tűzés helyén halt meg. Budapest, május 2. (Budapesti szerkesz­tőségünk telefonjelentése.) A MTI. jelenti Hi­dasnémetiből: Az április 10-iki magyar— cseh-szlovák határincidens megvizsgálására kiküldött két bizottság vasárnap délben a himi tetőn, a 318. számú magaslati ponton találkozott. Cseh-szlovák részről a bizottság tagjain kívül megjelent egy határmérnök. több csendőr- és rendőrtiszt, a kassai XI. hadosztályparancsnokság több lisztje és több pénzügyőr. Ezek mint tanuk szerepel­tek. Magyar részről a bizottság tagjain kívül egy tolmácstiszt, a vámőrszakasz parancs­noka és néhány vámőr jelent meg, akik mint tanuk szerepelhetnek. A bizottság mindenekelőtt azt óhaj­totta megállapítani, hogy az összeütközés magyar, vagy pedig cseh-szlovák íönhaíó- ság alá tartozó területen folyt-e le. A kér­dést nem tudták eldönteni, mivel a határ­vonal értelmezése körül lényeges eltérés merült föl. A magyar fölfogás szerint, me­lyet az eddigi gyakorlat is igazolt, a határ az erdövágás, azt eddig is egész széles­ségben a járőrök közösen használták, an­nál is inkább, mivel a vágás középső, ki­járt részén kívül, északra és délre is van­nak kocsinyoraok. Ezzel szemben cseh­szlovák fölfogás szerint közös használatra csupáu a középső kitaposott sáv szolgált. A két bizottság az ellentétes véleményeket jegyzőkönyvbe foglalta. Hasonlóképpen el­döntetlen maradt az a kérdés, hogy melyik járőr használta előbb fegyverét. Szedlá­csek cseh-szlovák pénzügyőri őrmester halálára vonatkozóan megállapították, hogy Szedlácsek fegyveres összetűzés követ­keztében a helyszínen meghalt. A cseh la­pokban közölt ama hírek tehát, hogy Szed­reseket a magyar vámőrök elhurcolták, bántalmazták és utána meggyilkolták, a bizottság közös megálíapitása szerint telje­sen valótlannak bizonyultak. A bizottság hétfőn délelőtt uira összeült, hogy megvizsgálja a március 15-iki, 24-iki, az április 3-iki, 12-rki és 19-iki eseteket. A magyar-román és magyar-jugoszláv vegyes bizottságok Bécs, május 2. (Bécsi szerkesztőségünk jelenti:) A Neues Achtuhrblatt értesülése szerint a jugoszláv és a román kormány el­határozta, hogy a Magyarországgal fölme­rült és eddig el nem intézett határincidcnsc- ket a magyar—cseh-szlovák megegyezés mintájára, vegyes bizottságok utján tisz­tázzák. illetékes helyen megjegyzik, hogy Ma­gyarországnak sem Romániával, sem Jugo­szláviával semmiféle hiajtárincidensből kifo­lyóan nincsen elintézni valója. A román és jugoszláv lapok sem tudják legkisebb okát is megjelölni, amelyek ilyen bizottságok kikül­dését szükségessé tennék. Kramáf — alldeutsch. Kramáf a nagy­orosz eszmének merev fanatikusa. Álmaival nem alkuszik és fikcióiból nem enged. A mi­nap cikket irt egy cseh lapban s a szláv faji eszme szempontjából kifogásolta, hogy a nagyköveti konferencia Lengyelország keleti határait túlságosan keletre tolta s ezzel a fehéroroszok egy részét is lengyel fönnható­ság alá helyezte. A cikkre most Eugen Lad- now, a békekonferencián résztvevő fehér­oroszok delegációjának vezetője, válaszol a francia politikát hirdető Journal de Pologne- ban s Kramáft alldeutschnek nevezi s kisüti, hogy a Kramáf által hirdetett orosz naciona­lizmus nem egyéb, mint „le pangermanisme cam>ouíIié“ (burkolt nagynémetség). Ennek az orosz nacionalizmusnak ideálja „a német vi­lágbirodalom, a teutón despotizmus, a porosz kaszárnya, amely tehetetlen népek fölött uralkodik11. A mai európai cirkusz porondján ilyen bohóckodás folyik. Kramáf mint all- deutsch — kell-e ennél pompásabb vicc? EbkidlIUát llugvór 1923 máfus 21-18 Kiállitásrendező bizottság: Munkács, Dobransky-u. 2. szám L 3 I fcgfjes iiitfjsái befelezte működését A hétfői vizsgálat. Prága, május 2. A cseh sajtóiroda jelenti: A cseh-szlovák—magyar vegyes bizottság április 30-án fejezte be vizsgálatát a hidasnémeti események ügyében. A nyomozás folyamán kétségen kívül megállapították, hogy Schwach cseh-szlovák alkalmazottat Tóth magyar hadnagy cseh-szlovák területen támadta meg. A bizottság ezenkívül Padour cseh-szlovák tisztviselő és Tóth magyar vámaltiszt ügyét is megvizsgálta. Mindkét ügyben kihallgatta az események szemtanúit. A bizottság cseh-szlovák része visszauta­zott Prágába. Budapest, május 2. (Budapesti szerkesztőségünk távirati jelentése.) A Mii. jelenti: A magyar—cseh-szlovák határincidensek megvizsgálására kiküldött vegyes bizottság hétfőn megvizsgálta a március 15-iki, 24-iki, valamint az április 10-iki és 12-iki eseteket. Valamennyi esetről közös jegyzőkönyvet vettek föl. Az április 3-iki és 19-iki incidensről, amelyet a magyar bizottság tett panasz tárgyává, a cseh-szlovák hatóságok nem tud­tak. Ezt a két esetet a magyar bizottság most hozta jegyzőkönyvben a cseh-szlovák bizottság tudomására. Budapesti szerkesztőségünk újabb jelentése szerint a cseh-szlovák—magyar határinci­dens kétnapi vizsgálat után közös jegyzőkönyv fölvétele utján az első stádiumban befeje­ződött. A fölvett jegyzőkönyvet a felek •kölcsönösen aláírták- A beterjesztett jelentések alapján a két kormány tovább folytatja a tanácskozásokat. Az Uj Nemzedék mai számában arról ir, hogy értesülése szerint a cseh-szlovák hatóságok remélik, hogy a vegyes bizottság munkájának befejeztével megvan a lehetőség arra, hogy a köze! jövőben helyreálljanak a normális viszonyok. A magyar bizottság elaoke a vizsgálatról Budapest, május 2. (Budapesti szerkesz- kesztőségünk jeleníti:) Rudnay Lajos követ- ségi tanácsos a következőket mondotta a Pesti Napló munkatársának: — A vegyes bizottság hétfőn délelőtt fékliz órakor különböző magassági ponto­kon, a határ egyes részein folytatta a ha­tárincidensek megvizsgálását. Vasárnap a Szedtácsek-féle esetet, hétfőn pedig a pe- rényi határban történt összeütközéseket vizsgáltuk meg, ezek közül az egyik két cseh-szlovák csendőr könnyebb sebesülé­sével végződött. Az eset azonban egészen jelentéktelen. Akadt két olyan ugyancsak jelentéktelen ügy is, amelyről sem a ma­gyar, sem a cseh-szlovák vámőrök nem tettek jelentést és innen van, hogy a két bizottság nem is ismerte a két esetet. Az egyik egy magyar határátlépés, a másik pedig csempészet volt. Minthogy ezek is a határincidensek közé tartoztak, a bizottság megvizsgálta és el is intézte őket. A többi esetről foganatosított vizsgálat anyagát át­tesszük az illetékes minisztériumokhoz. Most még a hidasnémeti határban vizsgá­lunk meg egy esetet és ezzel ma este be is fejeztük munkánkat. Zátonyra került a vizsgálat Semleges elnök, vagy uj semleges bizottság? Budapest, május 2. (Budapesti szerkesz­tőségünk jelenti:) Beavatott helyen a követ­kezőket mondották az Az Újság munkatár­sának a vizsgálat eddigi eredményéről: — Két ellenkező álláspont domborodott ki éppen a lényeges kérdésekben. Ezt jegy­zőkönyvbe foglalták, miután nem sikerült a két fölfogást összeegyeztetni. Az ügy hama­rosan diplomáciai útra terelődik. Egyrészt a cseh-szlovák, másrészt a magyar külügymi­nisztérium veszi kezébe a dolgot és szokásos tárgyalással igyekeznek majd kiutat találni. Nem valószínű azonban, hogy ez a tárgyalás eredményt hoz mert a két álláspont teljesen Hí égési életre sióié óra mn Omega

Next

/
Oldalképek
Tartalom