Prágai Magyar Hirlap, 1923. április (2. évfolyam, 75-98 / 228-251. szám)

1923-04-18 / 88. (241.) szám

Szerda, április 18. 3*M<auMlemiJfiRm i«#aí%AE«sm»4® —Bg— ■ Törvény készül a kartellekről. volt. A háború előtt a kartelleknek csak ak­kor volt jelentőségük, ha a kartellirozott áru vámvédelemben részesült. A cukorárak ese­tében a helyzet teljesen ellenkező. A világ­piaci árak a cseh-szlovák árnivó fölött mo­zognak és magasabbak annál, mint amit a belföldi cukorkartell követel. A régi értelem­ben vett kartelltörvény tehát hatástalan len­ne. Az uj kartelltörvénynek éppen ellenkező­en abban az irányban kell mozognia, hogy ily esetekben a kartell létesítését előmozdít­sa, esetleg kényszerkartelleket hozzon létre, amelyeknek árpolitikája állami felügyelet alatt állana. — Postai utalvány-, utánvét- és átutalási for­galom Németországgal. A, postaügyi minisizteríum közlli: III. 15-től a cseh-szlovák köztársaságból Németországba postautalványom egyszerre 750,C00 márkát, levélben utánvéttel és egyszeri átutalás utján N érne törsz ágból a cseh-szlovák köztársa­ságiba 1200 cseh-szfloválk koronát és utánvétet! csomagban Németországból a cseh-szlovák köz­társaságba 250,000 márkát lehet küldeni. Egy és ugyanaz a fél Németországba naponta csak olyan összeget külLdJhet, amely egy átutalásinál meg van engedve. Azok ellen, alkliik e rendelet ellen vétenek, az 1919 november 28-án 644. szám alatt kelt törvény ért elmében bűnvádi eljárást indáit a politikai hatóság. — Mérőeszközök beviteli engedélye. A hiva­talos lap holnapi száma közölni fogja a kereske- deflcrniíiigyi rniiniiszteriuirnnaik hirdetményét, arról, hogy hőmérőknek, sűrűségmérőknek, szesamé- rőknieik, tejmérőknek, légsulymérknek, szaohaxo- rrtétere'kn'ak stb. beviteli illetéke 1923 április 16- tól kezdidően a vételár 5 százaiéiba. — A prágai állatvásár. A tegnapi állatvásá­ron 1256 vágómarhát hajtottak föl és pedig: 480 belföldi, 312 szlovenszkói, 293 jugoszláv, 36 ma­gyar, 127 dán és 2 bivalyt. A következő árakat jegyezték: belföldi ökör 5.30—6.75, bika 6.75— 8.50, tehén 5—8, üsző 6—8.40; szlovenszkói ökör 5.75, bika 5.50—9, tehén 5.50—7, üsző 6.50—8 jugoszláv ökör 6—8.25, bika 6—8, tehén 7.50 üsző 6.50—7.50; magyar ökör 7.75—8, bika 7.50— 8.50, tehén 5.20—5.25; dán bika 6.50—9.75, tehér 6.25, bivaly 7.25 cseh korona kilogramonként élő súlyban. A forgalom közepes volt — A prágai húspiac. A tegnapi húspiacon : következő árakat jegyezték: Üsző 6—14, borjú ! —43, kecske 5—8, belföldi sertés 15—17, jugo­szláv sertés 15—16, bakonyi sertés 15—17, argen­tínai sertés 14.50; belföldi marhahús: ökör eleje 12—14, hátulja 14—16, bika 12—14, tehén eleje 10—12, hátulja 11—14, egy éven aluli üsző és tinó 9—-12, vágott hús 7—9; külföldi marhahús hátulja 9—12, kecske 7—11 cseh korona kilogramonként A mai húspiacon a köveílke-ző áraikat jegyezték: Üsző 8—13.50, borjú 8—13, kecske 5—8, belföldi sertés 15—17, jugoszláv sertés 15—16, bakonyi sertés 15—16.50, argentínai sertés 14.50; belföldi marhahús: ölkör eleje 12—14, hátulja 13—16, bJka 12—14, tehén eleje 10—12, hátulja 11—14, egy éven aluli üsző és tinó 9—12, vágott hús 7—9; külföldi marhahús 9—12, birka 8—11, kecske 6— 11 cseh korona kilogrammonként. A forgalom kö­zepes volt. — A cukor ára. A cukorárak tervbevett enre- . ésér öl ma dönt a cseh kormánykoalíció. Az eme­lés mértékéről kiülönfoözö hitek keringenek. Né­melyek szerint 20, mások szerint 25—30 fillérrel fogják főiemeto az árakat, mig egyéb verziók szerint 40, illetőleg 43 filléres emelésre kell szá­mítani. A hosszan tartó tárgyal ásóikkal kapcsolat­ban az a terv merült fel, hogy a kormány uj tör­vényjavaslatot készít elő a kartelílekről. — A budapesti piacra ma nemcsak húsfélék­ben, de többi cikkekben is kevés árut hoztak fel. A borjúhús 100 koronával emelkedett. A több! változatlan. Vaj kilója 4000 korona. A vaj 500 koronával drágult. — Nyilvános árlejtések. A kereskedelemügyi minisztérium nyilvános árlejtést hirdet a vasúti igazgatás számára szükséges szövetekre és gyu- potcikíkekre. Határidő 1923 május 10. 12 óra. A minisztérium azonkívül árlejtést hirdet a téli fe- gyencruhák előállításához szükséges hál inára, végül árlejtést hirdet nyári és téli fegyencruihák készítésére szükséges sötétkék szövetre. Határ­idő 1923 május 12. Az előirt űrlapokat a pályázati föltételekkel kívánatra 3 korona beküldése ellenié­ben megküldi a kereskedelemügyi minisztérium. — A prágai tőzsde. A mai tőzsde a bécsi hosszra való tekintettel rendkívül szilárdan nyí­lott. A kurzusok csak a zárlat felé realizálódtak, de ennek dacára a záró irányzat is szilárd volt. A devizapiac nyugodt. A frank esett. — A prágai terménytőzsde. VA inai üzletmenet igen élénk volt. A terménypiacon gyenge volt a kínálat. Jegyzések: búza 170—175, árpa 105—110, rozs 125—135, zab 125—130, amerikai liszt 2.70, magyar liszt 2.90, bugonya 12—14, Heilow ten­geri 150, La Plata 160, borsó 3.50—5, lencse T—9, mák 8.50, plombáit vöröshere 31—32. fehérhere 40, .svéd 9—14, inkarnát 12—14, bükköny 2.40, repce 12—13, széna (cseh) préselt 125—130, ide­gen préselt 70—75, Burma- és Araca-rizs 2.50, Mülhnann 3.50. Rio-kávé 21, Santos 24, Guatemala 27—23, — A pozsonyi tcrméeytözsde. A tegnapi po­zsonyi terménytőzsde jegyzései: Búza 77—80 kg 170—180, árpa 71—74 kg 125—135, szlovenszkói zab 125—135, fehér bab 175—ISO, tarka bab 160, mák 775—S25, 0 liszt 2S5—300, búza fözőliszt 240—250, 5. számú buzakenyériiszt 200—210, ma­gyar 0 liszt 275—2S5, préselt édes széna 140—160. A tőzsde látogatott volt és szilárd irányzatú. — Budapesti terménytőzsde. Alaphangúit szilárd. Az üzletmenet rendkívül tartós. A magas fuvardíjak a budapesti paritásu árut megdrágí­tották. Jegyzések ab vidéki állomás: búza (76 kg.) 220—222. rozs 140, zab 147—148. — A budapesti magánforgalom. A budapesti magánforgalomban az irányzat szilárd, a forga­lom élénk volt. A heti pénz 4 és fél öt százalék. — A bécsi és berlini tőzsde, A hosszmozga- lom ma is tartott, de némileg engedett. Az üzlet­menet igen kiterjedt volt, mert az egyes bankok és cégeik nagy megbízás okkal jelentek meg ré­szint belföldi tőkések, részint külföldiek megbízá­sa folytán. Az árfolyamok alaku’ása nem volt egy­séges. A bankpapírok terén a fölfelé mozgó irányzat nyugvópontra jutott. Élénk forgalom alakult kú a StaastKahn-, Alpine-, Hofherr-részvényekben. — A berlini tőzsdén az eladók tartózkodtak s a han­gulat meglehetősen szilárd volt. Az üzletmenet általában csendes volt, csak egyes papírokban mutatott nagyobb arányokat. Tdzsdeárfolnamoh kedden, április 17-én: Prá«j?a: Értéktőzsde: Osl. vörös kér. sorsi. 30.50 Magyar öfrtos v. kér. 4.50 Magy. jelzálog sorsj — .— Pp Bazilika sorsj. . 3.50 Aurárbank .................*>01.50 Bo hemia................. — Cseh Union Bank . 387.50 Leszámítoló.............. 332.— Cse h iparbank. . . *>61 50 Prácrai Hitelbank . 807.50 Szlovák Bank . . . — .— Zivnostenska .... 385.— Angol-Cslov. Bank . — Osztrák hitet .... 73 — Bécsi Union bank . . 90.50 Wiener Bankv.. . . 55.— Nordbahn................. 6700.— Cs eb Cukor..... 1195.— Kolini műtrágya. . 730.— Kolini kávé .... 492.— K«lini petróleum . 345.50 Kolini szesz .... —.— Tejipar rt............... —.— Első nilseni sörgyár 2135.— Danök és társa. . . 399.— Laur'tn és Kleraent 250.— Ringhoffer.............. 697.59 Cseh északi szón . . —.— Cseh nyugati szén . 447.50 Alpine........................316.50 Poldi...........................441.— Pr ácrai vasipar . . 1035.— Skoda.................i . 444.— Po zsonyi kábel. . . 1825 — Inwald..................... 647.50 Papír........................179 — Lö ÜtLálí'íiíjcib. íiuszonötév utáni találkozás. Jelentettük, hogy a prágai cseh nemzeti sportegyesület a Slavin utolsó közgyűlésén elhatározta, liogy a DFC prá­gai német egyesülettel újból fölveszi a kapcsola­tot. A két csapat huszonötév után április 22-én- vasárnap fog először találkozni a pályán. A mér­kőzés iránt már most is óriási az érdeklődés. West Ham United, angol professzionista csa­pat Prágában. A West Ham United csapat, amely­ben Watson, Anglia legjobb középcsatára ját­szik, pünkösdkor Bécsben fog vendégszerepelni s azután Prágába jön, ahol a Slaviával s valószí­nűen a Spártával is összeméri erejét. Dél- és Keletmagyarország válogatott mérkő­zése Debrecenben. A déli és keleti válogatott fut­ballcsapatok közt lefolyt serlegmérkőzésén a déli csapat 1:0 arányban győzött. Szabadkai válogatottak erdélyi turnéja. Ju­goszláviai tudósitónk jelenti: A szabadkai sport­egyesületek elhatározták, hogy pünkösdkor erdé­lyi körútra küldik válogatottjaikat. A Szabadka' labdarúgás jelesei Temesvárra és Aradra láto­gatnak el, nem lehetetlen azonban, hegy Kolozs­várra és más erdélyi városokba is ellátogatnak, ha az ottani egyesületekkel sikerül a mérkőzése­ket lekötni. (h. r.) Érsekújvár: KFC—ÉSE 3:1 (1:1). Bíró: Kess- Jer, Érsekújvár. Szitáló esőben, kissé felázott ta­lajom, nem a legjobb szituáció1!-: között mérkőzött vasárnap a kerület két legerősebb riválisa. Mind­ezek dacéira a játék bővelkedett izgalmas jelene­tekben. A KFC technikai felsőbbsége magasam áldott az ÉSE felett és a játék jó háromnegyed részében döntő fölényben volt. Az első gólt Mol­nár szép akciójából Lengyel lőtte. Az ÉSE a bíró tévedéséből megítélt tizenegyessel egyenlít. A második félidőben Netodiozky gyönyörű gólja hozza vezetéshez újra a KFC csaipatát s ezt Mdlnár 2 perccel később háromra szaporítja. A KFC-itél minden ember nagyszerűt produkált'. Biró néhány tévedésétől eltekintve jó volt. — Érsekújvár! MTE—ÉSE Ib 1:1 (1:0). Bíró Lam- pert. Nivótlam, egészen kezdetleges játék, össze­vissza rugdal ód zás jellemezte a két gyönge csa­pat vergődését. Komárom: Lévai SC—KAC 0:0. Egyik csapat sem tudott megfelelő játékot produkálni. A lévai csapat tavaly óta nagyot hanyatlott. Régi kipró­bált játékosait elvesztette és mai összetételében keményebb küzdelmek megvívására nem alkalmas. KAC katonajátékosokkal megerősítve végig ural­ta a helyzetet, de tehetetlen csatárai valóságos góliszonyban szenvedtek. — KFC Ib.—Komárom! főgymmiázium 1:0. A dlákmemza javára rendezett mérkőzés a nagy eső miatt osak 30 pereiig tar­tott. Atlétika. Síafétafutás Prágán keresztül. A Spárta ápri­lis 22-én rendezi negyedszer a népszerű staféta­futó versenyét Prágán keresztül. A start délelőtt 11 órakor lesz a városi kertben (a Stromovká- ban). Cél a régi városház terén a Husz-szobo^ előtt van. A távolság 3500 méter, amely utat két atléta fogja megtenni ötször 500 méterrel. Jubilárls sportünnep Kassán. Kassai tudósítónk jelenti: Tudvalevő, hogy a Kassai Atlétikai Club ez évben érte el fennállásának huszadik esztende­jét s ezt a nevezetes évfordulót nagy és kiemel­kedő sport ünnepségekkel óhajtja jelentőssé avat­ni. A tora- és vivószaikosztály már megrendezte jubiláns, nyilvános ünnepségeit. A KAC pünkösd első napján a Kassán 1906., 1908 és 1912. évben tartott sportesemények mintájára ezúttal is egy teljes napot kitöltő és a sport minden ágát fel­ölelő propagandisztiikus jellegű, méretűben Is grandiózus arányú sportünraepséggel óhajtja a ke- Ietszlovenszikói sporttársadalinat meglepni. A rendezőség száz férfi tornásszal szabad, svéd és torniagyakorlatokiat kíván bemutatni A női torná­szok fellépése — amelyre a klub mindig nagy súlyt helyezett — belekapcsolódnék az ünnep lég-1 színesebb programjába. Nem hiányoznék az atlé­tika sok-sek ága, vívás, birkózás, box, női há­zéira és a futball változatos egymásutánja sem' Különösen a futballban a régi és ui gárda jeleseit állítja frontba a KAC olyképpen, hogy a már vis­szavonulni készülő futball-jelesei mérnék össze erejüket és tudásukat a jelen és jövő futball-gene­ráció sokatigérő tehetségeivel ügy látszik, hogy az 1923. -esztendő a sportokban a világháború előtti magas sóin vonalú sportéveket ismétli meg. Qiympiad. Az olympiai játékok nemzetközi bizottsága, amely a napokban tartotta meg Rómában ren­des évi közgyűlését, elfogadta Rosen, svéd ki­küldött javaslatára a cseh-sizlováik kormány meg­hívását, hogy az 1925. évi olympiai kongresszust Prágában tartsák meg. A meghívás elfogadásáról táviratban értesítette a bizottság elnöke Couber- tin báró, Masaryk köztársasági elnököt és B-enes k ülliig yminisz tért. Ilockev Nemzetközi hockeyverseny Becsben. Bécsi szerkesztőségünk jelenti: A bécsi nemzetközi ho- ckey-mérkőzésen, amelyen Hainisch szövetségi elnök is megjelent, a briinni Sportklub 3:2 arány j bán legyőzte a bécsi Hakoaht. Az oxfordi diákok mérkőzése a WAC 1:1 eldöntetlen eredménnyel végződött. j Galainblövőverseny Budapesten. A magyar jogász sportegyesüiet a Margitszigeten galamb­lövőversenyt rendezett a Szokoly-féle vándordí­jért. A zuhogó eső miatt a versenyt többször megszakították. Az eremények a következők: A vándordíj idei védője és első: Halasi Gyula (KMAC), akinek harminc lövése közül huszonki­lenc talált. Második lett Mező Béla 26, harmadik pedig Lumnftzer Sándor 26 találattal. • — A Losonci Hitelbank közgyűlése. Lo­sonci tudósitónk jelenti: A Losonci Hitelbank R. T. (amely Losonci Takarékpénztár cím­mel 1849-ben alakult meg) vasárnap tartotta meg Herzog Ignác elnöklete alatt ez évi köz­gyűlését. A szokásos jelentések előterjeszté­se után a közgyűlés tudomásul vette annak bejelentését is, hogy az évi osztalék ezidén is 8 százalék (részvényenként 40 korona.) A köz­gyűlés az igazgatóság kiegészítése során a részvénytársaság elnökének Hercog Ignác gyárost választotta meg. Az intézet évi tiszta nyeresége tartalékolás után 240 ezer korona. — Nemzetközi interparlamentáris konfe­rencia Prágában. Bécsből jelentik: Lapjelen­tések szerint pünkösd után Prágában inter­parlamentáris kereskedelmi konferencia ül össze, mely az utódállamok kereskedelmi problémáival fog foglalkozni. E konferencia összehívását az interparlamentáris Unió a múlt év őszén Bécsben megtartott ülésén ha­tározta el. Az Unió fölhívta már a csatlako­zott államokat a képviselők bejelentésére. — A drágaság elleni harc Jugoszláviában. Jugoszláviai szerkesztőségünk jelenti: A drágaság leküzdéséről rendelkező törvény értelmezése kö­rül különösein a Bánságban vannak zavarok. Te­klát éli vés kereskedőcégek főnökeit elzárásra Ítél­ték a hatóságok, legtöbbször egészen jelentékte­len ügyek miatt. A nagykik in dal kereskedők vég­re iis megsoikalották a folytonos büntetéseket és panasszal fordultak a bánisági kereskedelmi és ! iparkamaráihoz. A kamara a sérelmeket magáévá tett© és elhatározta, hogy erélyes akciót indít a drágaság leküzdéséről szóló törvény olyan módo­sítása érdiekéiben, hogy csak az illegi töm keres­kedelmet sújtsák a törvény .intézkedései. Az el­lenőrző közegek tekint etében azt kérik, hogy hozzáértő és a kereskedelem érdekeivel törődő tisztviselőket alkalmazzanak. — Bosznia széntermelése. Jugoszláviai szer­kesztőségünk jelenti: A boszniai szénbányák leg­újabb jelentése szerint a boszniai és hercegovinál szénbányák napi termelése 2000 vuggont tesz ki. A közlekedésügyi minisztériumhoz a boszniai bá­nyatulajdonosok a napokban memorandumot nyújtottak be, közölve, hogy a termelt szénáneny- nyiséget nem bocsáthatják az állam rendelkezé­sére, mert a szarajevói vasutigazgaitóság csak 1500 vaggont ad naponta a bányáknak. A közle­kedésügyi minisztérium már megtette a szükséges intézkedéseket a baj orvoslása érdekében. A mi­nisztérium egyúttal föl fogja szólítani a boszniai szénbányák vezetőségét, hogy a termelést ezen­-1 tuü fokozzák. — Magyarország Is résztvesz a népszövetség . vámértekezíetén. Budapesti szerkesztőségünk je- . lenti: A népszövetség gazdasági albizottságánál most tartott ülése elsősorban az október 15-ére egybehívott vámügyi értekezlet előkészítésévé , foglalkozott. Ez az értekezlet a vámügyi formali­tások egyszerűsítéséről fog tárgyalni; a gazda­sági albizottság ebben a kérdésben meghallgatta azoknak az államoknak szakértőit, akiket a vám­kezelés egyszerűsítése a legközvetlenebbül érint A meghívott szakértők között szerepelt magyar részről König Tivadar pénzügyminiszteri helyet­tes államtitkár. — Szeptemberben tartják meg a laibachi vá­sárt. Jugoszláviai szerkesztőségünk jelenti: Szep­tember hó elseje és 10-ikie között tartják meg Ljubljanában (Laiibadh) a harmadik nemzetközi min tavasért, amely iránt már mást óriási érdek­lődés mutatkozik kereskedelmi ás ipari köökben. A mintavásárra való jelentkezések végleges ha­tárnapját junius 15-é.ben állapi tót ták meg. A lal- baohi vásáron jelentékeny számú osztrák, cseh­szlovák. német és olasz iparvállalat fog rétsz:- venwi a szlovéniai és horvátországi kiállítókon kiviül és mivel a minitavásárt nagyszabásubbnak tervezik az előző évieknél, alapos a remény, hogy a siker Várakozáson felüli lesz majd (h- r-) — Fölemelik a jugoszláviai vámfölpénzt. Tii­g-'sz.áviai szerkeszt Vígunk jelenti: Gazdasági körökben az utóbbi napokban ismételten híre terjedt, hogy a kormány az ezüstben íizéién-i) vám fémpénzét az eddigi 800 százalékról J 400 szá­zalékra akarja fölemelni. Illetékes helyről vett értesülés szerint ez a hír nem felel meg a valóságnak. A kormány nem foglalkozik ezzel a szándékkal, mert az ázsió fölemelése csak nem­régen — január 15-én — történt 600 százalékról! | 800 százalékra és az újabb emelést a dinár kül­földi árfolyamának stabilitása is indokolatlanná teszi. (h. r.) ] Prága, április 17. A kormányhoz közel álló hírforrás közli, hogy a cukorárak körüli küzdelem ismét föl­vetette a kormány körében a kartellekről szóló törvény kérdését, úgy hogy azokat az előmunkálatokat, amelyek már hosszabb idő óta egy ilyen törvény létesítése érdekében folynak, a legsürgősebben be akarják fejezni és a törvényjavaslatot esetleg még ebben a parlamenti ülésszakban elő akarják terjesz­teni. A kartelltörvénynek a cseh-szlovák gaz- [ dasági életben más jelentősége van a kor­mány felfogása szerint, mint a háború előtt Devizák: Április 17 Április 16 100 hollandi forint 1345.00 134909 1345.00 1349.00 ion német márka. 0.1575 0,1675 0.16 0.17 100 Buen. Air. peso 1263.00 12G7.00 1263-00 1267.00 100 belga frank . . 197.25 198.75 197.75 199.25 100 flnn márka . . 94.25 94.75 93.75 94.25 100 svájci frank . 613.75 616 25 618.75 621.25 100 norvég korona 614.00 616.50 613.75 616.25 100 dán korona . . 646.75 649 75 643.50 652.50 1 font sterling . . 153.75 160.25 158.75 160.25 100 spanyol peseta 522.00 524.00 522.25 524.25 I00 olasz líra.. . 170.25 171.75 171.25 173.75 l dollár íkáhel) > . 34,20 34.6) 34.20 34.6) 100 francia frank . 228.25 223 75 223.25 230.75 100 svéd korona . 911-25 914.25 91100 914.00 100 mgoszl. dinár. 35.50 35.00 35.59 _ 36.00 100 magyar korona 0.76 0 80 0.7675 0.3075 100 román lei. . . —•— —•— ——.— I török font. . . . 23.10 . 23.90 73.13 23.90 100 lett lat ... . 673.50 676 50 673.30 675.50 10Ü bolgár lova • . 25.80 26.20 __ 25.05 26.45 100 lengyel márka 0.0765 0.0815 0.0704 0.0305 100 osztrák korona 0.0403 0.0513 0.0467 1.0517 100 Brazil, millreis 389.00 391.00 391.50 393.50 Budapest. Értéktőzsde: (Z á r v a). A devizaközponí hivatalos árfolyamai: 1 holland forint 173).— I svéd korona 1138.— 1 román lei . . . 21.— l svájci frank • 815 — 1 dán korona . . 848.— 1 osztrák korona 0 064 l norvég korona 807.— L bolgár leva • 34 — 1 font sterling 20925.— 1 jugoszl. dinár . 46 — 1 német márka . 0.21 1 dollár ..... 4505.— 1 olasz líra . . . 223.— 1 lengye! márka 0.106 1 francia frank . 2S9.— 1 belga frank . . 259.— 1 csehszl. kor na 134 — Becs. Értéktőzsde: Magy. koronajárad.. . — erdinandsNordb 14000000 Magy. aranyjáradék 70000 Staatsbahn . . . 1045200 Anglobank .............. 200500 Siidbahn................. 207000 Bankverein Wr. . . 127005 Siidbahn prioritat . 602000 Bodenkredit .............. 189000 Alpine......................6S80Q0 Kr editanstalt .... 151000 Krupp.................... 443000 Un g. Kredit .... 543000 Poldi........................ 914000 Lá nderbank.............. 280000 PragerEisen. . . 2240000 Lo mbard........................ — Rima.........................336000 Mer kúr ................. 87000 I'oburg..................... 217000 Os ztr.-Magyar Bank — Salgó..................... 1375000 Union Bank Wr. . . 129000 Urikány.............. 2200000 Cs eh ün.on.............. 775000 Skoda..................... 929,00 Zivnostenská Banka 810000 Ringhoffcr .... 1460000 Dunagőzhajózás . . 1700000 Magyar cukor. . 6520000 Kassa-Oderbergi . . 480Q00 Inwald................. 1335000 A devizaforgalom ma szünetelt. Berlin. Devizák: 1 finn márka . . 5S2— 1 font sterling . 98500 — 1 osztrák korona 0,2995 1 Buen. Air. peso 7650.— 1 csehszl. korona 634.— 1 dollár.................21210.— 1 magyar korona 4 74 1 belga frank . . 1217.— 1 bolgár léva. • 159.50 1 olasz lira . . . 1046,— 1 holland forint 8300— 1 francia frank . 1412.50 1 norvég korona 3785.50 1 svájci frank . 3848 — 1 dán korona. . 3990.— 1 spanyol peseta 3275.— 1 svéd korona . 5635.— 1 lengyel márka 0.4S25 A zimefti devizaárfolyamok (Déli tizenkét órakor). IV/17 IV/16 100 csehszl. korona . 16.425 í 6.375 svájci frank 100 magyar korona. 0.1225 0.1225 100 német márka . . 0,026 0.02005 ” 100 hollandi forint . 216.15 21515 1 dollár..................... 5.5775 5.49625 ” ” 1 font sterling . . . 25,725 25.5975 100 francia frank. . 36.65 36 60 100 olasz lira .... 27.2525 27.375 ” 100 belga frank. . . 31.725 31 80 100 dán korona ... 10395 10350 100 svéd korona .. 146 80 146 00 " 100 norvég korona . 98 90 98 50 100 spanyol peseta . 84.75 84.125 ” 100 Buen. Air peso. 202 00 201-50 iOo jugoszláv dinár. 5 60 5.5875 " 100 bolgár leva ■ . • 4.125 4.20 109 osztrák korona . 0.00773 0.00773 100 lengyel márka ■ 0.013 0.013 100 román lei • • • • —.— —.—. ” * _3L

Next

/
Oldalképek
Tartalom